نانولوله

دانلود پایان نامه

باعث کاهش دانسیته ابر الکترونی در کل نانولوله شده است، این بدان معناست که اتم فسفر در نانولوله اثر الکترون کشندگی داشته است. اما در مقایسه پارامترهای CSA با جایگزین کردن اتم فسفر به جای اتم کربن افزایش چشمگیری نسبت به مدل اولیه مشاهده می شود. بجز در نقاط Si42 ،Si41 ،Si23 ،Si22 ،Si21 و Si45 این نشانگر آن است که در این مدل اتم فسفر باعث شده است که دانسیته ابر الکترونی در راستای محور Z تغییر قابل توجهی را داشته باشد.
اما مقایسه پارامتر های CSI هسته های کربن افزایش قابل توجهی در مقادیر CSI را درکل نانولوله نسبت به مقادیر مدل اولیه نشان می دهد به جز در نواحی C 12 و C 14 که در این نوا