پایان نامه نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان:

نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حمید فروغی پور

استاد مشاور:

دکتر رضا صابونچی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه ومعرفی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

1- 2 اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1هدف کلی…………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………… 8

1-4 فرضیات ویژه پژوهش……………………………………………………………………………………… 9

1-5 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- 2 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….. 10

1-7 واژه هاواصطلاحات کلیدی …………………………………………………………………………….. 10

1-7-1 فوتبال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2 رفتارهای نابهنجار………………………………………………………………………………………. 11

1-7-3 عوامل مدیریتی………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-4 تماشاگر…………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 پرخاشگری………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-7 اوباشگری………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1 مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1 رفتارهای نابهنجار………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه………………………………………………………………………… 15

2-1-2-1نقش خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان…………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-5عوامل روانشناختی…………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-6علتهای دیگر نابهنجاری…………………………………………………………………………….. 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه…………………………………………………………………….. 19

2-1-3-1عامل محیط ورزشگاه……………………………………………………………………………….. 19

2-1-3-2عامل نحوه ی داوری………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3عامل رسانه های ورزشی…………………………………………………………………………… 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاری مسابقه………………………………………………………………………… 21

2-1-2 اوباشگری………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4 پرخاشگری………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-1 تعریف پرخاشگری…………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-2 نظریه های پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………. 29

2-1-4-2-1 نظریه غرایز……………………………………………………………………………………….. 30

2-1-4-2-2 نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………. 31.

2-1-4-2-3 نظریه تخلیه……………………………………………………………………………………….. 33

2-1-4-2-4 نظریه ناکامی ـ پرخاشگری……………………………………………………………………. 34

2-1-4-2-5 نظریه تجدیدنظر ناکامی ـ پرخاشگری………………………………………………………. 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………………. 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی………………………………………………………… 38

2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ایران………………………………………………………………………… 47

2-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-1 تحقیقات داخل کشور…………………………………………………………………………………. 51

2-2-2 تحقیقات خارج کشور…………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 57

3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 57

3-3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. 59

3-6 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 60

3-7 پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 61

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1 بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه……………………………………………………………… 64

4-2 بررسی ویژگی های استنباطی گرونمونه……………………………………………………………… 70

4-2-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 70

4-2-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-3 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 72

4-2-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-7 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-9 فرضیه نهم……………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-10 فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-11 فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………. 78

4-2-12 فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 78

4-2-13 فرضیه سیزدهم………………………………………………………………………………………… 79

4-2-14 فرضیه چهاردهم………………………………………………………………………………………. 80

4-2-15 فرضیه پانزدهم………………………………………………………………………………………… 80

4-2-16 فرضیه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-17 فرضیه هفدهم………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-18 فرضیه هجدهم………………………………………………………………………………………… 82

4-2-19 فرضیه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. 83

4-2-20 فرضیه بیستم…………………………………………………………………………………………… 84

4-2-21 فرضیه بیست ویکم…………………………………………………………………………………… 84

4-2-22 فرضیه بیست ودوم…………………………………………………………………………………… 85

4-2-23 فرضیه بیست وسوم………………………………………………………………………………….. 85

4-2-24 فرضیه بیست وچهارم……………………………………………………………………………….. 86

4-2-25 فرضیه بیست وپنجم…………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 89

خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1 بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش…………………………………………………………….. 95

5-1-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 95

5-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 96

5-1-3 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 99

5-1-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………….. 100

5-1-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………. 103

5-1-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………. 105

5-2 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….. 106

5-3 پیشنهاد های پژوهشی…………………………………………………………………………………… 107

5-4 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه……………………………………………………………………. 108

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 109

پیوست ها………………………………………………………………………………………………

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی برگزاری مسابقات بربروز رفتار های نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر محیط ورزشگاه، رسانه های گروهی ،داوری و زمان برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گرفت در‌ پژوهش حاضر ‌جهت ‌ سنجش   ‌سوالهای ‌ پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شد که پرسشنامه‌های‌ مذکوردارای‌سوال‌های ‌پنج‌گزینه‌ای (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) می‌باشد پرسشنامه اولیه با 27 سوال به چند تن از اساتید و متخصصان داده شد که در نهایت آنها بر روی 24 سوال از پرسشنامه ای تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضریب پایایی پرسشنامه 86/0 بدست آمد که ضریب مطلوبی بود. از آنجایی که جامعه آماری تماشاگران، مسابقات فوتبال بود،انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور ،تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت که در نهایت حجم نمونه محاسبه شده برای تماشاگران برابر با 797 نفر شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روشهای من ویتنی،کراسکال والیس و فریدمن استفاده شد. بررسی یافته های کلی نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال تیم های ورزشی سپاهان وذوب آهن محیط ورزشگاه می تواند بیشترین نقش را در بروز رفتارهای نا بهنجار داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه:

در بین رشته های ورزشی که در سراسر دنیا دارای مسابقات منظم است ، بی تردید ورزش فوتبال پر طرفدار ترین و پر مشارکت ترین رشته ورزشی به شمار می آید، تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره جهان آن را در ردیف ورزش ملی خودمحسوب کرده اند.

لبریز بودن ورزشگاه ها از تماشاچیان در دیدار های داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند صد میلیونی ،پخش تلوزیونی ، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی کرده است. فوتبال در ایران نیز رایج ترین و پر طرفدار ترین ورزش هاست که در مقایسه با تمام رشته ها ،بیشترین تعداد ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهه اخیر مورد توجه اند یشمندان اجتماعی و جامع شناسی قرار گرفته است،بررسی و تعیین رویداد ها و رفتار های نابهنجار در فوتبال است که هر چند وقت جلوه هایی از آن در هنگام بر گزاری مسابقات فوتبال در عرصه های ملی وبین المللی مشاهده می شود (برومند دولق، 1384).

 

فوتبال در ایران نیز روز به روز بین اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقریباً دوران گذار خود از فوتبال سنتی به دنیای حرفه ای را می گذراند. به موازت این حرکت و بیشرفت، در سال های اخیر خشونت و پرخاشگری در مسابقات فوتبال نیز شیوع یافته است و به حوادث تلخ و تأسف باری چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی تبدیل شده است واین موضوع نگرانی های فراوانی را برای دست اندرکاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم کرده است.با اینکه تیم های باشگاهی با عنوان باشگاه های فر هنگی ـ ورزشی فعالیت می کنند، اما تاکنون در مورد نحوه رفتار ورزشکاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها بررسی های جدی و قابل ملاحظه کمی صورت گرفته است ، پژوهش های گوناگون که در مورد بروز رفتار های نا بهنجار در رقابت ها ی ورزشی انجام گرفته است، نشانگر تأثیر معنی دار وضعیت های مختلف در بروز چنین رفتار هایی است. مثلاً مشخص شده که درپایان رقابت های ورزشی،رفتار خشونت آمیز و پر خاشگرانه تماشاگران تیم هایی که در خطر سقوط قرار دارند و با اینکه در جریان رقابت برای دست یابی به مقام قهرمانی هستند، بیشتر می شود (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسی های متعددی توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولی هنوز تحقیقات و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون این رفتار ها در ورزش مورد نیاز است.از جمله رفتار های نابهنجار می توان به ‌شرط بندی ، تبانی، اوباشگری، خشونت، پرخاشگری و افسردگی اشاره کرد (علی نورعلی وند،1386). که در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به خلا علمی که در مورد عوامل مدیریتی مؤثر در بروز این رفتار ها در فوتبال حرفه ای نو پای ایران به وضوح احساس می شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی بر گزاری مسابقات و بروز رفتار های نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است.

1-1- بیان مسأله

ورزش یکی از مهمترین نهاد های جوامع مدرن صنعتی می باشد که بخش اعظم جمعیت هر کشوری به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند که در این بین ورزش فوتبال بی شک پر طرفدار ترین، جذاب ترین، پر بیننده ترین و هیجان انگیز ترین رشته ورزشی محسوب می شود.

فوتبال مانند هر پدیده اجتماعی دیگری مختصات خاص خودش را دارد وبه مانند سایر پدیده های اجتماعی هم اثرپذیر و هم اثر گذارمی باشد. اگرچه گذشته ای نه چندان دور فوتبال صرفاً در بین بخش کوچکی از جوانان ونوجوانان شهرهای بزرگ رواج داشت،اما امروزه به یک پدیده بزرگ اجتماعی تبدیل شده که زن ومرد و پیر و جوان در اقصی نقاط جهان نسبت به آن حساسیت و علاقه نشان می دهند(بیژن افسر کشمیری،1381).

با حرفه ای شدن ورزش فوتبال و افزایش هیجانات ناشی از مسابقات آن به تدریج بر تعداد تماشاگران این رشته ورزشی افزوده شده به طوری که در بر خی از مسابقات جمعیت حاضر در استادیوم به پیش از یک صد هزار نفر هم میرسد وبا گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسیت های کاذبی نسبت به این رشته ورزشی شکل گرفت ، به طوری که منجر به بروز رفتارهای نا بهنجار در قشر تماشاگران گردید.

اعمالی همچون شرط بندی، تبانی و خشونت و پرخاشگری از مهمترین انواع رفتار های نابهنجاری بود که در طی سال های گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است.(علی نور علی وند،1386)

رفتار خشونت آمیز و پرخاشجویانه تماشاگران فوتبال که امروز در بیشتر کشور های دنیا مشاهده می شود از مهمترین اشکال این رفتار ها قلمداد می شود.

کشور ایران نیز در یکی دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخیر با بالا رفتن تب فوتبال در بین کلیه اقشار جامعه و حضور در مسابقات جام جهانی با این معضل اجتماعی رو برو بوده است.

هر چند که سابقه خشونت در میادین ورزشی کشور ایران به سال های بسیار دور و حتی قبل از انقلاب باز می گردد،لیکن گستره و شدت این رفتار ها ی خشونت آمیز به حدی نبوده که محققان علوم اجتماعی را به خود جلب کند و در یک دههاخیر پس از بوجود آمدن این رفتار ها در بین هواداران فوتبال که در زیر به برخی ازآنها اشاره می شود تحقیقاتی هر چند اندک در این زمینه صورت گرفته است.

1ـ در آبان ماه سال 1385 بر اثر خشونت هواداران پس از بازی استقلال و پیروزی به 480 دستگاه اتوبوس شرکت واحد خسارت وارد شد که هزینه آن بالغ بر 170 میلیون ریال بر آورد شده است. در این بازی بیش از 50 نفر از تماشاگران آشوب گر دو تیم توسط پلیس دستگیر شدند(علی نور علی وند،1386).

2ـ آشوب ها و تجمعات خیابانی پس از بر گزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم ایران و استرالیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1998فرانسه (به نقل از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران).

3ـ آشوب ها و تجمعات خیابانی پس از پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر آمریکا در مسابقات جام جهانی 1998فرانسه(به نقل از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران).

4ـ کشته و زخمی شدن بیش از 50 نفر از تماشا گران فوتبال ایران و ژاپن در استادیوم آزادی در مسابقات مقدماتی جام جهانی (2006) آلمان (علی نور علی وند،1386).

5ـ بر هم زدن نظم مسابقه فوتبال ایران و کره شمالی از سوی تماشاگران حاضر در استادیوم در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا در سال 2004 میلادی که به محرومیت ایران از حضور تماشاگران در مسابقات بعدی انجامید(به نقل از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران).

6ـ تخریب اموال عمومی به خصوص وسایل حمل و نقل شهری و عمومی بعد از مسابقات مهم داخلی و بین المللی (مدیریت مطالعات و پژوهش ناجا،1380).

7ـ پرتاب نارنجک به دست یکی از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابینا شدن مأمور نیروی انتظامی در سال 1386 (به نقل از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران)

حوادث فوق تنها بخشی از رفتار های خشونت آمیز هواداران فوتبال می باشدکه لزوم تحقیقات و بررسی هایی در مورد این رفتار های نابهنجار را آشکار می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.