پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه

استاد راهنما

دکتر گلنار قلعه خانی

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

دوره پهلوانی یا حماسی در ایران باستان از پادشاهی فریدون آغاز می گردد و تا قبل از پادشاهی فریدون سرزمین ایران را هنیره می گفتند که پس از آن این سرزمین ایران نام گرفت. در میان شاهان افسانه ای سلسلسه ی پیشدادیان فریدون جایگاه خاصی دارد. فریدون آزادی بخش و مصلح جهان بود. در روایات اساطیری و حماسی ایران باشمار زیادی از پهلوانان اساطیری روبرو می شویم که یکی از معروف ترین آنها فریدون است. فریدون نام یکی از شاهان پیشدادی است. این نام در اوستا بصورت ثرتئونه (raētaonaθ) و در پهلوی فردون ( frēdon ) و در فارسی فریدون گفته می شود.در اوستا قهرمانی است که شخصیتی نیمه خدایی دارد و لقب او اژدهاکش است..در شاهنامه فریدون از نژاد جمشید است وپدرش از قربانیان ضحاک. او آخرین شاه از طبقه پیشدادیان دادگر است. در این پژوهش سعی برآن است کلیه روایات وتعاریف مربوط به این اسطوره با هر عنوان و توضیحی بصورت مقایسه ای بر مبنای متون اوستایی، فارسی میانه و شاهنامه بررسی علمی گردد.در هر فصل به بررسی فریدون در دوران مختلف پرداخته شده ودر آخر فصل یادداشتهای مربوط به آن آورده شده است و لازم به توضیح است که کلیه واژگان اوستایی و پهلوی حتی المقدور علاوه بر آوانویسی ، ریشه شناسی گردیده اند و سیر تحول آنها تا به فارسی امروزین به اختصار آمده است.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………… 3

1-2- تحلیل درباره واژه ی اسطوره………………………………………………………………………………………. 3

1-3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

فصل دوم: فریدون در متون اوستایی

2-1- تعریف واژه………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- زادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- هوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-4- اژدهاکشی……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-5-فره کیانی……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-6-طبابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-7- گرز………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-8-افسونگری……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-9- سنگهوک و ارنوک………………………………………………………………………………………………………. 32

2-10-قلمرو سه پسر…………………………………………………………………………………………………………… 35

یادداشت های فصل دوم………………………………………………………………………………………………………… 38

 

فصل سوم: فریدون در متون پهلوی

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-2- نسب فریدون………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-3-  فریدون و ضحاک و دیوان مازندران…………………………………………………………………………. 57

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید