پایان نامه برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش : قدرت

عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی 

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

ادامه مطلب …

فرمت ورد : پایان نامه تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO

متن کامل با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت

با عنوان : تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﭼﮑﯿﺪه1
ﻣﻘﺪﻣﻪ2
ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ3
(1 -1 ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ4
(2 -1 ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ6
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد9
(1 -2 ﻣﻘﺪﻣﻪ10
(2 -2 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺎﯾﻪ اي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد10
(1-2-2 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد10
(2-2- 2 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ11
(3-2-2 ﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺎ14
(4-2-2 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ16
(3 -2 ﻣﺮوري ﺑﺮ روﺷﻬﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد19
(4 -2 ﺧﻼﺻﻪ24
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ25
(1 -3 ﻣﻘﺪﻣﻪ26
(2 -3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ26
(3 -3رده ﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ28
(4 -3 ﻓﻠﺶ وﻟﺘﺎژ31
(1-4-3 داﻣﻨﻪ ﻓﻠﺶ وﻟﺘﺎژ33
(2-4-3 ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺶ وﻟﺘﺎژ34

 

 

و

 

(5 -3 ﻧﮑﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ39
(6 -3 روﺷﻬﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ40
(7-3 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف43
(8 -3 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد45
(9 -3 اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه46
(10-3 ﺧﻼﺻﻪ50
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن51
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
1(1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ52
2(2-4 دﻻﯾﻞ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه54
(1-2-4 ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن54
(2-2- 4 ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺮق55
2-2-4 )ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه55
(3-4 ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺪن55
(4-4 ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه57
(5-4 ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه57
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي59
(1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ60
(2-5 روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎع ذرات (PSO)61
(1-2-5 ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻘﺪﻣﺎت62
(2-2-5 اﻧﻮاع ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي و اﺻﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ63
(3-5 اﻧﻮاع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎيPSO64
(4-5 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيPSO68
(5-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ PSO ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ73
(6-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي74

 

 

 

 

ز

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي76
(1-6 ﻣﻘﺪﻣﻪ77
(2-6 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ77
(3-6 ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ81
(4-6 ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ87
(5-6 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي88
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات89
(1-7 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي90
(2-7 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات92
ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ94
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻟﻒ) ﭘﺨﺶ ﺑﺎر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ95
ﭘﯿﻮﺳﺖ ب) ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره99

 

 

ح

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ107
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ107
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ108
ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ112

 

 

 

 

 

ط

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
:1-3 زﻣﺎن ﻫﺎي رﻓﻊ ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ35
:2-3 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ47
:3-3 وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ47
:4-3 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻀﺎوت درﺟﺎت ارزش48
:5-3 وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﺎت ارزش48
:1-4 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه53
:2-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه54
:1-6 اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ78
:2-6 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ79
:3-6 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ80
:4-6 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢPSO81
:5-6 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد ﺷﺒﮑﻪ82
:6-6 وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ82
:7-6 وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﺎت ارزش82
:8-6 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ83
:9-6 درﺟﻪ ارزش ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ84

 

 

 

 

 

ي

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
:1-6 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ85
:2-6 ﺷﺎﺧﺺ SAIFI85
:3-6 ﺷﺎﺧﺺ SAIDI86
:4-6 ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ86

 

 

 

 

 

 

ك

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
:1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺑﯽ f (t) ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﺮاﺑـﯽ Q (t) ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪن در12
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد R (t)
:2-2 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات15
:3-2 دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ17
:4-2 دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ22
:1-3 ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ27
:2-3 رده ﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت28
:3-3 ﻣﻘﺴﻢ اﻣﭙﺪاﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻠﺶ34
:4-3 ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺳﺎده41
:5-3 روﻧﺪﻧﻤﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف44
:1-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ61
:2-5 ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﻄﺮح در PSO63
:1-6 ﺷﺒﮑﻪ 33ﺷﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE77

 

 

 

 

 

 

ل

 

 

 

ﭼﮑﯿﺪه:

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﻟﺘﺎژ1 در ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎري، اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ

 

(ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﻟﺘﺎژ) از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﺪﯾﺪﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﺒﺐ ورود روز اﻓﺰون ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن را روي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روش اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎع ذرات2 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ، ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 3DG ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر (ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ) روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره (4AHP) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

ﻭﺍﮊﻩﻫــﺎﻱ ﮐﻠﻴــﺪﻱ: ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﭘﺮﺍﮐﻨــﺪﻩ، ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨــﺎﻥ، ﺗــﺼﻤﻴﻢﮔﻴــﺮﻱ ﭼﻨــﺪ ﻣﻌﻴــﺎﺭﻩ، ﺍﻟﮕــﻮﺭﻳﺘﻢ PSO

 

 

 

1 Voltage Sag 2 Particle Swarm Optimization 3 Distributed Generation 4 Analytical Hierarchy Process

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

 

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ- از دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان- ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد. اﻣـﺮوزه در ﮐﻨـﺎر ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎﺳـﺖ. در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﯿـﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺤﮏ زده ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺠﺮاﺋـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ردهﻫـﺎي ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ HLI، HLII و HLIII ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾـﻊ در رده HLIII ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘـﺎط ﻣـﺼﺮف را ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط داده و از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﭼﻮن در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ زﯾـﺎدي در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول

 

 

 

 

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

1-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ- از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان- ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد. اﻣﺮوزه در ﮐﻨﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎﺳﺖ. در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺤﮏ زده ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ردهﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ HLI، HLII و HLIII ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ در رده HLIII ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط داده و از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﭼﻮن در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدي در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺪاري آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ از اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﺮوزي، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺑﺮق، ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎر و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﯿﺪ. ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 10ﻣﮕﺎوات ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﮐﻮﭼﮏ، ﭘﯿﻞﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ، ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎدي، ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي و…. در واﺣﺪﻫﺎي

 

 

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﮔﺴﺘﺮة زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ- ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده- ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻗﺮار دادن آن در درﺟﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻤﻠﯽ دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺷﺘﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮐﺎراﺋﯽ روش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﯽﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻠﺶ وﻟﺘﺎژ1 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

 

-1 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺬﺷﺘﻪ

 

 

-2 اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.

 

 

-3 اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق و آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات.

 

-4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

 

1 Voltage Sag

 

 

5

 

روشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﺳﺎزي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻄﺮح و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ روشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪي ﻋﻤﺪهي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد. در روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ دارﻧﺪ، ﻓﯿﺪر و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺰاي ﺳﺮي ﯾﺎ ﻣﻮازي ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﺎنﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 

در ﺧﺼﻮص روشﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي، ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. در روش ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺎﭘﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد . در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺗﻌﺪاد وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎر و

 

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﯾﺎﺗﻌﺪادي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ رو ش ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎدي دارد.[1]

 

ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو روش داراي ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ارﺟﺤﯿﺖ دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﯾﮑﺴﺮي از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎي زﯾﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎدي ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﻋﻤﻼً ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

 

2-1 ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

 

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺤﺚ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي

 

 

 

 

 

6

 

ﺗﻮزﯾﻊ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ:

 

ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد« ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺎﯾﻪاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

 

رواﺑﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﯿﺰ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺧﺮاﺑﯽ و ﻧﺮخ وﻗﻮع اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ-

 

ﮔﯿﺮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد، روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮور و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رواﺑﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در رده ﺑﻨﺪﯾﻬﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ

 

HLI، HLII و HLIII ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﺎط ﺑﺎر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮاردي از اﻫﻤﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻌﻀﯽ از روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه (DG) ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ، در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدي در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزيﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ

 

 

 

 

7

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

در روش اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :102

قیمت : 17300

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

پايان نامه بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بينـي رشـد سـود عمليـاتي

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ:  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﻮدﻣﻨﺪي اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﺪاري در

 

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم آن، ﺳﻮاﻻ ﭘﮋوﻫﺶ،

 

ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻟﮕﻮي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﭘـﮋوﻫﺶ، روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ،

 

روش ﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري، روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و

 

ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

-1-2 ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ:

 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻪ ازاواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ وﻛﻼﺳﻴﻚ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻬﺎده اﺳـﺖ،

 

در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي 1960ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﭼـﻮن

 

ﺑﺎل((ball وﺑﺮان(( brown ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺧﻮدرا ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﺛﺒـﺎت

 

ﮔﺮاﻳﻲ (positivism) ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺑﺨﺸـﺪ(ﺣﺠـﺎزي،.(1375 ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف

 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺼـﻤﻴﻢ

 

ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺳـﻮدﻣﻨﺪي در ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺳـﺖ.

 

ﻣﻌﻴﺎر ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ روﻳـﺪادﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ

 

ﮔﻴﺮﻧﺪه وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري

 

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ اﻣﻜـﺎن

 

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻌﻀﻲ از روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫﺎي ورودي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺼـﻤﻴﻢ

 

ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺌﻮرﻳﻬـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، واﻛـﻨﺶ

 

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران وﺑﺎزار ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد. ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳﻜﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت

 

اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ اﺳﺖ.

 

 

١

 

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﻴﺎت ﭘﮋوهﺶ

 

 

 

 

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮآن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران، ﻣـﺪﻳﺮان، ﺗﺤﻠﻴـﻞ

 

ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻘﻘﺎن واﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮد در ﻣـﺪﻟﻬﺎي

 

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم(ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺮوض ﺑﻴﻦ ﺳﻮد وﺟﺮﺑﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي)، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎراي ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم

 

(ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم)،ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﻮان ﭘﺮداﺧـﺖ(ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم، ﺑﻬـﺮه

 

وﺗﻌﻬﺪات)؛ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﺨـﺎب روش

 

ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻮد در ﻫﻤـﻮار ﺳـﺎزي ﺳـﻮد و

 

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺎﻟﻲ وﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ(رﺣﻤﺎﻧﻲ.(1381  ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮد واﺟﺰاي

 

آن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد اﻓﺸﺎء ﺷﺪه ﻏﻴﺮ از ﺳﻮد، ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﺘﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎرﻫﺎ

 

ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  درﻛﻞ دو ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻳـﻚ

 

ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣـﻲ

 

ﻛﻨﺪ وﻃﺒﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران از

 

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺳـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ

 

اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ P/E ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴـﺘﻪ

 

و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺳﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳـﻬﺎم ﺑﻌﻨـﻮان

 

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد آزﻣﻮن وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

-1-3 اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ:

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان، ﮔﺴﺘﺮش ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان وﺟﻠـﺐ

 

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اداره ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻲ در ﻣـﻮرد

 

 

 

٢

 

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﻴﺎت ﭘﮋوهﺶ

 

 

 

 

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ وﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻮد آوري واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎري و اﻧﻌﻄـﺎف

 

ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻟﻲ در ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران

 

دراﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻌـﺪدي را از

 

ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 

ﺳﻮد آوري ﺷﺮﻛﺖ در آﻳﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﻳـﺎ روﻧـﺪ ﺳـﻮددﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ

 

داﺷﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪوﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ در آﺗﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؟ ﺷـﺮﻛﺖ ﻗـﺪرت

 

ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ و……..

 

ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮدآوري آﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران ﺑـﺮاي

 

اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺧﺮﻳﺪ، واﮔﺬاري ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻬﺎم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن

 

ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮد آوري آﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔـﺮان ﻣـﺎﻟﻲ

 

از ﺳﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، وآﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ

 

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳﻮدآوري آﺗﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري وﻳﺎ ﻓـﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد ﺗﺼـﻤﻴﻢ

 

ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زﻳـﺮا در

 

اﺻﻞ ﺗﻔﺎوت در اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﻬﺎ و واﺣـﺪ ﻫـﺎي

 

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. واﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد زﻳﺮا

 

ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﻘﺪي و ﺳﻮدﻫﺎي آﺗﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

 

ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ارزش وﻣﺤﺘﻮاي ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ آن

 

ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻨﺮو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﻪ ﺗـﻮان ﺣﺴـﺎﺑﺪاري را ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘـﻮاي

 

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺮاي

 

 

 

٣

 

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﻴﺎت ﭘﮋوهﺶ

 

 

 

 

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ

 

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد(آﻗﺎﻳﻲ.(1373 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳـﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺣﻘـﻮق ﺻـﺎﺣﺒﺎن

 

ﺳﻬﺎم، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎي آﺗﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻮان ﭘـﻴﺶ

 

ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

 

-1-4 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ:

 

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 

  1. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ارﻗـﺎم ﺣﺴـﺎﺑﺪاري از ﻟﺤـﺎظ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮد وﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘـﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ.

 

  1. ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ادﺑﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﺼـﻮص رﻓﺘـﺎر ﺳـﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آن.

 

  1. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد.

 

-1-5 ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ:

 

ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

  1. آﻳﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي وﺟﻮد دارد ؟

 

  1. درﺻﻮرت وﺟﻮد راﺑﻄﻪ، ﺟﻬﺖ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 

  1. در ﺻﻮرت وﺟﻮد راﺑﻄﻪ، ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ اﺳﺖ؟

 

  1. -1-6 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ:

 

ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ :

 

ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي و رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل آﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد .

 

 

٤

 

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﻴﺎت ﭘﮋوهﺶ

 

 

 

 

ﻓﺮ ﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ :

 

(1ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد.

 

(2ﺑﻴﻦ ﺳﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد.

 

(3ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد.

 

(4 ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد.

 

-1-7ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﺤﻘﻴﻖ:

 

-1-7-1 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ:

 

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ (ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴـﻖ)، روش ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ/ ﻣﻘﻄﻌـﻲ1

 

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮات

 

ﺳﻮد و ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﺳﻮد( ﻣﺘﻐﻴﺮﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪه) روش ﭘﺲ- روﻳﺪادي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. در اداﻣـﻪ

 

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻚ ﺗﻚ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

 

روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ2 ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻞ (ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي )

 

وﻣﺘﻐﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ(ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري

 

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺪل آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﺮازش ﺷﺪ.

متن کامل را می توانید از این لینک از سایت ارشدها خریداری کنید  

لیست 530 پایان نامه دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت به علت تعداد زیاد آنها در چهار صفحه درج شده اند :

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت اول  (137 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم (141 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت سوم  (135 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت چهارم  (127 پایان نامه)

قسمت اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته مدیریت و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت رسانه: دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی: رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی: رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: شناسایی و الویت بندی بسته­ های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : معماری ساختار و اجزا سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نگرش کارگران و کادر اداری و مدیران سطوح پایین در خصوص انتصاب مدیران مراکز صنعتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندی سازی شغلی کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه ی تطبیقی سرمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی، ملت و سینا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک وتعیین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی سبک های تصمیم گیری در سازمان های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رضایتمندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی نقش اجزای سرمایه فکری در بهبود عملکرد بانک کشاورزی در استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تحلیل نیاز های فردی کارکنان در فرایند ارتقای مسیر شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در ایران و ارائه یک مدل برای آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی حباب های قیمتی در بازار مسکن استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری درگستره خدمات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایتمندی مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی با موضوع : ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی :ارزیابی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سبک های مدیریتی لیکرت برتعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت مخابرات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی و مقایسه تاثیر هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی :بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی :بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی : پیش بینی قابلیت سو آوری شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی :شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بکارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت کشتی سازی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین کارتیمی چابکی سازمانی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مقایسه رضایت مندی شغلی در سازمانآموزش و پرورش با سازمان بهزیستی کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفهوم رضایت مندی مشتری از طریق شناسایی دقیق خواسته های اساسی، عملکردی و انگیزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مشتری گرایی، خدمت گرایی و رضایت شغلی در خدمات بانکی استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی

سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار : مشتری مداری و اهمیت آن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت : مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی

دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی : سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین باسودو بی سواد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

دانلود پروژه رشته مدیریت با موضوع تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی

دانلود پایان نامه مقطع دکتری رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام

دانلود رساله دکترای مدیریت مالی : طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع دکترای رشته مدیریت : رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تعریف استراتژی و پیدایش آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی : بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی : آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های تولیدی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ساختاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان کارخانجات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت اول 

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت سوم

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه

قسمت دوم پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته مدیریت و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر رهبری از دیدگاه رنسیس لیکرت بر عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی: موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی عوامل اساسی افزایش تاخیرات پروژه در استان اردبیل و رتبه بندی آنها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازمان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: ررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بسترهای ظهور نوآوری باز و تاثیر آن بر عملکرد SMEs در ایران مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک

پایان نامه ارشد رشته مهندسی مدیریت نساجی: برنامه ریزی استراتژیک در کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در کارخانجات مطهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت :تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت استراتژیک: بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت ترافیک: سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: رابطه بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی-و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش منابع انسانی: مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران

پایان نامه ارشد مدیریت شهری: ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی داخلی : رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهای ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در سرفصل های دروس پایه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

پایان نامه ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی – تاثیر توانمندی های مدیریتی

پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان

پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی

پایان نامه خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی (اولویت بندی و شناسایی)

پایان نامه ریسک اداراک شده و رابطه آن با اطمینان مشتریان به فروشگاه­های اینترنتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزهی

پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس

پایان نامه میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان

پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش استراتژیک : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : بررسی میزان ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : اولویت بندی روش های کاهش انرژی مصرفی در صنایع فولاد مبارکه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مدیریت دانش بر موفقیت جانشین پروری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با موضوع بررسی گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت :تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت گرایش جهانگردی : مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی

دانلود پروژه رشته مدیریت : مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر بسته بندی کالا در ارتقای صادرات

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : آسیب شناسی نظام قیمت گذاری خطوط هوایی ایران با توجه به تجربیات جهانی

پایان نامه رشته مدیریت گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محور

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی عوامل جانبی و تاثیرات مضر محیطی در تجزیه و تحلیل خانه کیفیت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار و طبقات پایین جامعه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : طراحی مفهوم پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسائی و اولویت بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت اول 

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت چهارم

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه

قسمت سوم پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته مدیریت و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه ارشد رشته منابع انسانی : بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه

پایاننامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

پایان نامه بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان رشت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانکهای استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی

پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی : تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش بیمه : بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان گارانتی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال 90 در شبکه های خبری

پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات به چه نحوی صورت پذیرفته است

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی ارتباط بین شبکه ­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

پایان نامه ارشد مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش ANP

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت

پایان نامه ارشد مدیریت رسانه: بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین­ پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب

پایان نامه ارشد مدیریت: الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست محیطی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی کار افرینی بر روی دانش کسب و کار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه خراسان شمالی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی دو سطحی در انتخاب تامین کننده با توجه به کاهش هزینه خرید و افزایش رضایتمندی مشتری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان­های دولتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی: بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی: ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت اول 

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت سوم

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت چهارم

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه

قسمت چهارم پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته مدیریت و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه مدیریت صنعتی :ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو 136 ص

دانلود متن کامل پایان نامه: بررسی مدیریت در صنعت

پایان نامه بررسی کارآفرینی دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان…

پایان نامه شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

پایان نامه مدیریت دولتی : ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی (تجارت الکترونیک)

پایان نامه نیاز سنجی کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوی

دانلود متن کامل پایان نامه : شش سیگما 110 صفحه

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی 109 صفحه

دانلود پاپایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه مدیریت کالا

دانلود پایان نامه درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات

پایان نامه درباره مدیریت‌ ارتباط با مشتری 182 صفحه

دانلود پایان نامه مدیریت در امور امداد 187 صفحه

دانلود پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری – رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

دانلود پایان نامه بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی با موضوع مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان

پایان نامه مدیریت آموزشی – مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

پایان نامه مدیریت درباره مهندسی مجدد سازمانها، شش سیگما و مهندسی ارزش

پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

پایان‌نامه کارشناسی مدیریت و خدمات چاپ و نشر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی: بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت بیمه – بیمه‌های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

پایان نامه درباره تاثیر تواناسازی کارکنان بر امنیت شغلی

پایان نامه اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی درباره تیپ‌های شخصیتی مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی – سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

پایان نامه تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن

پایان نامه مدیریت آموزش کارکنان

پایان نامه مدیریت کارعملی در آموزشگاه

پایان نامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پایان نامه مدیریت و افزایش بهره وری

پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی درباره توانمندی کارکنان مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزش افزوده در اوراق بهادار

پایان نامه بررسی مشکلات و امکانات تحصیلی مقاطع ابتدایی فریدون شهر

پایان نامه بررسی کاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

پایان نامه روابط عمومی در ایران و جهان رشته مدیریت روابط عمومی

دانلود پایان نامه بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد

دانلود متن کامل پابان نامه درباره برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی درباره شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود متن کامل پایان نامه درباره بهره وری

متن کامل پایان نامه (تحقیق) درباره سازمان تامین اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

پایان نامه بررسی و معرفی تکنیک FMEA و کاربردهای آن رشته مدیریت

دانلود پایان نامه نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

پایان نامه بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : سیستم اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان

پایان نامه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – زمان از دست رفته ا ز کتاب مدیریت استرس

