دسته: پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع انحراف معیار، سطح تحصیلات، ابتلا به بیماری، فعالیت بدنی

می شد. 3-11- تعریف واژه هاردیفنام متغیرنقش متغیرنوع متغیرابزارواحد یا مقیاس1الگوهای غذاییمستقلکیفی اسمیپرسشنامه بسامد خوراک1.الگوی غذایی سالم2.الگوی غذایی ناسالم2شدت افسردگیوابستهکیفی

Continue reading