دسته: حسابداری

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری : تاثیر ریسک سیستماتیک شرکتها با استفاده از تحلیل موجک با توجه به نوسان پذیری بازده

متن کامل پایان نامه با عنوان : تاثیر ریسک سیستماتیک شرکتها با استفاده از تحلیل موجک با توجه به نوسان

Continue reading