۵-۳-

دانلود پایان نامه

ی نمونه مورد مطالعه پرداخته شده، و در بخش دوم به بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. آزمون مورد استفاده جهت این بررسی‌ها آزمون فریدمن و آزمون تی مستقل است.

۵-۳- تفسیر نتایج تحقیق
فرضیه اصلی : انتخاب خدم