پایان نامه مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از HNMR اسپکتروسکوپی

فهرست مطالب

1-1- سرطان 2

1-1-1- سرطان و انوع آن 2

1-1-2- ژن‌های مسئول تقسیم سلولی 3

1-1-3- انواع سرطان 3

1-1-4- تشخیص سرطان 4

1-1-5- الگوهای درمان سرطان 9

1-1-6- سرطان کولو رکتال 10

1-1-7- چه عوامل باعث سرطان  روده بزرگ می‌شوند؟ 11

1-1-8- علائم سرطان کولورکتال 13

1-1-9- تشخیص سرطان کولورکتال 13

1-1-10- مرحله بندی سرطان کولورکتال 14

1-1-11- عود سرطان روده بزرگ 16

1-2- متابونومیکس 16

1-2-1-تاریخچه 16

1-2-2-متابونومیکس و کاربردهای آن : 17

1-2-3- روشهای طیف سنجی در متابونومیکس 19

1-3- کمومتریکس 21

1-3-1- تعریف کمومتریکس 21

1-3-2- آنالیز اجزای اصلی 23

مقیاس گذاری 24

هم مرکز کردن 24

1-3-3- تصحیح سیگنال عمودی 26

1-3-4- کمترین مربعات جزئی 27

مدل سازی با استفاده از PLS 28

تفسیر مدل PLS 28

صحت مدل 29

1-4- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته 30

1-4-1- مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته 30

1-4-2- مفهوم اولیه 31

حالات اسپین هسته ای 32

1-4-3- گشتاور مغناطیسی هسته 32

1-4-4- جذب انرژی 34

مکانیسم جذب رزونانس 35

1-4-5- دانسیته جمعیتهای حالات اسپین هسته 35

1-4-6- تغییر مکان شیمیایی و اثر مانع 36

1-4-7- معادل بودن شیمیایی 39

1-4-8- انتگرال گیری 39

1-4-9- محیط شیمیایی و تغییر مکان شیمیایی 40

1-4-10- قاعده (N+1) شکاف اسپین –  اسپین 41

منشاء شکاف اسپین – اسپین : 41

1-4-11- روش CPMG 42

1-4-12- کاربرد CPMG در متابونومیک 43

1-5- اهداف تحقیق 44

2-1- آماده سازی نمونه‌ها 46

2-2- اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 47

2-3-  گرفتن طیف NMR نمونه‌ها 47

2-4- بررسی طیف‌های NMR 47

2-4-1- آشنایی  با نرم افراز Mestrenova 47

2-4-2- استفاده از نرم افزار Mestrenova در بدست آوردت داده‌ها 51

2-4-3- عملیات اولیه بر روی طیف 51

3-1- شناسایی متابولیت‌ها 57

3-2- رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار مطلب 59

3-2-1- رسم نمودارهای اولیهPCA  و PLS 59

3-2-2- رسم نمودارهای PCA  و PLS  بعد از اعمال OSC 60

3-2-3- رسم نمودارهای دیگر PLS 61

3-2-4- رسم نمودار PLS جهت جداسازی مراحل سرطان 63

3-3- نتایج اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 64

3 -4- نتایج بررسی پرسشنامه افراد 64

4-1- بحث و نتیجه گیری 67

نتیجه گیری 74

فهرست منابع 75

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید