پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود

دانشگاه آزاد اسلامی

 (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

 گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی    گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی

عنوان:

نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود

استاد راهنما:

دکتر پرویز رضایی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

تابستان 1391

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله. 5

1-3. سوال تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 6

1-5. فرضیات تحقیق.. 6

1-6. سوابق تحقیق.. 6

1-7. قلمرو تحقیق.. 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2 -1. سیل.. 10

2-2. جریان رودخانه ای.. 10

2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه. 10

2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11

2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب… 11

2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی.. 11

2-5-1-1عوامل اقلیمی.. 11

2-5-1-2  شرایط توپوگرافی.. 12

2-5-1-3  عوامل حوضه‎ای.. 12

2-5-1-4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه. 13

2-5-1-5  ویژگی های پوشش گیاهی حوضه. 14

2-6. عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان. 14

2-6-1. بهره برداری نادرست از منابع طبیعی.. 14

2-6-2. تجاوز به حریم رودخانه. 15

2-6-3. برداشت بی رویه شن و ماسه. 15

2-6-4. تخلیه آشغال، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15

2-6- 5. نامناسب بودن سازه ها 15

2-7. انواع سیل.. 16

2-7-1. سیل ناگهانی.. 16

2-7-2. سیل رودخانه ای.. 16

2-7-3. سیل ساحلی.. 17

2-7-4. دلیل انسانی.. 17

2-7-5. سیل ناگهانی شهر. 18

2-7-6. مشخصات سیل. 18

2-7-7. پیش بینی سیل های رودخانه ای.. 18

فصل سوم: داده‎ها و روش‎ها

3-1. داده ها 20

3-1-1. بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی.. 20

3-1-2. بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی.. 21

3-2. روش کار. 22

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. واحد های ژئومورفولوژی حوضه ذیلکی رود. 24

4-1-1. واحد کوهستانی.. 25

4-1-2. واحد فلات ها و پایکوههای پر شیب: 26

4-2. شیب حوضه. 29

4-3. زمین شناسی حوضه ذیلکی رود. 30

4-4. خاکهای حوضه ذیلکی رود. 33

4-4-1. گروه هیدرولوژیکی خاکها 34

4-5. پوشش گیاهی حوضه ذیلکی رود. 36

4-5-1. تیپ توسکا _ لرگستان. 37

4-5-2. تیپ ممرز. 37

4-5-3. تیپ راش _ ممرزستان. 37

4-5-4. تیپ راش خالص… 37

4-6. فیزیوگرافی حوضه آبریز ذیلکی رود. 40

4-6-1. خصوصیات فیزیکی حوضه ها 40

4-6-2. واحد ژئومورفیکی حوضه ای.. 41

4-6-3. خصوصیات هندسی یا ژئومتری حوضه. 42

4-6-3-1. واحد هیدرولوژیک… 42

4-6-3-2. مساحت حوضه. 42

4-6-3-3. محیط حوضه. 43

4-6-3-4. شبکه رودخانه ها 44

4-6-3-5 شکل حوضه آبخیز. 50

4-6-3-6 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی) 53

4-6-3-7. شیب حوضه. 56

4-7. اقلیم. 62

4-7-1.  بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری: 62

4-7-2. بررسی داده های بارش… 63

4-7-3. انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری.. 64

4-7-4. روشهای غیرنموداری (روش آزمون همگنی دادههای آماری”ران تست”) 64

4-7-5. انحراف معیار بارندگی حوضه. 65

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد