پایان نامه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر سمیرم)

دانشگاه یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

(نمونه: شهر سمیرم)

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین سرایی

 

استاد مشاور:

دکتر رضا مستوفی الممالکی

آذر ماه 1392

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه    

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1                                                                         

فصل اول طرح تحقیق

1-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2 اهمیت و ارزش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3  پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-1 هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-4-2 اهدف جزیی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13

1-5  سؤالات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-7 کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-8  مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1 خطر……………………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-2 مخاطرات طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-3بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-4مدیریت بحران……………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-5واکنش بحران…………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-2-6پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران…………………………………………………………………………………………20

2-2-6-1پایگاه‌های ویژه………………………………………………………………………………………………………………….20

2-2-6-2 پایگاه های چندمنظوره……………………………………………………………………………………………………20

2-2-7مکان یابی………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-8 تقسیم بندی کلی بحران ها………………………………………………………………………………………………..21

2-2-9 ارزیابی بحران………………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-10 جنبه های اجتماعی و مشارکت در ریسک………………………………………………………………………24

2-2-11 هدف از ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران……………………………………………………….26

2-2-12 کارکرد های پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………….27

2-2-13 مدیریت و کارکنان پایگاه های چند منظوره………………………………………………………………….27

2-2-14 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)…………………………………………………………………………………28

2-3 پویش تاریخی مکان یابی………………………………………………………………………………………………………29

2-4 نظریه های مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………29

2-4-1 نظریه ی وان تونن……………………………………………………………………………………………………………30

2-4-2 نظریه مکان یابی بر مبنای مسائل زیست محیطی………………………………………………………….30

2-4-3 تئوری آکتور…………………………………………………………………………………………………………………….30

2-5 کاربرد مدل در جغرافیا………………………………………………………………………………………………………..31

2-6 مدل های مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………32

2-6-1 مدل منطق بولین……………………………………………………………………………………………………………33

2-6-2 مدل همپوشانی شاخص ها…………………………………………………………………………………………….33

2-6-3 مدل منطق فازی……………………………………………………………………………………………………………34

2-6-4 مدل احتمالی بیزین………………………………………………………………………………………………………34

2-6-5 مدل های وزن دهی به معیارها…………………………………………………………………………………….35

2-6-6 مدل سطح جاذبه………………………………………………………………………………………………………….35

2-6-7 مدل های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با هم دیگر……………………………..36

2-6-8 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) …………………………………………………………………….38

2-6-9 مدل مکانیابی تخصیص…………………………………………………………………………………………………….38

2-7 شاخص های مکان یابی………………………………………………………………………………………………………..39

2-7-1 ماتریس سازگاری…………………………………………………………………………………………………………….39

2-7-2 ماتریس ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………….40

2-7-3 ماتریس مطلوبیت…………………………………………………………………………………………………………….40

2-7-4 ماتریس وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….40

2-8 توابع GIS…………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-8-1 توابع پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………..41

2-8-2 عملیات همسایگی…………………………………………………………………………………………………………..42

2-8-3 پلیگون های تیسن………………………………………………………………………………………………………….42

2-9 کاربرد GIS در مدیریت بحران……………………………………………………………………………………………43

2-10 مکان گزینی به روش GIS ……………………………………………………………………………………………..43

2-11 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………….44

فصل سوم : روش شناسی و ویژگی‌های جغرافیایی

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2  سؤالات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………..47

3-3  متغیر‌های استفاده شده……………………………………………………………………………………………………47

3-4 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-4-1  اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………..49

3-4-2  مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………..49

3-4-3  مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………….51

3-4-3-1  برپایی یک ساختار و قالب درختی و رده‌ای…………………………………………………………….51

3-4-3-2  تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها از طریق مقایسه زوجی…………………….51

3-4-3-3  عملیات وزن دهی معیارها………………………………………………………………………………………..52

3-4-3-4  برقراری سازگاری در قضاوت ها………………………………………………………………………………..54

3-5  نرم افزار Expert choice……………………………………………………………………………………………….54

3-6  معرفی قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………….55

3-6-1  ویژگی‌های جغرافیای طبیعی…………………………………………………………………………………………55

3-6-1- 1  وضعیت آب و هوای شهر سمیرم……………………………………………………………………………..55

3-6-1- 2  منابع آب و نحوهتأمین آن برای شهر……………………………………………………………………….56

3-6-1-2- 1  آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………..56

3-6-1-2- 2  آبهای سطحی……………………………………………………………………………………………………….57

3-6-1- 3  توپوگرافی و ژئومورفولوژی شهرستان……………………………………………………………………….57

3-6-1-3- 1 زمین شناسی وضعیت لرزه خیزی در شهرستا……………………………………………………..58

3-6-1-3-2 مهمترین گسل‌های شهرستان سمیرم…………………………………………………………………..60

3-6-1-3-3  زمین‌لرزه‌های ثبت شده ………………………………………………………………………………………61

3-6-1-4 پوشش گیاهی منطقه…………………………………………………………………………………………………62

3-6-2 حدود و وسعت شهر سمیرم…………………………………………………………………………………………….62

3-6-3  ویژگی های جغرافیای انسانی…………………………………………………………………………………………63

3-6- 3-1  جغرافیای تاریخی………………………………………………………………………………………………………63

3-6-3-1-1 پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………….63

3-6-3-1- 2  وجه تسمیه…………………………………………………………………………………………………………..64

3-6-3- 2  ترکیب قومی و زبان مردم سمیرم…………………………. ………………………………………………..65

3-6-3- 3  تحولات جمعیتی شهرستان………………………………………………………………………………………65

3-6-3-3-1 ترکیب جنسی جمعیت……………………………………………………………………………………………66

3-6-3-3-2 توزیع جمعیت شاغل در شهر سمیرم سال 1390……………………………………………….67

3-6-3-4  بخش های عمده اقتصادی شهرستان…………………………………………………………………………67

3-6-3-4-1 کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………….67

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد