مزیت رقابتی پایدار

دانلود پایان نامه

شود؟
وضعیت رقابتی
۱. وجود دفاتر در سراسر کشور
آری
خیر
خیر
خیر
نقطه ضعف رقابتی
۲. کیفیت خدمات ارائه شده
آری
آری
خیر
آری
مزیت رقابتی موقت
۳. سابقه خوب و طولانی مدت در صنعت فولاد
آری
آری
آری
خیر
نقطه ضعف رقابتی
۴. در اختیارداشتنسهم مناسب از بازار فولاد مبارکه
آری
آری
آری
آری
مزیت رقابتی پایدار
۵. رضایت مشتریان
آری
خیر
خیر
آری
برابری رقابتی
۶. اعتبار نزد کارفرمایان و مشتریان
آری
آری
خیر
آری
مزیت رقابتی موقت
۷. اعتبار نزد شرکتهای بزرگ داخلی
آری
خیر
خیر
آری
برابری رقابتی
۸. اعتبار نزد شرکتهای خارجی
آری
آری
خیر
آری
مزیت رقابتی موقت
۹. شهرت نام تجاری
آری
آری
خیر
آری
مزیت رقابتی موقت
۱۰. فرهنگ سازمانی مناسب
آری
خیر
خیر
آری
برابری رقابتی
۱۱. سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه
آری
خیر
خیر
آری
برابری رقابتی
۱۲. نیروی کار متخصص
آری
آری
خیر
خیر
نقطه ضعف رقابتی
۱۳. تخصص و تجربه در ارائه سیستمهای اتوماسیون صنعتی
آری
آری
آری
آری
مزیت رقابتی پایدار
۱۴. استفاده از تکنولوژیهای نوینکنترل و مانیتورینگ
آری
خیر
خیر
آری
برابری رقابتی

۴-۳-۷ تعیین ارتباطات بین منابع و عوامل چهارگانه
پس از شناسایی عوامل کلیدی و منابع طبقهبندی شده در مراحل قبلی، با اجماع نظر افراد کمیته راهبری ارتباطات موجود بین منابع و عوامل چهارگانه بر اساس دستورالعمل بیان شده در فصل سوم تعیین گردید که نتیجه آن در جدول ۴-۱۸ نشان داده شده است.

جدول ۴-۱۸: ارتباطات بین عوامل چهارگانه و منابع
حیطه
منبع
وضعیت رقابتی
منابع مرتبط
نقاط قوت مرتبط
نقاط ضعف مرتبط
فرصتهای مرتبط
تهدیدهای مرتبط
۱-مالی
R1,1
نقطه ضعف رقابتی
R2,4
R3,2
R4,2
R3,3
R3,4

W8
W18
O3
O6
T1
T11

منابع جدید

R3,4
R3,3
R3,2

۲-تجاری
R2,1
مزیت رقابتی موقت
R5,1
R6,1
R6,2
R4,2
S2
S3
S5
S12
S17
W1
W3
W8
W10
W12
W14
O3
O4
O5
O6
O12
T1
T3
T16

R2,2
نقطه ضعف رقابتی
R2,1
R2,3
R2,4
R3,2
R3,3
R3,4
R4,1
R6,1
R6,2

R2,3
مزیت رقابتی پایدار
R2,1
R2,2
R6,1
R6,2

R2,4
برابری رقابتی
R2,1
R3,1
R3,4
R4,2

منابع جدید

R6,2
R6,1
R3,2
R3,3
R3,1

ادامهی جدول ۴-۱۸
حیطه
منبع
وضعیت رقابتی
منابع مرتبط
نقاط قوت مرتبط
نقاط ضعف مرتبط
فرصتهای مرتبط
تهدیدهای مرتبط
۳- شهرت و اعتبار
R3,1
مزیت رقابتی موقت
R2,1
R2,4
R3,2
R3,3
R3,4

W8
W17
O6
O9
O12
T1
T7
T17

R3,2
برابری رقابتی
R2,1
R2,4
R3,1
R3,3
R3,4

R3,3
مزیت رقابتی موقت
R2,1
R2,4
R3,2
R3,1
R3,4
R6,1
R6,2

R3,4
مزیت رقابتی موقت
R2,1
R2,4
R3,2
R3,1
R3,3
R1,1

۴-سازمانی
R4,1
برابری رقابتی
R1,1
R5,1

W5
W13
W16
W18

T11
T12
T13

R4,2
برابری رقابتی
R2,4
R1,1
R5,1
R4,1

منابع جدید

R4,1
R4,2
R5,1

۵-انسانی
R5,1
نقطه ضعف رقابتی
R6,1
R6,2
R4,1

W5
W18

T12
T13
۶-دانش و تکنولوژی
R6,1
مزیت رقابتی موقت
R5,1
R6,2
R3,3
S2
S5
S14
S15
S17
W12
W17
W18
O1
O3
O4
O5
O6
O9
O12
O14
T1
T3
T7
T11
T13
T16

R6,2
برابری رقابتی
R5,1
R6,1
R3,3

منابع جدید

R3,2
R3,1
R3,4
R6,1
R6,2
R5,1

۴-۳-۸ تعیین اهداف کلان
اهداف کلان سازمان، با توجه به توضیحات ارائه شده در فصل ۳، بر اساس مأموریت و چشمانداز و طی جلساتی که با مدیران ارشد برگزار شد، تعیین گردید که فهرست آن در جدول ۴-۱۹ آورده شده است.
جدول ۴-۱۹: اهداف کلان
اهداف کلان
۱
حفظ رضایتمندی سهامداران شرکت
۲
دستیابی به گردش مالی و منفعت معقول از طریق توسعه منابع درآمدی و بکارگیری راهکارهای مناسب مدیریت بر هزینهها
۳
حفظ رتبه اول شورای عالی انفورماتیک کشور در کلیه موضوعات مرتبط با فعالیتهای شرکت
۴
توجه به مشتریمداری از طریق ایجاد فرهنگ مناسب در سازمان، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و پاسخگویی بالا به نیازهای مشتری
۵
بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی و مشارکتی در سازمان
۶
بهرهگیری از فنآوریهای اثبات شدهی جهانی در کلیه امور فنی و مهندسی
۷
ایجاد فضایی مبتنی بر توسعهی همافزایی در سازمان جهت دستیابی به بهرهوری سازمانی بالا
۸
ایجاد فرهنگ مبتنی بر مشارکت، احساس مسئولیت و وفاداری کارکنان در سازمان
۴-۳-۹ تعیین گزینههای استراتژی
در این قسمت کمیته راهبری به سه زیرکمیته تخصصی “بازار و مشتریان”، “مهندسی و فرآیندها” و “مدیریت و منابع انسانی” تقسیم گردید. هریک از زیرکمیتهها بر اساس دستورالعمل ارائه شده در فصل ۳ گزینههای استراتژی پیشنهادی خود را ارائه دادند. سپس بر اساس اجتماع نظرات افراد کمیته، گزینههای استراتژی در هر حیطه تعیین گردید که در جداول ۴-۲۰ تا ۴-۲۵ آورده
شده است. به عنوان مثال در جدول ۴-۲۰ گزینهی استراتژی “توسعه فعالیتهای بازرگانی و فنی دفاتر شرکت در استانهای تهران و خوزستان” در راستای بکارگیری منبع R1,1 و با بهرهگیری از منابع R4,2 و R2,4 (علاوه بر R1,1) و فرصت O3 تعیین شده است. همچنین این گزینهی استراتژی در جهت مقابله با ضعف W8 و تهدیدT1 نیز مؤثر میباشد.

جدول ۴-۲۰: تعیین گزینههای استراتژی در حیطهی “مالی”
خلق منبع جدید
R1,1
منبع

بکارگیری
نوع استراتژی

?
R4,2
سایر منابع

?
R2,4

?

R3,2

?

R3,3

?

R3,4

?
W8
ضعف
?

W18

?
O3
فرصت
?

O6

?
T1
تهدید
?

T11

تاسیس یا خرید شرکتی در زمینه واردات تجهیزات و قطعات اتوماسیون و ابزار دقیق
توسعه فعالیتهای بازرگانی و فنی دفاتر شرکت در استانهای تهران و خوزستان
گزینه استراتژی

جدول ۴-۲۱: تعیین گزینههای استراتژی در حیطهی “تجاری”
R2,4
R2,3
R2,1
منبع
توسعه
توسعه
حفظ
حفظ
نوع استراتژی

?

R2,1
سایر منابع

?
?

R2,2

?

R3,1

?

R3,2

?

R3,4

?

R4,1

?

R4,2

?
R5,1

?
?
?
R6,1

?

R6,2

?

۲
قوت

?
?

۳

?

۵

?

۱۲

?

۱۷

?
۱
ضعف

?

۳

?

۸

?

۱۰

?
۱۲

?

۱۴

ادامهی جدول ۴-۲۱

?
?

۳
فرصت

?

۴

?

۵

?

۶

?

۱۲

?

?
۱
تهدید

?

۳

?
?
۱۶

ایجاد سیستم یکپارچه ارتباط با مشتریان
برون سپاری بخشی از فعالیتهای بازریابی و تبلیغات
بهرهگیری از تجربه و تخصص در ارائه سیستمهای فولادی در جهت افزایش سهم بازار در صنعت فولاد کشور
حفظ سهم موجود در ارائه سیستمهای اتوماسیون فولاد مبارکه
ارتقاء سیستم کنترل کیفی محصولات
گزینه استراتژی
سیستم یکپارچه ارتباط با مشتری

سهم عمده بازار در صنعت فولاد کشور

سیستم کنترل کیفی محصولات
منبع جدید
۴

۲

۴
حیطه

جدول ۴-۲۲: تعیین گزینههای استراتژی در حیطهی “شهرت و اعتبار”
R3,4
R3,3
منبع
بکارگیری
توسعه
نوع استراتژی

?
R3,1
سایر منابع
?

R5,1

?
?
R6,1

?

R6,2

?

۸
ضعف

?
۱۷

۶
فرصت

?
۹

?

۱۲

?

۱
تهدید
?
?
۷

?
۱۷

توسعه محصولات نرم افزاری با نام تجاری شرکت
توسعه همکاری و ارتباط با شرکتهای خارجی
گزینه استراتژی
محصولات با نام تجاری شرکت

منبع جدید
۲

حیطه

جدول ۴-۲۳: تعیین گزینههای استراتژی در حیطهی “سازمانی”
خلق منبع جدید
R4,2
R4,1
منبع

بکارگیری
حفظ
نوع استراتژی
?
?

R4,1
سایر منابع
?

?
R4,2

?

?
۵
ضعف

?

۱۳

?

۱۶

?

۱۸

?

۱۱
تهدید
?

?
۱۲

?
۱۳

توسعه سیستمهای نوین مدیریتی و مشارکتی
تقویت ساز و کار مناسب مدیریت بر هزینهها به منظور افزایش توان رقابتی در بازار
تدوین و استقرار سیستم یکپارچه توسعه منابع انسانی
گزینه استراتژی
سیستمهای مدیریتی و مشارکتی
قیمت رقابتی محصولات و خدمات

منبع جدید
۴
۲

حیطه

جدول ۴-۲۴: تعیین گزینههای استراتژی در حیطهی “انسانی”
R5,1
منبع
بکارگیری
حفظ
نوع استراتژی
?

R2,1
سایر منابع
?

R3,2

?
R4,1

?
R4,2

?

R5,1

?
۵
ضعف
?

۱۸

?
۱۲
تهدید
?
?
۱۳

بهرهگیری بهینه از نیروهای متخصص در پروژهها با افزایش برونسپاری در قسمتهای غیر کلیدی پروژه
تدوین و استقرار سیستم یکپارچه توسعه منابع انسانی
گزینه استراتژی

جدول ۴-۲۵: تعیین گزینههای استراتژی در حیطهی “دانش و تکنولوژی”
شناسایی منابع جدید
R6,2
R6,1
منبع

توسعه
بکارگیری
توسعه
نوع استراتژی

?
?
?
R2,1
سایر منابع

?

?

R2,2

?

R3,1

?
?

?

?

R3,2

?

?

?

R3,3

?

R3,4

?
?
?
?
?
?
?
R5,1

?

?

R6,1

?
?

R6,2

?

۲
قوت

?

۵

?

?

۱۴

?

۱۵

?

?

?

۱۷

?

۱۲
ضعف

?

۱۷

?

۱۸

?

۱
فرصت

?

۳

?

?

۴

ادامهی جدول ۴-۲۵

?

۵
فرصت

?

?

?
?
۶

?
۹

?

?

?

۱۲

?

۱۴

?

?
?

?
۱
تهدید

?
?
۳

?

?

?

۷

?

۱۱

?

۱۳

?
?
۱۶

تولید تجهیزات و قطعات سطوح صفر و یک اتوماسیون صنعتی
توسعه فعالیتها در زمینههای برق و ابزار دقیق
بهبود ساز و کار تولید، ارتقاء و بهروزرسانی تکنولوژی
حرکت به سمت فعالیت به صورت پیمانکاری عمومی
استفاده از دانش و تخصص موجود در شرکت در جهت تولید محصولات اختصاصی
ارائه خدمات در کشورهای منتخب خارجی
بهره گیری از تجربه و تخصص در ارائه سیستمهای اتوماسیون صنعتی در توسعه سهم بازار صنایع غیر فولادی
حرکت به سمت ارائه راه حلهای جامع اتوماسیون صنعتی
گزینه استراتژی
تجهیزات و قطعات سطوح صفر و یک اتوماسیون صنعتی
تجربه و تخصص در برق و ابزار دقیق
استفاده از تکنولوژیهای نوین در سطوح مختلف اتوماسیون صنعتی

محصولات اختصاصی
تجربه و تخصص در ارائه خدمات به خارج از کشور
سهم بازار در صنایع منتخب غیر فولادی
تخصص و تجربه فنی در ارائه راهحلهای جامع کنترلی
منبع جدید
۲
۶
۶

۲
۲
۲
۶
حیطه

در نهایت ۲۱ گزینه استراتژی حاصل شد که به شرح زیر میباشند:
۱. توسعه فعالیتهای بازرگانی و فنی دفاتر شرکت در استانهای تهران و خوزستان
۲. تاسیس یا خرید شرکتی در زمینه واردات تجهیزات و قطعات اتوماسیون و ابزار دقیق
۳. ارتقاء سیستم کنترل کیفی محصولات
۴. حفظ سهم موجود در ارائه سیستمهای اتوماسیون فولاد مبارکه
۵. بهرهگیری از تجربه و تخصص در ارائه سیستمهای فولادی در جهت افزایش سهم بازار در صنعت فولاد کشور
۶. برونسپاری بخشی از فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات
۷. ایجاد سیستم یکپارچه ارتباط با مشتریان
۸. توسعه همکاری و ارتباط با شرکتهای خارجی
۹. توسعه محصولات نرمافزاری با نام تجاری شرکت
۱۰. تقویت ساز و کار مناسب مدیریت بر هزینهها به منظور افزایش توان رقابتی در بازار
۱۱. توسعه سیستمهای نوین مدیریتی و مشارکتی
۱۲. تدوین و استقرار سیستم یکپارچه توسعه منابع انسانی
۱۳. بهرهگیری بهینه از نیروهای متخصص در پروژهها با افزایش برونسپاری در قسمتهای غیرکلیدی پروژه
۱۴. حرکت به سمت ارائه راهحلهای جامع اتوماسیون صنعتی
۱۵. بهرهگیری از تجربه و تخصص در ارائه سیستمهای اتوماسیون صنعتی در توسعه سهم بازار صنایع غیر فولادی
۱۶. ارائه خدمات در کشورهای منتخب خارجی
۱۷. استفاده از دانش و تخصص موجود در شرکت در جهت تولید محصولات اختصاصی
۱۸. حرکت به سمت فعالیت به صورت پیمانکاری عمومی
۱۹. بهبود ساز و کار تولید، ارتقاء و بهروزرسانی تکنولوژی
۲۰. توسعه فعالیتها در زمینههای برق و ابزار دقیق
۲۱. تولید تجهیزات و قطعات سطوح صفر و یک اتوماسیون صنعتی