پایان نامه پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)
رشته زمین شناسی آب شناسی
عنوان: پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

استاد راهنما
دکتر حمیدرضا ناصری

اساتید مشاور
دکتر فرشاد علیجانی
مهندس مهدی عباسی

نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
پروژه تونل انتقال آب گلاس، آذربایجان غربی، که هم¬زمان با ساخت سد رودخانه لاوین در سنگ های رسوبی و آذرین حفر خواهد شد، نیازمند مطالعه دقیق هیدروژئولوژی به منظور پیش بینی اثرات حفاری بر جریان آب زیرزمینی می باشد. این تونل به طول 35 کیلومتر با روند جنوب غربی – شمال شرقی از پیرانشهر تا نقده امتداد خواهد داشت. این تونل سالانه 623 میلیون متر مکعب آب را از رودخانه لاوین به دریاچه ارومیه انتقال خواهد داد. در این تحقیق قابلیت کاربرد روش DHI (نمایه خطر افت) برای ارزیابی خطر افت آبدهی در 40 دهنه چشمه، ناشی از حفاری تونل مورد بررسی قرار گرفت. داده¬ها و اطلاعات لازم برای هر پارامتر از منابع و فرمت¬های مختلف جمع¬آوری گردید. پردازش، تلفیق، و تحلیل داده¬ها برای روش DHI، همچنین نمایش نتایج، در مراحل مختلف کار، در محیط GIS انجام شد. پس از انجام انواع تبدیلات و تحلیل داده¬های DHI محاسبه و نتایج بحث شد و چشمه¬ها از لحاظ تأثیر تونل بر آبدهی آنها رده¬بندی شدند. سپس با استفاده از روش AHP ضرائب معادله DHI تغییر کرده و بار دیگر DHI محاسبه شد. تحلیل حساسیت نقشه نهایی DHI به روش حذف تک پارامتری به منظور تعیین اهمیت آنها بر روی نمایه افت انجام گردید. نتایج نشان داد که تونل گلاس دارای تاثیر منفی بر اکثریت چشمه ها می باشد و نمایه DHI از متوسط (در مناطق آبرفتی) تا زیاد (در سنگ¬های سخت) تغییر می نماید.
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 1
1-2- طرح مسئله 2
1-3- ضرورت انتقال آب به دریاچه ارومیه 3
1-4- اهداف 4
1-5- روش تحقیق 5
1-6- پیشینه موضوع 6
فصل دوم: زمین¬شناسی و هیدروژئولوژی
2-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه 9
2-2- آب و هوا 9
2-3- عوامل اقلیمی 11
2-3-1-درجه حرارت 11
2-3-2- ریزش¬های جوی 11
2-3-3- تبخیر 12
2-4- رودخانه¬های منطقه 12
2-5- زمین¬شناسی 13
2-5-1- سنگ¬های رسوبی 15
2-5-1-1- نهشته¬های پالئوزوئیک 15
سازند باروت 15
سازنده زاگون 15
سازند میلا 15
سازند روته 16
2-5-1-2- نهشته¬های مزوزوئیک 16
2-5-1-3- نهشته¬های سنوزوئیک 18
2-5-2- سنگ¬های آذرین منطقه 18
گرانیت ها (Gr) 18
رگه ها و لنز های سیلیسی (Vs) 20
دایک های بازالتی (Db) 21
2-5-3- سنگ¬های دگرگونی مجاورتی 21
2-5-4- موقعیت تکتونیکی محدوده مورد مطالعه 23
2-6- هیدروژئولوژی 25
2-6-1- بررسی سازندهای منطقه از دیدگاه منابع آب 25
2-6-2- مشخصات چشمه های موجود در محدوده اطراف تونل 26
2-6-3- طبقه¬بندی چشمه¬های منطقه 65
2-6-4-کیفیت منابع آب زیرزمینی 68
فصل سوم: مبانی نظری و روش تحقیق

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید