پایان نامه پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir

دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیشرانه مایع

عنوان:

پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir/  برای تجزیه هیدرازین و بهینه سازی آن­ها

 اساتید راهنما:

دکتر شهرام قنبری پاکدهی

دکتر علیمراد رشیدی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا زارعی

صفحه                     عنوان     
هفت فهرست مطالب  
نه فهرست جدول­ها  
یازده فهرست شکل­ها  
1 چکیده……………………………………………………………………………………………  
۲ مروری بر منابع……………………………………………………………. فصل اول
۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………..
۵ معرفی سیستم پیشرانش……………………………………………………. ۱-۱-
۶ انواع تک­پیشرانه……………………………………………………………… ۲-۱-
۸ مکانیسم تجزیه تک­پیشرانه هیدرازین……………….  ۱-۲-۱ –
۹ مقدمات عمومی کاتالیست­ها……………………………………………………… ۳-۱-
۱۰ خواص کاتالیست­ها……………………………………………………………….. ۴-۱-
۱۰ ساخت کاتالیزورهای صنعتی…………………………………………………… ۵-۱-
۱۱ فاکتورهای انتخاب پایه کاتالیزور……………………………………………………………………. ۶-۱-
۱۶ دسته­بندی سیستم­های کاتالیزوری……………………………………………………………………. ۷-۱-
۱۶ طبیعت کاتالیست­های ناهمگن……………………………………………………………………… ۱-۷-۱-
۱۹ پارامترهای طراحی بستر کاتالیست……………………………………………………………….. ۸-۱-
۲۰ فعالیت کاتالیست تجزیه هیدرازین……………………………………………………………. ۹-۱-
۲۲ شناسایی روش­های ساخت کاتالیستIr/γ-Al2O3 ……………………………………….. ۱۰-۱-
۳۰ تحلیل روش­ها…………………………………………………………………………… ۱۱-۱-
۳۳ مناسب­ترین روش ساخت کاتالیستIr/γ-Al2O3…………………………………………….. ۱۲-۱-
۳۷ کاتالیست­های دو فلزی……………………………….  ……………………………. ۱۳-۱-
۳۸ ساخت کاتالیست­های نیکل بر پایه آلومینا………………………………………………………….. ۱-۱۳-۱-
۳۹ سیستم تست کاتالیست…………………………………………………………………….. ۱۴-۱-
۴۲ روش تحقیق…………………………………………………………………………. فصل دوم
۴۳ مواد مورد استفاده……………………………………………………………………… ۱-۲-
۴۷ تجهیزات مورد استفاده…………………………………………… ۲-۲-
۵۱ آنالیزهای انجام شده……………………………………………………………….. ۳-۲-
۵۵ روش انجام آزمایشات……………………………………………………….. ۴-۲-
۵۶ ساخت کاتالیست……………………………………………………………………………. ۱-۴-۲-
۵۸ روش تست کاتالیست……………………………………… ۲-۴-۲-
۵۹ نتایج و بحث…………………………………………………………. فصل سوم
۶۰ تعیین درصد ایریدیوم……………………………. ……………………………………………………………………………………………. ۱-۳-
۶۲ تعیین PH……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲-۳-
۶۲ ساخت کاتالیست…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳-۳-
۶۶ بررسی پارامترهای موثر برساخت کاتالیست………………………………………………………………………………………… ۴-۳-
۶۶ نتایج حاصل از آنالیز XRD………………………………………………………………………………………………………………….. ۵-۳-
۷۴ اندازه کریستال­ها در آنالیز XRD…………………………………………………………………………………………………………. ۶-۳-
۷۹ نتایج حاصل از آنالیزBET…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷-۳-
۷۹ نتایج حاصل از آنالیزSEM……………………………………………………………………………………………………………………. ۸-۳-
۸۲ نتایج حاصل از آنالیزEDS…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹-۳-
۸۳ نتایج حاصل از آنالیزTPR…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰-۳-
۸۴ نتایج حاصل از آنالیزTEM……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱-۳-
۸۵ نتایج حاصل از انجام تست­های راکتوری……………………………………………………………………………………………… ۱۲-۳-
۸۵ شرایط عملیاتی هنگام تست راکتوری………………………………………………………………………………………………….. ۱-۱۲-۳-
۸۶ نتایج حاصل از انجام تست راکتوری و آنالیزUV………………………………………………………………………………….. ۲-۱۲-۳-
۹۶ نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………
۹۶ نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹۷ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۹ منابع
۱۰۲ پیوست­ها
۱۰۳ پیشرفت کاتالیستی تجزیه خودبخودی هیدرازین در کشورهای مختلف…………………………………………….. پیوستالف
۱۰۶ پیشرفت کاتالیستی تجزیه غیرخودبخودی هیدرازین در کشورهای مختلف………………………………………. پیوست ب
۱۰۷ نکات ایمنی مربوط به نمک هگزا کلرو ایریدیک اسید…………………………………………………………………………. پیوست ج
۱۰۸ نکات ایمنی مربوط به هیدرازین…………………………………………………………………………………………………………… پیوست د
۱۰۸ نمودار کالیبراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….. پیوست ه
۱۱۰ آنالیز BET …………………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست و

چکیده

در این تحقیق نانو کاتالیست­های­ Ir/γ-Al2O3 و Ir-Ni/γ-Al2O3 سنتز شدند و در تجزیه­ی هیدرازین مورد بررسی قرار گرفتند. روش­های مختلف سنتز مورد بررسی قرار گرفت و روش تلقیح به دلیل هزینه و تعداد مراحل کم­تر و قطر ذرات تولیدی مناسب به نسبت سایر روش­های مورد بررسی، انتخاب شد. کاتالیست­های ایریدیوم بر پایه­ی آلومینا با استفاده از حل کردن اسید هگزاکلروایریدیک به  عنوان پیش­ماده­ی فاز فلزی فعال در آب دیونیزه و اسید کلریدریک آماده شد. قبل از اولین تلقیح، پایه در آون در دمای oC۱۲۰ به مدت ۱۶ ساعت خشک شد. بعد از هر تلقیح، نیز دانه­ها در آونی با دمای oC۱۲۰ قرار گرفتند. سپس در کوره با دمایی oC۳۸۰ و ۵۰۰ کلسینه شدند. بر روی کاتالیست­های سنتز شده، آنالیزهای SEM، TEM، XRD و TPR انجام گرفت. تست­های راکتوری برای واکنش تجزیه هیدرازین در دو دمای عملیاتی oC۱۰۰ و ۴۰ با میزان حدود ۰/۲ گرم کاتالیست انجام شد. نتایج نشان داد که کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایه­ی آلومینا بالاترین راندمان در تجزیه آمونیاک را دارد. لازم به ذکر است که این تفاوت در راندمان واکنش تجزیه آمونیاک، با دو کاتالیست ۱۰ و ۳۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایه آلومینا مقداری ناچیز است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.