نانولوله

دانلود پایان نامه

هایی با جایگزینی فسفر و آلومینیم – فسفر نسبت به حالت اولیه تقریبا ثابت (۳۴ /۰) باقی مانده است اما زمانیکه نانولوله با آلومینیم جایگزین می شود مقدار آن اندکی با حالت خالص افزایش می یابد اما مقدار Q? در تمام مدل ها نسبت به حالت اولیه کاهش بسیار زیادی داشته است اما باز هم در حالت جایگزینی با آلومینیم نسبت به مدل های جایگزینی دیگر اندکی بیشتر افزایش داشته است پس می توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که ورود اتم آلومینیوم به نانولوله اثر مثبتی را در نانولوله داشته است و باعث تغییر بیشتری CQ و Q? شده است این بدین معنی است که تراکم ابر الکترونی در اطراف نانولوله جایگزین شده با آلومینیوم بیشتر شده است پش برای تغییر ممان چهار قطبی به نیروی EFG بیشتری نیاز است. اما در لایه دوم زمانیکه اتم فسفر در نانولوله جایگزین می شود مقدار CQ و Q? روند کاهشی داشته است پس می توان نتیجه گرفت که ورود اتم فسفر تراکم ابر الکترونی در اطراف ایسن لایه را کمتر کرده است .
زمانی که اتم های آلومینیم و فسفر بطور همزمان در نانولوله قرار می گیرند مقدار CQ و نسبت به مقدار اولیه و همچنین سایر مدل های افزایش قابل توجهی پیدا می کند پس نیاز به نیروی EFG را برای تغییر ممان چهار قطبی بیشتر می کند.
در لایه آخر نیز در حضور اتم آلومینیم افزایش چشمگیری در مقدار CQ نسبت به حالت اولیه ملاحظه می شود اما مقادیر Q? در همه مدل ها نسبت به حالت اولیه روند کاهشی داشته است .

جدول۲-۱۱ پارامترهای NQRهسته هایSi سیلیسیم کاربید در لایه پنجم
(۴,۴) armChair BPNTs Layer5
Si-29
nuClei
CQ
(MHZ)
?Q
CQ
(MHZ)
?Q
CQ
(MHZ)
?Q
CQ
(MHZ)
?Q

Pristine
AL DoPed
P DoPed
AL,P DoPed
Layer1
۰.۳۴
۲.۲۵
۰.۳۹
۰.۷۲
۰.۳۴
۰.۴۹
۰.۳۴
۰.۴۳
Layer2
۰.۸۴
۱.۳۹
۰.۷۱
۰.۸۴
۰.۴۴
۰.۸۳
۰.۸۰
۰.۷۰
Layer3
۰.۴۴
۰.۴۰
۰.۴۹
۰.۵۰
۰.۴۵
۰.۴۷
۰.۵۳
۰.۴۲
Layer4
۰.۶۶
۱.۲۹
۰.۹۲
۰.۵۷
۰.۴۴
۰.۵۱
۰.۸۴
۰.۶۸

۲-۴-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم
در جدول (۲-۱۲) پارمترNQR برای هسته کربن سیلیسیم کاربید در لایه هفتم را نشان می دهد که در لایه اول مقدار CQ همه مدل ها نسبت به مدل اولیه تقریبا ثابت است بجز در جایگزینی هر اتم آلومینیم – فسفر که نسبت به مدل های اولیسه اندکی افزایش یافته است اما مقدارQ ? در تمام مدل ها نسبت به مدل اولیه ( ۲۵/۲ ) کاهش بسیار شدیدی داشته است به طوری که این کاهش بسیار چشمگیر می باشد مشابه همین حالت را در لایه دوم و سوم مشاهده می کنیم اما در لایه چهارم مقدارCQ در تمام حالت ها نسبت به حالت اولیه کاهش یافته است به خصوص زمانی که اتم فسفر در نانو لوله جایگزین می شود که مقدار CQ از مقدار اولیه ۶۶ /۰ مگاهرتز به ۲۵/ ۰ مگاهرتز کاهش داده است همچنین در این مدل مقدار Q? نیز نسبت به همه مدل ها و حالت خالص کاهش بسیار شدیدی داشته است به طوری که مقدار آن در حالت اولیه ۲۹/۱ به مقدار ۳۰/۰ در حالت جایگزینی با اتم فسفر تغییر کرده است.پس می توان گفت در این حالت تراکم ابر الکترونی در اطراف نانولوله کمتر شده است که این باعث می شود ما به نیروی EFG کمتری برای تغییر ممان چهار قطبی نیاز داشته باشیم.

جدول۲-۱۲ پارامترهای NQRهسته های Si سیلیسیم کاربید در لایه هفتم
(۴,۴) armChair BPNTs Layer7
Si-29
nuClei
CQ
(MHZ)
?Q
CQ
(MHZ)
?Q
CQ
(MHZ)
?Q
CQ
(MHZ)
?Q

Pristine
AL DoPed
P DoPed
AL,P DoPed
Layer1
۰.۳۴
۲.۲۵
۰.۳۴
۰.۲۶
۰.۳۳
۰.۴۷
۰.۴۲
۰.۲۶
Layer2
۰.۸۴
۱.۳۹
۰.۸۴
۰.۶۷
۰.۴۶
۰.۸۵
۱.۰۲
۰.۶۶
Layer3
۰.۴۴
۰.۴۰
۰.۴۰
۰.۳۳
۰.۴۳
۰.۷۱
۰.۵۵
۰.۴۴
Layer4
۰.۶۶
۱.۲۹
۰.۵۵
۰.۷۹
۰.۲۵
۰.۳۰
۰.۵۵
۰.۴۴

۲-۵- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید
ساختارهای مربوط به هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در شکل های (۲-۱۴) تا (۲-۲۱) آورده شده است. نتایج حاصل از محاسبات هومو- لومو نشان می دهد که تراکم ابر الکترونی هومو در همه مدل ها بر روی اتم کربن متمرکز است در حالی که تراکم ابر الکترونی لومو در همه مدل ها بر روئی اتم سیلیسیم توزیع شده است محتمل ترین انتقال از بالاترین اربیتال مولکولی اشغال شده (هومو) به پایین ترین اوربیتال اشغال نشده (لومو) است، پس باتوجه به آرایش الکترونی اتم سیلیسیم۳S23P2) ([Ne]و اتم کربن (۱S22S22P2) باید گفت که هر دو اتم سیلیسیم و کربن دارای چهار الکترون در بیرون ترین لایه خود هستند و هر دو در گروه چهار جدول تناوبی قرار دارند در الکترون در کربن در الکترون در اتم فسفر خود دارد و بصورت نیمه پر می باشد که سیلیسیم دارای هم اوربیتال P اشغال نشده و هم اوربیتال های dخالی می باشد پس مسلم است که ابر الکترونی لومو باید روی اتم سیلیسیم قرار گیرد.
۲-۵-۱- بررسی ساختارهای هومو-لومو در لایه اول
شکل های (۲-۱۴) ساختارهای هومو نانولوله سیلیسیم کاربید خالص و جایگزین شده با AL ، Pو AL-P در لایه اول را نشان می دهد همانگونه که مشاهده می شود ساختارهای هومومدل خالص تقریبا در همه جای نانولوله بر روی اتم های کربن به طور یکنواخت توزیع شده است با ورود اتم آلومینیم در نانولوله در همه جا نانولوله تراکم ابر الکترونی موجود است اما این تراکم در اطراف اتم جایگزین شده آلومینیوم بیشتر از سایر نقاط است که این عامل به علت زیاد بودن اوربیتال های خال
ی در اتم آلومینیوم است که باعث شده این گونه برای جذب الکتروفیل مناسب تر باشد زمانی که اتم فسفر در نانولوله حضور دارد تراکم ابرالکترونی فقط ناحیه ابتدایی نانولوله متمرکز شده است که آن هم در اطراف اتم فسفر و اتم های کربن کناری هستند که این نقاط نیز محل های مساعدی برای جذب گونه الکتروفیلی می باشند با جایگزینی آلومینیوم و فسفر به طور همزمان نیز مانند حالت خالص تراکم ابرالکترونی تقریبا در همه جای برروی اتم های کربن نانولوله پخش شده است.

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)
شکل۲-۱۴ مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر
شکل(۲-۱۵) ساختارهای لومو نانولوله سیلسیم کاربید در حالت های خالص جایگزین شده با آلومینیوم، فسفر، آلومینیم- فسفر را نشان می دهد. ساختارهای لومو حالت خالص تراکم یکنواخت در تمامی سطح نانولوله را بر روی اتم های سیلیسیم نشان می دهد. زمانی که اتم آلومینیوم بر روی سطح نانولوله قرار می گیرد تراکم ابر الکترونی از اطاف اتم آلومینیوم دورتر شده و به سمت مرکز و قسمت های انتهایی نانولوله کشیده شده است پس این نواحی برای جذب الکترون مناسب ترند اما هنگامی که اتم فسفر در نانولوله حضور دارد تراکم ابر الکترونی اندکی در کل سطح نانو لوله قرار دارد اما قسمت عمده ای این تراکم در لایه ابتدایی و در اطراف اتم فسفر و اتم های سیلیسیم قرار گرفته است که در واقع به علت وجود اوربیتال های خالی ۳ اتم سیلیسیم این مکان ها به محل های مناسبی برای جذب الکترون تبدیل شده اند در جایگزینی با آلومینیوم و فسفر ابرالکترونی در اطراف اتم های جایگزین شده تراکم بیشتری نسبت به موقعیت های دیگری دارد.

(الف)

(ب)

(ت)
شکل۲-۱۵ مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر
۲-۵-۲- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه سوم
ساختارهای هومو-لومو نانولوله آرمچیر (۴و۴) سیلسیم کاربید با جایگزینی اتم های آلومینیوم وفسفر آلومینیم-فسفر در شکل های (۲-۱۶)و(۲-۱۷) آورده شده اند شکل های به دست آمده از هومو نشان می دهد که با ورود آلومینیوم در سطح نانولوله تراکم ابر الکترونی در قسمت های مرکزی و پایینی نانولوله افزایش چشمگیری داشته است که این مطلب نشان دهنده تاثیر مثبت جایگزینی آلومینیوم در سطح نانو لوله می باشد لذا آلومینیوم باعث می شود که این مناطق برای جذب گونه های الکتروفیل مناسب تر باشد اما در حضور اتم فسفر عکس این قضیه صدق می کند به این صورت که تراکم ابر الکترونی تنها در نواحی ابتدایی و بخصوص اطراف جایگزینی اتم فسفر وجود دارد و سایر نواحی ترکمی رانشان نمی دهد.
هنگامی که هردو اتم ها فسفر و آلومینیوم در نانولوله حضور دارندتراکم ابرالکترونی تقریبا به طور یکنواختی در سرتاسر نانولوله پخش شده است.

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)
شکل۲-۱۶ مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر
ساختار لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در شکل (۲-۱۷) نشان داده شده است همان گونه که شکل های مربوط به جایگزینی اتم آلومینیوم نشان داده اند تراکم ابر الکترونی تقریبا در سراسر نانولوله توزیع شده است اما این تراکم نواحی ابتدایی و برروی اتم های سیلسیم بیشتر از سایر نواحی است که این نواحی را برای جذب گونه های نوکلئوفیل مطلوب تر می کند اما در جایگزینی اتم فسفر تراکم ابر الکترونی تنها در روی اتم فسفر و در یک ناحیه کوچک متمرکز شده است پس این نواحی برای جذب الکترون مناسب می باشد در حضور اتم های آلومینیوم و فسفر نیز همانند جایگزینی با اتم سیلیسیم ابر الکترونی تنها در نواحی ابتدایی و اطراف اتم های آلومینیوم وفسفر بیشتر از سایر نقاط می باشد.

(الف)

(ب)

(ت)
شکل۲-۱۷ مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر
۲-۵-۳- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه پنجم
ساختارهای هومو و لومو در شکل های (۲-۱۸) و (۲-۱۹) نشان داده شده اند هنگامی که اتم آلومینیوم در سطح نانولوله قرار می گیرد تراکم ابر الکترونی هومو در سرتاسر نانولوله به طور یکنواخت پراکنده می شود به خصوص بر روی اتم های کربن که اوربیتال های اشغال شده کمتری نسبت به آلومینیم دارد. پس این عامل باعث مساعدتر شدن این نواحی برای جذب گونه الکتروفیل شده است اما هنگامی که اتم فسفر در نانولوله قرار دارد ابرالکترونی تنها برروی اتم فسفر و در منطقه کوچکی در اطراف آن متمرکز شده است و در سایر نقاط ابر الکترونی کمتری
به چشم می خورد و در جایگزینی همزمان اتم های آلومینیم و فسفر در نانولوله تراکم ابر الکترونی تقریبا در همه جای نانولوله گسترده شده است.

(ب)

(پ)

(ت)
شکل۲-۱۸ مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر
با توجه به ساختارهای لومو شکل(۲-۱۹) در لایه پنجم باید گفت که در حضور اتم های آلومینیوم تراکم به تنهایی ابر الکترونی در همه جا پراکنده شده است اما این تراکم ها برای جایگزینی اتم با فسفر در نواحی ابتدایی قابل توجه تر می باشد و در سایر نقاط نیز تراکم ابر الکترونی کمتری مشاهده می شود پس این نواحی برای جذب گونه نوکلئوفیل مساعدتر می باشند. هنگامی که اتم های آلومینیوم – فسفر در نانولوله بیشتر از نواحی انتهایی است پس مس توان چنین استنباط کرد که حضور اتم های فسفر و آلومینیوم به عنوان اتم های خارجی باعث تغییرات شایان ذکری نسبت به حالت خالص شده است.

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)
شکل۲-۱۹ مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر
۲-۵-۴- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه هفتم
در شکل (۲-۲۰) و(۲-۲۱) ساختار های هومو – لومو نانولوله سیلیسیم کاربید آورده شده است.
با نگاهی به شکل های هومو(۲-۲۰) در می یابیم که با جایگزینی اتم های آلومینیم و آلومینیم -فسفر در نانولوله تراکم ابر الکتونی در همه جای نانو تقریبا به طور یکنواخت پخش شده است. اما عکس این قضیه در مورد جایگزینی با اتم فسفر صادق است به طوری که ابر الکترونی در اطراف اتم