دانلود پایان نامه ارشد درباره رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

پرسشنامه پرخاشگري پاس و پري (پ پ)

اين پرسشنامه توسط پاس و پري ساخته شده که داراي ۲۹ سوال مي باشد. در همه سوالات اين پرسشنامه به جز سوالات ۲۴ و ۲۹  که نمره گذاري آنها برعکس مي شود، در بقيه سوالات گزينه “بسيار زياد” نمره ۵ و گزينه “اصلا” نمره ۱ مي گيرد، بنابراين دامنه نمرات بين ۱۴۵-۲۹ مي باشد. نقطه برش در اين پرسشنامه ۸۰ مي باشد، به عبارتي فردي که نمره پايين تر از ۸۰ بگيرد ،  يعني پرخاشگري او پايين است. در اين پرسشنامه سوالات ۱، ۵، ۹، ۱۳، ۱۷، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۸ مربوط به مولفه پرخاشگري فيزيکي و سوالات ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸ مربوط به مولفه پرخاشگري کلامي و سوالات ۳، ۷،۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۹ مربوط به مولفه خشم و سوالات ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۷ مربوط به مولفه خصومت است.

يارعلي (۱۳۷۹) براي پايايي پرسشنامه پرخاشگري پاس وپري به روش آلفاي کرنباخ براي خرده مقياس هاي پرخاشگري فيزيکي،کلامي،خشم وخصومت به ترتيب ضرايب ۸۵/۰ ،۷۸/۰ ،۶۶/۰ ،۶۵/۰ وبراي پاياني به روش تصنيف وترتيب ضرايب ۷۹/۰،۸۰/۰ ،۵۶/۰، ۵۸/۰ را گزارش کرده است. در تحقيق حاضر محقق پايايي پرسشنامه را با روش آلفاي کرانباخ ۸۲/۰ به دست آورده است (به نقل از خوش کنش،۱۳۸۶).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
  • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
  • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان