پایان نامه مطالعه وبررسی غشاهای پلیمری جهت جداسازی گاز

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

عنوان
مطالعه وبررسی غشاهای پلیمری جهت جداسازی گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جداسازی گازها توسط غشا یکی از نخستین کاربردهای تکنولوژی غشایی در مقیـاس صـنعتی
بوده است. غشاها برای جداسازی گازها از مخلوط آنها بر اساس نفوذ متفـاوت اجـزا بـه کـار مـی
روند. فرآیندهای جداسازی غشایی مزایایی از قبیل انرژی کم و هزینه سرمایه گذاری پـایین دارنـد.
تجهیزات فرآیند و عملکرد آنها ساده و فشرده می باشد. در نتیجه این فرآیندها نقش صـنعتی قابـل
توجهی را در سناریوهای صنعت از لحاظ ملاحظات اقتصادی ایفـا مـی کنـد، چـون گازهـا بخـش
مهمی از خوراک صنایع شیمیایی محسوب می شوند. با این حال استفاده تجاری از فرآینـد غـشایی
در جداسازی، منوط به ساخت غشاهایی بود که ضمن برخـورداری از اسـتحکام مکـانیکی بـالا، از
تراوش پذیری و انتخابگری مناسب برخوردار باشند.
در این سمینار، مبانی پایه و تئوری غشاهای پلیمـری از قبیـل نعـاریف غـشا، انـواع غـشاهای
پلیمری، غشاهای پلیمری جداسازی گازها، مکانیزم عبور گازها از درون غشاها، روشـهای سـاخت
غشا، بررسی انواع پلیمرهای مورد استفاده به عنوان غشاهای جداسازی گاز و روشهای بهبـود آنهـا،
بررسی شده است.

مقدمه
در فناوری جهت جداسازی غشایی، از یـک غـشای پلیمـری، سـرامیکی یـا فلـزی بـرای
جداسازی یک مخلوط گازی استفاده می شود. این غشاء، به برخی از اجزاء اجـازه عبـور داده
در حالیکه برای عبور سایر اجزاء، مقاومت نشان می دهد.
تکنولوژی غشایی نسبت به سایر فرآیندهای کلاسیک دارای مزایایی می باشد کـه از جملـه
مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مصرف انرژی کمتر بـرای جداسـازی، انجـام
جداسازی بدون نیاز به مصرف مواد شیمیایی، حجم و وزن کم تجهیزات جداسـازی، نـصب و
عملیات ساده و حداقل نیاز به کنترل، بازرسی و تعمیر و نگهداری، سهولت دسـتیابی و امکـان
استفاده از فازهای جدا شده، انعطـاف پـذیری بـالای فراینـد و قابلیـت اتـصال آن بـه سـایر
فرایندهای جداسازی.
مزایای فوق، آینده روشنی را برای کاربرد این فناوری در صنایع نفـت، گـاز و پتروشـیمی
ترسیم می کند. با توجه به جوان بودن این فناوری، در صورت تمرکز بخش تحقیق و توسعه به
این فناوری و انتقال، بومی سازی و توسعه آن، کشورمان خواهد توانست جایگاه مناسبی را در
این حوزه کسب نماید.
بر همین اساس، دراین سمینار با بررسی روشهای ساخت غشاهای پلیمری وبهبـود سـاختار
آنها وبررسی عملکرد آنها گامی در جهت رسیدن به اهداف فوق برداشته شده است.

مقدمه
1 بخش مهمی از فرآیند جداسازی غشایی، خود غشاست؛ با این حال تعریف دقیقـی از غـشا
2 مشکل به نظر می رسد؛ این به دلیل حیطه کاربردی وسیع غشا نه تنها در جداسازی گـاز
بلکـه بـه
عنوان مثال در خالص سازی مایعات است.
 سه تعریف متفاوت از غشا از سه دیدگاه مختلف ارائه شده است.
الف) لایه ای است نازک که می تواند اجزاء یک سیال را بـه صـورت انتخـابی جـدا کنـد. در ایـن
جداسازی اندازه ذرات نقش اساسی دارد.
ب) اگر غشا بر مبنای کاری که انجام می دهد تعریف شود، می توان گفت غشا مواد را به صـورت
انتخابی از خود عبور می دهد.
ج) در عملیات جداسازی، دو فاز وجود دارد که فاز سومی (غشا) بین آنها قرار می گیـرد و انتقـال
جرم را کنترل می کند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.