دانلود پایان نامه ارتباط جهت گیری هدف با خود تنظیمی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۲-۳-۵- ابعاد جهت گیری هدف

جدول ۴-۱ ابعاد جهت گیری هدف را نشان می دهد:

جدول ۲-۳- ابعاد جهت گیری هدف

منبع: الیوت و مک گریگور(۱۹۹۹)

در شكل بالا تعريف و جهت گيري به عنوان دو بعد شايستگي (هدف پيشرفت) نشان داده شده است. مطلق و هنجاري دو شيوهاي را تصوير ميكنند كه مي توان شايستگي را تعريف كرد. مثبت و منفي            (گرايش – اجتناب) دو راهي را نشان مي دهند كه شايستگي را مي توان جهت گيري كرد. با توجه به ابعاد شايستگي در نظريه جهت گيري هدف سه چارچوب متمايز به وسيله نظريه پردازان هدف مطرح شده است. رويكرد نظري غالب به جهت گيري هدف در محيطهاي آموزشي  چارچوب دو بخشي است كه تمايز بين اهداف تسلطي و عملكردي مي باشد (به بعد جهت گيري توجهي نشده است). تفاوت ساده بين اين دو نوع جهت گيري اين است كه دانش آموزاني كه هدفهاي تسلطي را انتخاب ميكنند، بر يادگيري مواد درسي و تبحر يافتن در تكليف يادگيري تاكيد دارند و دانش آموزاني كه هدفهاي عملكردي را انتخاب مي كنند، در پي نمايش توانايي ها و عملكردشان و مقايسه آن با عملكرد ديگران هستند(الیوت و مک گریگور[۱]، ۱۹۹۹).

[۱] -Elliot & McGregor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم