استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده- قسمت ۱۶

۵- اگر قرارباشد سند عادی قابل معارضه با سند رسمی باشد و اقدامات اداره ثبت و دفترخانه اسناد رسمی را ابطال نماید؛ اولاً؛ کسی که به اعتماد درستی پاسخ استعلام ثبت و ایمان و اعتقاد مشروع به صحت اقدامات ادارات رسمی و دولتی و مأموران رسمی منصوب شده از طرف دولت (سردفتر)، تن به اجرای قانون و امتثال آن و عمل برطبق آن بدهد، آیا اگر در پی ابطال سند رسمی خود، اقدام به طرح شکایت و مطالبه خسارت از دولت و سردفتر بنماید، درخواست او قابل پذیرش و استماع هست یا خیر؟ آیا محکومیت اداره ثبت و دفترخانه گزاف و غیر منصفانه است؟ آیا اداره دولتی و مأمور رسمی مسئولیت اقدام خود را میپذیرند؟
کسی که منطبق بر قانون اقدام کرده و به مرجع قانونی صالح مراجعه کرده و با اعتماد به او دست به نقل زده و تصدیق او را دریافت کرده (سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت)آیا انتظار مشروع و معقول ندارد که در پناه قانون و مستظهر به حمایت حاکمیت کالای «اطمینان» به خانه برد؟
ثانیاً؛ تاسف بارتر آنجاست که در پسِ از دست دادن «اطمینان»به محکمه عدل و به دادگستری مراجعه میکند و احقاق حق و اعاده مالکیت میطلبد، حکمی صادر میشود و علی رغم امتناع محکوم علیه، مقام قضاء که ولی ممتنع است به قوه قاهره و قوای قهریه مال را مسترد و سند رسمی اجرای قضائی را امضاء میکند، لیکن اندکی بعد متوجه میشود، دیگری(ثالثی)با ارائه سند عادی مقدمی، تمامی اقدامات قضائی و احکام صادره و اقدامات اجرائی و سند رسمی تنظیمی وسند مالکیت ثبتی را با حکم مشابه حکم متخذه او ابطال کرده و بر باد داده است. عزیزان این چرخش و گردش تسلسلوار، پایانی ندارد. حَدِّ یَقِف کجاست؟ به اداره ثبت و دفترخانه اگر ایمان و اعتماد نیست، به دادگاه و مقام قضاء که هست و باید حاصل گردد و پایان پذیرد، ولی با کمال تأسف تجویز تعارض عادی با رسمی هیچگاه چنین نتیجه ای نخواهد داشت و «اطمینان» و «پایان» حتی به حکم محکمه و به امضاء مقام قضاء حاصل نخواهد شد.!! هیچ گاه و با هیچ سند و با هیچ وسیله دیگری اطمینان از عدم کشف سند عادی مقدم حاصل نخواهد شد، همیشه خوف ابراز سند مقدم باقی خواهد بود. در شهر دامغان حقیر شاهد بودم که خانمی در پس مطالبه مهریه، ملک زوج را بازداشت کرد و با صدور اجرائیه و تنظیم سند انتقال اجرائی قضائی (اجرای احکام مدنی) ملک را به خود انتقال قطعی و رسمی داد و سند مالکیت نیز از اداره ثبت اخذ نمود در کمتر از یک ماه، پدر و مادر زوج با ارائه سند عادی مقدم و در پی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرقوم را به خود انتقال دادند و تمامی اقدامات همسر و دادنامه و اجرائیه و سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت را ابطال کردند و بر باد دادند بدون اینکه حتی شکایتی علیه همسر و درخواستی برای ابطال سند وی یا حکم صادره مقام قضائی شده باشد دادنامه صادره در پرونده همسر زوج و دادنامه صادره در پرونده پدر و مادر زوج هردو«الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی» بود و هیچ تفاوتی جزء تقدم و تأخر تاریخ نداشتند. چرا و چگونه دادنامه مؤخر، تمامی اقدامات مقدم را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه سند و معامله مقدم سند و معامله رسمی مؤخر را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه است که این ابطال در ابطال «پایان» ندارد؟
۶- پیشنهاد میکنم؛ قوه قضائیه بخشنامه ای به مضمون ذیل خطاب به دادگستریهای سراسر کشور و ریاست محترم قوه مجریه نیز بخشنامه ای به همین مضمون به کلیه ادارات و نهادهای دولتی صادر فرمایند: «دادگستری سراسر کشور- کلیه ادارات و نهادهای دولتی سراسر کشور «از تاریخ ۱/۱/۹۲ برطبق ماده۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد عادی معاملات کلیه املاک ثبت شده کشور «پذیرفته نشود» متذکر میگردد هرگونه ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی و اسناد مالکیت ثبتی مستوجب مجازات مقرره در ماده ۷۳ قانون ثبت خواهد بود. ضمناً مسئولیت اجرای این بخشنامه با آقایان مدیران محترم کل استانهاست.» امضای ریاست محترم قوه قضائیه – امضای ریاست محترم جمهوری
همچنانکه ملاحظه میفرمائید مفاد چنین بخشنامهای عیناً مفاد مواد ۴۸ و۷۳ قانون ثبت است، و ایراد قانونی بر بخشنامه کردن آن نیست. هیچ تردیدی ندارم که در پی این بخشنامه دارنده سند عادی را به هیچ اداره دولتی و هیچ دادگستریی راه نخواهند داد اگر شبهه دارید امتحان بفرمائید معنای «عدم پذیرش سند عادی»نیز معلوم خواهد شد!»
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت
۱-آیا عبارت«تنظیم اسناد» در حقوق ثبت به معنای «اخبار به ثبوت سابقه و خارج از سند رسمی» ممکن و صحیح است؟
آیا در باقی مواد قانون ثبت عبارت مرقوم را میتوان به همین معنا تعبیر کرد؟ مثلاً در لزوم مطابقت تنظیم اسناد با مقررات و قوانین مندرج در مواد ۴۹ و ۱۰۰ و سایر مواد را که وظیفه سردفتر است، میتوان به اثباتی محض تفسیر و تعبیر کرد؟ آیا میتوان سردفتر را مکلف به تنظیم سند مطابق قوانین ماهوی و ارکان و ماهیت عقود ناقله قانونی ندانست و او را معاف دانست؟ آیا همین عبارت مستلزم دخالت وی در«ثبوت» نیست؟ آیا اثباتی دانستن آن به معنای اقرارمکتوب یا اخبار بوقوع نیست؟ اخبار و اقراربه ثبوت سابقه با«تنظیم» کردن منافات دارد، با درج وضبط کردن مناسبتر است.
۲- مقنن موارد کاربرد و قبول سند عادی را صراحتاً در قانون بیان کرده است ، در ملک در جریان ثبت(مصادیق ماده ۴۷)و نحوه پذیرش آن و چگونگی ترتیب اثر دادن به آن و تکالیف اصحاب سند در ارائه آن به اداره ثبت و چگونگی عملکرد اداره ثبت در ملاحظه سند و یا عدم آن در تأخیر در ارائه یا ارائه ناهنگام و ارائه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک را کاملاً و دقیقاً و به تفصیل بیان نموده است. برای مثال«وصیت عادی» و نحوه ترتیباثر دادن به آن در جریان عملیات مقدماتی ثبت ملک و نهایتاً صدور سند به نام موصی له را در نظر آورید؛ با توجه به انواع سه گانه وصیت و ملاحظه عهدی یا تملیکی بودن آنها، وراث اصل وصیت را بپذیرند و توافق کنند یا نکنند، زائد بر ثلث باشد یا نباشد، ترکه تحریر شده است یا نشده، مال معینی به عنوان ثلث قرار داده باشند یا خیر، موصی له آن را بپذیرد یا نپذیرد، وصیت قبل از انتشار آگهی نوبتی ارائه شود یا بعد از آن، بعد از اولین آگهی ارائه شود یا دومین آگهی ویا سومین و دهها فرض و احتمال دیگر که شاید از دویست یا سیصد فرض تجاوز نماید، خوشبختانه مقنن با عبارت موجز ماده۲۲ و چند ماده دیگر و قانون امور حسبی تکلیف همه این فروض را بیان کرده است.
همین وضع و فروض را در میراث و ورثه و تقاضاهای آنها و احتمالات متعدده متصوره و با فرض وجود اسناد عادی یا معاملات عادی در نظر آورید، هزاران فرض و احتمال دیگر علاوه می شود، مقنن چگونگی اقدام و نحوه عملکرد و ترتیب اثر دادن یا ندادن به آنها را صراحتاً بیان کرده است.
متقابلاً و صراحتاً و در نصّ ماده ۴۸ سند عادی را برای نقل و انتقال املاک بعد از ثبت در دفتر املاک را مردود اعلام کرده است. اکنون آیا با وجود چنین دقت و صراحت و تفصیل در موارد مقبول و همین نص و تصریح در موارد مردود باز هم معتقدید سند عادی در نقل املاک ثبت شده مقبول است و فقط سندیت آن مردود است؟ آیا مقنن غفلت کرده یا سهو و فراموش کرده و مبهم و مجمل گذارده؟ حتی اگر چنین باشد در نصّی صریح اعلام و امر و اجبار کرده است نقل و انتقال به سند رسمی است آیا باز هم جای تردید است؟ اگر شما به جای مقنن بودید چگونه اعلام می کردید سند عادی و معامله عادی برای ملک ثبت شده مردود و باطل است؟
آیا مقنن در هیچ نصّی اعلام کرده است، تقدیم دادخواست به مراجع غیر قانونی یا غیر قضائی باطل است؟ آیا هیچ جا اشاره صریحی کرده است که ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی و ثبت سند در دفتر املاک یا غیر دفتر اسناد باطل است؟ مگر نصّ صریحی داریم که گفته باشد، شناسنامه و گواهینامه و کارت ملی و دفترچه بیمه و هزاران اسناد دیگر، صادره از غیر ادارات مخصوصه هریک باطل و بلااثر است؟
۳- گفته شده است؛ اولاً، جواز شرعی برای الزام به ثبت وجود ندارد. ثانیاً، مجوز شرعی برای ابطال قرار داد و تعهدات عادی وجود ندارد و مضافاً اصل صحت و ماده ۱۰ و سایر اصول حقوقی وجود دارد. جواب اینکه؛ آیا برای جمیع تکالیف مقرره قانونی جواز شرعی وجود دارد؟ و آیا تمامی جایزهای شرعی، تکلیف قانونی محسوب است؟ و آیا برای تمامی جایزهای شرعی می توان قانون وضع کرد و مشمول الزام قانونی قرار داد؟ در شرع تقاص حتی از مال امانت، مجاز است، آیا قانونی که رد امانت حتی در امانت خلاف قاعده را تکلیف مطلق می داند، خلاف شرع و خلاف این مجوز(تقاص) است؟ و آیا می توان جایز بودن تقاص و خصوصاً از مال امانی را چهره قانونی داد و به وضع قانونی الزامی کرد؟
لذا نه هرچه شرع گفته«قانونی» است و نه هرچه قانون گفته«شرعی» است. کافی است شرع مخالف قانون و قانون مخالف شرع نباشد. انطباق تطابقی نه لازم و نه ممکن و نه قانونی و نه شرعی و نه عقلانی است. بسیاری امور و مسائل است که اصلاً در شرع نیامده و بسیاری شرعیات است که در هیچ قانونی نیامده و نخواهد آمد و یا نمیتواند که بیاید یا شاید اصلا قانون جای بیان آن نباشد و از همه گذشته، شرع احکام اولیه و ثانویه دارد و حکومت نیز اختیارات و ضرورتهایی دارد. در سابقه تاریخی و فقهی نیز برخی علل گفته آمد. علاوه بر اینکه معاملات احکام امضائی است اصل ادعای عدم جواز، بهانه جویی است مگر بر قواعد استاندارد، تلفن، اینترنت، ماهواره و صدها مستحدثه سبق جواز داریم؟
۴- در«فرض قانونی مطلق ماده ۲۲ ق.ث» مقنن طی مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق.ث مطالبه «قیمت» را نیز بعد ازثبت ملک در دفتر املاک بسان«عین» منعکرده است. علت منع «قیمت» چیست؟ ممکن است مطالبه عین موجب ابطال ثبت ملک و دفتر املاک شود ولی مطالبه«قیمت» ملازمهای با ابطال ثبت و بطلان دفتر املاک به طور مستقیم ندارد فلذا چرا مطالبه قیمت منع شده است؟ پاسخ در مستقیم و غیر مستقیم است، بله ممکن است در مطالبه قیمت، با معسر و ورشکسته و ممتنع و مستنکفی مواجه شود اصل بر مطالبه عین قرار خواهد گرفت و مضافاً با وجود عین، اعسار مسموع نخواهد بود فلذا سرانجام منتهی به توقیف همین عین و ابطال ثبت و اعلام بطلان دفتر املاک خواهد شد و فرض مطلق نقض خواهد شد. لذا مقنن دور اندیشی کرده است و دعوای عین و قیمت هر دو را منع کرده تا اتقان ثبت و دفتر املاک و اطلاق آن را بیان و تضمین کند و تصریح کند که اماره نیست و اثبات خلاف آن در هیچ صورتی ممکن نخواهد بود. و بدین سبب حتی دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت نیز نمی تواند و نباید تعرضی به ثبت ملک و دفتر املاک نماید.
۵- در تعارض سند عادی با سند رسمی مؤخر گفته شده است در معامله رسمی دوم، معامل مالک نبوده است و تنظیم سند انتقال«مطابق قانون» نبوده و ماده ۲۲ ق.ث انطباق را ضروری می دانسته فلذا سند رسمی مؤخر باطل است، عنایت بفرمائید مستنداً به ماده ۲۲ اعلام می نمایند انتقال منطبق بر قانون و منطبق بر ماده ۲۲ نبوده و اقدام رسمی به ظاهر منطبق بر قانون و ماده ۲۲ باطل است. و باید تغییر کرده و اصلاح شود. این استدلال به نفع چه کسی؟ به نفع دارنده سند عادی مقدم آنکه پذیرشش ممنوع بوده لذا نتیجه و خلاصه استدلال این است که؛ طبق امر ممنوعه، و مستنداً به ماده۲۲ مصداق صحیح ماده۲۲ و مواد دیگر؛ باطل، فلذا نتیجه اعمال ماده۲۲ منتفی و بلااثر و سرانجام، حاکمیتِ حق دارنده سند عادی(ممنوعه) قبول و این اقدام مستنداً به ماده ۲۲ صحیح و مستنداً به ماده۲۲ قابل اجرا و طبق ۲۲ قابل ترتیب اثر و دفتر موضوع ماده ۲۲ تغییر و نهایتاً سند مالکیت طبق ماده ۲۲ صادر و تسلیم دارنده سند عادی مرقوم گردد. در حالی که هرگونه اعتبار قائل شدن برای سند عادی فی نفسه نقض ماده۲۲ بوده و پذیرش آن نیز طبق ۴۸ صراحتاً ممنوع بوده است!! حقاً و انصافاً طرفدار ماده ۲۲ هستید یا نیستند ماده ۲۲ صحیح هست یا نیست ابطال ماده۲۲ مستنداً به ماده ۲۲ برای حاکمیت امر ضد ماده ۲۲ و برای کسیکه خلاف ۲۲ عمل کرده و در محکومیت سند مطابق ۲۲ و کسی که عمل برطبق ۲۲ کرده است، بفرمائید طرفدار که هستید؟!!
اضافه بر آن اینکه اگر سردفتر و اصحاب سند رسمی بخواهند«مطابق قانون» عمل نمایند و از این امر اجتناب نمایند چگونه باید از عدم وجود سند عادی مقدم مطمئن گردند؟ اصحاب سند اقرار میکنند و اعلام میدارند، وجود ندارد اداره ثبت هم در پاسخ اشارهای بوجود ندارد حداکثر کاری که سردفتر و خریدار می توانند انجام دهند این است که در ضمن سند یا به سند مستقل، از بایع اقرار و تعهد بر عدم وجود سند عادی مقدم و تعهد بر کشف فساد بگیرند، در حالی که اصل بر عدم آن است اکنون اگر علیرغم همه این اقدامات و احتیاطات، سند عادی مقدم و معامله معارض مقدم کشف گردد تکلیف چیست؟ اطمینان از عدم ابراز چگونه قابل تحصیل است؟ آیا در حیطه اختیار سر دفتر، اداره ثبت و اصحاب سند هست؟ آیا در حیطه اقتدار مقام قضائی هست؟ ضمانت و تضمینی بر عدم کشفش وجوددارد؟ سروران معظم هیچ چارهای جز اینکه«بودش» را «نبود» تلقیکنیم نیست«وجودش» را باید «عدم» انگاریم وگرنه هیچ راه استخلاصی نیست. و این است «انطباق» با قانون و همین است معنای عدم پذیرش ماده ۴۸ وگرنه اقدام غیر معمول ابطال ۲۲ به استناد ۲۲ برای حاکمیت ضد ۲۲ و به دست دادگاه و دفتر خانه و ثبت تا بینهایت ادامه و امتداد و استمرار خواهد داشت و متأسفانه هیچ یک هیچ پایانی ندارد و نخواهد داشت.
۶- وضع ماده ۲۲ به نحوی است که اجازه نمی دهد آثار احراز وقوع معامله بدون سند رسمی و قبل از تاریخ سند رسمی را به رسمیت شناخت بنابراین احراز وقوع معامله در دادنامه الزام به تنظیم قابل ترتیب اثر قهقرائی نخواهد بود، تغییر دفتر املاک به تاریخ ماقبل ممکن نیست، مستلزم تکذیب خود است و اگر ممکن نیست؛ استیفاء حقوق مالک از تاریخ وقوع معامله چگونه خواهد بود، منافع مستوفا و منافع تفویت شده در همه موارد قابل استدراک نیست. الزام و اعتبار دادنامه مقام قضائی مسلوب و منتفی خواهد بود در حالی که هیچ یک با محدودیت قانونی و استثناء مواجه نیست. آیا عملکرد قاضی منطبق بر قانون نیست؟ یا قانون، قانون نیست؟ اشکال در کدام است؟
