نانولوله

دانلود پایان نامه

سپاسگذار کسانی هستیم که سرآغاز تولدمن هستند از یکی زاده
می شدم وازدیگری جاودانه، استادی که سپیدی را بر تحته سیاه
زندگیم نگاشت ومادری که تارمویی ازاو به پای من سیاه نماند.
جناب استاددکترمهدی رضایی صامتی!شما روشنایی بخش جان هستیدوبه ظلمت اندیشه نور می بخشید.چگونه سپاس گویم مهربانی ولطف تورا که سرشار از عشق ویقین است چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی تورا که چراغ روشن هدایت رادرکلبه ی محقر
وجودم فروزان ساخته است. آری درمقابل این همه عظمت وشکوه،
مرانه توان سپاس است ونه کلام وصف.

نام خانوادگی دانشجو: هراتی نام :صبا
عنوان پایان نامه : مطالعه تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفردر موقعیت های متفاوت
سیلسیوم کاربید نانولوله
استاد راهنما:دکتر مهدی رضایی صامتی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته:شیمی فیزیک گرایش:نانومحاسباتی
دانشگاه ملایر-گروه:شیمی تاریخ فارغ التحصیلی:بهمن ۱۳۹۳
تعداد صفحات:۱۵۱
کلید واژه:نانولوله سیلیسیم کاربید،جایگزینی Al،p وAl-P، تئوری تابعی چگالی
چکیده:
هدف از مطالعه این پروژه بررسی نانولوله های(۴و۴) آرمیچرو(۰و۸)زیگزاگ خالص و
جایگزین شده با اتم های آلومینیوم،فسفروآلومینیوم -فسفربرروی نانولوله سیسلیسیم کاربید
است. کلیه محاسبات بااستفاده از تئوری DFTودرسطح B3LYP/6-31Gونرم افزار
Gaussian09 انجام شده است.پارامترهای ساختاری،الکتریکی،رزونانس،مغناطیس هسته
NMR))،رزونانس چهارقطبی هسته(NQR)،LUMO-HOMOوپارامترهای کوانتومی با
جایگزینی کالیوم ،نیتروژن برجذب هیدروژن سیانید درچهارحالت فضایی محاسبه شده و
نتایج زیر حاصل گردیده است.
۱-باجایگزین کردن اتم های آلومینیوم وفسفر دراین نانو لوله ها ساختار فضایی نانو لوله،
طول پیوند افزایش وزاویه پیوند کاهش قابل توجهی دارد.
۲-باجایگزین کردن آلومینیوم وفسفر پارامترهای NMR،NQR،هومو و لومو در اطراف
ناحیه دوپ تغییرات قابل توجهی را دارند.

Abstract
The aim of this study project nanotubes (4.4) Rmychrv (0, 8) Zigzag Net and replaced with atoms of aluminum, silicon carbide nanotubes Fsfrvalvmynyvm -Fsfr on all theoretical calculations using DFT at the B3LYP 6-31G software Gaussian.9 carried out structural parameters, electrical, resonance, nuclear magnetic resonance NMR nuclear Paul NQR, LOMO-HOMO and quantum parameters by replacing the gallium Brjzb nitrogen, hydrogen cyanide following results were obtained in four space
(۱) by replacing the aluminum and phosphorus atoms in the nanotubes, the nanotubes space, increasing the bond length and bond angle is significantly reduced.
(۲) by replacing the parameters of aluminum and phosphorus NMR, NQR Homo Vlvmv doped significant changes are around the area.
Name: Harati
Name: Saba
Thesis: theoretical study replacing silicon carbide, aluminum and phosphorus in different locations nanotubes
Supervisor: doctor Mehdi Rezaei Sameti
Degree: Masters
Field: Chemistry
Course: Nanvmhasbaty
Malayer University Department of Chemistry
Date of graduation: Persian date Bahman 1392
Tdadsfhat: 151
Keywords: silicon carbide nanotubes to replace aluminum and phosphorus theory

Name: Harati Name: Saba
Thesis: theoretical study replacing silicon carbide, aluminum and phosphorus in different locations nanotubes
Supervisor: doctor Mehdi Rezaei Sameti
Degree: Masters Field: Chemistry Course: Nanvmhasbaty
Malayer University Department of Chemistry Date of graduation: Persian date Bahman 1392
Tdadsfhat: 151
Keywords: silicon carbide nanotubes to replace aluminum and phosphorus theory

فهرست مطالب
فصل اول

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲ پیشینه فناوری نانو……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳ مزایا و معایب………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۴ هدف فناوری نانو…………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۵ انقلاب در نانو تکنولوژی………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۶ بررسی اجمالی کاربردهای نانو فناوری در عرصه های مختلف……………………………… ۷

۱-۷ اصول پایه نانو تکنولوژی…………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸ عناصر پایه در فناوری نانو………………………………………………………………………………… ۹

۱-۹ نانوذره چیست ؟…………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۱۰ تولید نانوذرات……………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۱ انواع نانوذرات …………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۲ معرفی ساختار نانولوله‌های کربنی…………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۳ کشف نانولوله …………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۱۴ نانو کپسول ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱۵ نانوسنسورها………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۱۶ نانو فیلترها…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۱۷ ساخت بررسی خواص کامپوزیت ALSICبا استفاده از نانوذرات سیلیسیم کاربید به روش متالوژی پودر در آلومینیوم خالص ………………………………………………………….. ۱۹

فصل دوم

۲-۱ بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار آرمچیر
(۴و۴) نانولوله سیلیسم کاربید……………………………………………………………………..
…………… ۲۲

۲-۲-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید………………………………………… ۲۳

۲-۲-۱ بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول…………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۲-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه سوم …………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۳ بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه پنجم …………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۴- بررسی طول پیوند و زاویه پیوند در لایه هفتم…………………………………………………. ۲۹

۲-۳ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید……………………………… ۳۱

۲-۳-۱ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید در لایه اول………… ۳۱

۲-۳-۱-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Alدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۳-۱-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Pدر لایه اول…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۱-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم P- Alدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۲ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید در لایه سوم………… ۳۸

۲-۳-۲-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم
Alدر لایه اول…………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۳-۲-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۲-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۳ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۳-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۳-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتمP در لایه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۳-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۴ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید در لایه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۳-۴-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتمAl در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۳-۳-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با
اتمP در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۴-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید…………………………….. ۵۶

۲-۴-۱ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………. ۵۷

۲-۴-۲ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم………………………….. ۵۸

۲-۴-۳ بررسی پارمترهای NQR نانوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم…………………………… ۵۹

۲-۴-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم……………………………. ۶۰

۲-۵- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید……………………………………… ۶۱

۲-۵-۱- بررسی ساختارهای هومو-لومو در لایه اول………………………………………………….. ۶۱

۲-۵-۲- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه سوم…………………………………………………. ۶۵

۲-۵-۳- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه پنجم………………………………………………….. ۶۸

۲-۵-۴- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه