منبع مقاله با موضوع رضایت مشتری، رفتار شهروندی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

تعدیل کننده رفتار شهروندی سازمانی با جامعه آماری شامل پرسنل و نیروهای هتل در تایوان و نمونه شامل 513 نفر از کارکنان آن هتل می باشد و هدف ارزیابی اینکه که چطور پرسنل هتل از حمایت توانمندسازی روانی ، رفتار شهروندی سازمانی بهره مند می شوند و روابط غیر رسمی میان این عوامل را بررسی می کند و جهت آزمون فرضیات از روش آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و مدل سازی ساختاری استفاده گردیده و نتایجی به شرح اینکه حمایت سازمانی و توانمندسازی روانی هر دو بطور مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر دارد و توانمندسازی روانی و رفتار شهروندی سازمانی بطور مثبتی بر عملکرد شغلی اثر می گذارد.( Chun-Fang Chiang, Tsung-Sheng Hsieh ، 2011)

در تحقیقی با عنوان رابطه بین رضایت پرسنل و رضایت مشتری درجامعه آماری محیط خدمات آموزشی یکی از شرکتهای خصوصی با حجم 500 نفر می باشد و هدف بررسی یک طرفه بودن یا دو طرفه بئدن رابطه میان رضایت پرسنل و رضایت مشتری میباشد و به وسیله یک آزمایش تجربی بر روی این ارتباط در محیط خدمات آموزشی انجام گرفته است و نتایجی به شرح اینکه رضایت پرسنل منجر به رضایت مشتریان می شود اما رضایت مشتریان تاثیری بر رضایت پرسنل ندارد بنابراین ارتباط بین رضایت مشتری و رضایت پرسنل یک سویه می باشد و همچنین برخی از متغیرها واسطه از قبیل کارایی فردی اثر رضایت پرسنل را بر رضایت مشتری تعدیل میکند.(hoseong jeon ، 2012)

در تحقیقی با عنوان اثر رضایت شغلی کارکنان با استعداد بر تعهد سازمانی در جامعه آماری پرسنل قدیمی و میانی موسسه عمومی که به ارائه خدمات مشغول است با حجم نمونه 250 نفر با هدف بررسی تاثیر رضایت شغلی بر شکل گرفتن تعهد سازمانی انجام گرفته و جهت انجام آزمون فرضیات از روش تست های غیر پارامتریک و همچنین از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده و نتایجی به شرح اینکه تعهد سازمانی افراد بر کارایی سازمان تاثیر بسزایی دارد و راه حل افزایش تعهد سازمانی افراد ، افزایش رضایت شغلی آنها می باشد.( Mehmet Altinoz, Demet Cakiroglu, Serdar Cop، 2012)

در تحقیقی با عنوان اثرات سبک رهبری و روابط مدیران بانک بر رضایت شغلی پرسنل بانکهای ترکیه در جامعه آماری پرسنل بانکهای ترکیه با حجم نمونه 220 نفر از پرسنل می باشد و هدف پژوهش تمرکز دارد بر اینکه سبک های رهبری و شایستگی ها و مهارت های ارتباطی مدیران بانکها فاکتور مهمی است که بر رضایت پرسنل در بانکهای ترکیه اثر میگذارد و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و جهت آزمون فرضیا