پایان نامه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

پایان نامه بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور

پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به تولید لباس کار

دانلود متن کامل پایان نامه اندازه گیری بهره وری

دانلود متن کامل پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به گسترش انواع بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

دانلود متن کامل پایان نامه تعارض و ماهیت آن

پایان نامه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانلود متن کامل پروژه درباره شرکت های هرمی

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به مدیریت استراتژیک

پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود متن کامل پروژه مربوط به مزایا و معایب سخنرانی

پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

پایان نامه مروری بر کاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات

پایان نامه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت :رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان

دانلود پروژه مدیریت در مورد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات

پایان نامه کارشناسی در مورد تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی در مورد مدیریت بحران

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره سبکها و روش های مدیریت در معدن

پایان نامه رشته مدیریت درباره امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ماهیت مدیریت منابع انسانى‏

دانلود پایان نامه مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

پایان نامه رشته مدیریت :امنیت شغلی ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی

دانلود پایان نامه رشته صنایع با موضوع :سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000)

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو

دانلودپایان نامه رشته مدیریت درباره ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تأثیر محیط بر رفتار مشتری

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره ارزش مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره مدیریت استراتژیک

پایان نامه مدیریت: بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع روانشناسی مدیریت

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع مدیریت آموزشگاه

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره مدیریت زنجیره تامین SCM

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره مدیریت آموزشی

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع تعهد سازمانی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع اصول سرپرستی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت درباره آینده مدیریت منابع انسانی

دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت با موضوع مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود تحقیق ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM

دانلود پایان نامه مدیریت: برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT )

پایان نامه روش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران

پایان نامه انتخاب،‌ انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس، آمریکا و کره جنوبی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع جایگاه احزاب در تاثیرگذاری بر ایران

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تعارض و عدم توافق

دانلود پایان نامه با موضوع بیکاری در جامعه ایرانی

دانلود پایان نامه درباره بیمه

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

پایان نامه بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی

دانلود پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

دانلود پایان نامه مدیریت :رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما و مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع آئین نوین مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

پایان نامه تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان شمالی

دانلود متن کامل پایان نامه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

دانلود منابع جدید دکترای سراسری رشته مدیریت سال 95

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.” مدیریت بازرگانی

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت سوم

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت چهارم

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت نهم

پایان نامه های سایت مرجع دانلود پایان نامه (با خرید پسورد می توانید از همه پایان نامه های این سایت به طور کامل استفاده کنید)

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قرآن و حقوق انسان

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشر و فقر مفرط

پایان نامه تغییرات معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام (حقوق بین المللی)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت داخلی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت و حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق حیوانات در فقه اسلامى

کامل پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع اقتصاد و کاپیتالیسم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نسل کشی چیست؟

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش اخلاق در روابط زوجین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

پروژه رشته حقوق با موضوع اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای امنیت و امنیت جهانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی

پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع ضمان در فقه و قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل شکست اصلاح‌ طلبان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و تفسیر قاعده لاضرر

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قانون مجازات عمومی قتل در ایران

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به وظایف سردفتران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وجه التزام در قراردادها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دلایل خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شهروندی در جهان امروز

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی بزه دیدگان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ریشه هاى درونى تهمت

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش زن در ایران باستان

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زن در نهج البلاغه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان عقدی حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتباط اعتیاد و بزهکاری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند کشی و همسر کشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم خانواده از نظر حقوقی محض

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت قاعده مایضمن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع معنای قانون اساسی در مفهوم عام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین تعهد آور

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین صدور چک در ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرور زمان دادرسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقر با تأکید بر فقر در روستا

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع درک مفهوم فقر

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه در قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

پروژه رشته حقوق با موضوع معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

پایان نامه کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

پایان نامه حقوق عمومی : میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل

پایان نامه رشته حقوق : قرارابطال دادخواست یا رد دادخواست درآیین دادرسی مدنی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لاضرر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی هوش های چند گانه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی معاوت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه رشته حقوق گرایش خصوصی با موضوع اجازه ولی در عقد نکاح

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

متن کامل پایان نامه پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول اساسی حقوق فضا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معزل حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

141985615752731

آرشیو پایان نامه