پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

ابعاد جو سازمانی

لیتوین و استرینجر[۱] (۱۹۶۸)، جو سازمانی را ادراکات فرد از سازمان و احساس او نسبت به آن بر حسب ابعادی چون مسئولیت[۲] ، ساختار[۳]  ، پاداش[۴] ، صمیمیت[۵] ، حمایت[۶]  ، هویت[۷]  ، قبول خطر[۸]  ،برخورد[۹]  و ضوابط[۱۰]  تلقی می کنند(کریمی و همکاران، ۱۳۸۹).

پیش نیاز تشکیل جو سازمانی تعاملات اجتماعی و جریان مبادله معانی سازمانی در جریان کنش های اجتماعی است.  ابعاد نه گانه فوق بر ادراکات اعضای سازمانی تاثیر گذارند. بر اساس این دیدگاه نظری اگر جهت نیل به اهداف سازمانی به کارکنان مسئولیت های فردی داده شود، بدین ترتیب آنان احساس می کنند که بدون کنترل مدیران می توانند تصمیمات لازم را اخذ و مسائل را حل کنند.  لذا ادراک از رویه های موجود در رویه های سازمانی و بدنبال آن جو مربوطه شکل می گیرد. ساختارراه یا شیوه ای است که فعالیتهای سازمانی به موجب آن تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند. پاداش نیزموجب میگردد که کارمندان احساس کنند در صورت داشتن عملکرد بالاتر در زمینه های مختلف مورد تشویق قرار می گیرند. صمیمیت احساسی را بیان می کند که به موجب آن رفتار دوستانه ای در سازمان حاکم است و افراد از با هم بودن لذت می برند. حمایت وجود کمک از طرف دیگران به افراد و اینکه در شرایط سخت از طرف همکاران ومدیریت مورد توجه و حمایت واقع می شوند. هویت، ترجمان تعلق به سازمانی مشخص و مباهات حاصل از این تعلق است.  اینکه افراد احساس کنند که عضوی از سازمان هستند و از تعلق داشتن نسبت به سازمان لذت می برند. قبول خطر نیز به درجاتی از پذیرش خطر و چالش در شرایط پیش بینی نشده درسازمان ناظر است . برخورد یا روش حل مسئله نیز پذیرش نظرات متفاوت وبعلاوه استراتژی است که برای حل مشکلات در سازمان بکار می رود.  براین اساس می توان انتظار داشت که با توجه به رویه های متنوع سازمانی طیفی از جو سازمانی نیز قابل تشخیص و تعریف باشد(werbber,2007).

۲-۲-۴)رویکردهای جو سازمانی

بطور خلاصه می توان دیدگاه های مربوط به شکل گیری جو سازمانی رادر چهار بعد برشمرد که عبارتند از: رویکرد ساختاری، رویکرد ادراکی، رویکرد تعاملی و رویکرد فرهنگی  (گودرزی وگمینیان، ۱۳۸۵، ص ۵۷-۵۸).

۲-۲-۴- ۱) رویکرد ساختاری

این رویکرد اساسا جوسازمانی را به عنوان ویژگیهای وابسته به سازمان در نظر می گیرد. این ویژگیها مربوط به خود سازمان و مستقل از اعضای آن است. رویکرد ساختاری به ارتباط بین هدف و معیارهای ادراکی جوسازمانی اشاره می کند. بنابر عقیده “پین و پاک” موقعیت های واقعی در شرایط سازمانی عامل تعیین کننده نظرات، ارزشها و ادراکات کارکنان از وقایع سازمان  است . بنابراین ابعاد مختلف سازمان مانند اندازه سازمان، میزان تمرکز در تصمیم گیری، تعداد سطوح سلسله مراتب، ماهیت فناوری و حوزه ای که قوانین رسمی و خط مشی های رفتاری را مشخص می سازد ، در تعیین شکل گیری جو سازمانی نقش اساسی ایفا می کند (گودرزی وگمینیان ،۱۳۸۵،ص۵۲)

[۱] Litwin & Stringer

[۲] Responsibility

[۳] Structure

[۴] Reward

[۵] Warmth

[۶] Support

[۷] Identity

[۸] Risk

[۹] Conflict

[۱۰] Standards

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد