دانلود پایان نامه رشته شهرسازی : مطالعه و بررسي هنر ديرين سرزمین فارس

متن کامل پایان نامه رشته : شهرسازی

با عنوان : مطالعه و بررسي هنر ديرين سرزمین فارس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

مطالعه و بررسي هنر ديرين سرزمین فارس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه

بحث در مورد هنرمندان شيراز در اين مبحث مختصر نمي گنجد و تأثير غير قابل انكار مردم اين ديار و بويژه هنرمندان و نگارگرانش از آغاز تا كنون بر هنر اين سرزمين جريان داشته است و بسيار بيش از اين جاي كنكاش تحقيق و تأمل دارد. در قرن 7 مصون ماندن شيراز از هجوم مغولها سبب گرديد كه اين خطه به عنوان محلي امن مورد توجه بسياري از هنرمندان و دانشمندان قرار گيرد از آنرو كه بسياري از هنرمندان و نگارگران ديگر مكاتب از شاگردان اساتيد شيراز بوده اند. و اگر به گذشته دورتر و زماني كه پارس پايتخت ايران بود بيندازيم متوجه مي شويم كه نقاشي ورنگ آميزي اشيا در اين زمان رايج بوده و براي شناختن نقاشي ايراني بايد به نمونه هاي اين دوره دقت كنيم نقش ها با قرينه و نظمي بسيار دقيق تركيب يافته اند، هر چهره با يك خط ظريف كه نيروي نهايي قيافه را با صراحت و نصوح نشان مي دهد رسم شده است. خصوصيات بنيادين نقاشي ايراني پايه گذاري شده است.

خصوصيات هنر اين دوره كه نشانگر ايراني بودن است هنري دور از خشونت، همراه با ظرافت است كه علاقه به ترسيم درختها و مرغهاي خيالي و اشكال ذهني و زيبا هستند و هنرمند ايراني به كمك انديشه هاي ذهني خود كاري كرده و به جوهر واقعي اشيا اهميت بسياري داده و كارش هرگز تقليدي از طبيعت نبوده است و اشكال و طبيعت به آن شكل حقيقي موجود در طبيعت برايشان مطرح نبوده است و اين خصوصيات ادامه يافته تا قرنهاي متمادي و در مكاتب مختلف نقاشي ايراني كه مكتب شيراز و هنرمندان شيراز بيش از ديگران با روح ايراني آن ارتباط برقرار كرده اند و اين را كاملاً در بررسي نقاشي اين خطه مي توان ديد.

گر چه اكنون مانند بسياري از عرصه هاي ديگر، نقاشي از امروز ما هم گذشته خود تا حد زيادي جدا شده است و دچار سردرگمي است ولي با پشتوانه غني فرهنگي و هنر كشور ما بعيد بنظر مي آيد كه اين سرگشتگي مدتي طولاني ادامه يابد.

راهبران و رهروان مكتب گل

از پس يك دوران نسبتاطولاني آشوب و ناآرامي و عدم امنيت اجتماعي در ايران ،‌به دليل حمله افغان ها و سقوط خاندان صفوي ، سواي فروپاشي بسياري ازمباني اجتماعي ، هنر و فرهنگ نيز كه نمي بايست و نمي تواند ، جدا از اين جريانات به استمرار و رشد و تعالي خود ادامه دهد ، دچار نوعي وقفه و سكون و عقب افتادگي گرديد.

چه دراين دوران ، هنرمندان و دانشوران ، اغلب يا تن به مهاجرت سپردند و يا گوشه انزوا گرفته و دست از خلاقيت و انديشيدن كشيدند .

ازآن همه رونق و درخشش وپويايي هنر صفوي ، جز يادگارهائي پراكنده در كتب و يا آثاري رو به ويراني و تخريب در بناهاي مذهبي و دولتي بجاي نماند . بيم آن مي رفت كه به يكباره حلقه هاي زنجير دوام و بقاي فرهنگ و هنر پوياي ايراني گسيخته گردد و چه بسيار ارزش ها كه به دست فراموشي سپرده نگردد و غبار بي مهري و بي اعتنايي بر آن ننشيند.

با اين همه در اواخر حكومت افشاريه و به ويژه با شروع حكومت زنديه در ايران و برقراري سكون و آرامش دگر بار در خطه ايران زمين ، نويد حركت نوين و اميدبخشي را در تولد و تعالي هنر ايران ، و مهم تر نگارگري ايران را در دل و جان دوستداران هنر ايراني طنين انداز مي كند .

       كريم خان زند ( وكيل الرعايا ) در طي سالهاي حكومتش ( 1164 ـ 1189 ) زمينه هاي مناسب و پرثمر اين تحول را مهيا مي سازد . او سلطاني دوستدار عدالت و خواستار آباداني است . هم بدين دليل بعد از آنكه شيراز را به عنوان تختگاه حكومت خود برمي گزيند ، نخستين و شايد مهم ترين گام را در برپائي بناهاي دولتي در اين شهر برمي دارد .

شهر شيراز ،با پشتوانه غني و پرباري كه در پرورش ذوق ها و استعدادها داراست

عامل بسيار سرنوشت ساز و عمده اي در پيشبرد اهداف خيرخواهانه وكيل الرعايا به حساب مي آيد .

                   شيراز ازيك سوي شهر و مركز و خاستگاه شعر است و از دگر سوي وارث ارزشهاي پردوام و قدمت هنرهاي سنتي و به ويژه نگارگري است ، هنوز شهرت و آوازه هنرمندان « مكتب شيراز » و آثار و يادگارهاشان ازخاطره ها نرفته است . همان مكتب اصيل و ارزشمندي كه در قرن دهم هجري ، با ظهور و تولد نام آوران نگارگر شهر شيراز ، چشم انداز نويني را به جهان نگارگري گشود .

       ترديدي نيست كه زبان هنر در اين روزگار قرار و سكون ، بعد از آن همه غارت و آشوب ، مي بايست جوابگوي دلهاي آزمند و به ديگر كلام ، چونان مرهمي التيام بخش زخم هاي كهنه و انديشه هاي طالب لطافت و ظرافت و سكون باشد .

با چنين نياز و ضرورتي است كه شيراز شهر گل ، شهر شعر ، شهر سروهاي سر به فلك كشيده و شهر باغ و بستان ، انگيزه هاي دل بستن به گل و گياه و پرنده را در روح و انديشه هنرمندان اين دوران ايجاد مي كند ، همان به ظاهر تفنن و رغبتي به جاودانگي گل و گياه و پرنده در نگارگري ايران ،كه بعدها با همت نگارگران نام آشناي هنر ايران ، مقدمات ثبت مكتب نوين گل را براي هميشه در تاريخ هنر ايران و جهان آماده مي سازد .

شكي نيست كه سواي تجربه هاي پر سود و ثمر ، نگارگران دوران صفوي و شايد هم به زماني كهن تر از آنان ، در تجليل از زيبائي گل و گياه و پرنده و ستايش اين خلقت بي همتا در نگارگري ايران ، حركت تازه نگارگران ايراني ، حكايت ديگري از اين ستايش و نگاه را سبب مي شود . چه دراين دوران خلاف گذشته كه گل و گياه و پرنده آذين نقش هاي مينياتورهاي ايراني و يا خوشنويسي اين ديار مي بوده است ، گل و گياه و پرنده ، با نقش و حضوري مستقل ، ذهن و انديشه نگارگران را به خود مشغول مي دارد.

دراين راه شايد به حق و شايسته ، بايد بدعت تازه را مديون تفكر و خلاقيت و ابتكار هنرمندي دانست كه در اواخر عصر افشاريه نهضت مكتب گل را آغازگر بود و راهبر .

و اين هنرمند خلاق كسي نيست جز « علي اشرف » ازايل معروف افشار ارومي كه چونان ستاره اي تابناك در آسمان هنر نگارگري قرن 12 هجري قمري درخشيد . از احوال و چگونگي زندگي اين هنرمند ، با تأسف اطلاعات چندان مفيد و پرمايه اي در دست نيست ، چه او نيز همانند ساير نگارگران مستعد و باهنر ، شرح زندگيش در

هاله اي از ابهام مانده است . هم بدين سبب ، تنها مدارك موجود در ارزيابي حضور پربارش در هنر نگارگري قرن 12 هجري آثار ممتازي است كه اغلب با رقم « زبعد محمد علي اشرف » گرديده است .

با اين همه در نقد و نگرش به آثار ارزنده هنرمند ، مي توان دريافت كه با توجه به نشانه هاي همگوني و تشابه هنر و ذوق او با قلم محمد زمان اول ، به ويژه در زمينه گل و بوته ، اومي بايست مدت زماني را در خدمت و محضر محمد زمان اول ، نقاش چيره دست عصر صفوي گذرانده باشد .

       علي اشرف را بايد نخستين هنرمند عاشق و شيفته گل و مرغ شناخت ، او گوئي باغباني گلستان هنر ايران را پيشه كرده است و به تمامي عمر و زندگيش ، در اين را ه با تمام ذوق و خلاقيت و هنر مايه گذاشته است .

علي اشرف با چنين مايه شور و شوقي است كه چه بسا براي نخستين بار با مدد رنگهاي جانانه و شاد و سايه پردازي هاي ماهرانه ، هنر ايران را گل گونه و چه به حق تر هميشه بهار و سرسبز و پرگل مي سازد ، با چنان مرغان و پرندگاني كه تنها

مي شود گفت حاصل خيال و ذوق نقاش هستند و در مقام مقايسه با ساير مرغان و پرندگان هنر ايران ، بي همتايند و نمونه .

            او ، سواي ذوق و درايت و هنر در اين شيوه نوين نقش و نگاه ، هنرمندي پراستعداد در ساير زمينه هاي هنرهاي تجسمي كهن ايران نيز به شمار مي رود ، و

شگفت آنكه به گاه خط نويسي ،‌ آنچنان نسخ را روان و شيرين نوشته است و در كار خط نستعليق استادي نشان داده است ، كه بي مبالغه مي توان گفت علي اشرف ، اگر نقاشي تنها دلبستگي اش نمي بود ، چه بسيار كه در طراز هنرمندان خوشنويس و ماندگار تاريخ خط و خوشنويسي ايران قرار مي گرفت .

آثاراين هنرمند را مي توان در جلدهاي گل و مرغي ، و بيشتر قلمدان هاي نفيس مورد مطالعه قرار داد كه اغلب طي سنوات « 1135 » تا « 1165 » را شامل مي شود . اين آثار در موزه هاي ايران و خارج از ايران و گاه مجموعه هاي شخصي نگاهداري و به يادگار مانده است .

شاخص ترين و شايد هم لايق ترين شاگرد و پيرو علي اشرف در زمينه نقاشي گل و بوته ، سواي « آقا باقر » و « آقا نجف » و «‌آقا زمان » ،‌ كه اينان نيز از نخبگان هنر نگارگري زمانه خود هستند ، نقاش هنرمندي است با نام « آقا صادق » كه با سجع ( يا صادق الوعد ) پا به عرصه هنر مي نهد .

 وي يقينا به پاس ارادتي كه به علي اشرف داشته است و به دليل تجارب ارزنده و سودمندي كه در محضر پرهنر علي اشرف آموخته است ، تا دم آخرين زندگي،براين شاگردي مي بالدو پر بهاترين آثارش را با سجع « صادق از لطف علي اشرف شد»مزين مي سازد وبدين ترتيب ميزان ارادت و اخلاصش را به استادش آشكار مي سازد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :63

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----