۷- اصل ماده ۷۲ ق.ث بیان اصل نسبی بودن قراردادها فی مابین اصحاب سند رسمی و بیان یک استثناء بر آن در اعتبار آن علیه ثالث است. تفسیر مرحوم دکتر شهیدی (رحمه الله) از این ماده و استفاده وی از وصف (کامل) برای قائل شدن نوعی اعتبار برای سند و معامله عادی علاوه بر اینکه قیاس مع الفارق است و توسعه استثناست در علم اصول نیز وصف را فاقد مفهوم معتبر می دانند و مخالفش را حجت نمیدانند. لذا «اعتبار کامل» «سند رسمی» «ملک ثبت شده» علیه ثالث به واسطه رسمی بودن سند و ثبت شده بودن ملک است و سند عادی تحت هیچ شرایطی و علیه هیچ ثالثی هیچ اعتباری ندارد تا کامل باشد یا ناقص در این موضوع این دو سند قابل قیاس نیست. اساس جعل سند عادی برای اعتبار آن فی مابین طرفین سند است اصلا وضع و جعل برای اعتبار علیه ثالث نشده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند این چنین باشد و حتی تسجیل قضائی و احراز اصالت در پی انکار و تردید نیز نمی تواند ماهیت و ذات آن را تغییر دهد[۳۶].
بنابراین وقتی «اعتبار» منتفی است «کامل و ناقص و کم و زیاد» آن سالبه به انتفاء موضوع است و استناد به آن تشبث به حشیش است. جایی که اعتبار سند رسمی علیه ثالث منوط به نص قانون است حکم سند عادی معلوم است.
۸- مصادیق «عدم پذیرش» در قوانین متعدد و غیر حقوق ثبت را در نظر آورید و تأمل فرمائید و از جمله معنای آن در عدم پذیرش املاک مجهول المالک ثبتی آیا می تواند منحصر به اثباتی باشد،؟ عدم پذیرش معاملات قاچاق، مواد مخدر و دهها و صدها مصادیق دیگر، علت عدم پذیرش«عدم ثبوت» است علاوه اینکه بعضی فروض در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی«پذیرش» سند عادی و ادعای خواهان مستلزم بطلان اسناد مالکیت وارث و معاملات عادی ورثه و نهایتاً مستندات خواهان است مثلا در تعاقب ایادی کسی مدعی شود که من در حیات مورث خوانده به سند عادی خریدهام و به خواهان انتقال دادهام و انتقال خوانده(وارث) به خواهان دیگر یا خواندگان دیگر صحیح نیست، نتیجه نهایی این دعوا مستلزم بطلان «انتقال ارثاً» و مآلاً بطلان مستندات خواهان فعلی است. در تعاقب ایادی عمودی و افقی یا طولی و عرضی تصور این فروض بسیار است و لازمه پذیرش ادعا، بطلان دادخواست و رد آن است و این تعارض و تضاد لاینحل خواهد ماند.
ج) ایرادات در ادله اثبات
۱- خلاصه و عصاره تعریف نظریه اثباتی از سند
خلاصه و عصاره نظریه اثباتی محض چنین است؛«سند رسمی آن است که با سند عادی قابل ابطال نیست و دلالتی بر ثبوت ندارد و سندیت آن تا زمانی مقبول است که دلیلی (اقرار و شهادت)مخالف آن ارائه و اثبات نشده است.»
درحقوق فرانسهکه شبیه فقه شیعه وحقوق مدنی ما عقود ناقله رضائی وتملیکی است مقننمجبورشده است در املاک برای قابلیت استناد معاملات علیه ثالث آن را منوط به ثبت نماید[۳۷]. و درحقوق آلمان وبلژیک که عقدعهدی است، تملیک را منوط به تسلیم به طورعموم و در املاک ثبت شده منوط به تنظیم سند رسمی نموده است[۳۸]. آیا مقنن ایرانی در هشتاد سال پیش و با ملاحظه سابقه فقهی و مطالعه تطبیقی و خصوصا اقتباس از آلمان و فرانسه حقیقتاً، سندرسمی را بسان قفل و رمز[۳۹] یا کلید ساختمان تلقی کرده است و اینگونه حقوق ثالث و دولت و ملت را تضمین کرده است واقعاً سند رسمی همین است که نظریه اثباتی میگوید؟
تفسیر قانون ثبت در ظرف زمانی آن بسیار راهگشاست در سال ۱۳۱۰ قانون ادله اثبات وجود نداشته و چهار سال بعد که قانون ادله تصویب شده است تذکر داده و تصریح کرده اقرار و شهادت علیه سند رسمی قابل استفاده نیست و از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۶۰ (۵۰سال) نیز به این قانون عمل شده است چگونه امروز بدون توجه به این مبانی تاریخی و سابقه قضائی می توان سند رسمی را اینچنین بی هویت و رسوا کرد؟ خصوصاً در مورد ملک ثبت شده، آیا میتوان همین تعبیر از سند رسمی نقل ملک ثبت شده را برای یک تعهد رسمی ساده یا یک رضایت نامه یا اقرار نامه ساده رسمی به کار برد؟ آیا می توان یک تعهد ساده دانشجویی را که بطور رسمی تنظیم شده است فاقد ثبوت و قابل ابطال به اقرار و شهادت و غیر قابل ابطال به سند عادی دانست؟ آیا یک رضایت نامه رسمی انصراف از دعوا یا از حق را میتوان اینگونه تلقی کرد؟ (ظاهراً برای طرفداران نظریه اثباتی عواقب کار و نتایج نظر در سایر موارد و سرانجام کار و تعمیم به موارد مشابه مهم نبوده و نیست).
۲- اجبار، عام مطلق است خاص مقید کردن آن خلاف اصول است
الزام و اجبار مقنن به ثبت اسناد معاملات (وجوب سند) مطلق است شامل ثبوت و اثبات هر دو میشود. مقید کردن امر مطلق به اثبات و منحصر کردن آن به جنبه اثباتی تنها، هر دو خلاف اصول است. حمل لفظ در معنای موضوع له یا معنای قانونی(حقیقت قانونیه یا شرعیه یا عرفیه) صحیح است و انصراف از آن منوط به قرینه صارفه است، در مواد ۴۶ و ۴۷ هیچ قرینهای وجود ندارد که حمل و انصراف در معنای اثباتی را توجیه کند قرینه مجاورت«ادارات دولتی» با «محکمه» در ماده۴۸ نه تنها چنین دلالتی ندارد بلکه بالعکس به خلاف نظر مرحوم دکتر شهیدی دال برکل حاکمیت است وسلب حمایت قانون از اثبات به غیر سند است بنابراینمقیدکردن مطلق و منحصرکردنعام(منع تنهااثباتی و صرفااثباتی) فاقددلیل است وخلاف اصول است.
۳- «عدم پذیرش» عام مطلق است خاص مقید کردن آن نیز خلاف اصول است
در ماده ۴۸ نیز«عدم پذیرش» مطلق است. هم ثبوتی و هم اثباتی است، اینجا نیز طرفداران نظریه اثباتی مثل وجوب سند در ماده ۴۶ و ۴۷ برخلاف اصول و خلاف منطق، عام را منحصر و مطلق را مقید کردهاند و هیچ قرینه و دلیلی هم ارائه نکردهاند.
مضافاً در ماده مرقوم «سند غیررسمی» نیز مطلق است آن را نیز فقط از جنبه اثباتی و منحصر به اثبات می دانند یعنی امر عام مطلق را دوبار منحصر و محدود کردهاند(منع تنها اثباتی و صرفا اثباتی).
۴- سیاست یک بام و دو هوا
طرفداران نظریه اثباتی علیرغم دو اقدام فوقکه منطقا انتظارمیرود در وجوب دلیل موضوع امریه ماده ۴۶ و ۴۷ نیز همینگونه رفتار کنند و آن را نیز حمل بر دلیلیت دلیل و منحصر به سند رسمی نمایند با کمال تعجب و شگفتی ملاحظه میشود که حمل بر دلیلیت دلیل در وجوب، کردهاند ولی در انحصار دلیل به سند رسمی، محصور نماندهاند بلکه قسم دوم را به عکس دو تفسیر فوق منحصر به جنبه اثباتی آن دلیل میدانند، یعنی علیرغم آنکه وجوب سند را از باب دلیلیت میدانند و باید فقط آن را، تنها دلیل قابل قبول تلقی کنند متأسفانه تنها، اثباتی، قابل قبول می دانند. وجوب سند از باب دلیل است ولی تنها دلیل قابل اثبات نیست بلکه فقط دلیل اثبات است و این است سیاست یک بام و دو هوا، وجوب مطلق، مقید به اثباتی شد، ولی عام، دلیلیت و اثباتی، منحصر به اثباتی شد و عدم پذیرش مطلق، مقید به اثباتی شد و عام دلیلیت و اثباتی، منحصر به اثباتی شد ولی در وجوب دلیل به جای تنها دلیل اثباتی، آن را منحصر به، تنها، دلیل اثباتی می دانند.(اثباتی منحصر نه دلیل منحصر).
۵- کفایت دلیل اثباتی غیر سند رسمی بجای سند رسمی!
اگر وجوب سند؛ تنها متوجه اثباتی آن باشد، منطقاً باید هرجا که دلیل اثباتی رسمی، غیر از سندرسمی دفترخانه وجود داشته باشد؛ وجوب بایستی منتفی و مندفع باشد! آیا دادنامه اثبات حق، دلیل اثباتی رسمی نیست؟ آیا اقرار نامه رسمی دلیل اثباتی رسمی نیست؟ چرا در این فروض هم نیازمند به دلیل اثباتی رسمی هست؟ آیا این مؤید انحصار«اثبات» به سند رسمی نیست؟ و اگر سند رسمی وجود داشته باشد نیازی به سایر ادله رسمی نیست و این مؤید کفایت سند رسمی است در حالی که سایر ادله کافی نبود. لذا چرا باوجود سندرسمی دلیل دیگری نیازنیست ولی با وجود سایرادله، دلیل سندرسمی نیزضروری است؟
۶- شرط لب یا شرط هیئت لب
به تعبیر مرحوم صاحب کفایه؛ تنظیم سند «شرط لب» نقل است یا «شرط هیئت» نقل؟ ذات و ماهیت (ثبوتی) یا پس از نقل، صورت (اثباتی) آن بایستی رسمی تنظیم گردد؟ تردیدی نیست که وجوب تنظیم سند قطعی و واجب مشروط است، نه وجوب مشروط. نقل، سببوجوب نیست، بلکه، نقل به سند، واجب است.
نقل و انتقال به سند و ضمن سند، موضوع امر و واجب است نه آنکه نقل با سند یا در قالب و صورت سند و بعد از وقوع نقل موضوع امر باشد.
علت این استکه؛ شرط سندرسمی، حتی اگر«مانع» تلقی شود، تا رفع آن، «نقل» محقق نخواهد شد و تا«نقل» محقق نشود، وجوب، واجب و حاصل و محتوم نخواهد شد و در این صورت دور و تسلسل باطل لازم میآید، وجوب سند منوط به نقل و نقل منوط به وجوب خواهد شد. و اگر «شرط» تلقی شود؛ تا «وجودش» موجود نشود، نقل، محقق نخواهد شد. فلذا در هر دو صورت(شرط یا مانع) وجوب معلق بر نقل نمیتواند باشد و طبق ماده ۲۲، امکان تحقق اثر عقد(نتیجه-نقل) قبل از سند رسمی نیست. بنابراین چارهای نیست که سند رسمی را«شرط» (جزء سبب) بدانیم نه مانع و این ایراد اساسی نظریه تملیک مؤخر است که علیرغم عبارت ظاهری، سند رسمی را«مانع» تلقی کرده و انفکاک علت از معلول را به خلاف حقوق مدنی و سابقه فقهی تجویز نموده است. و از این بیان معلوم می گردد که چارهای نداریم تا تنظیم سند را شرط لب بدانیم، امکان شرط هیئت تلقی کردن وجود ندارد.
و پیشتر گفتیم که اگر وجوب صرفاً اثباتی باشد و نقشی در ثبوت نداشته باشد، امتثال امر و اتیان واجب موجب «اثبات» خواهد بود و تخلف و ترک آن موجب «فقد اثبات» خواهد بود. وقتی وجوب، وجوب اثباتی است، ترک و تخلف هم، ترک و تخلف اثباتی است نه ترک و تخلف دلیلیت دلیل خاص، بنابراین حتی اگر وجوب، وجوب اثباتی باشد؛ شرط، شرط لب اثبات است، نه شرط هیئت اثبات و طرفداران صرفا اثباتی با قائل شدن به فقد دلیلیت دلیل خاص در فرض تخلف، حتی آن را شرط هیئت اثبات هم نمیدانند. چرا که معنای شرط هیئت اثبات بودن این است که اگر سند رسمی، رسمی تنظیم شده باشد دلیل اثبات است وبطلان این عقیده اظهر منالشمس است فلذا آنکه ترک و تخلف را سبب فقد دلیلیت دلیل خاص میداند نه معتقد به شرط لب است و نه معتقد به شرط هیئت و در این صورت معنای گفته وی این خواهد بود که اگر سند رسمی، رسمی تنظیم نشده باشد، دلیل اثباتی نخواهد بود!!! و بطلان این عقیده نیز اظهر من الشمس است.
نتیجه آنکه وجوب تنظیم سند، چه نقشی در ثبوت داشته باشد یا در اثبات؛ در هر کدام که باشد، شرط لب است، اکنون این سوال مطرح خواهد بود که؛ آن را جزء سبب (نقش ثبوتی) تلقی کنیم، با قواعد و اصول، تضاد و تغایر بیشتری دارد یا آنکه آن را شرط اثبات بدانیم و موجب انفکاک علت از معلول بدانیم؟ شرط لب ثبوت باشد، عنصری اضافی در اسباب وقوع، تلقی کردهایم و شرط لب اثبات باشد، اثبات به غیر آن را ممنوع تلقی کردهایم و فی نفسه جدایی اثر از مؤثر را تجویز کردهایم؟!
حقیر را نظر بر آن است که در سرانجام و نتیجه توفیری نخواهد بود وقتی اثبات به غیر سند مقدور نباشد، ثبوت واقعه، واقع نخواهد بود و وقتی ثبوت بدون آن محقق نگردد، ثبوتی واقع نخواهد بود، لذا جزء سبب بدانیمش یا مانع اثبات چه تفاوتی خواهد کرد؟ دعوا، دعوای لفظی خواهد بود و شما هرچه خواهی بنامی، بنام. انگور یا عنب یا اُذُن!!
۷- شبهه سکوت
شبهه کردهاند که چرا رسمی، واجب و مقبول و عادی مردود و الباقی مسکوت؟ از نظر فن قانون نویسی، عام، مقدم میآید و استثناء موخر و در عام بایستی تمام ادله میآمد و در استثناء، یک مصداق خارج میگردید. و یا فقط استثناء ذکر میگردید تا باقی از شمول حکم استثناء خارج باشد. اکنون شبهه این است که مقنن به هیچیک از این دوروش عمل نکرده و مصادیق مسکوت را مجمل و مبهم گذارده، شبهه مصداقی و حکمی، و در اصول گفته شده است اجمال به عام سرایت میکند، لیکن به نظر ما مصادیق مسکوت مشکوک خروج تخصصی دارند؛ اولاً «ادله مکتوب» نیستند و ثانیاً؛ هیچ یک امکان جمع ثبوت و اثبات درخود را ندارند، علاوه اینکه در وقت مقرر دلیل قانونی نبودهاند و هنگامی که به عنوان دلیل احصاء شدهاند تذکر به عدم تقابل و تعارض و عدم قابلیت دلالت در موضوع وجوب سند دادهاند، لذا شبههای نمیماند. بعلاوه شبهه از وقتی حاصل شده است که حذف و اصلاح کردهاند و قبل از آن حدود ۵۰ سال، محل تردید نبوده است. بعلاوه عامی، منعقد نشده است تا شبهه خروج مصادیق مطرح باشد، ۲ حکم مستقل و مجزا مربوط به ۲ دلیل اثبات حق یا دعوا بیان شده است یکی (رسمی) واجب و دیگر(عادی) مردود.
در وقت انشاء حکم، دلیل دیگری وجود نداشته تا حکم آن بیان شود.
شبهه و تردید بعد از وضع قانون ادله اثبات دعوا قابل وقوع بوده است که مقنن ضمن تشریع ادله، دفع کرده و بعد از آن هم تا ۵۰ سال بدون تردید عمل کرده است بنابراین دوران امر بین امور متباین یا تردید در اقل و اکثر در وقت تصویب قانون وجود نداشته است و از منظر قانون امروزی نیز همین استدلال (خروج تخصصی) باز هم جاری است چرا که سایر ادله در وقت تصویب قانون ثبت «دلیل قانونی» نبودهاند، تا اثبات به آنها مقدور باشد یا نباشد.
لذا با وجود تصریح مقنن به دلیلیت سند رسمی برای نقل ملک ثبت شده و عدم دلیلیت سند عادی؛ مقنن امروز باید تصریح کند که سایر ادله توان اثبات نقل ملک ثبت شده را دارند یا خیر؟ و به نظر ما این مقدور نخواهد بود چرا که «اثبات» بغیر سند مقدور نیست نه اینکه دلیل، دلیل نیست. مگر آنکه مقنن انحصار اثبات به دلیل خاص(سندرسمی) را بشکند، که در این صورت ممکن خواهد بود و تا چنین نصّی به تصویب نرسد، مجوزی نداریم.
۸- ذات و ماهیت نمیتواند شرط اضافی باشد
اثبات آنجه پیشتر«اظهر من الشمس»آمد؛ گفتیم، شرط اثبات است نه شرط دلیل اثبات، اکنون میگوئیم؛ رسمیت جزء ذات و ماهیت دلیل است آنچه جزء ذات و ماهیت است نمیتواند علاوه بر ذات و ماهیت شرط اضافه و ورای ذات و ماهیت باشد. تکرار جزء سبب آن هم جزء مقوّم، در بعد از تحقق ذات و ماهیت به عنوان شرط، محال است، جز سبب، علتی از علل تام، یا بوده است، تحصیل مجدد، تحصیل حاصل و محال است و یا نبوده است، که حصول علت تامه، محال بوده است وتا حاصل نیاید، حصول شرط، محال است، نوبت به شرط نمیرسد.
بنابراین لزوم رسمیت سندرسمی غیر معقول است ولی لزوم وجوب اثبات به سند رسمی کاملاً معقول است. علاوه اینکه ترتب جزاء درشرط دلیلیت دانستن، ممکن نیست، (اگر سند رسمی، رسمی نباشد، دلیل مقبول، نخواهد بود.) ولکن اگر شرط اثبات باشد ترتب جزاء کاملاً معقول و ممکن است (اگر دلیل، رسمی نباشد، اثبات ممکن نخواهد بود یا منتفی خواهد بود)
۹- تشریفات شرط اثبات است یا مانع اثبات؟
در بند ۶ گفتیم که اگر وجوب منحصر به اثبات هم باشد، شرط، شرط لب اثبات است و در آنجا نیز بیان کردیم که؛ شرط لب، یا مانع اثبات، در نتیجه توفیری نخواهد داشت. لیک، تکرار مجدد در اینجا برای مقصودی دگر و بیان مطلبی دیگر است.
تشریفات نمیتواند«مانع اثبات» تلقی گردد، چرا که تصور ایجاد اسباب، خلق دلیل اثباتیِ رسمی و برخورد آن با مانع تنظیم سند رسمی، نه تنها معقول نیست؛ مستلزم تخلف علت از معلول است.
 

بهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی- قسمت ۳- قسمت 3

تحقیقاتی که در زمینه شبکه هاب صورت گرفته است را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول تحقیقاتی هستند که در آن ها سعی شده است با ارائه مدل ریاضی ، شبکه بهینه برای سیستم های توزیع ایجاد شود و دسته دوم شامل تحقیقاتی است که در آنها از روش های ابتکاری وفرا ابتکاری برای بهینه سازی سیستم موجود در ادبیات موضوع استفاده می شود.

 

۲-۳- مدل ها و روش های حل

 

 

۲-۳-۱- مدل تک تخصیصی

 

همان طور که در بالا یاد شد، اولین مدل ریاضی برای مساله مکان یابی تک تخصیصی بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت توسط اوکلی[۱۷] در شبکه حمل ونقل هوایی آمریکا ارائه شد[۳].مدل بصورت یک مدل درجه دوم شامل n2متغیر تصمیم دودویی و ۲n+1 محدودیت خطی است. در این بررسی هزینه داخل مراکز منظور نشده است.
همچنین اولین مدل ریاضی خطی عدد صحیح برای مساله مکان یابی میانه با p هاب توسط کمپل[۱۸] در سال ۱۹۹۴ ارائه شد[۷]. او در سال ۱۹۹۶ نیز مدل خطی عدد صحیح برای حالت تک تخصیصی مساله بالا ارائه کرد[۸]. در سال ۱۹۹۶، اسکورین[۱۹] وهمکاران یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای مساله تک تخصیصی مکان یابی میانه با p هاب بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت ارائه کرد[۹] . همچنین در سال ۱۹۹۶، ارنست و کریشنامورتی[۲۰] یک مدل ریاضی برای مساله تک تخصیصی مکان یابی با p تعداد هاب معرفی کردند که در مقایسه با مدل های قبلی، تعداد متغیر و محدودیت کمتری داشت[۱۰].
در سال ۲۰۰۱ ، ابری[۲۱] یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته جدید برای مسأله تک تخصیصی مکان یابی میانه با p تعداد هاب بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت ارائه کرد که اولین مدلی بود که تنها شامل  متغیر تصمیم و  محدودیت بوده، همچنین وی نشان داد که مدل از لحاظ زمان حل کامپیوتری بسیار کاراست وتوانایی حل مسائل با اندازه ی بالا را داراست[۱۱]. سیلوا[۲۲] و همکاران در سال ۲۰۰۹ سه نوع روش ابتکاری برای حل مسئله هاب با تخصیص تکی و بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت را معرفی کردند و کارایی این روش ها را در مورد مسائل بزرگ سنجیدند[۱۲] . نتایج به دست آمده نشان دهنده دستیابی به جواب بهینه در زمان بسیار کوتاه تر بود، که امکان حل مسائل در اندازه های بالا را در زمان کم فراهم کرد. ایلیچ[۲۳] و همکاران در سال ۲۰۱۰ یک روش فرا ابتکاری جستجوی همسایگی برای حل مسأله یاد شده معرفی کردند . آنها با هدف مکان یابی بهینه مراکز با کمترین هزینه جریان مواد بین همه مراکز تقاضای مبدأ و مقصد روش حل کارایی را از نظر کیفیت جواب ها و زمان حل ارائه کردند.[۱۳]

 

۲-۳-۲- مدل چند تخصیصی

 

اولین مدل ریاضی خطی عدد صحیح برای مسأله چند تخصیصی مکان یابی میانه با P تعداد هاب توسط کمپل در سال ۱۹۹۲ ارائه شد[۱۴] . همچنین او در سال ۱۹۹۴ برای مسائل مکان یابی میانه با P تعداد هاب بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نیز مدل ریاضی معرفی کرد[۷]. در سال ۱۹۹۶، اسکورین- کاپف[۲۴] و همکاران یک مدل برای مسأله چند تخصیصی مکان یابی میانه با P تعداد هاب بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت ارائه کردند[۹]. در سال ۱۹۹۸، ارنست و کریشنامورتی مدلی کاراتر از مدل ارائه شده در [۹]پیشنهاد کردند که حل مسائل با اندازه بزرگتر را امکان پذیر ساخت[۱۵] . در سال ۱۹۹۹، ساساکی[۲۵] و همکاران مسأله خاصی از مسأله چند تخصیصی مکان یابی میانه با p تعداد هاب ارائه کردند، با این فرض که در هر مسیر تنها یک هاب وجود داشت[۱۶]. این مسأله در ادبیات موضوع با عنوان مسأله ای با یکبار توقف شناخته می شود. در سال ۲۰۰۷ یک روش ابتکاری دوگان – افزایشی[۲۶] را برای حل مسأله هاب با تخصیص چند گانه توسط کانوواس[۲۷] و همکاران[۱۷]معرفی شد. آنها کارایی روش خود را از نقطه نظر جواب و زمان حل، با اجرا بر روی مسأله معیار نشان دادند . در سال ۲۰۰۸ ، کامارگو[۲۸] و همکاران از روش تجزیه گاز انبری برای حل مسأله یاد شده ، استفاده کردند و با بهره گرفتن از آن موفق به حل مسأئل در اندازه های بزرگتر شدند که با روش های حل دقیق این امکان میسر نبود[۱۸]. همچنین در سال ۲۰۰۹ مسأله مکان یابی هاب به صورت تخصیص چند گانه را تحت شرایط ازدحام در هاب، بررسی کردند. آنها در این مطالعه، تعادلی را بین هزینه حمل و نقل و هزینه های ناشی از ازدحام در مراکز ایجاد کردند[۱۹].

 

۲-۳-۳- مدل های با هزینه ثابت ایجاد و ظرفیت محدود:

 

یکی از متغییر های تصمیم در مسأله مکان یابی هاب ، تعداد هابی است که نیاز است برای برقراری ارتباط گره های تقاضا در شبکه ایجاد می شود. برای این کار ، یا برای هر مرکز هزینه ایجاد در نظر گرفته می شود یا یک بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته می شود .
برای اولین بار اوکلی در سال ۱۹۹۲ مقدار هزینه ثابت را به عنوان هزینه ایجاد هاب در تابع هدف مدل به کار برد. در این مدل، تعداد هاب به جای اینکه از قبل به صورت ثابت فرض شود، به عنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته می شود[۲۰]. کمپل در سال ۱۹۹۴ مدلی ارائه کرد که در آن برای هر یال شبکه، یک حداقل جریان به عنوان میزان آستانه جریان در نظر گرفت[۷]. در ضمن هزینه ثابت ایجاد یال های تقاضا را نیز در مدل مسأله مکان یابی میانه با p تعداد هاب در نظر گرفت. نیکل و همکاران در سال ۲۰۰۱ یک مدل ریاضی برای مسأله مکان یابی هاب ارائه کردند، که در آن هزینه ثابت ایجاد ، علاوه بر مراکز تقاضا، برای یال های اتصالی گره های تقاضا و یالهای اتصالی مراکز تقاضا نیز در نظر گرفته شد[۲۱].
وقتی تعداد هاب در شبکه به صورت ثابت فرض نشود، برای معرفی انواع دیگری از مسائل تک تخصیصی و چند تخصیصی مکان یابی هاب ، مفهوم ظرفیت در سیستم به کار برده می شود. اولین مدل ریاضی مسائل تک تخصیصی و چند تخصیصی مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت و بدون در نظر گرفتن آن توسط کمپل در سال ۱۹۹۴ مطرح شده است[۷].
در سال ۱۹۹۹ ، ارنست و کریشنامورتی دو مدل ریاضی تک تخصیصی مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت ارائه کردند به طوری که مدل دوم با داشتن متغیر و محدودیت کمتر در مقایسه با دیگر مطالعات ، جواب بهتری تولید می کرد[۲۲].

 

۲-۴- مکان یابی هاب در محیط رقابتی[۲۹] :

 

در این مسایل ، مکان یابی هاب با توجه به فضای رقابتی موجود بین هاب های جدید و هاب های موجود انجام می شود. از آنجایی که مشتریان نیز با توجه به فاکتورهای چون زمان، فاصله،هزینه، سطح کیفیت، …. انتخاب های خود را انجام می دهند، لذا مکان یابی هاب در شرایط رقابتی از اهمیت برخوردار است. در این مسایل، هدف از مکان یابی حداکثر کردن جذب جریان[۳۰] می باشد در جاییکه رقبای فعلی در این بازار فعالیت می کنند. این جذب جریان می تواند با توجه به پارامترهایی چون زمان کمتر برای انجا تقاضا، سطح سرویس بهتر، فاصله کمتر ، هزینه کمتر بین نقطه مبدا و مقصد و…. باشد. این مدل برای شبکه های حمل ونقل بار[۳۱] و جریان مسافر هوایی[۳۲] مناسب است، همچنین این مدل در خدمات پستی که زمان تحویل بسیار مهم است و تسهیلاتی که زمان تحویل کمتری ارائه دهند امکان جذب مشتری را دارند، کاربرد دارد.

 

۲-۴-۱- پیشینه مکان یابی هاب در محیط رقابتی :

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

نقد صورت و معنی در شعر ابراهیم طوقان- قسمت ۸

أُغدری غدرَ القویِّ بالحسین بن علیِّ
لستِ بالخِلِّ الوفیِّ للحلیفِ العربی
فاملأی التاریخ عاراً ! ( همان ، ص ۳۰۹)
نیرنگ بورز همچون خیانت آن حاکم زورمند نسبت به حسین بن علی
تو برای همپیمانی عرب یاری وفادار نیستی
پس تاریخ را پر از ننگ کن !
ابراهیم طوقان با تمام نگرانیها و آرزوهایش در سن ۳۶ سالگی دار فانی را وداع گفت و تباهی
سرزمینش را ندید . ( فدوی طوقان ، ۲۰۰۵م ، ص۶۹ )
کلیات تحقیق
الف ) تعریف موضوع :
وطن شعری است جسورانـه ، سرشار از شجاعت توأم با حس قومیت وملیت گرایی . که در
شعر ابراهیم طوقان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ؛ تا جایی که مهمترین پدیده
های اجتماعی ، قومی وملی دردیوان وی درزیباترین غزلها ، با زبانی ساده که سرشارازصور
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خیال است سروده شده است .

ب ) تاریخچه :
موضوع مورد بررسی مربوط بـه عصر معاصر عرب در ارتباط باشاعر مقاومت ابراهیم
طوقان میباشد کـه درسالهای اخیر تاحدودی دردنیای عرب پیرامون زندگی واشعارش تحقیقاتی
انجام شده ، ازجمله زندگی نامـه وی بـه قلم خواهرش فدوی طوقـان کـه درمقدمـه دیوانش چاپ
شده و یا بررسیهایی که بدوی مثلم و زکی المحاسنی از زندگی و شعر وی به عمل آوردنـد و
مقالاتی که دربعضی ازمجلات مانند المـوقف ( شماره هـای ۴۱۷ و ۴۲۲) و… به چاپ رسیده
است . و لیکن در ادبیات ایران ناشناختـه وشایان تأمل وتحقیق می باشد .
ج ) اهداف تحقیق :
این تحقیق با نگاهی عمیق بر ادب معاصر و ادب مقاومت بـه بررسی دیوان ابراهیم طوقان از
چهره های آن ، و معرفی جهانبینی وی واسلوبهای شعریش به خصوص وطنیات او کـه نمودی
ازتجدید است وعشق ومقاومت ، و همچنین آرایه های ادبی موجود دردیوان وی می پردازد .

د ) اهمیـت و ضرورت تحقیق :
ضرورت آشنایـی با ادب معاصر وادب مقاومت برای دانشجویان زبـان وادبیات عرب و گمنـام
بودن چهره مهمی چون ابراهیم طوقان درمیان ایشان چنین تحقیقی را می طلبید .
ه ) کاربرد نتایج تحقیق :
کاربـرد آن نظری است در جهت افزایش معلومات خوانندگـان ، پیرامـون ادب معاصـر و ادب
مقاومت وجایگاه شعر طوقان در ادب مقاومت .
و ) فرضیات:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  1. ابراهیم طوقان در اشعارش بسیار متأثر از قرآن کریم است .

 

  1. او در غزلیات از اسلوب قدیم پیروی کرده ودر معنا وتصویر توجه خاصی به تجدید دارد .

 

 1. طوقان از غزل سنتی فاصله گرفتـه و آن را در خدمت مبارزه ومقاومت به کار برده است

 

لذا شعر او نقطه عطفی درغزل معاصر عربی به شمار می آید .

 

 

 1. وصف وتصویر در شعرطوقـان زنده و پویا است .

 

فصل اول :
ابراهیم طوقان و تحولات سیاسی ، اجتماعی و ادبی
فلسطین در گستره حیات وی (۱۹۰۵م-۱۹۴۱ م)

الف ) تحولات سیاسی ، اجتماعی
ب ) تحولات ادبی
ج ) زندگی ابراهیم

د ) سیر تحول اندیشه ابراهیم
ه ) طوقان از دیدگاه ناقدان و شاعران
ابراهیـم مولود سرزمینـی زیبا ست با قدمتـی چند هزار ساله و تاریخی آغشته به خون ، که اگر
بخواهیم صفحاتی حتـی اندک از آن را بـه قلم بکشیم روزهـا بلکـه ماه ها زمان مـی برد ، اما
لازمـه شناخت هر چـه بهتر این شاعر توانا و فهم شعرهـای ارزشمندش آن است کـه تحولات
پیرامون وی را در گستره زندگی نه چندان طولانیش ذکر کنیم .
الف ) تحولات سیاسی ، اجتماعی
فلسطین اگر چـه در طول تاریخ مهد کشمکشها ودرگیریها بوده است اما در این دهه های اخیر
حوادث زیادی را تجربه کرده است .
این سرزمین تا قبـل از ۱۹۴۸م قطعه ای از بلاد عرب محسوب می شد کـه حکومت عثمانی
سالها بر آن حکم رانده و بسیاری از عقب ماندگیهای فرهنگی و اجتماعی را در آن بـه جای
گذاشتـه بود . اما پس از شروع جنگ جهانی اول شریف حسین ، امیر مکه مخفیانه با نماینده
دولت انگلستان در مصر « سر هنری مکماهون » وارد مذاکره شـد و مذاکرات آنها بر روی

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO)- قسمت 22

 

 

 

 

 

 

ضرایب 0986/3 

5064/7 

2442/0 

6908/0 

3649/1 

2874/0 

مقادیرAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAYAAAALgV/gEY2RIAuD0hcAAAAAAAAB8BAABhBlDcEgBQ3BIADgCzAEYAAAAAAAAAVAAAAIjWVgOwnmEGAQAAAHCiYQZM2RIAeCzodniiYQZQ3BIAAAAAAGR2AAgAAAAAJQAAAAwAAAADAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAUgAAAHABAAAEAAAAPv///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAIkEAcgBpAGEAbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQI08DSAD+AYQB/gGI1lYD6Af+AQgAAAAk2xIAAAAAAFToEgAV4eR2fBCmAP7///93L+h2Ei7odnTfEgBUAAAAZi3odniiYQYIAAAAAAAAAKhHdWAMAv4BCAAAALgV/gEAAAAAcNsSAB4AAACY3BIAeKJhBgAA6HZ4omEGAAAAANABAAAAAAAA0AEAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAABgAAAAuBX+ATzcEgC4PSFwAAAAAAAAHwEAAGEGdN8SAHTfEgAOALMASAAAAAAAAABUAAAAiNZWA7CeYQYBAAAAcKJhBnDcEgB4LOh2eKJhBnTfEgAAAAAAZHYACAAAAAAlAAAADAAAAAQAAAAlAAAADAAAAA0AAIAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA////AAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAGAAAAAgAAAAAAAAD///8AJQAAAAwAAAAGAAAAVgAAACwAAAAnAAAAEgAAAIkBAAARAQAABAAAAFL2pQdS9s75iwnO+YsJpQcoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAQAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAQAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAA2AAAAJEAAAA1AAAALQEAAEQAAAABAAAA8ZYiQDZ6IsAR/P//DwUAABcAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////98AAAAQwBvAHIAcgBlAGwAYQB0AGkAbwBuACAAQwBvAGUAZgAuAD0AMAAuADkANAA4AAQAkgAAAHMAAAA+AAAAPgAAAHMAAAA0AAAAcwAAADQAAAA0AAAAcwAAAHMAAAA0AAAAkgAAAHMAAABzAAAANAAAADQAAABzAAAAcwAAADQAAABzAAAAcwAAAHMAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAIAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAIAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAaAEAAE8AAAAvAQAAYQEAAD0BAAABAAAA8ZYiQDZ6IsCD+P//jPf//y8AAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////+sAAAATQBlAGEAcwB1AHIAZQBkACAAUwBlAGQAaQBtAGUAbgB0ACAAQwBvAG4AYwBlAG4AdAByAGEAdABpAG8AbgAgACgAcABwAG0AIABiAHkAIAB3AGUAaQBnAGgAdAApANcCkgAAAF4AAABeAAAAUwAAAF4AAAA0AAAAXgAAAF4AAAAqAAAAcwAAAF4AAABeAAAAKgAAAJIAAABeAAAAXgAAACoAAAAqAAAAfQAAAF4AAABeAAAAUwAAAF4AAABeAAAAKgAAADQAAABeAAAAKgAAACoAAABeAAAAXgAAACoAAAA0AAAAXgAAAF4AAACSAAAAKgAAAF4AAABTAAAAKgAAAF4AAABeAAAAKgAAAF4AAABeAAAAKgAAADQAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAGwAAABAAAABS9v//zvn//zYAAAAQAAAAiwkAAM75//8oAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAGwAAABAAAABS9v//nPn//zYAAAAQAAAAUvb//875//8bAAAAEAAAAOP4//+c+f//NgAAABAAAADj+P//zvn//xsAAAAQAAAAc/v//5z5//82AAAAEAAAAHP7///O+f//GwAAABAAAAAD/v//nPn//zYAAAAQAAAAA/7//875//8bAAAAEAAAAJIAAACc+f//NgAAABAAAACSAAAAzvn//xsAAAAQAAAAIgMAAJz5//82AAAAEAAAACIDAADO+f//GwAAABAAAACyBQAAnPn//zYAAAAQAAAAsgUAAM75//8bAAAAEAAAAEIIAACc+f//NgAAABAAAABCCAAAzvn//ygAAAAMAAAABQAAABIAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgCUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAGAAAACUAAAAMAAAAAQAAABgAAAAMAAAAAAAAAFQAAABUAAAAJAAAABkBAAAqAAAAJQEAAAEAAADxliJANnoiwC72///Q+P//AQAAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//////////1AAAAAwAAAASQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAAAAAABIAAAAMAAAAAgAAABIAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgCUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAGAAAACUAAAAMAAAAAQAAABgAAAAMAAAAAAAAAFQAAABkAAAASwAAABkBAABhAAAAJQEAAAEAAADxliJANnoiwFH4///Q+P//BAAAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//////////1QAAAAyADAAMAAwAEkAAABJAAAASQAAAEkAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAZAAAAHsAAAAZAQAAkQAAACUBAAABAAAA8ZYiQDZ6IsDh+v//0Pj//wQAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9UAAAANAAwADAAMABJAAAASQAAAEkAAABJAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAEgAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAYAAAAJQAAAAwAAAABAAAAGAAAAAwAAAAAAAAAVAAAAGQAAACqAAAAGQEAAMAAAAAlAQAAAQAAAPGWIkA2eiLAcf3//9D4//8EAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////VAAAADYAMAAwADAASQAAAEkAAABJAAAASQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAAAAAABIAAAAMAAAAAgAAABIAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgCUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAGAAAACUAAAAMAAAAAQAAABgAAAAMAAAAAAAAAFQAAABkAAAA2QAAABkBAADvAAAAJQEAAAEAAADxliJANnoiwAAAAADQ+P//BAAAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//////////1QAAAA4ADAAMAAwAEkAAABJAAAASQAAAEkAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAbAAAAAYBAAAZAQAAIQEAACUBAAABAAAA8ZYiQDZ6IsBsAgAA0Pj//wUAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9YAAAAMQAwADAAMAAwAAAASQAAAEkAAABJAAAASQAAAEkAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAbAAAADUBAAAZAQAAUAEAACUBAAABAAAA8ZYiQDZ6IsD8BAAA0Pj//wUAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9YAAAAMQAyADAAMAAwAAAASQAAAEkAAABJAAAASQAAAEkAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAbAAAAGQBAAAZAQAAfwEAACUBAAABAAAA8ZYiQDZ6IsCMBwAA0Pj//wUAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9YAAAAMQA0ADAAMAAwAAAASQAAAEkAAABJAAAASQAAAEkAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAGwAAABAAAABS9v//pQcAADYAAAAQAAAAiwkAAKUHAAAoAAAADAAAAAUAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAMAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAMAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAMAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAbAEAAO3///8IAAAA+////xsBAAABAAAA8ZYiQDZ6IsAr8///R/n//zAAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////+sAAAAUwBpAG0AdQBsAGEAdABlAGQAIABTAGUAZABpAG0AZQBuAHQAIABDAG8AbgBjAGUAbgB0AHIAYQB0AGkAbwBuACAAKABwAHAAbQAgAGIAeQAgAHcAZQBpAGcAaAB0ACkAcwAAACoAAACSAAAAXgAAACoAAABeAAAAKgAAAF4AAABeAAAAKgAAAHMAAABeAAAAXgAAACoAAACSAAAAXgAAAF4AAAAqAAAAKgAAAH0AAABeAAAAXgAAAFMAAABeAAAAXgAAACoAAAA0AAAAXgAAACoAAAAqAAAAXgAAAF4AAAAqAAAANAAAAF4AAABeAAAAkgAAACoAAABeAAAAUwAAACoAAABeAAAAXgAAACoAAABeAAAAXgAAACoAAAA0AAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAABsAAAAQAAAAUvb//875//82AAAAEAAAAFL2//+lBwAAKAAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAABsAAAAQAAAAIPb//875//82AAAAEAAAAFL2///O+f//GwAAABAAAAAg9v//p/v//zYAAAAQAAAAUvb//6f7//8bAAAAEAAAACD2//9//f//NgAAABAAAABS9v//f/3//xsAAAAQAAAAIPb//1j///82AAAAEAAAAFL2//9Y////GwAAABAAAAAg9v//LwEAADYAAAAQAAAAUvb//y8BAAAbAAAAEAAAACD2//8IAwAANgAAABAAAABS9v//CAMAABsAAAAQAAAAIPb//+AEAAA2AAAAEAAAAFL2///gBAAAGwAAABAAAAAg9v//uAYAADYAAAAQAAAAUvb//7gGAAAoAAAADAAAAAUAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAVAAAABkAAAALAQAAHwAAABcBAAABAAAA8ZYiQDZ6IsCS9f//m/n//wEAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9QAAAAMACbV0kAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAZAAAAAkAAADpAAAAHwAAAPUAAAABAAAA8ZYiQDZ6IsC39P//dPv//wQAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9UAAAAMgAwADAAMABJAAAASQAAAEkAAABJAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAEgAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAYAAAAJQAAAAwAAAABAAAAGAAAAAwAAAAAAAAAVAAAAGQAAAAJAAAAxwAAAB8AAADTAAAAAQAAAPGWIkA2eiLAt/T//0z9//8EAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////VAAAADQAMAAwADAASQAAAEkAAABJAAAASQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAAAAAABIAAAAMAAAAAgAAABIAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgCUAAAAMAAAAAQAAACUAAAAMAAAADQAAgBYAAAAMAAAAGAAAACUAAAAMAAAAAQAAABgAAAAMAAAAAAAAAFQAAABkAAAACQAAAKUAAAAfAAAAsQAAAAEAAADxliJANnoiwLf0//8l////BAAAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//////////1QAAAA2ADAAMAAwAEkAAABJAAAASQAAAEkAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAAAAAAAASAAAADAAAAAIAAAASAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAlAAAADAAAAAEAAAAlAAAADAAAAA0AAIAWAAAADAAAABgAAAAlAAAADAAAAAEAAAAYAAAADAAAAAAAAABUAAAAZAAAAAkAAACDAAAAHwAAAI8AAAABAAAA8ZYiQDZ6IsC39P///AAAAAQAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//////////9UAAAAOAAwADAAMABJAAAASQAAAEkAAABJAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAEgAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAYAAAAJQAAAAwAAAABAAAAGAAAAAwAAAAAAAAAVAAAAGwAAAAEAAAAYQAAAB8AAABtAAAAAQAAAPGWIkA2eiLAbvT//9UCAAAFAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////WAAAADEAMAAwADAAMAA9V0kAAABJAAAASQAAAEkAAABJAAAAJQAAAAwA
AAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAEgAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAYAAAAJQAAAAwAAAABAAAAGAAAAAwAAAAAAAAAVAAAAGwAAAAEAAAAPwAAAB8AAABLAAAAAQAAAPGWIkA2eiLAbvT//60EAAAFAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////WAAAADEAMgAwADAAMACcGkkAAABJAAAASQAAAEkAAABJAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAEgAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAJQAAAAwAAAABAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAYAAAAJQAAAAwAAAABAAAAGAAAAAwAAAAAAAAAVAAAAGwAAAAEAAAAHQAAAB8AAAApAAAAAQAAAPGWIkA2eiLAbvT//4UGAAAFAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//////////WAAAADEANAAwADAAMACPq0kAAABJAAAASQAAAEkAAABJAAAAJQAAAAwAAAANAACAFgAAAAwAAAAAAAAAEgAAAAwAAAACAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAABsAAAAQAAAAiwkAAM75//82AAAAEAAAAIsJAAClBwAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAA5AAAADAAAAAIAAAAqAAAAGAAAAIf2//88+v//qvb//xn6//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAA9vb//5X6//8Z9///cvr//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAABf9v//O/r//4L2//8Y+v//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAHb4//+g/P//mfj//338//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAA8vb//076//8V9///K/r//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAACo9v//N/r//8v2//8U+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAACb4//8Q/P//Sfj//+37//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAAr/n//5T8///S+f//cfz//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAADE9///qfv//+f3//+G+///JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAANX6//9C/P//+Pr//x/8//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAADPj//0v7//8v+P//J/v//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAADE9///Q/v//+f3//8g+///JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAJ32//9Y+v//wPb//zX6//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAAUvr//9/7//91+v//vPv//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAACf+P//afz//8L4//9G/P//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAE74//+I/P//cfj//2X8//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAAlvn//z37//+5+f//Gvv//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAACM9///nvr//6/3//97+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAAGX2//8l+v//iPb//wL6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAA7fb//4H6//8Q9///Xvr//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAACD9v//jPr//6b2//9p+v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAI/5//9g+///svn//z37//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAA+ff//2L7//8c+P//P/v//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAAD1+///v/r//xj8//+c+v//JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAFX4//9p+///ePj//0b7//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAA4fr//8H8//8E+///nvz//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAABB+v//mfz//2T6//92/P//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAOj2//8B+///C/f//976//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAAqvf//wH7///N9///3vr//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAACd9///1vr//8D3//+z+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAANj3//+++v//+/f//5v6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAAJ/f//yj7//9K9///Bfv//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAAAW+P//nfr//zn4//96+v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAL73//+F+v//4ff//2L6//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAAYvj//4f7//+F+P//ZPv//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAAAg+f//ef3//0P5//9W/f//JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAOX3//9B+///CPj//x77//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAAWvf//zD7//999///Dfv//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAAC0+f//lfz//9f5//9y/P//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAGL5///8/f//hfn//9n9//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAAzvf//6H6///x9///fvr//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAAAZ+P//9/r//zz4///U+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAAMT3//+b+v//5/f//3j6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAA
gAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAAo/f//6/6///G9///jPr//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAADo9///dvr//wv4//9T+v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAC34///8+v//UPj//9n6//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAALvf//4n6//9R9///Zvr//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAADU+f//Nvz///f5//8T/P//JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAGL5//8+/f//hfn//xv9//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAAvfz//7L9///g/P//j/3//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAADe9///ofr//wH4//9++v//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAALr5///p+v//3fn//8b6//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAAlvf//7T6//+59///kfr//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAAAq9///3Pr//033//+5+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAAPb2//+N+v//Gff//2r6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAAffb//236//+g9v//Svr//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAAAQ9///m/r//zP3//94+v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAFn2//9f+v//fPb//zz6//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAAjfb//1H6//+w9v//Lvr//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAADg9v//d/r//wP3//9U+v//JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAMD2//+R+v//4/b//276//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAARvf//zz6//9p9///Gfr//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAAD19v//n/r//xj3//97+v//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAMf3//+M+v//6vf//2n6//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAADPj//5H6//8v+P//bvr//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAA
AwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAADb9///U/r///73//8w+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAAPH2//9S+v//FPf//y/6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAA2Pn///77///7+f//2/v//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAADZ+f//Sv7///z5//8n/v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAOz6//8x/P//D/v//w78//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAAmvj//wn8//+9+P//5vv//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAAB1+f//W/z//5j5//84/P//JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAMj5//8g/f//7Pn///38//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAA7fn//1v8//8Q+v//OPz//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAABU+f//bv3//3f5//9L/f//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAP72//+g+v//Iff//336//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAARPj//7b6//9n+P//k/r//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAAAM+f//6Pr//y/5///F+v//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAANH3//+D+v//9Pf//2D6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAAR/j///b6//9q+P//0/r//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAAC8AAAAgPz//98AAABd/P//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAB76//9y/P//Qfr//0/8//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAAfvj//0H7//+h+P//Hvv//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAACk+P//yfv//8f4//+m+///JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAKz5//9//P//z/n//1z8//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAAGvj//yL7//89+P////r//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAACx+f//cPz//9T5//9N/P//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAHj5//93/P//m/n//1T8//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAA
AAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAAf/z//7v///+i/P//mP///yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAABj////tQQAAIb///+SBAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAAIf3///s+v//qvf//8n6//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAA7AUAACMFAAAPBgAAAAUAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAAD2+P//v/z//xn5//+c/P//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAAv5//8z/P//Lvn//xD8//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAABfj///L7//8o+P//z/v//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAAC09///+Pv//9f3///V+///JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAOr4//9y+///Dfn//0/7//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAAcfj//w/7//+U+P//7Pr//yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAAD0+f//w/z//xf6//+g/P//JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAPj3//8T+///G/j///D6//8lAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAALPf//676//9P9///i/r//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAABl+P//Evz//4j4///v+///JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAACAFAACkAgAAQwUAAIECAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAAsfn//6z7///U+f//ifv//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAADR9v//svr///T2//+P+v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAADr6//+J/f//Xfr//2b9//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAAqf3//xkBAADM/f//9gAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAAAr+P//aPv//074//9F+///JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAADkEAAAmAwAAXAQAAAMDAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACoAAAAYAAAAnf3//7T////A/f//kf///yUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAUAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKgAAABgAAACg9///4fv
//8P3//+++///JQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABwAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAqAAAAGAAAAHwHAADXAwAAnwcAALQDAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAIAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACUAAAAMAAAABQAAACoAAAAYAAAAifb//3z6//+s9v//Wfr//yUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAYAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKgAAABgAAABA+f//w/z//2P5//+g/P//JQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAIAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAABQAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAlAAAADAAAAAgAAAAqAAAAGAAAAHX8//8g////mPz///3+//8lAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAYAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAHAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACUAAAAMAAAABgAAACoAAAAYAAAA6/b//zf6//8O9///FPr//yUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAABQAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAnAAAAGAAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAgAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKgAAABgAAADA+P//+fr//+P4///W+v//JQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAHAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACcAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAACAAAACYAAAAcAAAABgAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAlAAAADAAAAAcAAAAqAAAAGAAAAKT2//8B+v//x/b//975//8lAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAgAAAAAAAAA/wAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJwAAABgAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAJgAAABwAAAAFAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABwAAACUAAAAMAAAACAAAACoAAAAYAAAAuPv//4r9///b+///Z/3//yUAAAAMAAAABQAAACUAAAAMAAAABgAAACgAAAAMAAAABwAAACgAAAAMAAAABQAAACgAAAAMAAAACAAAACgAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABgAAAAAAAAD/AAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAnAAAAGAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAUAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAIAAAAJQAAAAwAAAAGAAAAKgAAABgAAADu+P//WPv//xH5//81+///JQAAAAwAAAAHAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAKAAAAAwAAAAIAAAAKAAAAAwAAAAHAAAAKAAAAAwAAAAGAAAAKAAAAAwAAAAFAAAAJwAAABgAAAAFAAAAAAAAAP8AAAAAAAAAJQAAAAwAAAAFAAAAJgAAABwAAAAGAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABgAAACcAAAAYAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAMAAAABwAAACYAAAAcAAAACAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAlAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAYAAAAlAAAADAAAAAUAAAAqAAAAGAAAAFX4//9m+///ePj//0P7//8lAAAADAAAAAgAAAAlAAAADAAAAAcAAAAoAAAADAAAAAYAAAAoAAAADAAAAAgAAAAoAAAADAAAAAUAAAAoAAAADAAAAAcAAAAmAAAAHAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAwAAAAHAAAAGwAAABAAAABT9v//z/n//xsAAAAQAAAAU/b//8/5//82AAAAEAAAAIsJAAClBwAAGwAAABAAAABlNgAA8CcAACgAAAAMAAAABwAAAEYAAAAcAAAAEAAAAEVNRisCQAAADAAAAAAAAAAOAAAAFAAAAAAAAAAQAAAAFAAAAA==” />
شکل ‏5‑15: نمودار پراکندگی داده ­های آزمون
جدول ‏5‑5: نتایج حاصل از الگوریتم اجتماع ذرات از نگاه آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید فنس چمنی

فِنس fence یا hedge که در زبان فارسی با عنوان حصار یا پرچین نامیده می شود، سازه ایست که برای جدا سازی فضاهای مختلف و تعیین حریم و حد و مرز محوطه استفاده می شود. فنس ها انواع گوناگونی دارند و مواد سازنده آنها معمولاً چوب، فلز، سنگ، آجر، پلاستیک و… است. آن چه که در اصطلاح عامیانه فنس شناخته می شود، در واقع توری سیمی بوده که به آن می پردازیم. از گذشته های بسیار دور، انسان همواره برای محافظت از خود و اموالش در مقابل خطرات محیط زندگی، همچون حیوانات درنده و دشمنان، به حصار کشی مباردت می کرده. این کار، خانه و حریم خصوصی را از دید و دسترس دیگران خارج کرده و باعث ایجاد امنیت نسبی می گردد. در دهه های گذشته، نصب و استفاده از توری حصاری فلزی در پیرامون زمین و باغات، بسیار متداول بوده. برای سبز کردن این فنس ها معمولا از کاشت گیاهان رَوَنده و چسبنده علفی همچون انواع پیچک استفاده می شده. این گیاهان برای این که زنده و سبز باقی بمانند، به خاک، تغذیه، آبیاری و نور نیاز دارند. عدم تامین نیازهای حیاتی گیاه، باعث زوال و از بین رفتن آنها می شود.

خرید فنس چمنی

 

از سوی دیگر، در فصل های سرد سال مثل پاییز و زمستان، گیاهان دچار خزان و برگ ریزی می شوند و پوشش مورد انتظار فراهم نخواهد شد.

در بسیاری از موارد، شرایط مورد نیاز برای حفظ سلامتی و حیات گیاهان طبیعی فراهم نیست و به همین دلیل باید به فکر یک پوشش سبز مصنوعی باشیم.

یکی از انواع نوین فنس، فنس چمنی مصنوعی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته است.

 

مشخصات فنّی

 

ساختار اصلی فنس چمنی همچون دیگر انواع توری های سیمی فلزی، از سیم مفتول فولاد گالوانیزه تشکیل می شود.

 

بر روی سیم های مفتول، پوششی از جنس پی وی سی PVC و به شکل لایه نازک ریش ریش شده به رنگ سبز وجود دارد که در واقع ظاهر برگ های نازک چمن طبیعی را تداعی می کند.

طول نوارها حدود 30 تا 35 میلی متر و پهنای این بخش های بریده بریده از حدود 2 تا 4 میلی متر متغیّر است.

ماده پی وی سی مورد استفاده در این محصول، همچون دیگر پلیمرها بر اثر گرما و آتش، دچار ذوب شدگی و سوختگی می گردد.

ولی این ماده مقاومت بسیار خوبی داشته و آتش فقط در محدوده ای کوچک باعث سوختن و سیاه شدن پوشش چمنی شده و در همان نقطه باقی می ماند و به اطراف گسترش نمی یابد.

به این ویژگی، خود اطفایی یا self extinguishing گفته می شود.

 

همچنین این پوشش چمنی، در مقابل کلیه تنش های محیطی همچون نور خورشید، برف و باران و رطوبت، باد، سرما و گرما، خاک و گرد و غبار و… پایدار می باشد.

بر اثر عوامل نامبُرده، هیچ گونه پوسیدگی و تغییر رنگ نیز در فنس چمنی اتفاق نمی افتد و در ضمن حشرات هم نمی توانند آن را دچار تخریب و آسیب نمایند.

در فنس چمن یک لایه به رنگ سبز بهاره (روشن) در مرکز و چسبیده به سیم مفتول قرار دارد و یک لایه به رنگ سبز تابستانه (تیره) دور آن پیچیده شده و با یکدیگر در هم آمیخته اند.

این پوشش سبز، به طور کامل سیم مفتول را فرا گرفته به طوری که رنگ نقره ای و درخشنده مفتول پنهان شده و به چشم نمی آید.

سپس این مفتول های سبز پوش، توسط ماشین آلات ویژه ای به گونه ای به همدیگر بافته می شوند که شکل آشنای توری با خانه یا چشمی های همسانی به شکل مربع یا لوزی تشکیل می شود.

بسیاری از مردم، رنگ خاکستری و بی روح فنس های فلزی را دوست ندارند و فنس های ساخته شده با سیم های روکش دار پلاستیکی نیز معمولا دارای رنگ های غیر طبیعی هستند.

ولی رنگ سبز و ساختار متخلخل فنس چمنی در تناسب کامل با فضای سبز و باغ پیرامون خود بوده و سازگاری خوبی با محیط ایجاد می کند.

به این ترتیب، شادابی و طراوت را برای هر محوطه ای به ارمغان می آورد.

فنس چمنی در رنگ های گوناگون دیگری همچون سیاه، سفید، بنفش، آبی، زرد، طلایی، نارنجی، سرخ و… نیز تولید می شود که با وجود عدم انطباق با طبیعت، کاربردهای تزئینی خاص خود را دارد.

 

 

 

فنس چمنی به دلیل وجود سوراخ و حفرات خالی (چشمی ها) باد را به خوبی از خود عبور می دهد و در مقابل تند بادهای شدید، ایستایی خود را حفظ نموده و کنده نمی شود.

تابش نور بر روی فنس چمنی باعث درخشش غیر طبیعی آن نمی شود و ظاهر آن واقعی و باور پذیر به نظر می رسد. همچنین وزش باد باعث ایجاد صدای نامطلوب از آن نخواهد شد.

فنس چمنی با ایجاد دیواری سبز و متراکم، محدوده مورد نظر شما را از دید عمومی پنهان کرده و حریم خصوصی شما به خوبی محافظت می شود.

 

موارد مصرف و کاربردها

 • دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی ساختمان
 • محصور نمودن نمای بالکن و تراس خانه
 • ایجاد دیوار سبز در باغ رستوران، باغ تالار، کافی شاپ
 • ایجاد حصار برای باغ، حیاط ویلا و بالای دیوار خانه، روف گاردن و…
 • اطراف زمین های ورزشی مانند تنیس، والیبال، فوتبال، استخر و…

 

نصب فنس چمنی

 

اولین مساله مهم در فرایند نصب فنس چمنی، محاسبه و اندازه گیری مقدار مورد نیاز این محصول در هنگام خرید می باشد.

ابتدا باید فضای مورد نظر را به دقت متر کنید و فنس چمنی را به همان اندازه سفارش دهید؛ نه کمتر و نه بیشتر. زیرا عدم رعایت این مساله، باعث اتلاف وقت و هزینه در فرایند نصب خواهد شد.

فنس چمنی را معمولا بر روی پایه های معمولی نصب می کنند. این پایه ها باید به خوبی درون بستر خود مقاوم سازی شده باشد.

 

نصب پایه فنس توری سیمی درون زمین

 

در صورت نصب روی زمین، پایه ها باید از نوع لوله، سپری، قوطی و اَشکال دیگر و از جنس فولاد مقاوم با ضخامت مناسب باشد تا استحکام و ایمنی حصار فنس چمنی را تضمین نماید.

این پایه ها در کف زمین و درون چاله با ملات سیمان پایدار می شود و یا بر روی صفحات فلزی ستون، جوش داده می شود.

در صورت نصب فنس چمنی بر روی دیوار، پایه ها باید به خوبی مستحکم و پایدار شوند.

همچنین، فنس چمنی را می توان به وسیله انواع سیم مفتول فولادی سیاه و سفید با ضخامت های مختلف بر روی نرده، حفاظ، فنس و سازه های مشابه نصب نمود.

قیمت فنس چمنی بسیار مناسب و معقول می باشد و با اختصاص بودجه ای اندک می توانید در هزینه های دیگر خود صرفه جویی نمایید.

 

نگهداری از فنس چمنی

 

مراقبت از فنس چمنی بسیار آسان است. جذب و انباشت خاک، گرد و غبار، برگ و بقایای درختان و گیاهان اطراف و… بر روی فنس چمنی کاملا طبیعی می باشد.

این آلودگی ها را می توان به کمک شلنگ آب پُر فشار، مواد شوینده پارچه و لباس مانند پودر رختشویی، جاروی مو بلند و… به خوبی شست و شو دهیم و تمیز کنیم.

به این ترتیب، فنس چمنی مثل روز اول، پاکیزه و نو خواهد شد.

تولید فنس چمنی در کارخانه توسط ماشین آلات مخصوص

ابعاد این چشمی ها در مدل های مختلف فنس، بسیار متنوع است که از بسیار ریز تا بسیار درشت متغیّر خواهد بود.

 

پوشش سبز چمنی موجود بر روی فنس، بافتی حجیم به آن می بخشد که قطر نهایی فنس را به حدود 6 سانتی متر می رساند.

فنس چمنی معمولاً به شکل رول و با عرض 0.5، 1، 1.5 و 2 متر و با طول 10 متر تولید می شود.

آموزش راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی

 • چرا کسب و کار آنلاین ؟

  همانطور که اشاره کردیم ، در حال حاضر شاهد استفاده بی سابقه از فضای مجازی و همچنین شبکه های اجتماعی هستیم و طبیعتا کسب و کارها هم باید به دنبال چنین موقعیت هایی باشند تا بتوانند علاوه بر افزایش تعداد مخاطبان خود ، فروش و درآمد خود را نیز افزایش دهند.امروزه معمولا کسب و کارهایی که به صورت محلی ارائه خدمات به مشتریان خود می کنند متوجه این موضوع خواهند شد که نسبت به رقبای خود بسیار عقب مانده اند و فروش آن ها با رقبا قابل مقایسه نیست.

  با این توضیحات اگر کسب و کار محلی دارید ، می توانید با استفاده از اینترنت و فضای مجازی ، فروش خود را تا چندین برابر افزایش دهید و همچنین مخاطبان وفادار اختصاصی کسب و کار خود را داشته باشید. شاید برای صاحبان کسب و کاری که تا به حال تجربه ایی در مورد فضای کاری اینترنتی نداشته اند ، فضای مجازی گیج کننده به نظر برسد و ندانند که از کجا باید شروع کنند که قطعا ادامه این مطلب می تواند به این دسته از افراد کمک بسیاری کند.

  آموزش راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی - موبنا

  راهکارهای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

  چندین راهکار برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی وجود دارد. برای مثال اگر از صاحبان محلی هستید و یا محصولات خود را از قبل آماده دارید ، می توانید برای کسب و کار خود وب سایت ایجاد کرده و یا در شبکه های اجتماعی اقدام به فروش کنید . یا حتی اگر محصولی برای فروش نداشته باشید می توانید با استفاده از موقعیت های شغلی که تعدادی از وب سایت ها برای کاربران فراهم کرده اند ، اقدام به فروش محصولات و دریافت پورسانت کنید. در ادامه به بررسی این راهکارها خواهیم پرداخت و مزیت های هر کدام را بررسی میکنیم.

  ایجاد وب سایت اینترنتی

  ایجاد و ساخت وب سایت اختصاصی برای برندینگ کسب و کار به یکی از متداول ترین راه های کسب درآمد از اینترنت تبدیل شده است. در چندین سال پیش به جای وب سایت ها ، وبلاگ ها بر دنیای اینترنت حکمرانی می کردند. وبلاگ ها در واقع صفحاتی از اینترنت هستند که توسط سرویس های وبلاگ دهی ارائه می شدند و همه افراد می توانستند وبلاگ شخصی تا تجاری داشته باشند. با ظهور وب سایت ها ، رفته رفته نقش وبلاگ ها کمتر شد و امروزه وب سایت ها توانسته اند جای وبلاگ ها را در دنیای اینترنت بگیرند.

  در دنیای امروزه وب سایت می تواند نمادی از یک کسب و کار تلقی شود ، بنابراین اگر وب سایتی برای کسب و کار خود ندارید، نمی توانید نظر همه کاربران را جلب کنید. البته ساخت وب سایت به تنهایی کافی نیست و وب سایت ساخته شده باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا کاربران بعد از اولین برخورد با وب سایت شما ، جذب آن شده و از وب سایت شما خریدهای خود را انجام دهند.

  شبکه های اجتماعی

  شاید تصور اینکه شبکه های اجتماعی یک روزی بتوانند باعث درآمدزایی شوند ، به دور از تصور بود اما امروزه شاهد درآمدهای میلیونی از شبکه های اجتماعی هستیم. در واقع شبکه های اجتماعی با استقبال بی سابقه کاربران اینترنت مواجه شدند و در حال حاضر به یکی از راه های متداول کسب درآمد از اینترنت تبدیل شده اند. علاوه بر این ها شبکه های اجتماعی برای راه اندازی کسب و کار به یک گزینه عالی تبدیل شده اند و یا حتی می توانند به عنوان مکمل وب سایت ها باشند.

  چه شبکه اجتماعی برای کسب و کار خود انتخاب کنیم ؟ 

  امروزه تقریبا همه شبکه های اجتماعی محبوبیت بالایی دارند ، اما برای انتخاب شبکه اجتماعی مناسب کسب و کار خود باید عوامل مختلفی را در نظر داشته باشید یکی از این عوامل می تواند مخاطبان هدف شما باشد. بنابراین باید به دنبال شبکه اجتماعی باشید که احتمال حضور مخاطبان شما در آن بیشتر باشد.

  اگر بخواهیم یک شبکه اجتماعی برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر بگیریم ، می توانیم اینستاگرام را به عنوان شبکه اجتماعی محبوب در بین ایرانی ها در نظر بگیریم. امروزه تعداد زیادی از کاربران اینترنت در اینستاگرام حضور دارند و به طور مستمر در آن فعالیت می کنند. بنابراین اینستاگرام می تواند برای کسب و کارهای مختلف کاربردی و درآمدزا محسوب شود.

  جذب مخاطبان در اینستاگرام

  یکی از چالش برانگیزترین مسائل کسب و کارها در اینستاگرام ، جذب مخاطبان می باشد. به طور کلی جذب مخاطب می تواند سخت باشد و با این حال باید حضور تعداد زیادی از رقبا در اینستاگرام را هم به این چالش اضافه کنید ! برای جذب مخاطب در اینستاگرام راه های مختلفی وجود دارد که هر کدام می تواند مزیت ها و معایبی داشته باشد.

  افزایش فالوور اینستاگرام

  یکی از راه های متداول افزایش فالوور در اینستاگرام خرید فالوور اینستاگرام می باشد. امروزه اپلیکیشن ها و ابزارهای مختلفی برای افزایش فالوور اینستاگرام به وجود آمده اند که برای جذب مخاطب باید سایر افراد را فالوو کنید تا سایر افراد پیج مورد نظر شما را فالوو کنند. معمولا فالوورهایی که از این اپلیکیشن ها دریافت می شود ربات و یا فیک هستند و با توجه به الگوریتم اینستاگرام ،  این نوع فالوورها نمی توانند کارایی زیادی داشته باشند.

  بر خلاف این اپلیکیشن ها ، سایت هایی نیز وجود دارند که اقدام به فروش فالوورهای واقعی اینستاگرام می کنند که می تواند باعث افزایش مخاطبان پیج های کسب و کار شما شوند و همچنین به دنبال آن باعث افزایش درآمد شما از اینستاگرام شوند.

  افزایش فالوور اینستاگرام با تبلیغات اینستاگرام

  امروزه با توجه به اینکه اینستاگرام توسط شرکت فیسبوک خریداری شده است ، می توان این انتظار را داشت که تبلیغات اینستاگرام هم دچار تحولاتی شود. همانطور که احتمالا می دانید ، تبلیغات فیسبوک یکی از هدفمندترین انواع تبلیغات در دنیای مجازی می باشد و در واقع باعث افزایش درآمد تعداد بسیاری از کسب و کارها شده است.

  کسب و کارها می توانند با استفاده از تبلیغات هدفمند اینستاگرام ، اقدام به ارائه تبلیغات به کاربران هدف کنند و شاهد افزایش مخاطبان و به دنبال آن افزایش درآمد از کسب و کار خود باشند. علاوه بر این ها تبلیغات اینستاگرام ، گزینه های سفارشی مختلفی را به صاحبان کسب و کارها ارائه می کند که می توانند متناسب با نیازهای مختلفی که دارند اقدام به ارائه تبلیغات به گروه خاصی از مخاطبان کنند. افزایش فالوور اینستاگرام نیازمند استراتژی بازاریابی مناسبی متناسب با نوع کسب و کار شما می باشد که انتخاب یک استراتژی مناسب می تواند تا حدود بسیاری موفقیت شما در اینستاگرام و دنیای مجازی را تضمین کند.

   

  چگونه وب سایت اختصاصی کسب و کار خود را ایجاد کنم ؟

  برای ساخت وب سایت کسب و کار اینترنتی راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

  استفاده از متخصصان طراحی وب سایت

  یکی از متداول ترین راه های ساخت و طراحی وب سایت ، درخواست طراحی وب سایت به متخصصان این حوزه می باشد. با استفاده از این روش می توانید متناسب با شرکتی که درخواست طراحی وب سایت خود را داده اید ، شاهد کیفیت قابل قبولی باشید و در مورد زمان هزینه هم طبیعتا نسبت به سایر روش ها بالاتر خواهد بود چرا که طراحی و ساخت وب سایت اختصاصی خواهد بود. معمولا به افرادی که هیچگونه دانشی در حوزه برنامه نویسی و طراحی وب سایت ندارند ،  این روش پیشنهاد می شود و افراد می توانند بعد از نصب و راه اندازی وب سایت توسط متخصصان ، آن را مدیریت کنند.

  آموزش راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی - موبنا

  قالب های آماده

  امروزه سیستم های مدیریت محتوای مختلفی برای راحتی کار وب مسترها و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شده است که هر کدام از این سیستم های مدیریت محتوا می توانند گزینه ها و مزیت های متفاوتی داشته باشند. وردپرس یکی از مشهورترین سیستم های مدیریت محتوا می باشد که توانسته است تعداد زیادی از وب سایت های اینترنت را میزبانی کند. اگر دانش نسبتا کم یا متوسطی از دنیای وب و اینترنت و همچنین برنامه نویسی وب سایت دارید ، می توانید با استفاده از این روش قالب های با کیفیتی برای سیستم مدیریت محتوای خود ایجاد کنید و به کسب درآمد از اینترنت بپردازید.

  برنامه نویسی وب سایت

  اگر با برنامه نویسی تحت وب آشنایی کافی را داشته باشید ، می توانید به راحتی با استفاده از زبان های برنامه نویسی مختلف از جمله php و یا جاوا اسکریپت و.. به ساخت وب سایت های اختصاصی بپردازید. البته این روش می تواند از سایر روش ها وقت گیرتر باشد اما قطعا تمامی نیازهای شما را برای کسب درآمد از دنیای اینترنت رفع خواهد کرد. البته ناگفته نماند که علاوه بر دانستن زبان برنامه نویسی تحت سرور باید با زبان های برنامه نویسی دیگر هم آشنایی داشته باشید.

از سئو محلی چه می دانید؟

سئوی محلی یا سئو سایت ! جمله ایی که شاید در دنیای امروزی صاحبان کسب و کارها بیش از هر جمله دیگری آن را می شنوند. سئو محلی  یکی از مسائل بسیار مهم برای انواع کسب و کارها محسوب می شود چرا که با داشتن وب سایتی با سئوی بهینه می توان روزانه تعداد زیادی ترافیک ورودی از موتورهای جست و جوی مختلف دریافت کرد. دراین مقاله قصد داریم به مطالب سئوی محلی بپردازیم که می تواند برای همه کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی مفید و کاربردی باشد.

سئو محلیسئوی محلی یا سئو سایت ! جمله ایی که شاید در دنیای امروزی صاحبان کسب و کارها بیش از هر جمله دیگری آن را می شنوند. سئو محلی  یکی از مسائل بسیار مهم برای انواع کسب و کارها محسوب می شود چرا که با داشتن وب سایتی با سئوی بهینه می توان روزانه تعداد زیادی ترافیک ورودی از موتورهای جست و جوی مختلف دریافت کرد. دراین مقاله قصد داریم به مطالب سئوی محلی بپردازیم که می تواند برای همه کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی مفید و کاربردی باشد.
سئو محلی چیست ؟
سئوی محلی به زبانی ساده معنای بیشتر دیده شدن وب سایت های مختلف برای افراد محل یک کسب و کار می باشد. به عبارتی دیگر سئوی محلی به بهینه سازی وب سایت ها برای مخاطبان هدف که در منطقه یکسانی با کسب و کار هستند ، می باشد. هر کسب و کاری که در محلی خاص ارائه خدمات به افراد و مشتریان خود می کند ، می تواند با راه اندازی یک وب سایت و بهینه سازی محلی سئوی وب سایت مورد نظر ، به مشتریان محلی خود به صورت انلاین ارائه خدمات کند.
با استفاده از سئوی محلی می توان چندین کلیدواژه مرتبط با کسب و کارهای مختلف را در نظر گرفت و هر زمان که کاربران یک منطقه جغرافیایی خاص کلیدواژه در نظر گرفته شده را جست و جو می کنند ، وب سایت شما به آن ها نمایش داده می شود.
آموزش سئو محلی
معمولا وب سایت های کسب و کارها می توانند به عنوان اعتبار کسب و کارها محسوب شوند ، وب سایت ها می توانند برای کسب و کارها ارزش دیجیتال ایجاد کنند و به کسب و کارها این اجازه را می دهند که بتوانند کاربران بیشتری از اطراف و یا سایر قسمت های جهان داشته باشند. وب سایت ها ، مکانی هستند که در آن مخاطبان قدیمی و یا جدید به دنبال محصولات جدید و ارتباطات بیشتری با کسب و کار شما هستند.
برای آموزش سئو و ساخت بک لینک میتوانید از وبسایت نوآوری های روز خرید کنید!
شاید این موضوع برای شما جالب باشد که می توان با انجام بهینه سازی هایی وب سایت را برای مخاطبان محلی بهینه کرد ، بنابراین ایجاد کمپین های محلی می تواند به نوعی باعث افزایش مخاطبان هدف برای کسب و کار شما شود. گوگل دیتابیسی عظیم از میلیون ها وب سایت دارد که با استفاده از الگوریتم های خود ، این وب سایت ها را آنالیز و بررسی می کند و سپس هر یک از ان ها را رتبه بندی می کند به این عملیات اصطلاحا Crawling گفته می شود.
صفر تا صد سئو محلی
عوامل مختلفی می توانند در سئوی محلی تاثر داشته باشند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
معماری وب سایت و سئوی محلی
اصولا عملکرد و ظاهر یک وب سایت می تواند در سئو تاثیرگذار باشد و برای بهینه کردن وب سایت برای کاربران محلی باید تغییراتی به وب سایت خود دهید. برای مثال وب سایت هایی که اطلاعات تماس خود را در هدر و فوتر قرار داده اند باید تا حد امکان این دو قسمت از وب سایت خود را ساده نگه دارند. علاوه بر این ها پیشنهاد می شود که علاوه بر قرار دادن اطلاعات تماس در فوتر و یا هدر وب سایت ، صفحه ایی جداگانه برای نمایش اطلاعات بیشتری در مورد شرکت و یا کسب و کار خود داشته باشید تا کاربران بتوانند با سهولت بیشتری با شما ارتباط داشته باشند.

سئو محلی

محتوای صفحات تماس با ما
اطلاعاتی که در صفحه تماس با ما قرار می دهید باید دقیقا مانند اطلاعاتی باشند که در گوگل برای کسب و کار خود ثبت کرده اید مانند آدرس ، شماره تلفن و.. همچنین پیشنهاد می شود که در صفحه تماس با ما فرم تماس با ما هم وجود داشته باشد تا کاربران بتوانند از طریق ایمیل هم با کسب و کار شما در ارتباط باشند. این صفحه می تواند برای ارتباط بیشتر با مخاطبان بسیار سودمند باشد.
علاوه بر این ها ، قرار دادن گوگل مپ در صفحه تماس با ما هم می تواند به سئوی محلی وب سایت شما کمک کند. قرار دادن نقشه گوگل در وب سایت کار زمان بری نیست و می توانید به راحتی آدرس و لوکیشن محل کسب و کار خود را در این صفحه قرار دهید که باعث می شود علاوه بر گوگل ، کاربران هم بتوانند درک بهتری از آدرس محل کسب و کار شما داشته باشند.
اگر به دنبال ارائه سرویس و خدمات به افراد محلی هستید باید کسب و کارها و محله های اطراف کسب و کار خود را هم به صفحه تماس با ما اضافه کنید و حتی می توانید یک صفحه اختصاصی برای هر یکی از این شهرها و یا محله های اطراف کسب و کار خود ایجاد کنید که می توانید آن ها را به صفحه تماس با ما خود لینک کنید.
کسب و کارهایی که چندین شعبه و یا محل کار دارند
اگر کسب و کار شما چندین شعبه و یا محل کار دارد ، منطقی به نظر می رسد که برای هر کدام از محل های کسب و کار خود یک صفحه اختصاصی تماس با ما داشته باشید. این کار باعث می شود که گوگل و مخاطبان شما بین چندین لوکیشن سردرگم نشوند و همچنین این کار باعث می شود که پتانسیل کسب و کار شما برای گسترش هم بیشتر شود.
مناسب بودن وب سایت بری انواع دوایس
یکی از مهمترین نکاتی که می تواند باعث افزایش و در واقع بهینه تر شدن سئوی محلی وب سایت ها شود ، موضوع مناسب بودن وب سایت برای انواع دوایس و گوشی های هوشمند می باشد. امروزه معمولا وب سایت ها به صورت رسپانسیو کدنویسی می شوند و این بدان معنی خواهد بود که وب سایت می تواند متناسب با اندازه صفحه نمایش کاربر واکنش نشان دهد. وب سایت هایی که می توانند متناسب با اندازه صفحه نمایش کاربر واکنش نشان دهند از لحاظ سئوی محلی می توانند در جایگاه بهتری نسبت به وب سایت های استاتیک قرار بگیرند.
علاوه بر اندازه صفحه نمایش سرعت لود و بارگذاری وب سایت ها هم می تواند در سئوی محلی تاثیر داشته باشد که با افزایش سرعت وب سایت می توان در نتایج جست و جو های کاربران رتبه های بهتری کسب کرد.

آموزش سئو و ساخت بک لینک

دسترسی به منابع مقالات : کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۳۸

مقوله ماتریکس خود از طبقات الف) خودشخصی، ب) خودبینفردی، ج) خودبیرونی و د) آسیب سوختگی تشکیل گردید(جدول۱-۴)
ماتریکسخود/ خودشخصی
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد، ویژگیهایی نظیر بافت ذهنی: اعتقادات، باورها و نگرش؛ بافت عاطفی: آرزوها، تمایلات و احساسات و انگیزهها؛ مشخصاتدموگرافیک، شخصیت و پنداشت از خود طبقهی خودشخصی را شکل میدادند که بر زندگی پس ازسوختگی تأثیرگذار بود.
یادآور: عقاید، احساسات و اهداف قبل از سوختگی
شخصیت فرد، شرایط احساسی و عاطفی، شکستهای زندگی، تضادهای بین خیال و واقعیت و یا داشتن تمایلات فردی و مصّر بودن به دستیابی آنها در دوران قبل از سوختگی روی بازگشت بعدی فرد به جامعه تأثیر گذار است با این وجود داشتن هدف در زندگی به فرد کمک میکند که علی رغم سختی درمانهای سوختگی، برای رسیدن به اهداف از تلاش دست بر ندارد.
«یک دختر ۱۹ ساله که آرزو داره درس بخونه وکنکور قبول بشه مجبوره که ازدواج کنه..تازه قبل از ازدواج چی فکر می کردم ! چی شد!…این ازدواج باعث سوختنم شد. توی همون مدت سه ماه زیر بیهوشی عمومی و عمل های جراحی پشت سر هم که حتی دکتر هم می ترسید عمل های آخر رو انجام بده من درس خوندم. فکر کنید عمل آخر رو اینجا روی این انگشتانم انجام دادم که قرار بود جواب کنکور رو بدهند..یعنی من به اون حالت درسم رو خوندم. دستهام از ناحیه آرنجهام به هم چسبیده بود، ناحیه گردن من کاملا چسبندگی داشت. از لحاظ تحرک خیلی خیلی ناجور بودم. اون سال قبول نشدم ولی سال بعد فقط نشستم خوندم تا قبول شدم(ش۱)».
یادآور: ارتباط شخصیت و اعتماد به خود با پیش بینی موفقیت و تسلیم نشدن
اطمینان، باور و اعتماد به تواناییهای شخصی، زمینه لازم برای پیدا کردن راه حل برای بازگشت به اجتماع و رسیدن به اهداف قبل از سوختگی را فراهم میسازد.
«من مطمئن بودم که می تونم برگردم به اجتماع … از همون اول که این اتفاق برام افتاد فکر می کردم که چکار کنم ؟ کدام کلاس رو برم که …از همون اول همیشه یک جورایی اعتماد به نفس داشتم ..فکر می کردم می تونم گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون.. این جوری هم شد، خدا رو شکر(ش۱)».
یادآور: پنداشت مثبت از خود
پنداشت مطلوبازخود و تمرکز بر ویژگیهای مثبت دیگری غیر از زیبایی منجر به برخورد منطقیتر با بدشکلیها و اسکارهای سوختگی میشود.
« خوب من می دونم که داشتن اخلاق خوب، مهربون بودن و چیزهای دیگه خودش خیلی مهمه…برای همین من الان دوستان زیادی دارم…خیلی ها خیلی خوشگلند ولی ممکنه تو اصلا از اونها خوشت نیاد. همه چیزه انسان که زیبایی ظاهری اون نیست(ش۷)».
ماتریکسخود/ خودبینفردی
این طبقه از دو زیر طبقه تعاملات و هوشیاری تشکیل شده است. واکنش دیگران، طرز صحبت و نگاه کردن یا اشارات خاص و توانایی و چگونگی برقراری ارتباط از ویژگیهای تعاملات بود.
ماتریکسخود/ خودبینفردی/ تعاملات
یادآور: واکنشهای بین فردی و انرژی ورودی به ذهن
نوع رفتاری که دیگران اعم از پرسنل، دوستان و خانواده در طیف متفاوت مطلوب تا نامطلوب با بیمار از خود نشان میدهند دامنهای از انرژی ذهنی مثبت یا منفی برای فرد فراهم میکند که در شیوهی مواجه وی با شرایط دشوار پس از سوختگی تأثیر گذار است.
«توی بیمارستان الف یک پرستاری داشت، آنقدر مهربون بود. همیشه با حرف هاش به من انرژی می داد که بلند شم و راه برم… یک دکتر جراحی که بعدها برای باز کردن دستهام پیشش رفتم آنقدر برای من وقت گذاشت و با من صخبت کرد که انگار یک مشاور روانی است. خیلی من رو به زندگی امیدوار کرد(ش۱)».
یادآور: ارتباطات و عدم احساس تنهایی
وجود شبکه ارتباطی قوی ونحوه ارتباطات خیلی خوب با خانواده و دوستان مانع احساس انزوا در فرد میشود حتی اگر فرد ذاتا درونگرا بوده و زیاد اهل معاشرت نباشد یا اینکه دوستان زیادی نداشته باشد.
«با وجودی که من از همون اول هم یعنی قبل از سوختگی هم یک آدمی بودم اروم که خیلی توی خودم بودم…بعد از سوختگی هم چون دور و برم پر بود… ارتباطم با بقیه خیلی خوب بود..اصلا احساس انزوا نمی کردم(ش۱)».
یادآور: ارتباطات زناشویی
صرف نظر از گروهی که به دنبال اختلافات و مشکلات زناشویی گرفتار حادثه سوختگی شده بودند. حتی برای آن دسته از افرادی که قبل از سوختگی از ارتباطات مناسب زناشویی بهرهمند بود بازگشت به شرایط قبل بسیار دشوار است. برای افراد مجرد نیز قبول این واقعیت که «شرایط جدید بعد از سوختگی ممکن است برای ازدواج مطلوب نباشد»، فکر کردن به داشتن یک رابطهی زناشویی همیشه با تردید همراه است.
«می دیدم که وقتی به دخترها نگاه میکنم یکجوری فرار میکنند برای همین فهمیدم که دیگه امیدی نیست (ش۵)».
ماتریکسخود/ خودبینفردی/ هوشیاری
این زیر طبقه با ویژگیهایی چون آگاهی، دریافتهای حسی، تمرکز بردرون، خیالبافی و رویا و تفکر مشخص گردید.
یادآور: هوشیاری، قابلیتی پیچیده و مؤثر
هوشیاری که به مفهوم آگاهی فرد از خود و پیرامونش میباشد، پیامد فرآیندهای پیچیده ذهنی است که از طریق مکانیسمهای حسی-ادراکی در شرایط فعال و غیر فعال ذهنی نظیر بیداری یا حتی خواب صورت میگیرد. هوشیاری قابلیتی است که تحت تأثیر هر سه عامل فردی، بینفردی و بیرونی شکل گرفته و تحت تأثیر همین عوامل میتواند در طیفی از زمینه سازی برای ایجاد سوختگی تا هدایت فرد برای درک چگونگی گذر از حادثه سوختگی به سوی یک زندگی معمولی و یا انتخاب راهبردها برای داشتن یک زندگی معنیدار، وی را همراهی کند.
بر اساس یافتهها مواردی از سوختگیها به علت ناآگاهی رخ داده بود. مثلاً بیاطلاعی از احتمال برق گرفتگی و سوختگی در شرایط پرخطر کاری مثل کارکردن با میل گرد در مورد کارگران ساختمان(ش۴) و یا بیمار دیابتی که در مورد کاهش حس اندام تحتانی خود بی اطلاع بود و با تماس طولانی مدت با یک منبع حرارتی دچار سوختگی شده بود(ش۳). کسب هوشیاری نسبت به خطرات احتمالی عوارض به جا مانده و پیگیری درمانهای جراحی و ترمیمی با پیشنهاد دیگران نمونهی دیگری از تأثیر هوشیاری بر روند بازگشت مبتلایان به زندگی عادی بود(ش۷).
ماتریکسخود/ خود بیرونی
این طبقه شامل دو زیر طبقهی عوامل تأثیرگذار محیطی و مراحل گذر بود.
ماتریکسخود/ خود بیرونی/ عوامل تأثیرگذار محیطی
ویژگیهایی مثل عوامل فرهنگی، ساختارهای اجتماعی/ مسائل اجتماعی، حمایتکنندهها وعوامل موقعیتی مربوط به این زیر طبقه بودند. این ویژگیها نهتنها عامل یکپارچه ساز خود در قبل از حادثه محسوب میشدند، بلکه بر چگونگی زندگی بعد از سوختگی نیز تأثیرگذار بودند.
یادآور: معرفی خود در بافت فرهنگی؛ قبل از سوختگی
داستان مشارکتکنندگان در این پژوهش با پاسخ به این سوال محقق «در موردخودتان بگویید؛ اینکه چطور سوختید، بعد از آن چه اتفاقاتی برای شما رخ داد و چطور به زندگی معمول بازگشتید و یا به اینجایی که هستید رسیدید؟» آغاز گردید. بسیاری از آنها مستقیماً در مورد چگونگی حادثه صحبت کردند. بعضی ابتدا تاریخچهای از شرایط خانوادگی و موقعیت اجتماعی خود گفتند و تعدادی از آنها با مقدمهای از زندگی زناشویی و یا مشکلاتی که مسبب اصلی این حادثه بود، سخن خود را آغاز کردند. هرچه که در مصاحبه ها عمیق می شدم و یا مصاحبههای دیگری انجام میدادم متوجه شدم که سوختگی رویدادی است که اگرچه در اغلب موارد به صورت اتفاقی رخ میدهد اما در موارد عمدی حتما با یک نقشه یا حداقل یک ذهیتی از پیش موجود، ایجاد شده است، که در بیشتر آنها رد پایی از یک مشکل روانی مثل سوءظن یا یک مشکل رفتاری نظیر اختلاف، عموما خانوادگی، دیده میشود. این نشان میدهد که مسائل فرهنگی در محیطی که این تحقیق در ان انجام گرفت میتواند به عنوان یکی از شرایط زمینهای ایجاد آسیب سوختگی مطرح باشد.
در خصوص حوادث عمدی بعضی از مشارکتکنندگان به پدیده ازدواج زودهنگام دختران و یا نقش نداشتن آنها در تصمیم گیری برای ازدواج اشاره کردند.
سوختن در آتشبازی روز چهارشنبه سوری یا در تالار عروسی هنگام روشن کردن آتش برای اسپند دود کردن نیز اگرچه حادثهای تصادفی برای شرکتکنندگان(ش۵،۷ ) بود اما به نوعی،
حکایت از ارتباط پیچیده مسائل فرهنگی با سوختگی را نشان میداد.
مستندات
بر اساس گزارشهای ثبت شده همه ساله تعدادی به دلیل آتشبازی یا ساخت نارنجکها و فشفشههای دستساز غیر استاندارد در مراسم آتش بازی چهارشنبه آخر سال دچار آسیبهای سوختگی میشوند(۷۹).
«وقتی آدم کارش میافته توی این دادگاهها، میبینه که برای سوختگی فلانجا تافلانجا اینقدر دیه کامل….خوب اصلا اینها دیگه با پول قابل قیاس نبود. مثلا فکر کنید یکی اصلا زیبایی اش رو از دست داده بود، زندگی اش رو …جونی اش رو.. حالا این ها با پول قابل قیاس نبود که این جوری، اینقدر دیه !… اون حکمهای ناعادلانه …خوب اینها خیلی ناراحت کننده بود. یعنی در کنار اون سختیهای بیماری، قوانینی که داشتیم اونها هم آدم رو از یک طرف دیگه ناراحت می کرد(ش۱)».

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۱۵

در این پژوهش پژوهشگر موارد زیر را رعایت نمود:
کسب اجازه از مسئولین بیمارستان جهت استفاده از پروندهها.
توضیح در مورد اهداف و روشهای مورد مطالعه به صورت شفاهی و کتبی برای شرکت کنندگان جهت اطمینان از فهم دقیق.
کسب رضایت نامه آگاهانه از افراد جهت شرکت در مطالعه که در آن ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه درج شده باشد.
اطمینان دادن به افراد در مورد محرمانه ماندن کلیۀ مطالب مطرح شده از سوی آنان.
توضیح در مورد هدف استفاده از ضبط و چگونگی استفاده از گفتگوهای آنان.
نگهداری کلیۀ اسناد مربوط به بیماران در یک فایل قفل شده.
عدم درج نام مشارکت کنندگان در کلیۀ اسناد مربوط به پژوهش مصاحبه ها.
یادآوری اختیاری بودن شرکت در مطالعه و اعلام انصراف از مطالعه در هر مرحله از پژوهش.
در صورت تمایل در اختیار قرار دادن نتایج مطالعه به آنان.
فصل چهارم
این فصل به منظور ارائه یافتههای پژوهش تنظیم شده است. به این جهت در ابتدا تحلیل یافتهها برای مفاهیم، زمینه، فرآیند و پیامد نگارش شده است، سپس بر اساس یکپارچه سازی و ترکیب طبقات نظریه پژوهش ارائه شده است.
تحلیل دادهها برای مفاهیم
تحلیل دادهها برای مفاهیم در واقع همان کدگذاری باز است که مفاهیم اولیه و طبقات شکل میگیرند. هدف اصلی از این کد گذاری مفهوم سازی و طبقه بندی اولیه از دادههاست. بر اساس آنچه در فصل قبل شرح داده شد، در ابتدا ۹۵۰ کد سطح اول از مصاحبهها و یادداشتهای در عرصه استخراج گردید. سپس کدهای مشابه دسته بندی شده و در گروهها یا طبقات موقت گنجانده شدند. در مرحله بعد طبقات مشابه بر اساس ویژگی و ابعادشان در هم ادغام شده و نامی که متناسب با آن طبقه بود، به آن اختصاص داده شد. لیست مفاهیم بدست آمده در کادر زیر نمایش داده شده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

خود شخصی
خود بین فردی
خود بیرونی
آسیب سوختگی
تهدید
آشفتگی
خودوارسی
دگروارسی
موقعیت سنجی
بازگشت به خویشتن
محافظت از خود
یکپارچگی جسمی
اتصال به جریان زندگی

طبقات/ مقولات
به باور کوربین و اشتراوس۲۰۰۸، کدگذاری باز و محوری به صورت همزمان صورت می گیرد، بر این اساس تحلیل دادهها برای مفاهیم منجر به استخراج طبقات و مقولاتی شد که فرآیند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه را نشان داد. مقولات اصلی استخراج شده عبارت بودند از «ماتریکسخود»، «گسیختگیخود»، «مکانیابی» و «تعادل». جهت نمایش چگونگی شکلگیری مقولات اصلی، هر مقوله در جدولی مجزا نمایش دادهشده است (جداول۱-۴ تا ۵-۴). دادهها حاکی از آن بود که «ماتریکسخود»، «گسیختگیخود»، «مکانیابی» و «تعادل» به ترتیب زمینه، دغدغهی اصلی، استراتژی و پیامد این گروه از افراد بودند.

دسته بندی علمی – پژوهشی : کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۱۴

با نزدیک شدن به زمان ترخیص و ورود به منزل تمرکز فرد عموما بر ادراکات روحی -روانی میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی ذهنی درک میشود.
با ورود به دنیای اجتماعی تمرکز فرد عموما بر تعاملات میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی اجتماعی درک میشود.
با تداوم جریان زندگی تمرکز فرد عموما بر شناخت خود (آگاهی درونی) میباشد و لذا گسیختگی خود به صورت گسیختگی تعالی درک میشود

جدول ۱-۴ طیف، مفاهیم اولیه(ویژگیها)، زیر طبقات و طبقات مربوط به «زمینه»
ماتریکسخود- مکانیابی بین اجزای «ماتریکسخود» و نوع استراتژیهای مورد استفاده برای محافظت از خود ارتباط وجود دارد.
هدایتکنندهی بیماران مبتلا به سوختگی برای انتخاب استراتژیهای خودمحافظتی فرایندهای پیچیدهی ذهنی شامل خودوارسی، دگروارسی، موقعیت سنجی است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ادامه جدول ۳- الف: نمونههایی از میکروتئوریهای استخراج شده در طول مطالعه

طبقات اصلی

میکروتئوری

تعادل

تعادل در بیمار مبتلا به سوختگی با ثبات جسمی آغاز میشود، با پیوستن به جریان زندگی تداوم مییابد و با بازگشت به خویشتن به اوج میرسد.
ویژگیها و ابعاد عادی شدن و عادت کردن متفاوت است. عادی شدن مرحلهی بالاتری از عادت کردن است.

ماتریکسخود-گسیختگی-
مکانیابی- تعادل

رنج شدید حاصل ازگسیختگیخود در زندگی پس از سوختگی میتواند در تعدادی از افراد زمینه ساز یک دگرگونی و تحول درونی برای تعالی یا همان بازگشت به خویشتن باشد.

صحت و استحکام مطالعه
پژوهشگران کیفی چهار معیار برای صحت اطلاعات کیفی به کار می رود، که عبارتند از: اعتبار [۶۰]، قابلیت اعتماد [۶۱] ، تأیید پذیری[۶۲] و قابلیت انتقال [۶۳]میباشند(۱۳۳).
اعتبار به اطمینان از صحت اطلاعات اشاره دارد که برای افزایش آن از مقبولیت پژوهشگر، درگیری طولانی مدت و مشاهده مداوم، استفاده از تلفیق و بازنگری ناظرین خارجی استفاده می شد(۶۷).اعتبار مطابق با روایی داخلی است بدین معنی که یافته های حاصله بیانگر معنی و منظور شرکت کنندگان است(۲۲). جهت افزایش اعتبار دادهها تدابیر زیر اتخاذ گردید:
مصاحبه و ملاقاتهای طولانی مدت با مشارکت کنندگان
خواندن مکرر مصاحبهها و غرق شدن در دادهها
بهرهگیری از نظرات و پیشنهادهای تکمیلی همکاران جهت تأیید و اصلاح صحت کدها و طبقات استخراج شده. بدین ترتیب که پس از کد گذاری و طبقه بندی دادهها توسط محقق اول، میزان اتفاق نظر میان محققین در مورد کدها و طبقات بررسی میشد و در صورتی که اختلاف نظری وجود داشت، روند تجزیه تحلیل تا حدی ادامه مییافت که محققین در مورد آنها اتفاق نظر کسب کنند.
قابلیت اعتماد که همان پایداری دادهها در طول زمان و شرایط مشابه است، از طریق تکرار گام به گام و حسابرسی دقیق که شامل بررسی دقیق دادهها و مدارک مربوطه توسط یک ناظر خارجی است، صورت میگیرد. حسابرسی باعث تأیید پذیری هم میشود(۶۷). راه دیگر ارزیابی قابلیت اعتماد جستجو برای شواهد مغایر است(۷۸). برای ارزیابی این معیار باید تحقیق به تفصیل شرح داده شود. تأیید پذیری یا عینیت نیز زمانی تحقق مییابد که سایر محققان بتوانند به روشنی مسیر تحقیق و اقدامات صورت گرفته توسط محقق را دنبال(۲۲) و در مورد معنی دادهها توافق داشته باشند(۱۹).
در این پژوهش سعی شد کلیۀ مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها به طور مبسوط شرح داده شود تا ناظر خارجی بتواند طبق این اسناد حسابرسی را انجام دهد و عینیت پژوهش نیز تحقق یابد. قابلیت انتقال به جای تعمیم پذیری استفاده شده(۲۲) و نام دیگر آن تناسب [۶۴] است (۲۷). لازم به ذکر است که در مطالعات کیفی از جمله گرانددتئوری محققان در صدد بررسی معنای واقعیات بوده و چندان در پی تعمیم دادن نتایج خود به جامعه نیستند(۲۴). قابلیت انتقال بیانگر این است، که یافتههای حاصل از داده ها به مکانها یا گروههای دیگر قابل انتقال باشد(۱۹). منظور آن است که اگر افراد دیگری از همان گروه یا گروههایی مشابه با گروهی که شرکتکنندگان از آن انتخاب شدهاند و خود در تحقیق شرکت نداشتهاند، نتایج تحقیق را بخوانند، تشابه مناسبی میان نتایج تحقیق با تجارب خود بیابند(۲۴).
برای این منظور نتایج تحقیق با افرادی که دارای تجربه سوختگی بوده ولی در مطالعه حاضر شرکت نداشتند در میان گذاشته شد و میزان مطابقت یافتههای حاصل با تجارب آنان بررسی گردید. انجام نمونهگیری با حداکثر تنوع و مقایسه یافتههای مطالعه حاضر با یافتههای مطالعات دیگر در مناطق خارج از محیط پژوهش نیز راه دیگر دستیابی به این معیار بود.
محدودیتهای پژوهش
احتمال خطر «خلق جبری[۶۵]» مفاهیم و درونمایه ها و دخالت تورش وجود داشت که با نظارت دقیق سوپروایزرین و وارسی مراحل کدگذاری توسط تعدادی ناظر خارجی سعی در کنترل آن شد.
اخلاق پژوهش حکم میکند که پژوهشگر خود را کاملاً به مشارکت کنندگان در پژوهش معرفی کند و هدف پژوهش را بازگو نماید. از این رو برخی از مشاکتکنندگان ممکن است ملاحظاتی را در زمینهی ارائهی اطلاعات و داشتههای ذهنی خود داشته باشند که این امر از کنترل پژوهشگر خارج بود.
ملاحظات اخلاقی