دانلود رایگان تمام متن پایان‌نامه کارشناسی ارشد برق

منبع سایت علم یار

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- پیشینه و سوابق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون…………………………………………………………….. ۴

۱-۴- اهداف این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

 

فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک

۲-۱- مبدل باک step-down(buck) converter………………………………………………………………………………………… 12

۲-۲- حالت هدایت پیوسته مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۳- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴- مزایا مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۵- معایب مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۷- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۸- کنترل مبدل DC-DC  باک………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۹- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی……………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰- توصیف مبدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۱- مدل سازی مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۲- مدل فضای حالت مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control)……………………………………………………………………….. 25

۲-۱۴- تئوری کنترل لغزشی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۵- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC)……………………………………………………………………………………………………….. 26

۲-۱۶- تعیین سطح لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۷- اعمال شرط لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۸- کنترل لغزشی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۹- تعیین قانون کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲۰- مزایای کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲۱- معایب کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲۲- نکات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

 

فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها  

۳-۱- ژنراتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۱- ژنراتورهای dc……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

۳-۲-۲- ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۲-۳- ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۳- ساختمان ژنراتور سنکرون  و انواع آن………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۴-۱- معادلات پایه متناسب با dq0…………………………………………………………………………………………………… 41

۳-۴-۲- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۵- نظریه سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۵-۱- سیستم تحریک چیست؟………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۵-۲- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک…………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۵-۲-۱٫ تولید جریان روتور……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۲-۲٫ منبع تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵-۲-۳٫ سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)……………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵-۲-۴٫ مدار دنبال کننده خودکار………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۲-۵٫ کنترل تحریک……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۵-۲-۶٫ محدود کننده جریان روتور……………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۲-۷٫ محدود کننده مگاوار…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۵-۲-۸٫ محدود کننده شار اضافی………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۵-۲-۹٫ تثبیت‌کننده سیستم قدرت……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

وظایف سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۶-  مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه……………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۶-۱- تریستورو مشخصه استاتیکی آن………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۶-۲- یکسو ساز شش تریستوری………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

 

فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۲- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۳- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۳-۱- نحوه طراحی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۴- بررسی THD و FFT در ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور……………………………………………………………………… ۶۴

۴-۵- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۵-۱- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۵-۲- بلاک s-function…………………………………………………………………………………………………………………. 77

۴-۵-۲-۱- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function…………………………………………………………………………………… 77

۴-۵-۲-۲- Flagها در s-function……………………………………………………………………………………………………. 79

۴-۶- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک……………………………………………………………………………………………………… ۸۰

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

۵-۱- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۲- پیشنهادات برای آینده……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول (۱-۱) فهرست علایم و اختصارات شکل (۱-۱)…………………………………………………………………………………… ۶

جدول(۴-۱) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک…………………………………………………………………………………………. ۶۱

جدول(۴-۲): flagهای محیط متنی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

 

 

 

 


 

 

فهرست  شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل(۱-۱) اجزای کنترل اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

شکل(۱-۲) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال………………………………………………………………………………………………. ۷

شکل (۱-۳) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک………………………………………………………………………………………. ۸

شکل (۱-۴) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک –بوست……………………………………………… ۸

 

شکل (۲-۱-a) نمایی از یک مبدل………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

شکل (۲-۱-b) ولتاژ خروجی متوسط……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

شکل (۲-۲-a)  شمایی از تقویت کننده خطی………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

شکل (۲-۲-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر……………………………………………………………………………….. ۱۴

شکل(۲-۲-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R…………………………………………… 14

شکل (۲-۳-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته………………………………………………………………………………….. ۱۵

شکل (۲- ۴) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته……………………………………………………………………………….. ۱۸

شکل (۲-۵) نمای شماتیک مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

شکل (۲-۶) مدلسازی مبدل در فضای حالت……………………………………………………………………………………………………. ۲۲

شکل(۲-۷) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز……………………………………………………. ۲۳

شکل ۲-۸) کنترل مبدل توسط مد لغزشی………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

شکل (۲-۹) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که ……………………………………………………… ۳۰

شکل (۲-۱۰) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که …………………………………………………… ۳۰

شکل (۲-۱۱) رسم همزمان مسیرهای فازمعادلات حالت باک…………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل (۲-۱۲) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

شکل (۲-۱۳) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم  =خطای ولتاژ متغیر

و  =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

 

شکل(۳-۱) شمایی از ژنراتور dc……………………………………………………………………………………………………………………. 36

شکل(۳-۲) شمایی از ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

شکل(۳-۳) شمایی از ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

شکل(۳-۴) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار……………………………… ۴۳

شکل(۳-۵) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون………………………………………………………………………………. ۴۴

شکل(۳-۶) شمایی از سیستم تحریک………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

شکل(۳-۷) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی…………………………………………………………………………….. ۴۹

شکل‏(۳-۸) سیستم تحریک در نیروگاه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

شکل(۳-۹) ساختمان تریستور………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

شکل(۳-۱۰) علامت اختصاری تریستور………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

شکل(۳-۱۱) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت……………………………………………………………………………………….. ۵۱

شکل (۳-۱۲) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ  b) با اعمال ولتاژ………………………………………………………………………… ۵۳

شکل (۳-۱۳) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 

شکل(۴-۱): یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

شکل(۴-۲) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………. ۵۷

شکل(۴-۳) ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل(۴-۴) ساختار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

شکل(۴-۵) رگولاتور مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

شکل(۴-۶) مدار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

شکل (۴-۷) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

شکل(۴-۸) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… ۶۲

شکل(۴-۹) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… ۶۳

شکل(۴-۱۰) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی………………………………………………………….. ۶۳

شکل(۴-۱۱) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی……………………………………………………………………………. ۶۴

شکل(۴-۱۲) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی………………………………………………………………………….. ۶۵

شکل(۴-۱۳)  مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد……………………. ۶۵

شکل(۴-۱۴) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد………………………. ۶۶

شکل(۴-۱۵) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک……………………………………………………………………… ۶۶

شکل(۴-۱۶) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک………………………………………………………………. ۶۷

شکل(۴-۱۷) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. ۶۹

شکل(۴-۱۸) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. ۷۰

شکل(۴-۱۹) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون………………………………………………………………….. ۷۰

شکل(۴-۲۰) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون  در فاز a……………………………………………………………………….. 71

شکل(۴-۲۱) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa…………………………………………………… 71

شکل(۴-۲۲) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b………………………………………………………………………… 71

شکل(۴-۲۳) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb………………………………………………….. 72

شکل(۴-۲۴) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………. 72

شکل(۴-۲۵) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………. 73

شکل(۴-۲۶) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq……………………………………………….. 73

شکل(۴-۲۷) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq……………………………………………….. 74

شکل(۴-۲۸) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………… ۷۴

شکل(۴-۲۹) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون………………………………………………………. ۷۵

شکل(۴-۳۰) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a…………………………………………………………………………… 75

شکل(۴-۳۱) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b…………………………………………………………………………… 76

شکل(۴-۳۲) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………… 76

شکل (۴-۳۳) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک…………………………………………………………………………………. ۷۷

شکل (۴-۳۴) نمایی کلی  از کار در بلاک سیمولینک………………………………………………………………………………………… ۷۷

شکل (۴-۳۵) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function……………………………………………………………………………… 78

شکل(۴-۳۶) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. ۸۰

شکل(۴-۳۷) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع)……………………………………………………………………………. ۸۰

شکل(۴-۳۸) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. ۸۱

شکل(۴-۳۹) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده ۶ پالسه…………………………………………………………………….. ۸۱

شکل(۴-۴۰) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری………………………………………………………………………… ۸۲

شکل(۴-۴۱) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک………………………………………………………. ۸۲

شکل(۴-۴۲) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک………………………………………………………….. ۸۳

شکل(۴-۴۳) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک…………………………………………………………………………. ۸۳

شکل(۴-۴۴) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک…………………………………………………………………………. ۸۴

شکل(۴-۴۵) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک……………………………………………………………. ۸۴

شکل(۴-۴۶) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک……………………………………………… ۸۵

شکل(۴-۴۷) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک…………………………….. ۸۵

شکل(۴-۴۸) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک………………………… ۸۶

شکل(۴-۴۹) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function…………………………………………………………………… 86

 

 

 

 

چکیده

روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به  تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند. تاکنون در تحقیقات انجام شده به روش تغذیه استاتیک سیستم تحریک استفاده از مبدل‌های DC/DC کاهنده توجه ویژه‌ای نشده است.

در این پایان‌نامه، بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک                (Buck converter) کنترل‌شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.

ما در این پایان‌نامه با روش کنترل لغزشی سعی در کاهش اثرات اغتشاشات (شامل تغییر ولتاژ وردی و تغییر بار) و تنظیم ولتاژ خروجی با دینامیک بسیار سریع و حداکثر کاهش هارمونیک‌ها خواهیم بود. همچنین با استفاده از SIMULINK/MATLAB کارآمد بودن این سیستم را نشان خواهیم داد.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیککنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

“سمینار” رشته برق: جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع

دانلود “سمینار” رشته برق:تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود

پایان نامه ارشد برق قدرت: بررسی فنی و اقتصادی شبکه های توزیع DC

دانلود “سمینار” رشته برق:تشخیص چهره انسان

متن کامل سمینار برق مخابرات: شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم

“سمینار” رشته برق قدرت: طراحی بهینه موتور جریان مستقیم

“پایان نامه” برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستولیکی

“پایان نامه” برق الکترونیک: تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA

تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن

سمینار برق مخابرات: به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی

“سمینار” رشته برق – الکترونیک :تقویت کننده کم نویز

“سمینار” رشته برق – قدرت :روش های بهبود پایداری قدرت

“سمینار” رشته برق – الکترونیک :روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها

“سمینار” رشته برق – الکترونیک :بررسی روش های فشرده سازی (CELP) و کاربرد آن در موبایل

“سمینار” رشته برق – قدرت: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

“سمینار” رشته برق – مخابرات :سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)

“سمینار” رشته برق – قدرت :قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده

متن کامل سمینار برق قدرت: پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تحلیل حرارتی و مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع

متن کامل سمینارمقطع ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

آدرس : تهران – خیابان انقلاب – بین چهار راه ولیعصر و دانشگاه تهران – خیابان ابوریحان – پلاک ۹۳ – تیم برنامه نویسی فناوران ایده پرداز

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – گرایش قدرت

منبع سایت علم یار

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیککنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود “سمینار” مهندسی برق: الگوریتم های بهینه سازی تکاملی

“سمینار” رشته برق:تحقیق و بررسی آخرین متدها در EPGA

دانلود “پایان نامه” برق: ارزیابی عملکرد شبکه های سنسوری

دانلود “سمینار” رشته برق قدرت: برپایی بازار برق سمت مصرف کننده

سمینار برق قدرت : کاربرد برنامه ریزی دینامیکی در تعمیرات نیروگاه ها

“سمینار” رشته برق: بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار

سمینار برق: بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی

دانلود “سمینار” رشته برق قدرت: برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها

پایان نامه ارشد برق قدرت : ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

پایان نامه کارشناسی ارشد برق: مطالعه و بررسی روش های مختلف جهت یابی رادیویی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق: مدلسازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی

دانلود سمینار برق: کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی تغذیه شده

دانلود “سمینار” رشته برق: طراحی یک کنترل کننده پیش بین

“سمینار” مهندسی برق: طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا

پایان نامه ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق

پایان نامه ارشد برق : روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

سمینار برق: آنالیز و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکروویو

پایان نامه کارشناسی ارشد برق: طراحی کنترلر PID برای سیستم های چندمتغیره غیرخطی

پایان نامه ارشد برق قدرت – بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت

“پایان نامه” برق: بررسی روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی

پایان نامه ارشد برق قدرت – بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ

پیچیدگی های ایدئولوژی های شخصی، آموزشی سواد رسانه ای و فعالیت های سواد رسانه ای

بررسی پیچیدگی های ایدئولوژی های شخصی، آموزشی سواد رسانه ای و فعالیت های سواد رسانه ای این کار تحقیقی توسط آمی.ام.دامیکو[۱] و با راهنمایی دکتر لدا کوکز[۲] در دانشکده ارتباطات جهت اخذ مدرک دکترا در دانشگاه ماساچوست در فوریه سال ۲۰۰۴ پایان پذیرفته است. در چکیده آمده است: سواد رسانه ای به توانایی فرد جهت درک، تحلیل و تولید پیام های رسانه ای اشاره می کند. دانش سواد رسانه ای نشان داده است که دیدگاه های مختلفی در چگونگی تدریس سواد رسانه ای وجود دارد. اما تحقیق بر چگونگی پیچیدگی های سواد رسانه ای، بر ایدئولوژی های شخصی معلمان و بر فعالیت های مصرف رسانه ای که به تدریس سواد رسانه ای مربوط می شوند، متمرکز نشده است. در این تحقیق از ۹ معلم سواد رسانه ای که در مدارس دولتی، مدارس غیر دولتی و انجمن ها تدریس می کنند درباره تفکراتشان در خصوص رسانه، رفتارهای رسانه ای و رویکردشان نسبت به فعالیت های سواد رسانه ای مصاحبه صورت گرفت. یافته ها نشان داد که رابطه بسیار پیچیده ای میان ایدئولوژی معلمان درباره رسانه ها و فعالیت های سواد رسانه ای شان وجود دارد. معلمان اکثراً تدریس کردن درباره رسانه ها را در مسیری که ارتباط تنگاتنگی با پارادایم طرفداران مداخله سواد رسانه ای داشت را توصیف می کردند و ایدئولوژی های توصیف شده معلمان، حکایت از قدرت بی اندازه رسانه ها در فرهنگ و تاثیر بالقوه ی رسانه ها بر دانش آموزان داشت. یافته ها همچنین نشان داد که مدارس نمی توانند کاملاً اجرای برنامه های سواد رسانه ای شان را حمایت کنند؛ اغلب آموزگاران زمینه های آموزشی یا آموزش در سواد رسانه ای را ندارند

Amy.M.Damico1

Leda Cooks2

سواد رسانه ای در کشورها

۵-۳-۱-۲  آفریقای جنوبی:

اولین کنفرانس ملی در زمینه سواد رسانه ای در سال ۱۹۹۰ برگزار شد. سواد رسانه ای در آفریقا بیشتر بر ارزش ها و اصولی مثل نگرش های انتقادی دست می گذارد، که مرتبط با اصول و ارزش های جامعه دموکراتیک است.( ویکی پدیا، ۲۰۱۰: ۳-۲) در آفریقای جنوبی، آموزش رسانه ای به منظور ارتقا سطح آموزش عمومی مورد استفاده قرار گرفت در حالیکه در برخی از کشورهای انگلیسی زبان، مانند اسکاتلند و استرالیا، آموزش رسانه ای به مثابه بخشی از آموزش مهارت های زبانی محسوب می شد (سپاسگر، ۱۳۸۴: ۱۱۹).

۶-۳-۱-۲ ژاپن:

سواد رسانه ای در کشور ژاپن، تا سال ۱۹۸۰ به صورت بسیار مختصر و در مطالعات محدود پیگیری می شد. اما از سال ۱۹۹۲، پس از ترجمه کتاب “سواد رسانه ای” در ژاپن این مفهوم به صورت تازه تری وارد مطالعات رسانه ای این کشور شد. چنانکه در سال ۱۹۹۹، انجمن ملی “سازمان های رادیویی و تلویزیونی” نظامی را برای عملیاتی کردن مفهوم سواد رسانه ای تدوین کرد. در سال های اخر نیز تلاش های بسیاری برای آموزش سواد رسانه ای پیرامون رسانه های جدید مانند اینترنت، ماهواره و… صورت گرفته است. ژاپن، این مفهوم سواد رسانه ای را برای بررسی انتقادی فرآورده های رسانه ای و نقد و تحلیل واقعیت ایجاد شده از سوی رسانه ها به کار می برد (کونیومی، ۲۰۰۲: ۹۳-۹۵).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت پست و ارتباطات راه دور ژاپن، فعالیت های مرتبط با سواد رسانه ای را در سال  اینچنین۲۰۰۳ اعلام کرد.

جدول شماره ۲-۲ نظام(سیستم) و فعالیت های مرتبط با آموزش سواد رسانه ای در ژاپن

    بخش                   نظام(سیستم) و فعالیت های مرتبط با آموزش سواد رسانه ای
دولت·         گزارش ها، برگزاری تعدادی شورا و جلسه با بیانیه هایی مرتبط با اهمیت”سواد رسانه ای” را ارایه کردند. گرچه،  هنوز، اقدامات ویژه، واضح نیستند، وزارت پست و ارتباطات راه دور و وزارت آموزش و پرورش در حال مطالعه آنچه که این مسیر را هدایت می کند هستند.

·         به تازگی، فعالیت های دولت های محلی، در برگزاری دوره های سواد رسانه ای برای شهروندان، در حال افزایش است.

 

آموزش مدرسه ای

 در هر دوره آموزشی و”دوره آموزشی تکمیلی”(دوره های آموزشی علاوه بر دوره های ملی، که اختیار برگزاری آنها به مدارس داده شده است )، فعالیت استفاده از رایانه ها و اینترنت، طرح ریزی شده است. بعلاوه، توسعه نظام مند “توانایی مدیریت اطلاعات” در هر سطح مدرسه از طریق درس هنرهای صنعتی و سنتی در سال سوم دبیرستان، در حال برنامه ریزی است. با این وجود، به استثنای تعداد کمی موارد پیشرفته، افزایش در فعالیت های مرتبط با سواد رسانه ای آشکار نیست.
رسانه های

جمعی

·         در سالهای اخیر، کارشناسان رادیو تلویزیون (رسانه های پخش)، علاوه بر اینکه برنامه های سواد رسانه ای، برای مدارس ابتدایی، و برنامه هایی که نمونه هایی از سواد رسانه ای در سایر کشورهای پیشرفته، از قبیل کانادا را ارائه می دهد، تولید می کنند، برنامه های خود ـ اثباتی و برنامه هایی که منعکس کننده ی دیدگاه تماشاگر است را تولید می کنند. همچنین، نمونه هایی از ایستگاه هایی که تحقیقات داخلی را انجام می دهند، وجود دارند.

·         تاسیس روزنامه برای آموزش و فرهنگ، وظیفه برنامه، روزنامه در آموزش است؛ یک فعالیت آموزشی که معلمان و دانش آموزان از روزنامه ها برای یک محتوای آموزش در مدارس استفاده می کنند.

سازمان های

غیردولتی

·         گروه های شهروندی، ارزیابی برنامه های در حال پخش از رسانه ها و فعالیت هایی از قبیل ترجمه مستند های مرتبط با سواد رسانه ای را بر عهده دارند. علاوه بر این، معلمان، ابتکار عمل دوره های عملی سواد رسانه ای را بر عهده دارند.
محققان·         در حالی که در سالهای اخیر، کنفرانس های سواد رسانه ای در دانشگاهها، افزایش یافته است، هنوز تعداد اندکی دانشگاه وجود دارد که اینگونه فعالیت ها را اجرا و هدایت می کنند.

·         مواد آموزشی مربوط به سواد رسانه ای از سال ۱۹۹۶ منتشر شده و در دو، سه دهه گذشته، افزایش یافته است. علاوه بر این، پروژه های گسترده توسط انستیتو ملی تحقیقات آموزشی ژاپن، و دیگر موسسات برای هدایت تحقیقات، ادامه دارد.

(وزارت پست و ارتباطات راه دور ژاپن، ۲۰۰۳ : ۴-۳) [عباس تقی زاده،۹۰-۱۳۸۹]

۷-۳-۱-۲ سنگاپور:

در کشور سنگاپور نیز سواد رسانه ای به ویژه در دهه اخیر با تاکید بر توانایی انتقادی در استفاده از رسانه ها توجه شده است. در این کشور مراکز آموزشی مانند “پلی تکنیک سنگاپور” در این زمینه فعال هستند. از دید کارشناسان این موسسه سواد رسانه ای، مهارت ضروری در قرن بیست و یکم است. سواد رسانه ای ابزاری حیاتی برای شهروندان همه افراد به شمار می رود که به کمک آن می توانند چگونگی استفاده از رایانه ها را مدیریت کنند (پانگ، ۲۰۰۵: ۱).

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای عبارت است از توانایی تعبیر و ایجاد مفاهیم شخصی از صدها و شاید هزاران نماد آوایی و دیداری که همه روزه از طریق تلویزیون، رادیو، رایانه، روزنامه و مجله و البته پیام های بازرگانی دریافت می کنیم. سواد رسانه ای عبارت است از توان گزینش و انتخاب، توان چالش و پرسش، توان آگاه شدن از آنچه در اطراف ما می گذرد و توان این که انفعالی و در نتیجه آسیب پذیر نباشیم.

از همان لحظه ای که توسط ساعت از خواب بیدار می شویم تا وقتی که ضمن تماشای برنامه های تلویزیونی آخرشب به خواب می رویم، در معرض صدها و حتی هزاران تصویر و اندیشه قرار می گیریم که نه فقط از طریق تلویزیون بلکه از طریق سرخط های روزنامه ها، عناوین روی جلد مجله ها، فیلم های سینمایی، سایت های شبکه، عکس ها، بازی های کامپیوتری و تابلوهای اعلانات شهری و نظایر آن به ما القا می شود.

تاکنون تنها معدودی از افراد، گسترش استیلای رسانه ها بر زندگی ما را مورد سوال قرار داده اند. گرایش این افراد به آن بود که توجه خویش را روی مسایل محتوایی از قبیل صور قبیحه، مسایل جنسی و خشونت در سینما و تلویزیون متمرکز کنند. عده ای از آنان از سانسور طرفداری می کردند حال آنکه عده ای دیگر صرفا از خانواده ها می خواستند در چنین مواردی تلویزیون خود را خاموش کنند. ولی واقعیت امر این است که با وجودی که می توان تلویزیون را خاموش کرد اگر انسان به قله های کوه هم برود باز هم نمی تواند از فرهنگ رسانه ای عصر حاضر فرار کند. رسانه ها دیگر فقط بر فرهنگ ما تاثیر نمی گذارند بلکه آنها خود فرهنگ ما به حساب می آیند.

نقش محوری رسانه ها در فرهنگ جهانی ما باعث می شود که سانسور هیچ گاه موثر واقع نشود، بلکه چیزی که ضرورت دارد تجدید نظر عمده ای است که باید در مورد نقش رسانه ها در زندگانی همه ما صورت گیرد. تجدید نظری که تغییر الگو از یک فرهنگ چاپی به یک فرهنگ تصویری را به رسمیت بشناسد. این تحول از زمانی شروع شد که عکس اختراع شد و این امکان را به وجود آورد که شیء یا بدیلی از یک شیء از زمان و مکان جدا شود اما همچنان واقعی، مشهود و پایدار باقی بماند.

در چنین فضایی، سواد رسانه ای کمک می کند تا چگونگی استفاده از رسانه ها و منابع اطلاعاتی آن ها را یاد بگیریم. اینکه از بین اطلاعات ارائه شده توسط رسانه ها چه مطالبی را کنار بگذاریم به دانش رسانه ای ما برمی گردد. این فرآیند مستلزم دستیابی به سطح معقولی از مهارت ها و دانشی است که بر پایه آن بتوان رابطه فعال تری در ارتباط با رسانه ها در پیش گرفت و از حالت رابطه انفعالی و یک سویه با رسانه ها خارج شد. سواد رسانه ای این امکان را می دهد تا با آموزش و افزایش آگاهی مخاطبان به چارچوب شناختی و انتقادی برسیم که موجب افزایش قدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیام های رسانه های مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوای آنها دانست(طلوعی، ۷:۱۳۹۰ ).

پیش از مطرح شدن مفهوم سواد رسانه ای، ما تنها توان مطالعه مطالب چاپی را ارزیابی کرده ایم تا بتوانیم به عنوان شهروندانی آگاه و تحصیلکرده در امور جامعه مشارکت جوییم. امروز، خانواده، مدرسه و همه نهادهای جامعه در به دوش کشیدن مسئولیت آماده سازی جوانان برای زندگی در دنیایی از تصویر و واژه و آوا، سهیم هستند و این چیزی است که «سواد رسانه ای» خوانده می شود.

موضوع تحقیق حاضر، بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه است که با روش پیمایش در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است.

۲-۴) پیشینه تحقیق CRM

۲-۴)  پیشینه تحقیق

  • تحقیقی در سال ( ۱۳۸۵) تحت عنوان ” ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ای از دیدگاه مشتریان” توسط عباس منوریان و سامع امیری صورت گرفته است. هدف این مقاله، تعیین کیفیت خدمت بیمه ای براساس مدل مقیاس کیفیت است و براساس انتظارات و ادراکات مشتریان در پنج بعد، مطابق تعریف پاراسورامان، یعنی عوامل محسوس، پاسخگویی، اطمینان خاطر، قابلیت اعتبار و همدلی، کیفیت خدمات ارزیابی شده است. بر پایه مدل پژوهش، پرسشنامه ای بر مبنای پرسشنامه پاراسورامان طراحی شد و پس از سنجش روایی و اعتبار ان در اختیار ۵۳۶ مشتری یک شرکت بیمه قرار گرفت. برای رد یا تایید فرضیات از آزمون آماری دو جمله ای و برای اولویت بندی ابعاد کیفیت از دیدگاه مشتریان، از آمون فریدمن استفاده شد. نتایج این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان می دهد که در تمام ابعاد پنجگانه، انتظارات مشتریان فراتر از عملکرد شرکت فوق در ارائه خدمات است .
  • یاسر امیری در سال ۱۳۸۸ طی تحقیقی با عنوان ” بررسی کیفیت خدمات مدیریت ارتباط با مشتری و تدوین برنامه بهینه CRM در نظام بانکداری با استفاده از تکنیک TOPSIS” پرداخته است. در این تحقیق هدف اصلی تدوین برنامه بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک تجارت شهر شیراز بوده است. بدین منظور پس از بررسی مقالات و ادبیات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری، ابعاد و     مولفه های مختلف سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکدای تعیین گشته و پس از تایید شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی، وضعیت عملکرد CRM در بانک تجارت شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان از این مولفه ها       پرداخته شده است. همچنین با استفاده از تکنیک TOPSIS مولفه ها تعیین گشته و مولفه های بحرانی برای تدوین برنامه بهینه CRM تعیین شده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که عملکرد بانک تجارت در ابعاد و مولفه های مختلف CRM مطلوب نمی باشد و در نهایت با استفاده از نتایج پژوهش، برنامه بهینه مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک تجارت شیراز تدوین و ارائه گردیده است.

تعاریف و ویژگی های کیفیت خدمات

۲-۲-۱) تعاریف و ویژگی های کیفیت خدمات

نیازهای مشتریان تعیین کننده سطوح کیفیت مورد انتظار خدمات است و سطوح بالای کیفیت خدمات    می تواند مزیت رقابتی تلقی شود. امروزه به موازات افزایش آگاهی مشتریان از خدمات قابل ارائه توسط سازمان ها و استاندارد های مرتبط با خدمات، انتظارات آنها از خدمات نیز افزایش یافته است و مشتریان خدمات الکترونیکی به طور فزاینده ای نسبت به کیفیت خدمات دریافتی حساسیت نشان می دهند. کیفیت خدمات در بردارنده سطحی از ویژگی هایی است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده سازد و با انتظارات مشتریان منطبق باشد. انتظارات مشتری با خواسته ها، علایق، احساسات و نیازهای او در ارتباط است. بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت کرده و در مرحله ای تعیین می کند. اگر خدمتی، انتظارات مشتریان را برآورده سازد دارای کیفیت تلقی می شود(قیصری،۱۳۸۵).

کیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتا جوانی است که تقریبا دو دهه از تحقیقات در این زمینه می گذرد. این واژه برای افراد مختلف ، معنای متفاوتی دارد، بنابراین در اولین گام از بهبود کیفیت خدمات باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم. بعلاوه تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایی مهم است بلکه مهمتر از آن هدایت کننده تلاش های کارکنان در جهت رسیدن به خدمات با کیفیت تر                             خواهد بود(سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

آقای گرون روس(۲۰۰۰) اعلام کرده که در تعیین کیفیت خدمات باید هم جنبه فنی(یعنی آنچه مربوط به نتایج می شود) و هم جنبه عملکردی( یعنی چگونگی ارتباط با پروسه ها ) در نظر گرفته شود. جنبه اول نیاز به دریافت عینی تر از جانب مشتری دارد. در حالی که جنبه دوم نیاز به یک دریافت ذهنی تر دارد که جنبه های ارتباطی را در نظر می گیرد(Kalb & Hoppen,2009).

  • کیفیت خدمات مفهوم گسترده تری است که در آن یک خدمت نیازهای مشتری را برآورده  می سازد. کیفیت خدمات دارای پنج بعد است. این ۵ بعد عبارتست از ملموس بودن ، قابل اعتماد بودن ، پاسخگو بودن، تضمین و دلسوزی و همدردی(Bharati & Bery,2005).
  • کیفیت هیج معنا و مغهومی بجز هر آنچه که مشتری واقعا می خواهد، ندارد. به عبارت دیگر یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد. کیفیت باید به عنوان انطباق محصول با نیاز مشتری تعریف شود( سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴(.

۲-۲-۲) ابعاد کیفیت خدمات

ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه سروکوال، به شرح زیر است :

۲-۲-۲-۱) قابل اطمینان : عبارت است از آگاهی و حضور ذهن و همچنین توانایی کارکنان در جلب اعتماد و اطمینان مشتریان. این بعد شامل ویژگی های اعم از شایستگی ارائه خدمات ، مودب بودن و احترام گذاشتن به مشتری، برقراری ارتباط موثر با مشتری و باور این اصل کلی که محبت و اعتماد مشتری نسبت به فرد خدمتگذار برترین امتیاز و منفعت برای اوست.

۲-۲-۲-۲) پاسخگویی کارکنان: یعنی تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدمات فوری. مشتریان را منتظر و معطل نگه داشتن بخصوص اگر دلیل مشخصی وجود نداشته باشد نارضایتی و برداشت منفی را در مشتری نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده ایجاد می کند. اگر خدمتی خوب ارائه نشود توانایی جبران فوری آن و مهارت می تواند دیدگاه و باور مشتریان را نسبت به کیفیت خدمات مثبت کند(پورحیدری و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲-۳) مسئولیت پذیری : تاکید بر نشان دادن حساسیت و هوشیاری در قبال درخواست ها، سوالات و شکایت مشتری دارد. (سبحانی نژاد و فردانش،۱۳۷۹). مسئولیت پذیری کارکنان: معیار تعریف مسئولیت پذیری مدت زمانی است که، مشتری مجبور است برای دریافت کمک یا پاسخ به سوالاتش منتظر بماند.

۲-۲-۳) اهمیت کیفیت خدمات

بررسی تحولات سال های اخیر نشان می دهد که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتری توسعه می یابد. صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود. مدیران موسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آنها از دیگران شود، بلکه باید کانون توجه را از بازارگرایی به مشتری گرایی تغییر داد. بسیاری ازآنها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ، راحت تر و شاید سودآورتر و جذاب تر ی           می نگرند(ژاک هوروتیز،۲۰۰۲(. دلایل متعددی رامی توان اعلام نمود که به  وسیله آن سازمان ها به دنبال ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان خود هستند که اهم آن بدین قرار است:

 

 

الف) ماهیت خدمات

ارائه دقیقی از کیفیت خدمات برای دریافت کنندگان با توجه به ویژگی خدمات مشکل است. به همین خاطر مصرف کنندگان توجه خود را به  شواهد موجود احاطه کننده خدمات و علاوه بر آن رفتار و برخورد کارکنان که دو عامل اساسی در ارزیابی خدمات به شمار می آید معطوف می نمایند.

ب) عوامل درون سازمانی

سازمان ها در وضعیت رقابتی در بازار جهت به دست  آوردن مشتریان بیشتر وعده هایی به آنان می دهند.  در موقع مراجعه مشتری به سازمان این وعده ها بایستی برآورده شود در نتیجه انتظارات مشتریان بالا      می رود(سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

ج )عوامل محیطی 

سازمان ها دریافته اندکه محیطی که درآن قراردارند تشکیل شده از مجموعه ای ازقوانین و نظام هاو رویه ها  و فرآیندها، بازدارنده ها، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که  با یکدیگر تعامل و هماهنگی لازم را دارا می باشند. دراین محیط می طلبد که سازمان ها فعالیت خود را با ارائه خدمات با کیفیت بالاتر در جهت رضایت مشتریان  طرح ریزی نمایند، اعلام نظر در خصوص طرح تکریم نمونه ای ازعوامل محیطی که سازمان ها مجاب می شوند که در جهت رضایت ارباب رجوع تلاش نمایند که این خود باعث بالا رفتن انتظارات مشتریان می شود. امروزه با گسترش دانش و دسترسی به اینترنت مشتریان به راحتی می توانند      اطلاعات خود را در خصوص کیفیت خدمات در سراسر جهان به دست بیاورند                            (سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

 

و) بالا رفتن انتظار مشتریان

اگر بخواهیم به صورت منطقی به بررسی کیفیت خدمات نگاه ویژه داشته باشیم می بینیم که هرچه زمان ارائه خدمات به مشتریان به پیش می رود انتظارات مشتریان نسبت به ارائه خدمات افزایش روز افزونی داشته است. می توانیم عوامل گوناگونی را در این افزایش سهیم بدانیم، از جمله بالا رفتن آگاهی  ها و سطح دانش مشتریان نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان های مختلف، تبلیغات سازمانی و عملکرد رقبای سازمان در ارائه خدمات با کیفیت بهتر و … (سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

چ) عملکرد رقبا

فعالیت مداوم همراه با تغییر رقبا یکی از عواملی است که مزیت رقابتی را در به دست آوردن سهم بیشتر از بازار روز افزون می نماید. رقیبان با تغییرات مختلفی که در ارائه خدمات با کیفیت بهتر و نوین تر به مشتریان ارائه می دهند، باعث افزایش انتظارات در مشتریان می شوند. درواقع این وضعیت رقبا را وادار  می کند که تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفیت خدمات خود معطوف دارند                           (سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

ح)  مزایای ناشی از کیفیت خدمات

مزایای ناشی از کیفیت خدمات خود عامل دیگری است که می تواند باعث افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی موثر به مشتریان باشد و سازمان دریافته است که مشتریان نیازها و خواسته هایی دارندو سازمان مستقیما به رفع این احتیاجات می پردازد و از ارائه خدمات غیر ضروری می کاهد و با افزایش اثر بخشی و کارائی در ارائه خدمت،  سودآوری را افزایش می دهد. هم  چنین ارائه خدمات بهتر باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغ مثبت برای سازمان می گردد(سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

دانلود پایان‌نامه ارشد رشته مهندسی معماری -خانه کودک

پایان نامه

 عنوان پایان نامه :خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری

عنوان : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

تکه هایی از متن برای نمونه:

۲-۵-۳ اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی

خلاقیت یکی از اساسی ترین مسایل آموزشی جهان حاضر به شمار می رود. اگر چه زمانی کانت فیلسوف عصر روشنگری، یکی از اصولی که به برنامه ریزان تربیتی پیشنهاد می کرد، این بود که کودکان نباید صرفا برای حال بلکه برای آینده تربیت شوند. اما انفجار اطلاعاتی  که در عصر حاضر پدید آمده است، تحقیق پیشنهاد کانت را به مثابه امری حیاتی جلوه گر می سازد. بنابراین آموزش و پرورش باید نقش سازشی موجود را به نقش زایشی تغییر داده به آموزش یادگیری بپردازد و بدین سان به تربیت انسان هایی نایل آید که برای اندیشیدن، خلاقیت، نوآوری، شناخت و مقابله با ناشناخته ها و موقعیت های دشوار آماده شوند. انعکاس واقعیت های پیش گفته در سطح آموزش و پرورش، سبب شده است که تحرک اساسی در غالب کشورهای جهان در جهت ایجاد تحول در نظام آموزشی مرسوم پدید آید و برنامه ریزان را وا داشته که به شکل سنجیده برای پرورش تفکر خلاق و حل مسائل به عنوان یک گرایش مشخص جداگانه یا از طریق مواد درسی برنامه ریزی کنند.

 

۲-۵-۴ راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان

در این بخش راهبرد هایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان بیان خواهد شد که محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس می شود (خلیلی، ۱۳۸۳).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد به همراه تصاویر مربوطه داخل فایل ورد  و منابع مربوطه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

پایان نامه صنایع : لجستیک سبز

thesis-download

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۲-۱۰-۴- لجستیک سبز

لجستیک سبز یک فعالیت لجستیکی است که هدفش کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف منابع می باشد. لجستیک سبز از تکنولوژی پیشرفته برنامه ریزی و پیاده سازی حمل و نقل، انبارش، بسته بندی، پردازش و توزیع استفاده می کند. یک جریان کارآمد و موثر از کالاها که ارتباط دهنده تامین سبز و تقاضای سبز به منظور غلبه بر مانع و خلأ بین زمان و مکان، و خدمات سبز در فرایند مدیریت اقتصادی می باشد (ژانگ و ژو، ۲۰۱۲).

سیستم لجستیک سبز شامل شش جنبه می باشد: ۱٫ حمل و نقل سبز ۲٫ انبارش و حفاظت سبز ۳٫ سیستم تخلیه و بارگیری سبز ۴٫ بسته بندی سبز ۵٫ فرایند توزیع سبز ۶٫ مدیریت اطلاعات سبز (ژانگ و ژو، ۲۰۱۲).

