پایان نامه نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

فصل اول- مقدمه. ۲

1-1-بیان مسئله. ۲

1-2-سوالات تحقیق.. ۳

1-3-فرضیه های تحقیق.. ۴

1-4-سوابق تحقیق.. ۴

1-5-روش تحقیق.. ۵

1-6-ضرورت انجام تحقیق.. ۵

1-7-ساماندهی تحقیق.. ۵

 

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. 6

2-1-مفهوم شناسی نقد. 6

2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا ۷

2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری.. ۱۰

2-3-1-دادرسی کیفری.. ۱۰

2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری.. ۱۰

2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. ۱۱

2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. ۱۲

2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی.. ۱۳

2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل.. ۱۳

2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی.. ۱۴

2-4-3-دوره دلایل قانونی.. ۱۶

2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی.. ۱۷

2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی.. ۱۸

2-5-قانونی بودن تعقیب… ۱۹

2-5-1-قانونی بودن. ۲۱

2-5-2-تعقیب… ۲۱

2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب… ۲۱

2-5-4-متناسب بودن تعقیب… ۲۲

2-5-4-1-سیر تاریخی.. ۲۳

2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۳

2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب… ۲۴

فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶

3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۶

3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۷

3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده ۲۷

3-2-2-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸

3-2-3-از جهت کمیت… ۲۹

3-2-4-از جهت زمان تهیه. ۳۰

3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱

3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی.. ۳۱

3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱

3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲

3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴

3-7-1- اقرار. ۳۵

3-7-2-شهادت… ۳۸

3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰

3-7-2-3-انواع شهادت… ۴۱

3-7-2-3-1-شهادت اصلی.. ۴۱

3-7-2-3-2-شهادت سماعی.. ۴۲

3-7-2-3-3-شهادت تسامعی.. ۴۲

3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری.. ۴۲

3-7-2-5-مسئله شهادت زنان. ۴۵

3-7-3-سوگند. ۴۹

3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹

3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲

3-7-3-3-ضمان عاقله. ۵۳

3-7-4-علم قاضی.. ۶۱

3-7-4-1-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵

فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی.. ۷۰

4-1-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی.. ۷۰

4-2-شناسایی مجرمین.. ۷۰

4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای.. ۷۱

4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف… ۷۳

4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶

4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹

4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹

4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس… ۸۰

4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی.. ۹۱

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۵

1-5–نتیجه گیری.. ۹۵

2-5- پیشنهادات… ۹۵

فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

 

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی:

ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد