پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ آن را ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ.ﺗﺼﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽو ﻣﻨﻔﺮداًﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺼﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻮق را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﺗﺎ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮی و ﺑﻪ روز در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 177 ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار spss و روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﯿﻦ ﺟﺪب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ، ﺟﺬب، ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول

ﮐﻠﯿﺎت

 

-1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺮوزی در ﺑﺰرﮔﯽ و وﺳﻌﺖ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﺮدازش، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﮐﺎر ﺑﺎ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاوان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ آﯾﻨﺪه ای را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه دوران ﮔﺬر از دوران ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻓﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ(اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ) اﺳﺖ.ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﺷﺪن و ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻋﺼﺮی ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت در آن ﻋﺼﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺻﺮاﻓﯽ زاده، ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ،(1381

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻦ آوری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻬﻢ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ. ﻣﻌﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ و ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﮐﺎراﯾﯽ(ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدن) و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ(ﮐﺎرﺧﻮب) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

-2-1ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ رو ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ از ﮐﺎرﺑﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دارا ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ – ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺗﻐﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻤﺪه ای را در درون ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ادﻏﺎم و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ روﯾﮑﺮد “ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت” ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد “اﻃﻼﻋﺎت” ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. (ﺻﺮاﻓﯽ زاده، (1381

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ارزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﯽ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. (ﻟﯽ، (2008

آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ(اﺑﻄﺤﯽ،(1385

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-3-1اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ارزش اﻓﺰوده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﭘﺮدازش، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺻﺮاﻓﯽ زاده، (1381

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن را درک ﮐﺮده و در آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، در واﻗﻊ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺣﻮادث و روﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺮاد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ از دﺳﺖ دادن داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ (ﻫﯿﺪرت، (2007

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺠﺎری اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﻮر.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮوﻫﯽ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد(ﮔﺎردن (2008

 

ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن داﻧﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن، ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺑﺰاری از ﻗﺒﯿﻞ داده ﮐﺎوی، ﮔﺮوه اﻓﺰار، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(داﺗﺶ، (2007

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.