پایان نامه هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده

متغیرهای تحقیق

با توجه به تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات تحقیق سه گروه متغیر اساسی تحقیق شامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات بکار گرفته شده است، معرفی می گردد.

 

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل

در این پژوهش متغیرهای سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین به عنوان متغیر مستقل می باشند.

۱-۸-۱-۱- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

 

۱-۸-۱-۲- نسبت اهرم مالی

برای محاسبه اهرم مالی روش های گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش ازنسبت کل بدهی به کل دارایی استفاده گردیده است (گلینی مقدم، ۱۳۸۸).

 

۱-۸-۱-۳- نسبت Q توبین

در این تحقیق از نسبت Q توبین ساده شده استفاده گردیده که از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

 

: ارزش بازار پایان سال سهام عادی

: ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز

: ارزش دفتری پایان سال بدهی های بلند مدت

: ارزش دفتری پایان سال بدهی های با سررسید کمتر از یکسال

: ارزش دفتری پایان سال کل  دارایی های شرکت

لازم به ذکر است چون درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران سهام ممتاز نداریم بنابراین متغیر PREFEVAL  از صورت کسر حذف می گردد.

۱-۸-۲- متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام می باشد (مشکی، ۱۳۹۰). ارزش بازار سهام، به عنوان قیمت معاملاتی سهام است.

 

۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر موارد زیر است:

 

۱-۸-۳-۱- سود تقسیمی

سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده است (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳). به عبارت دیگر DPS  بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. www papyrus.ir

۱-۸-۳-۲- ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد.

۱-۹- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق

تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس در انجام تحلیل ها و تصمیمات مالی خود می توانند با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، نسبت به تخمین و برآورد وضعیت بازده سهام شرکت ها  اقدام نمایند و در نهایت پر بازده ترین سهم را با در نظر گرفتن ریسک آن شناسایی و استفاده کنند. سرمایه گذاران و دست اندرکاران بورس اوراق بهادار می توانند از یافته های تحقیق بهره مند شوند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید