پایان نامه پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی

عنوان پایان نامه نظری:

پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر و ( خانمچه و مهتابی) اثر اکبر رادی با تکیه بر دیدگاه ژرار ژنت

استاد راهنمای بخش نظری:

دکتر فریندخت زاهدی

عنوان پایان نامه عملی:

دانه انار

استاد راهنمای بخش عملی:

فرزاد معافی غفاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از دیدگاه ساختارگرایی، مطالعه نظام مند ساختار و فرم آثار ادبی منجر به کشف شیوه های تولید معنا در متون ادبی می شود و صورت متن ادبی مانند بستری است که معنا در آن شکل می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ساز و کار روایت نمایشنامه های (گذر پرنده ای از کنار آفتاب) و (کبوتری ناگهان) به قلم محمد چرمشیر و (خانمچه و مهتابی) به قلم اکبر رادی می پردازد. در این پژوهش از دیدگاه ژرار ژنت، به بررسی سه سطح روایی (داستان، روایت و روایتگری) این آثار پرداخته شده و مؤلفه های (زمان دستوری، وجه و صدا) مورد تحلیل قرار می گیرند.

در بخش نظری پژوهش نیز به شکل اجمالی به مرور نظریه های صاحب نظران حوزه روایت شناسی اشاره شده است. همچنین در این پژوهش و در فصل های مختلف به ارتباط روایت با درام و ویژگی های چرخه ارتباطی آن، و بررسی عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل اصلی روایت، با تمرکز بر نمایشنامه های مورد مطالعه پرداخته شده و در بخش تحلیل و مطالعه نمونه های موردی به سراغ پیاده سازی صحیح سازه های روایت از منظر ژرار ژنت در نمایشنامه های مد نظر پرداخته شده است.

نتیجه بررسی این پژوهش نشان می دهد که تمهیدات روایی از دیدگاه ژنت در زمینه تغیرات نظم خطی در روایت، تکرار های مکرر رویدادها و همینطور وجه و صدا در این سه نمایشنامه به وضوح حضور دارد.

کلید واژه ها

روایت‌شناسی، ژنت، داستان، چرمشیر، رادی

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل اول: کلیات پژوهش

 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………14
 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………15
 • سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………..16
 • فرضیه‌………………………………………………………………………………………………………………………16
 • هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………17
 • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..17

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 • مروری بر نظریه‌های روایت…………………………………………………………………………………….19

2-1-1 افلاطون………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-2 ارسطو……………………………………………………………………………………………………………20

2-1-3 لوی استروس…………………………………………………………………………………………………21

 • پراپ……………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-5گریماس………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-6تئودوروف…………………………………………………………………………………………………….23

2-1-7ژنت……………………………………………………………………………………………………………. 24

2-1- 8بارت…………………………………………………………………………………………………………….25

 • مؤلفه های اساسی روایت …………………………………………………………25

2-2-1- روایت متن وگفتمان…………………………………………………………………………25

 • مؤلف تاریخی…………………………………………………………………………………….28
 • مؤلف پنهان………………………………………………………………………………………28
 • راوی…………………………………………………………………………………………………28

2-2-5-1-خصوصیات راوی……………………………………………………………………………….29

 • روایت شنو………………………………………………………………………………………..32

2-2-6-1-خصوصیات روایت شنو……………………………………………………………………..32

 • خواننده پنهان…………………………………………………………………………………..34
 • خواننده تاریخی………………………………………………………………………………..34
 • روایت مندی…………………………………………………………………………………….35
  • رویدادها……………………………………………………………………………………………39
   • کارکردهای رویدادها……………………………………………………………………..39
   • روابط زمانی……………………………………………………………………………………40
   • روابط مکانی…………………………………………………………………………………..40
   • روابط علّی……………………………………………………………………………………..41

2-3-2 شخصیت…………………………………………………………………………………………..41

 • سطوح روایی……………………………………………………………………………………..43
 • اسلوب های گفتمان ………………………………………………………………………. 44
 • نکته روایت……………………………………………………………………………………….45

فصل سوم : روایت شناسی در درام با تکیه بر آراء ژنت

3-1- آراء ژنت…………………………………………………………………………………………………48

3-2- زمان روایی………………………………………………………………………………………….52

3-2-1- ترتیب/نظم………………………………………………………………………………………………54

3-2-1-1-پس نگاه/ گذشته نگر………………………………………………………………………55

3-2-1-2 پیش نگاه/آینده نگر…………………………………………………………………………56

3-2-2- دیرند………………………………………………………………………………………………………57

3-2-3- بسامد………………………………………………………………………………………………………61

3-2-3-1- تکرار در روایت……………………………………………………………………………….63

3-3- گفتار/صدا………………………………………………………………………………………………………..64

3-4-وجه/حالت…………………………………………………………………………………………………………65

3-4-1- کانون شدگی……………………………………………………………………………………….66

3-4-1-1-انواع کانون شدگی………………………………………………………………………67

3-4-2- گفتمان غیرمستقیم آزاد……………………………………………………………………..69

3-4-2-1- محاکات و خودگویی…………………………………………………………………..70

فصل چهارم: تحلیل نمونه‌های موردی پژوهش؛

بخش اول: محمد چرمشیر

4-1-1 زندگی و آثار……………………………………………………………………………………………73

4-1-2 نمایشنامه«‌گذر پرنده ای از کنار آفتاب»……………………………………………………75

4-1-2-1 خلاصه اثر……………………………………………………………………………………..75

4-1-2-2 تحلیلی روایت شناسانه بر نمایشنامه«‌گذر پرنده ای از کنار آفتاب» با تکیه بر آراء ژنت…………………………………………………………………………………………..75

4-1-2-3 داستان…………………………………………………………………………………………76

4-1-2-4 نقل یا روایت…………………………………………………………………………………77

4-1-2-5 روایتگری……………………………………………………………………………………..77

4-1-2-6 زمان دستوری……………………………………………………………………………….78

الف: نظم……………………………………………………………………………………………….. 78

ب: دیرند………………………………………………………………………………………………..79

ج: بسامد…………………………………………………………………………………………………80

4-1-2-7 وجه و حال و هوا……………………………………………………………………………80

الف: فاصله………………………………………………………………………………………………81

ب: کانون شدگی………………………………………………………………………………………81

4-1-2-8 صدا یا لحن…………………………………………………………………………………..82

4-1-3 نمایشنامه « کبوتری ناگهان»…………………………………………………………………..83

4-1-3-1 خلاصه اثر……………………………………………………………………………………..83

4-1-3-2 تحلیلی روایت شناسانه بر نمایشنامه« کبوتری ناگهان» با تکیه بر آراء ژنت……………………………………………………………………………………………………………..84

4-1-3-3 داستان………………………………………………………………………………………..84

4-1-3-4 نقل یا روایت…………………………………………………………………………………85

4-1-3-5 روایتگری……………………………………………………………………………………..85

4-1-3-6 زمان دستوری……………………………………………………………………………….86

الف: نظم…………………………………………………………………………………………………86

ب: دیرند………………………………………………………………………………………………..87

ج: بسامد………………………………………………………………………………………………..87

4-1-3-7 وجه و حال و هوا…………………………………………………………………………..88

الف: فاصله ……………………………………………………………………………………………..89

ب: کانون شدگی……………………………………………………………………………………..89

4-1-3-8 صدا یا لحن…………………………………………………………………………………..89

بخش دوم: اکبر رادی

4-2-1 زندگی و آثار…………………………………………………………………………………………….91

4-2-2- نمایشنامه «خانمچه و مهتابی»……………………………………………………………….93

4-2-2-1 خلاصه اثر………………………………………………………………………………………93

4-2-2-2 تحلیلی روایت شناسانه بر نمایشنامه« خانمچه و مهتابی» با تکیه بر آراء ژنت……………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-2-3 داستان………………………………………………………………………………………..95

4-2-2-4 نقل یا روایت…………………………………………………………………………………96

4-2-2-5 روایتگری………………………………………………………………………………………97

4-2-2-6 زمان دستوری………………………………………………………………………………..98

الف: نظم………………………………………………………………………………………………….99

ب: دیرند………………………………………………………………………………………………..102

ج: بسامد……………………………………………………………………………………………….104

4-2-2- 7 وجه و حال و هوا…………………………………………………………………………..106

4-2-2-8 صدا یا لحن…………………………………………………………………………………..108

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..110

منابع………………………………………………………………………………………………………112

بخش عملی: نمایشنامه ی «دانه انار»……………………………………………………………114

مقدمه

از دیدگاه ساختار گرایی، مطالعه نظام مند ساختار و فرم آثار ادبی منجر به کشف شیوه های تولید معنا در متون ادبی می شود و صورت متن ادبی مانند بستری است که معنا در آن شکل می گیرد. از این منظر برای تحلیل و بررسی تاریخ اندیشه و نظام های حاکم فکری بر متون ادبی، در درجه اول، باید به مطالعه و تحلیل صورت و فرم این متون پرداخت. از آنجا که یکی از شاخه های اصلی ساختار گرایی علم روایت شناسی است، مطالعات تاریخ ادبی، بررسی سیر تحول و تکامل روایت متون روایی، جایگاه و اهمیتی ویژه دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید