پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثربخشی تبلیغات، درگیری ذهنی، روش پژوهش، جامعه آماری

تقدیم به :

پدر و مادر و برادر
عزیز و بزرگوارم که علیرغم تحمل سختی ها و دشواریهای فراوان مسیر پرپیچ و خم کسب دانش و معرفت را برایم هموار نموده و از دعای خیرشان بی نصیب نبوده ام.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 – بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4 – اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 – فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6 – مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-8 – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-8-1- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-8-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-9 – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 7
1-10 – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… 7
1-11 – روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 7
1-12 – واژه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-13 – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2 – ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-3 – چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-3-1- تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-3-2- جنبه های کاربردی تبلیغات …………………………………………………………………………………………… 15
2-3-2-1- ویژگی های محصول ………………………………………………………………………………………….. 15
2-3-2-2- عملکرد محصول ………………………………………………………………………………………………… 16
2-3-3- جنبه های تجربی تبلیغات ……………………………………………………………………………………………… 16
2-3-4- شناخت محصول …………………………………………………………………………………………………………. 17
2-3-5- احساسات ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-3-6- درگیری محصول …………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-6-1- انواع درگیری ذهنی ……………………………………………………………………………………………. 21
2-3-6-2- طبقه بندی درگیری ذهنی مصرف کننده ………………………………………………………………….. 23
2-3-7- اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-3-8- نگرش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-3-9- قصد خرید …………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-3-9-1- قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. 28
2-3-9-2- قصد خرید اینترنتی …………………………………………………………………………………………….. 28
2-3-9-3- قصد خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-10- اثربخشی تبلیغات و ارزیابی آن ……………………………………………………………………………………. 30
2-3-10-1- عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………………… 30
2-3-10-2- مدل های مربوط به تبلیغات و اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………. 31
2-4 – تاریخچه و سابقه موضوع پژوهش (پیشینه تحقیق) …………………………………………………………………….. 35
2-4-1- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-4-2- پیشینه بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. 39
2-5 – بیان جنبه نوآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 43
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-2 – روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………
…… 44
3-2-1- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف …………………………………………………………………….. 44
3-2-1-1- تحقیق بنیادی …………………………………………………………………………………………………….. 44
3-2-1-2- تحقیق کاربردی …………………………………………………………………………………………………. 44
3-2-2- دسته بندی روش های تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها …………………………………………….. 44
3-2-2-1- تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی ……………………………………………………………………………… 45
3-2-2-2- تحقیق آزمایشی …………………………………………………………………………………………………. 45
3-3 – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
3-3-1- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-3-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-4 – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-5 – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 46
3-5-1- نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………….. 47
3-5-2- نمونه گیری طبقه ای …………………………………………………………………………………………………….. 47
3-5-3- نمونه گیری خوشه ای ………………………………………………………………………………………………….. 47
3-6 – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 48
3-6-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ……………………………………………………………………………… 49
3-6-2- مشاهده ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-6-3- مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-6-4- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-7 – روایی و پایایی پژوهش