پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی، نظام بانکی

خت. که با مطالعه داده های جمع آوری شده از سایت بانک مرکزی و بورس با استفاده از نرم افزارSPSS وEVIEWS که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به این نتیجه می رسیم که نرخ سود سپرده ها روی سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرمیگذارد،همچنین شاخص سهام بر سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت موثر است اما نرخ ارز در سطوح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری تاثیر ندارد.

فهرست
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-1) بيان و مساله……………………………………………………………………………………………………….8
1-2) اهميت، ضرورت و نتايج احتمالي تحقيق ……………………………………………………………..8
1-3) اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………10
1-4) پرسشهاي اصلي و فرعي تحقيق…………………………………………………………………………11
1-5) فرضيه يا فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………13
1-6) متغيرهاي مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………14
1-7) جنبه نوآوري تحقيق…………………………………………………………………………………………14
1-8) روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………14
1-9) جامعه و نمونه آماري………………………………………………………………………………………….16
1-10) روش هاي گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………….17
1-11) تعريف واژهها و اصطلاحات تخصصي………………………………………………………………….17
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………19
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………20
2-2) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
2-2-1) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..21
2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….22
2-2-3) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………23
2-2-4) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..23
2-3) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….26
2-4) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..28
2-4-1) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….28
2-5) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….29
2-6) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………29
2-6-1) ساختار مالی بانکپایه (بانک محور)………………………………………………………………30
2-6-2) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..31
2-6-3) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..32
2-6-4) نظریة مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………32
2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………33
2-6-6) بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. 36
2-6-7) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..39
2-7) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………41
2-8) ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….42
2-9) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..46
2-10) بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….48
2-10-1) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….52
2-10-2) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………53
2-11) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها……………………………………………………55
2-12) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت…………………….56
2-13) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه……………………………………………….56
2-13-1) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها…………………………………………………57 2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….58
2-13-3) وضعیت ارتباط نظام بانكي با بازار سرمايه در اقتصاد ايران…………………………….60
2-13-4) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه………..62
2-13-5) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….64
2-14) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..66
2-15) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..68
2-16) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..73
2-17) جمعبندی……………………………………………………………………………………………………..86
فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………….
………..88
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..89
3-2) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….90
3-3) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………92
3-4) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..93
3-4– 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94
3-4-2 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………96
3-5 تعریف عملی متغیرها
3-5– 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94
3-6-2 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….96
3-7) تشریح مدل……………………………………………………………………………………………………97
3-8) آزمون مدل ها…………………………………………………………………………………………………99
3-9)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق………………………………………………………………101
3-10 بکارگیری و آزمون مدل ها
3-10-1 روش آماری…………………………………………………………………./……………………………105
3-10-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………105
3-10-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………106
3-11) جمعبندی……………………………………………………………………………………………………..106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..109
4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..110
4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..111
4-3) پایایی(مانایی) داده ها…………………………………………………………………………………….113
4-4) آزمون خود همبستگي خطاها (آزمون LM)…………………………………………………….114
4-5) آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)…………………………………………….115
4-6) آزمون همبستگی دادهها…………………………………………………………………………………116
4-7) آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF)…………………………………118
4-8) برآورد مدل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………….119
4-9) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..127
فصل پنجم : خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………128
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129
5-2) بیان