پایان نامه مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عنوان

مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

اساتید راهنما

دکتر پیمان قجربیگی

دکتر امیرعلی انوار

استاد مشاور

دکتر حامد اهری

شهریور93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه و بیان مسئله. 1

1-1 بیان مسئله. 2

1-1-1 زمینه تحقیق.. 2

1-1-2 دلایل انتخاب موضوع. 30

1-1-3 پیش زمینه. 31

1-1-4 نارسائی های موجود در زمینه موضوع. 32

1-1-5 ضرورت انجام کار 32

1-2 اهداف.. 33

1-3 فرضیات.. 33

2- فصل دوم: بررسی متون.. 34

2-1 عوامل موثر بر ماندگاری نان. 35

2-1-1 میکروارگانیسم ها 35

2-1-2 بیاتی نان. 36

2-2 مختصری از روش های بسته بندی نان. 37

2-3 روش های سنتی و مرسوم برای افزایش ماندگاری نان. 37

2-3-1 بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده(MAP) 37

2-3-2 افزودنی های ضدمیکروبی.. 38

2-3-3 بسته بندی فعال. 39

2-4 استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی.. 41

2-5 اثر نانوکامپوزیت روی میکروارگانیسم ها: 42

2-6 استفاده از نانوکامپوزیت ها به عنوان عوامل ضدمیکروبی در بسته بندی.. 45

2-7 مخاطرات استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی.. 49

3- فصل سوم: روش پژوهش…. 52

3-1 نوع پژوهش… 53

3-2 مراحل انجام پژوهش… 53

3-2-1 جامعه و محیط انجام پژوهش… 53

3-2-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 53

3-2-3 اصول آزمون. 54

3-2-4 مواد و وسایل.. 54

3-2-5 روش انجام آزمون. 55

3-2-6 روش تحلیل داده ها 57

3-3 امکانات و محدودیت های پژوهش… 57

3-3-1 امکانات پژوهش… 57

3-3-2 محدودیت های پژوهش… 57

3-4 ملاحضات اخلاقی.. 58

3-5 تعریف واژه ها 58

4- فصل چهارم: یافته ها 59

4-1 تاثیر نوع فیلم روی فلور قارچی نان. 60

4-2 تاثیر مدت نگهداری بر فلور قارچی نان. 63

4-3 تاثیر نوع نان بر فلور قارچی.. 64

4-4 تاثیر نوع قارچ بر میزان رشد. 74

5- فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها 76

5-1 بحث.. 77

5-2 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..83

فهرست جداول:

جدول1-1 مقایسه اندازه­ها از ماکرو تا مولکول. 4

جدول1-2 اصول نامگذاری نوع فیلم­های بکار رفته در پژوهش… 56

جدول 4-1 مقایسه میانگین رشدانواع قارچ درطول دوره نگهداری بر حسب پوشش بسته­بندی.. 60

جدول4-2 نتایج آزمون های تعقیبی.. 62

جدول4-3 مقایسه میانگین رشد انواع قارچ در طول دوره نگهداری.. 63

جدول 4-4 نتایج آزمون های تعقیبی.. 64

جدول 4-5 مقایسه میانگین فلور قارچی در انواع نان. 65

جدول 4-6 نتایج آزمون های تعقیبی.. 66

جدول 4-7 مقایسه میانگین رشد هر یک از انواع قارچ رشد یافته در انواع نان. 70

جدول 4-8 نتایج آزمون های تعقیبی.. 72

جدول 4-9 مقایسه اختلاف رشد قارچ­ها با یکدیگر به روش بونفرونی.. 75

فهرست نمودار ها و عکس ها:

نمودار1-1 تقسیم­بندی نان های مسطح. 2

نمودار1-2 طبقه­بندی نانومواد که گستردگی حیطه­های آن. 6

نمودار1-3 طبقه­بندی زمینه­های مختلف فناوری.. 12

نمودار4-1 مقایسه میزان رشد انواع قارچ در پوشش های 3%، 5%، 10% و پلی­اتیلن در کل دوره نگهداری و به تفکیک روز 63

نمودار 4-2 مقایسه کلی میانگین فلور قارچی در مدت نگهداری.. 64

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد