دانلود متن کامل پایان نامه رشته محیط زیست با موضوع تصفيه فاضلاب

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : محیط زیست

با عنوان : تصفيه فاضلاب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: كليات……………………………………………………………………………………

1-1- مواد آلي …………………………………………………………………………………….

1-1-1- اندازه‌گيري مواد آلي…………………………………………………………………

1-2- گياهان………………………………………………………………………………………..

1-2-1- گياهان غوطه ور……………………………………………………………………….

1-2-2- گياهان شناور ………………………………………………………………………………….

1-2-3- گياهان حاشيه‌اي ……………………………………………………………………..

1-3- گياهان شناور……………………………………………………………………………….

1-4- گياه آزولا (مقدمه)………………………………………………………………………..

1-4-1- جغرافياي گياهي………………………………………………………………………

1-4-2- پراكنش بوي آزولا در روي كره زمين…………………………………………

1-4-3- پراكنش آزولا توسط انسان ……………………………………………………….

1-4-4- تاريخچه حضور آزولا در ايران…………………………………………………..

1-4-5- آرايه شناسي ……………………………………………………………………………

1-4-6- زيست شناسي آزولا………………………………………………………………….

1-4-7- توليد مثل آزولا………………………………………………………………………..

1-4-8- فيزيولوژي آزولا………………………………………………………………………

1-4-9- معماي رشد در ايران ………………………………………………………………

1-4-10- برآورد ميزان اين گياه در ايران – سطح- وزن……………………………..

1-4-11- منافع گسترش و هدايت آزولا………………………………………………….

1-4-12- مضرات گسترش بي‌رويه…………………………………………………………

1-5- خانواده هناسه………………………………………………………………………………

1-5-1- عدسك آبي ……………………………………………………………………………

1-5-2- گسترش جغرافيايي …………………………………………………………………

1-5-3- پراكندگي در ايران…………………………………………………………………….

1-5-4- اهميت اقتصادي ………………………………………………………………………

فصل دوم: مواد، وسايل و روشها………………………………………………………………

2-1- تهيه استوك ppm 100، ppm 100 و ppm 50 گلوكز ……………………

2-2- تهيه استوك ppm 100، ppm 100 و ppm 50 لاكتوز…………………….

2-3- تهيه نوترينت (C, B, A)………………………………………………………………

2-4- روش تهيه مواد و محلولهاي شيميايي آزمايش COD ……………………….

2-5- روش استاندارد كردن FAS…………………………………………………………..

2-6- آزمايشات مرحله اول (بشر) ………………………………………………………….

2-7- آزمايشات مرحله دوم (پتري ديش) ………………………………………………..

2-8- آزمايشات مرحله سوم (بصري) ……………………………………………………..

فصل سوم: بحث و نتايج………………………………………………………………………..

3-1- يافته‌ها ……………………………………………………………………………………….

جداول و منحني ها ……………………………………………………………………………….

فصل چهارم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات……………………………………………………..

4-1- نتيجه‌گيري …………………………………………………………………………………

4-2- پيشنهادات ………………………………………………………………………………….

مقدمه

آبي كه اهميت وجود آن شايد بر هيچيك پوشيده نباشد، متاسفانه از طريق تخلية فاضلابها، پسابها و كليه زوايد حاصل از فعاليتهاي انسان به شدت در معرض آلودگي قرار گرفته . پيشرفتهاي صنعتي باعث شده كه پسابهاي غليظ‌تر و با تركيبات متنوع‌تر در جريان‌هاي آب تخليه شدند.(2)

در حال حاضر بسياري از منابع آبي دنيا گرفتار مشكلات ناشي از تخليه فاضلابهاي مختلف مي‌باشند كه بهسازي آنها و بازگشت به حالت طبيعي هزينه‌هاي هنگفتي را مي طلبد. (1)

به منظور تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك، استفاده از سيستم‌هاي گياهي آبزي نظير لاگونهاي پوشيده شده با DW (گياهان آبزي شناور) به دليل راهبري آسان، هميشه پائين و اثر بخشي بالا مورد توجه قرار گرفته است.(4)

امروزه تمايل براي استفاده از گياهان آبزي شناور بخاطر فوايد گوناگونشان نظير ميزان رشد بالا، عمل حذف نوترينت در سطوح بالا، غني بودن اين گياهان از پروتئين كه باعث با ارزش شدن آنها به عنوان خوراك دام مي گردد، بهره برداري و برداشت آسان آنها و تحمل بالاي گياه و قدرت سركوب كنندگي جلبكي گياه، تثبيت بالاي نيتروژن (4) ، منبع غذايي براي انسان، كنترل حشرات آبزي ناقل بيماريهاي خطرناك (به دليل ايجاد پوشش متراكم در سطح آب كه مانع خروج اين حشرات مي‌گردد). در داروسازي جهت ساخت داروهاي آنتي بيوتيك، افزايش مواد آلي خاك و بهبود ساختمان و تركيب شيميايي خاك و . . . . (3) و همچنين استفاده از آنها به عنوان گياه آلايش زا و مورد توجه قرار گرفته است. (4)

ولي تاكنون مطالعاتي در زمينه اينكه مواد آلي گلوكز و لاكتوز تا چه ميزان مي توانند در رشد آزولا و عدسك آبي مؤثر واقع شوند يافت نشده است.

لذا در اين تحقيق از دو گونه گياهان آبزي شناور (لمنامينور و آزولا) به منظور حذف مواد آلي محلول در محيطهاي كشت حاوي گلوگز و لاكتوز استفاده شده است.

1-1- مواد آلي

مواد آلي موجود در آب مي‌تواند از منابع گوناگوني چون گياهان ، جانوران، فاضلابهاي خانگي كاملاً تصفيه نشده و فاضلابهاي صنعتي ناشي مي‌شود.(13)

آبهاي سطحي بيشتر از ساير منابع در معرض آلودگي مي باشند. در پي بارندگي هاي كم و يا خصوصاً شديد كه باعث حمل ذرات مختلف گياهي، حيواني و حتي صنعتي و سمي مي‌شود آبها شديداً آلوده مي‌گردند. انسان خود با ريختن آبهاي آلوده حاصل از زندگي روزمره و صنايع به جريانهاي آب باعث آلودگي آنها مي‌شود. اغلب آبهاي زايد كارخانه هاي صنايع مختلف بدون توجه، رودخانه‌ها و درياچه‌هاي مجاور آن ريخته مي‌شوند.(15)

مواد آلي در آب از سه منبع سرچشمه ميگيرند كه عبارتند از: 1- تجزيه و تخريب مواد آلي طبيعي 2- فعاليتهاي شهري تجاري و صنعتي)، كشاورزي و 3- واكنشهايي كه به هنگام تصفيه و انتقال آب اتفاق مي افتد. در اين بين مورد اول داراي اهميت بيشتري است كه خود شامل: مواد هيوميك (Humic Substances) ، بقاياي ميكروارگانيسم‌ها، هيدروكربورهاي آروماتيك و آليفاتيك با منشأ نفتي و با وزنهاي ملكولي بالا ، ميباشد. با اينكه اين مواد معمولا بي‌خطر مي‌باشند، ولي در پاره‌اي از موارد نظير وجود متابوليتهاي بدبوي حاصل از جلبكهاي سبز- آبي، (مانند متيل ايزويورنيول (Methylisoborneol) مزاحم و دردسر آفرين هستند. تعداد معدودي از محصولات نفتي ميتوانند داراي اثراث سوء بهداشتي باشند. مواد هيوميك نيز ميتوانند بعنوان پيش سازها (precursors) در تشكيل تري هالومتان‌ها و ديگر مواد آلي هالوژنه در اثر اكسيده شدن، طي فرايند گندزدايي آب داراي نش مهمي باشند. (16)

آلاينده‌هاي ناشي از فعاليتهاي شهري و تجاري شامل مواد موجود در فاضلابهاي خانگي، صنعتي، پسابهاي كشاورزي، سيلابهاي شهري و نشت آبهاي مناطق آلوده ميباشد. اكثر مواد آلي شناخته شده در آب كه داراي اثرات سوء بهداشتي هستند در اين گروه قرار مي يگرند. اين مواد شامل آفت كشها (نظير كلردان، كريوفوران)، حلالها (همچون تري كلروينزن و تتراكلرواتيلن)، مواد چربي‌زا از سطح فلزات (مانند تري كلرواتيين و تري كلرواتان) و مواد مورد استفاده در ساخت پلاستيك و مونومرها (نظير تركيبات بيفنل پلي كلرينه (PCBs) مي‌باشند، (14)

بسياري از مواد آلي در آب قابل حل بوده و در آبهاي طبيعي ممكن است ناشي از منابع طبيعي يا در نتيجه فعاليتهاي انسان باشند. اكثر مواد آلي طبيعي ، شكل از توليدات ناشي از فساد مواد جامد آلي هستند در صورتيكه مواد آلي مصنوعي معمولاً منتج از تخليه فاضلاب يا عمليات كشاورزي مي باشند. (14)

مواد آلي محلول در آب معمولاً به دو دسته وسيع تقسيم مي شوند:

  • مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي
  • مواد آلي غير قبل تجزيه بيولوژيكي (ديرپا) (14)

1-1-1- اندازه‌‌گيري مواد آلي

مواد آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي معمولاً به وسيله آزمايش اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD) اندازه‌گيري مي شوند. همچنين ممكن است اين مواد بوسيله آناليز (TOC) تخمين زده شوند. (14)

1-2- گياهان

گياهان در هر تالاب مكان ويژه‌اي را به عنوان زيستگاه خويش انتخاب و اشغال مي نمايند كه ميتواند از نظر مساحت و ساختار، همانند خود گونه‌هاي با يكديگر تفاوتهاي كلي داشته باشد. برخي از مهمترين گونه‌هاي گياهان سبز آنچنان كه كوكند كه نمي‌توان بدون استفاده از ميكروسكوپ آنها را مشاهده نمود و بعضي ديگر در سطح آب پراكنده و به سهولت ديده مي‌شوند. اما كليه آنها احتياجات اوليه‌اي از نظر تأمين نور خورشيد، آب ، دي اكسيد كرن، اكسيژن و مواد معدني داشته و اين نيازها را بطرق مختلف حاصل مي‌نمايند.

گياهان ريشه‌دار، غوطه‌ور و يا شناور داراي برگ در سطح و يا غوطه‌ور در آب بوده (و يا هر دو )و جايگاه خاصي بر حسب اجتماعات خود اشتغال مينمايند و طبقه‌بندي خاصي را شامل مي‌شوند. گياهان آبزي ريشه‌دار در خدمت سخت پوستان، حشرات و ماهيها بوده و به اين جانوران امكان دفع حمله دشمنان طبيعي را داده و به عنوان پناهگاهي جهت حفظ حيات آنها بشمار ميروند. اين گياهان، مهيا كننده اكسيژن و مواد مغذي بوده و حتي پس از مرگ و عمل و تجزيه پذيري (بوسيله ارگانيسمهاي تجزيه كننده) مواد غذايي براي موجودات ديگر فراهم مي كند.

در نگرشي به نقش مهم و حياتي اين گياهان در تلاب، اهميت آنها افزايش بيشتري نشان مي‌دهد بطور يكه تداوم زندگي حياتي موجودات تالاب، سبب حضور بيشتر جانوران شده و به تجمع آنها بويژه پرندگان آبزي كمك مي نمايد. اين گياهان بدليل فراهم نمودن غذاي پرندگاني از خانواده مرغابيان، در حدي كه هر گونه گياهي مورد تغذيه يكي از آنان قرار ميگيرد، از خطر نابود شدن مصون مانده و به نقش حياتي خود ادامه ميدهد. اما ازدياد رويش‌هاي گياهي در تالابها، آنها را همواره به عنوان مهمترين منبع اصلي مرگ اين اكوسيستم‌ها مطرح نموده است بطوريكه طبق قرائن آشكار در مورد تالاب انزلي، يكي از علل پيري زودرس آن، افزايش فوق العاده كم و كيفي گياهان آبزي است. اين گياهان زيستگاههاي خاص خود داشته و در تطابق با محيط آبي، از نظر فيزيولوژيكي تفاوتهاي بسياري با ديگر گياهان نشان ميدهند. به نحوئي كه املاح موجود در آب مورد تغذيه آنها قرار ميگيرد. گياهان آبزي (هيدورفيت) بر حسب قرار گرفتن در سواحل (از جهت آب به خشكي) از تقسيمات رويشي زير پيروي مي‌كنند: 1- گياهان غوطه ور 2- گياهان شناور 3- گياهان از آب خارج شونده (حاشيه‌اي) 4- بوته‌ها و علفهاي آبزي 5- درختان مانده‌ابي 6- جنگلهاي نواحي مرطوب رويش گياهان آبزي در تالاب ، امري طبيعي بشمار رفته و در حالت مخصوص شرايط تالايي، بعلت ورود رسوبات ريز دانه و مواد معلق در آب رودخانه سفيد رود از شبكه آبياري و شسته شدن كودهاي حاصلخيز داخل مزارع در مواقع باران‌هاي شديد فصلي و وارد شدن اين مواد با زهكشي طبيعي و شبكه آبياري بداخل تالاب به رويش آنان توان بيشتري مي‌دهد.

بر اساس تحقيقات و لاديميراسكايا كارمند علمي اتحاد جماهير شوروي در سال (1345) 1964 ، تعداد 19 گونه گياهان آبي عمده در تالاب انزلي شناسايي گرديده است كه ذيلاً به همراه تعدادي ديگر از گونه‌هاي گياهي آبزي موجود معرفي ميگردند.

1-2-1- گياهان غوطه ور (با شاخ و برگ شناور ) Submerged plants

شامل كليه گياهان غوطه‌ور در آب است كه بخش اعظم رويشي و توليد مثلي اين گياهان بحالت غوطه ور بوده و ميتوان قلمرو آنها را مستقيماً به قلمروي (فراگماتيس) متصل دانست. اين گياهان عموماً در سطح آب گل ميدهند بنحوي كه در خارج از آب قرار ميگيرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :40

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----