لجستیک خارجی کلیه فعالیت های توزیع فیزیکی را در بر می گیرد و مشتمل بر جمع آوری، ذخیره سازی و توزیع کالای ساخته شده بین خریداران می گردد. اکثر تصمیمات در لجستیک خارجی مستلزم در نظر گرفتن بازار، مشتری، محصول و منابع سازمان می باشد. از این طریق مدیران لجستیک قادر خواهند بود عملیات خود را به صورت کاراتر و با موجودی کالای کمتر انجام دهند. نتایج این اقدامات صرفه جویی و حذف انرژی اضافی و مکان های زیادی است که در شبکه توزیع سنتی وجود دارد که این اقدامات با حفظ محیط زیست هم خوانی دارد.

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

 

روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

thesis-download

عنوان پایان نامه :پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی 

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

نتایج پژوهش حاضر را با توجه به نتایج تحقیقات مطرح شده اینگونه می‌توان تبیین نمود که امروزه چالش سازمانها  جنگ بر سر استعدادها بوده و توجه به نیروی انسانی در کنار سرمایه های اقتصادی نیز مدنظر قرار گرفته است که در همین راستا بهتر است سازمانها خصوصیت توسعه‌مندی مثبت روانشناختی سرمایه‌های انسانی را در اولویت قرار دهند ، زیرا پژوهش حاضر نیز نشان می‌دهد که افزایش مشخصه‌های اعتماد به نفس (خودکارآمدی) ، داشتن اسناد مثبت نسبت به خود و سازمان (خوش بینی)، پایداری در رسیدن به هدف (تاب آوری) و برخورداری از انعطاف لازم در برخورد با سختی‌ها و مشکلات(امیدواری) می‌توانند انگیزه کارکنان را در انجام امور محوله در سازمان افزایش داده و در خلق مزیتی رقابتی برای سازمان موثر باشند.

محققان نشان داده اند که باورهای خودکارآمدی به عنوان مهمترین تعیین کننده انگیزش ، عاطفه ، تفکر وعمل هر فرد می باشند(بندورا،۱۹۹۲ ؛ به نقل از غلامی رنانی ، ۱۳۸۴). عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتها نیازمند است. اداره کردن موقعیتهای دایم التغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهای چندگانه است. مهارتهای قبلی برای پاسخ به تقاضای گوناگون موقعیتهای مختلف باید غالباً به شیوه های جدید، ساماندهی شوند. بنابراین، مبادلات با محیط تا حدودی تحت تأثیر قضاوتهای فرد در مورد توانائیهای خویش است. بدین معنی که افراد باور داشته باشند که در شرایط خاص، می‌توانند وظایف را انجام دهند. خودکارآمدی درک شده معیار داشتن مهارتهای شخصی نیست، بلکه بدین معنی است که فرد به این باور رسیده باشد که می تواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد، وظایف را به نحو احسن انجام دهد.

همچنین در رابطه با متغیر خوش بینی و امیدواری که از اساسی‌ترین متغیرهای سرمایه های روانشناختی هستند می‌توان اظهار نمود که سلیگمن مفهوم امید را از سطوح مختلف سبک‌های اِسنادی گرفت؛ یعنی فرد در مقابل رویدادهای بد، آدم امیدواری هست ، اگر آن رویداد را گذرا و خاص بداند و در مقابل رویدادهای خوب، آدم امیدواری هست اگر آن‌ها را کلی و همیشگی بداند .وی عزت نفس را نیز همین‌گونه تبیین کرد. در واقع انسان‌هایی که عزت نفس بالاتری دارند، رویدادهای خوب را به خودشان نسبت می‌دهند. همچنین آنها با ربط دادن وقایع به محیط و دیگران اجازه نمی‌دهند رویدادهای بد، آسیبی به عزت نفسشان وارد کند. البته خود سلیگمن هم قبول داشت که در شرایطی که فرد کاملا به محیط کنترل دارد و اشتباهی می‌کند ، ربط دادن آن به عوامل بیرونی، بی‌مسؤولیتی است (نه خوش‌بینی). او هشدار می‌دهد که این سبک‌های اِسنادی بدبینانه و خوش‌بینانه بیشتر در مقابل شرایطی است که فرد کنترل مبهمی به محیطش داشته باشد. پس در یک کلام: «خوش‌بینی آموختنی است» و اگر فرد یاد بگیرد که در مقابل رویدادهای ناخوشایند، سبک ِاسنادی بیرونی، خاص و گذرا داشته باشد و در مقابل رویدادهای خوشایند، سبک اِسنادی درونی، کلی و دائمی، آن‌وقت خوش‌بین است. سلیگمن و همکارانش دریافتند که آموزش تغییر در سبک‌های اِسنادی باعث می‌شود افراد نشانه‌های افسردگی و کرختی را کنار گذاشته و عملکرد بهتری را از خود نشان دهند(سلیگمن، ۱۹۹۷).

همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که خوش‌بینی رابطه مستقیم و مثبتی با سلامت روانی دارد، زیرا خوش‌بینی، امنیت روانی را در پی دارد، و امنیت روانی به ‌نوبه خود بستر سلامت روانی را فراهم می‌کند، از این‌رو افرادی که امنیت روانی دارند از سلامت روانی نیز بهره‌مندند که به نظر می‌رسد این امر به عملکرد مناسب و قوی در زندگی و شغل فرد کمک بسزایی خواهد کرد( حسنی و همکاران، ۱۳۹۰).

در مورد متغیر تاب آوری که از دیگر متغیرهای سرمایه های روانشناختی است می‌توان مطرح نمود که  صِرف مقاومت منفعل در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه فرد تاب‌آور مشارکت کنندۀ فعال و سازندۀ محیط پیرامونی خود است که نتایج پژوهشی که توسط سیو و همکاران ( ۲۰۰۹) انجام شده است نشان می‌دهد که تاب‌آوری رابطۀ مثبت و معنی داری با رضایت از کار و عملکرد سازمانی داشته و با بیماریهای جسمی و جراحت در کار رابطه‌ای منفی دارد .

در عصری زندگی می‌کنیم که از آن به عنوان جنگ استعداد‌ها یاد می‌شود. در واقع این اصطلاح به نقش مهم و اساسی نیروی انسانی در عملکرد بالای سازمان‌ها اشاره دارد. شناسایی، جذب، نگهداری و توسعه استعدادها و ایجاد انگیزه از وظایف عمده سازمان‌های امروزی می‌باشد که انگیختگی باعث افزایش خودکارآمدی می‌شود. انگیختگی سبب می‌شود که فرد در حالت تحریک شده قرار بگیرد و به این ترتیب، شخص در صدد بر می‌آید تا کار را به بهترین وجه انجام و تکمیل سازد.

پژوهش‌های فراوانی درباره خودکارآمدی صورت گرفته‌است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که افراد با خودکارآمدی بالا، هدف‌های دقیق‌تری دارند، کوشش بیشتری انجام می‌دهند، برای رسیدن به هدف مقاومت بالاتری دارند، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند و از سلامت جسمانی مطلوبی بهره‌مندند.

آموزش و یادگیری همانطور که در حفظ حیات و رشد یک کودک لازم و حیاتی است، برای پایداری و بالندگی سازمان نیز از اهمیت خاصی برخور دار است. شناسایی و سرمایه گذاری سازه های آموزش پذیر روانشناختی در سازمان زمینه پویایی و تحرک سازمان را فراهم می سازد. از سوی دیگر ماهیت “کارایی” مدیران اقتضا می کند که آنها بیشتر در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که از نرخ بازگشت سرمایه قابل ملاحظه ای برخور دار باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد سرمایه روانشناختی که باعث تمایز آن از سایر سازه های روانشناختی می گردد، قابلیت آموزش و توسعه آن می باشد.

به نظر می رسد در خصوص این رویکرد جدید در کشور با سه مشکل مواجه هستیم:۱- عدم آشنایی مدیران و رهبران منابع انسانی با این رویکرد و دستاوردهای بالقوه آن، ۲- عدم مهارت مدیران و رهبران منابع انسانی در  پیاده سازی استراتژی توسعه سرمایه روانشناختی در سازمان و ،۳- خو گرفتن مدیران با رویکردهای سنتی منفی گرایانه مبتنی بر حل مسئله و ارائه بازخورد منفی به کارکنان. بنابراین، در بعد اول پیشنهاد می شود پژوهش های بومی و با رویکردهای جدید ترکیبی (کمی و کیفی) و در سازمان های مختلف جهت سنجش اثر بخشی آن در سازمان های ایرانی انجام شود. مهمترین چالش پیش روی مدیران و رهبران منابع انسانی پارادایم های فکری سنتی آنها است که می تواند مانع دیدن منافع بالقوه سرمایه روانشناختی در سازمان ها گردد به این لحاظ پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی مناسبی در جهت آشنایی آنها با چنین مفاهیم نوین و دستاوردهای مهم آنها در سازمان ها و یا برای مدیران و رهبران منابع انسانی برگزار گردد. همچین، چنانچه اشاره رفت می توان سرمایه روانشناختی را با یک سری تغییر در رویه های مدیریتی (همچون اتخاذ سبک-های رهبری مثبت گرا: اصیل و تحولی) با هزینه های اندکی افزایش داد. ایجاد یک جو سازمانی مثبت، ‌ارائه بازخورد مثبت،‌ روابط انسانی مثبت و سازنده سازمانی، توجه به توانمندی های کارکنان، افزایش معنویت سازمانی، استفاده از سبک های مشارکتی و دادن تفیض اختیار و استقلال به کارکنان، ایجاد اهداف کلی و چالش بر انگیز می تواند به افزایش و بهبود سرمایه روانشناختی کارکنان کمک نماید.

حالت گونه بودن این ظرفیتهای مثبت، قابلیت توسعه و بهبود را با استفاده از برنامه‌های مختصر آموزشی، فعالیتهای ضمن کار ، برنامه مداخلات بسیار متمرکز و کوتاه مدت، برای آنها فراهم ساخته است (لوتاتز و همکاران، ۲۰۰۶). با توجه به مطالب مطرح شده، می‌توان اینگونه توضیح داد که با کمک به ارتقاء خوش بینی و امیدواری در کارکنان توسط برگزاری دوره های آموزش مثبت اندیشی و امیدواری و بهبود روابط بین فردی و آموزش مسئولیت پذیری و پیگیری در امور سازمان و جبران رفتارهای  مناسب توسط مدیر سازمان با پرداختن به تشویق های مادی و معنوی ، می‌توان انگیزه و امنیت روانی را در آنها در محیط کار و خانواده و اجتماع ارتقاء داد که باعث بهبود عملکرد آنها خواهد شد و می‌توان اینگونه نتیجه گیری نمود که عوامل روانشناختی مثبت در محیط کار می‌توانند باعث سلامت بیشتر کارکنان، عملکرد بهتر آنان و ارتقاء سازمان گردد.

۴-۳-۵-  فرضیه ۴ :  بین عملکرد شغلی مدیران زن و مرد شرکت مخابرات ، تفاوت معنی‌دار وجود دارد .

جهت بررسی فرضیه چهارم ، که مقایسۀ بین زنان و مردان در متغیر عملکرد شغلی (و مولفه های آن ) بود، از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید و نتایج جداول۷-۴ و ۸-۴ نشان دادند که تفاوت بین میانگین نمرۀ عملکرد شغلی (کل) و خرده مقیاسهای وضوح نقش ، انگیزه و بازخورد در کارکنان مرد و زن ، معنا دار می‌باشد. با مراجعه به جداول آمار توصیفی می‌توان دریافت که مردان در متغیرهای عملکرد شغلی (کل)، وضوح نقش، انگیزه و بازخورد نسبت به زنان از میانگین بالاتری بهره برده‌اند. همچنین نتایج نشان دادند که بین زنان و مردان در متغیرهای توانایی، حمایت، اعتبار و محیط ؛ تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

نتایج پژوهش حاضر با برخی پژوهش های انجام شده به شرح زیر هماهنگ بوده و با تعدادی دیگر ناهمسو می‌باشد که در ادامه به آنها اشاره شده است.

حیدری ثانی و همکاران(۱۳۹۲) طی پژوهشی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه به این نتیجه دست یافتند که بین عامل جنسیت و عملکرد شغلی ، رابطۀ معنی‌دار مستقیم وجود دارد(۰۴۲/۰ = P و ۱۶۷/۰- = r ) و نتیجه گرفت که تفاوت معنی‌داری در میانگین نمرۀ عملکرد شغلی مردان و زنان وجود دارد(۰۱۳/۰ = P) که نتایج توصیفی نشان داده است، زنان نسبت به مردان از میانگین و رتبۀ بهتری در عملکرد شغلی برخوردار بودند.

قنبری ارباستان (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری(مطالعه موردی منطقه ۱)»پرداخته است که رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته و از شاخص های بالینی ویژگیهای شخصیتی به عنوان متغیر تعدیل کننده استفاده شده است . نتایج تحقیق وی نشان داد که بین عملکرد شغلی زنان و مردان شاغل در شهرداری ، با (۸۶۴/۰ = P ) تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی