پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شناسايي رابطه بين خوداثربخشي کارکنان با تعهدسازماني

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

توانمند سازي از ديدگاه فوق انگيزشي

برخي انديشمندان ، ديدگاه نظري تري براي تعريف توانمندسازي ارائه کرده اند .از ديدگاه آنان توانمندسازي فرايندي براي ايجاد انگيزه کاري دروني است .اين فرايند از طريق آماده سازي محيط ، ايجاد راهي براي انتقال احساس خوداثربخشي بيشتر و نيرو و توان بالاتر است .توماس کنت وولتهاوس[۱] از مقاله “عناصر شناختي و توانمندسازي ” در مدل تفسيري خود براي انگيزش دروني ، وظيفه توانمندسازي را چنين تعريف مي کند : توانمندسازي ، قدرت بخشيدن به فرد ، واگذاري اختيار و ايجاد ظرفيت است . دراين مقاله توانمندسازي عنواني براي پارادايم جديد انگيزش معرفي شده است .

 اين پارادايم جديد شامل کنترل هاي ساده و تاکيد بر تعهد دروني شده در خود شغل است . از طرفي توانمندسازي فرايند توسعه فرهنگ است و اين توسعه خود موارد ذيل را شامل مي شود : مشارکت در اطلاعات به شکل بصيرت مشترک ، اهداف روشن ، چارچوب تصميم گيري و روشن بودن نتايج تلاشها ، افزايش شايستگي از طريق آموختن و تجربه کردن ، کسب منافع به منظور انجام دادن موثر کارها ، فراهم ساختن حمايت در شکل ارشاد و مربي گري ، حمايت فرهنگي و ترغيب ريسک پذيري .

[۱] Thomas Kenneth & Velthouse

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت