افزوده اقتصادی

دانلود پایان نامه

با توجه به اینکه مقدار برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هر سه متغیر در سطح اطمینان ۹۵/۰کمتر از ۰۵/۰ است(p-value۰/۰۵)، بنابراین نتیجه می گیریم توزیع این متغیرها برای سال ۱۳۸۵ نرمال نیست.

جدول- ۴-۳- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال ۱۳۸۶
آماره

سال
متغیر
آماره های مرکزی
آماره توزیع نرمال

میانگین
انحراف معیار
مقدار Z
کولموگروف-اسمیرنوف
کولموگروف-اسمیرنوف
۱۳۸۶
EVA
۱۴/۲۲۴۶۸۸
۷۵/۱۹۴۹۲۶۱
۷۷/۳
۰۰۱/۰

REVA
۷۶/۲۹۸۲۱۷
۱۸/۲۰۱۴۹۱۲
۴۳/۳
۰۰۱/۰

EPS
۱۴/۷۴۷
۶۳/۹۱۸
۴۰/۱
۰۳۴/۰

طبق نتایج جدول ۴-۳ و با توجه به اینکه مقدار برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در سطح اطمینان ۹۵/۰کمتر از ۰۵/۰ است(p-value۰/۰۵)، بنابراین نتیجه می گیریم توزیع هیچ کدام از متغیرها برای سال ۱۳۸۶ نرمال نیست و همه متغیرها ناپارامتریک هستند.

جدول- ۴-۴- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
برای سال ۱۳۸۷
آماره

سال
متغیر
آماره های مرکزی
آماره توزیع نرمال

میانگین
انحراف معیار
مقدار Z
کولموگروف-اسمیرنوف
کولموگروف-اسمیرنوف
۱۳۸۷
EVA
۳۱/۱۸۱۸۲۰
۸۳/۶۸۹۳۴۲
۰۷/۳
۰۰۱/۰

REVA
۵۴/۳۴۱۳۵۰-
۹۳/۲۶۹۴۱۹۸
۷۹/۳
۰۰۱/۰

EPS
۱۸/۸۵۸
۵۴/۱۱۳۹
۸۰/۱
۰۰۳/۰

طبق نتایج جدول ۴-۴ و با توجه به اینکه مقدار برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در سطح اطمینان ۹۵/۰کمتر از ۰۵/۰ است(p-value۰/۰۵)، بنابراین نتیجه می گیریم توزیع هیچ کدام از متغیرها برای سال ۱۳۸۷ نرمال نیست و همه متغیرها ناپارامتریک هستند.

جدول- ۴-۵- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
برای سال ۱۳۸۸
آماره

سال
متغیر
آماره های مرکزی
آماره توزیع نرمال

میانگین
انحراف معیار
مقدار Z
کولموگروف-اسمیرنوف
کولموگروف-اسمیرنوف
۱۳۸۸
EVA
۹۸/۴۱۷۷۳۳-
۳۴/۳۳۳۹۰۷۳
۷۳/۳
۰۰۱/۰

REVA
۱۴/۳۳۵۷۳۹-
۹۷/۲۴۸۶۱۲۱
۴۹/۳
۰۰۱/۰

EPS
۴۷/۶۷۴
۳۱/۱۴۳۱
۵۴/۱
۰۱۷/۰

طبق نتایج جدول ۴-۵ و با توجه به اینکه مقدار برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در سطح اطمینان ۹۵/۰کمتر از ۰۵/۰ است(p-value۰/۰۵)، بنابراین نتیجه می گیریم توزیع هیچ کدام از متغیرها برای سال ۱۳۸۸ نرمال نیست و همه متغیرها ناپارامتریک هستند.

۴-۳- آزمون فرضیات
فرضیه اول:
بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS)رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول، ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می‌شود:
بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS)رابطه معنا‌داری وجود ندارد.

بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS)رابطه معنا‌داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS) برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله نیز فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود. این اطلاعات در جداول ۴-۶تا ۴-۱۰ آورده شده است.

جدول- ۴-۶- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)برای سال ۱۳۸۴
سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۴
حجم نمونه
۸۰
رد

ضریب همبستگی
۵۴۶/۰

۰۰۱/۰

طبق نتایج جدول ۴-۶ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/001) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۴ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر نیز برابر ۵۴/۰ است .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۴H0 را می‌توان رد کرد.

جدول- ۴-۷- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS) برای سال ۱۳۸۵
سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۵
حجم نمونه
۸۰
رد

ضریب همبستگی
۶۵۱/۰

۰۰۱/۰

طبق نتایج جدول ۴-۷ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/001) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۵ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر نیز برابر ۶۵/۰ است .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۵ H0 را می‌توان رد کرد.

جدول- ۴-۸- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)برای سال ۱۳۸۶
سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۶
حجم نمونه
۸۰
رد

ضریب همبستگی
۶۸۴/۰

۰۰۱/۰

طبق نتایج جدول ۴-۸ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/001) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۶ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر نیز برابر ۶۸/۰ است .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۶ H0 را می‌توان رد کرد.

جدول- ۴-۹- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(E
PS)برای سال ۱۳۸۷
سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۷
حجم نمونه
۸۰
رد

ضریب همبستگی
۶۷۹/۰

۰۰۱/۰

طبق نتایج جدول ۴-۹ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/001) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۷ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر نیز برابر ۶۷/۰ است .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۷ H0 را می‌توان رد کرد.

جدول- ۴-۱۰- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)برای سال ۱۳۸۸

سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۸
حجم نمونه
۸۰
قبول

ضریب همبستگی
۷۱۰/۰

۰۰۱/۰

طبق نتایج جدول ۴-۱۰ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/001) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۸ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر نیز برابر ۷۱/۰ است .بنابراین، در این آزمون برای سال ۸۸ H0 را می‌توان رد کرد.
فرضیه دوم:
بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS)رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه دوم ، ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می‌شود:
بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS)رابطه معنا‌داری وجود ندارد.

بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS)رابطه معنا‌داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS)برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله نیز فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود. این اطلاعات در جدول ۴-۱۱ تا جدول ۴-۱۵ ارائه شده است.
جدول- ۴-۱۱- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS) برای سال ۱۳۸۴

سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۴
حجم نمونه
۸۰
قبول

ضریب همبستگی
۱۲۳/۰-

۲۷۵/۰

طبق نتایج جدول ۴-۱۱ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/275) در این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۴ رابطه معنی داری وجود ندارد و می توان از رابطه دو متغیر چشم پوشی کرد .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۴ H0 را می‌توان قبول کرد.

جدول- ۴-۱۲- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال ۱۳۸۵

سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۵
حجم نمونه
۸۰
قبول

ضریب همبستگی
۱۱۳/۰

۳۱۹/۰

طبق نتایج جدول ۴-۱۲ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/319) در این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۵ رابطه معنی داری وجود ندارد و می توان از رابطه دو متغیر چشم پوشی کرد .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۵ H0 را می‌توان قبول کرد.

جدول -۴-۱۳- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS) برای سال ۱۳۸۶

سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۶
حجم نمونه
۸۰
قبول

ضریب همبستگی
۱۳۶/۰

۲۲۸/۰

طبق نتایج جدول ۴-۱۳ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/228) در این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۶ رابطه معنی داری وجود ندارد و می توان از رابطه دو متغیر چشم پوشی کرد .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۶ H0 را می‌توان قبول کرد.

جدول- ۴-۱۴- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال ۱۳۸۷

سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۷
حجم نمونه
۸۰
رد

ضریب همبستگی
۲۸۶/۰

۰۱۰/۰

طبق نتایج جدول ۴-۱۴ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/010) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۷ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر ۲۸/۰است .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۷ H0 را می‌توان رد کرد.

جدول- ۴-۱۵- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال ۱۳۸۸

سال
شرح
نتیجه آزمون
۱۳۸۸
حجم نمونه
۸۰
رد

ضریب همبستگی
۴۰۰/۰

۰۰۱/۰

طبق نتایج جدول ۴-۱۵ و با توجه به مقدار خطای آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سطح اطمینان ۹۵/۰ و از آنجا که سطح خطا (p-value=
0/001) در این آزمون کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می گیریم که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)در سال ۱۳۸۸ رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر ۴۰/۰است .بنابراین، در این آزمون برای سال۸۷ H0 را می‌توان رد کرد.

فرضیه سوم :
تغییرات ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی، با سود هر سهم(EPS)بیشتر هم جهت می باشد.
برای بررسی فرضیه سوم، می‌توان از جدول‌های قبل استفاده کرد. نتایج حاصل از این بررسی به‌صورت زیر بیان می‌‌شود.
در تمامی سالها از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ براساس ضریب همبستگی بدست آمده، می توان بیان کرد
که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، رابطه بیشتری با سود هر سهم دارد.
بطور کلی، براساس ضریب همبستگی بدست آمده، می‌توان بیان کرد که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ، رابطه بیشتری با سود هر سهم دارد،بنابراین فرضیه سوم تایید نمی شود.

فصل پنجم
تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه
هدف از انجام این تحقیق،بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در فصل اول کلیات تحقیق بیان شد. فصل دوم به بیان مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق اختصاص داشت. در فصل سوم روش انجام تحقیق بیان شد. در فصل چهارم یافته های تحقیق، تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل تفسیر شد. این فصل به تشریح نتایج به دست آمده از تحقیق، محدودیت‌های تحقیق و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی اختصاص دارد.

۵-۲- خلاصه یافته ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر نشان‌دهنده وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی در تمامی سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵،۱۳۸۶ ،۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و همچنین نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هرسهم در سالهای ۱۳۸۴ ،۱۳۸۵، ۱۳۸۶و رابطه معنادار در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ می باشد. البته عدم وجود رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم در ۳ سال اول صرفاً بر اساس تحلیل‌های آماری استنباط می‌شود و به معنی عدم وجود هیچ‌گونه رابطه بین متغیرهای پژوهش نیست، بلکه درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان‌دهنده آن است که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم، در ۳ سال اول رابطه همبستگی بسیار کمی وجود دارد که قابل چشم‌پوشی است، در حالی که در مورد ۲ سال آخر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و تمامی سالهای متغیر ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که همبستگی بین متغیرها در در حدی است که می توان آن را معنادار تلقی کرد.

۵-۳- نتیجه گیری
الف- نتایج مربوط به فرضیه اول
در فرضیه اول بیان شد که آیا بین ارزش