پایان نامه مطالعه ارتباط بین چند شکلی های حذف و اضافه موجود در اینترون 3 ژن XRCC4 و اینترون 16 ژن ACE و خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا

چکیده

اسکیزوفرنیا یک اختلال روانی شدید همراه با نشانه های مثبت و منفی می باشد. بر اساس مطالعات سبب شناسی و ژنتیکی، وراثت نقش مهمی در بروز بیماری اسکیزوفرنیا دارد همچنین این مطالعات به نقش تعدادی از ژن ها در بروز بیماری اسکیزوفرنیا اشاره می کنند. مکانیسم های ترمیمی در انسان از DNA در برابر آسیب های درون زا و برون زا حفاظت می کنند. ژن XRCC4 نقش مهمی در مسیر ترمیمی NHEJ بازی می کند و NHEJ مسیر اصلی در ترمیم شکست های دو رشته ای DNA است. انواع پلی مورفیسم های موجود در ژن های ترمیمی DNA، قادرند ظرفیت ترمیم DNA و کارایی پروتئین حاصله را تغییر دهند که از این طریق ممکن است در ابتلا به اسکیزوفرنیا نقش داشته باشند. با توجه به عملکرد ژن ACE بر روی نوروترانسمیترها از جمله دوپامین می توان این ژن را به عنوان یک عامل مهم در بروز بیماری های روانی در نظر گرفت. ارتباط بین چندشکلی های حذف و اضافه موجود در اینترون 3 ژن XRCC4 و اینترون 16 ژن ACE با اسکیزوفرنیا در جمعیتی شامل 363 فرد مبتلا به اسکیزوفرنیا و 363 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آنالیزهای رگرسیون لجستیک رابطه معناداری بین چند شکلی های ژنتیکی حذف و اضافه موجود در ژن های XRCC4 ( (OR= 0.92, 95%CI =0.66-1.27, P =0.618و
ACE (OR= 0.94, 95% CI= 0.70-1.27, P = 0.702) و ابتلا به بیماری اسکیزوفرنیا وجود نداشت.

 

کلید واژه: اسکیزوفرنیا، حذف و اضافه

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- اسکیزوفرنیا …………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-2- علائم اسکیزوفرنیا ……………………………………………………………………………………………. 3

1-1-3- سبب شناسی اسکیزوفرنیا ………………………………………………………………………………. 4

1-1-3-1- عوامل ژنتیکی ……………………………………………………………………………………….. 4

1-1-3-2- عوامل بیوشیمیایی ………………………………………………………………………………… 5

1-1-3-3- عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………. 6

1-1-3-4- آسیب شناسی عصبی …………………………………………………………………………… 7

1-1-4- انواع اسکیزوفرنیا……………………………………………………………………………………………….. 8

1-1-5- درمان اسکیزوفرنیا ……………………………………………………………………………………………. 8

1-2- ژن ترمیمی XRCC4 ………………………………………………………………………………………………… 9

1-3- ژن ACE …………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-4- هدف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1 مطالعات زیست شناختی اسکیزوفرنیا ………………………………………………………………………. 14

2-2- مطالعات انجام شده در رابطه با XRCC4 ……………………………………………………………… 14

2-3- مطالعات انجام شده در مورد ژن ACE ………………………………………………………………….. 15

2-4- فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل سوم: وسایل ، مواد و روشها

3-1- نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 18

3-2- وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 18

3-3- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………… 19

3-4- تهیه محلول ها……………………………………………………………………………………………………………. 20

3-5- استخراج DNA از خون محیطی به روش جوشاندن (Boiling) ………………………….. 20

3-6- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ………………………………………………………………………….. 20

3-7- تعیین ژنوتیپ ژن XRCC4 …………………………………………………………………………………….. 21

3-8- تعیین ژنوتیپ ژن آنژیو تنسین ……………………………………………………………………………….. 22

3-9- الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-10- رنگ آمیز ژل……………………………………………………………………………………………………………. 24

3-11- تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه ………………………………………………………………. 27

4-2- نتایج حاصل از بررسی عوامل خطر کیفی دخیل در اسکیزوفرنیا ……………………….. 27

4-3- نتایج حاصل از بررسی چند شکلی D/A در ژن XRCC4 ………………………………….. 28

4-3-1- مقایسه فراوانی های ژنوتیپی و آللی بین دو گروه شاهد و بیمار ……………….. 28

4-3-2- مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چند شکلی I/D ژن XRCC4 بین

دو گروه شاهد و بیمار، پس از تعدیل عوامل خطر اسکیزوفرنیا ………………………………….. 29

4-4- نتایج حاصل از بررسی چند شکلی I/D در ژن آنژیوتنسین …………………………………. 31

4-4-1- مقایسه فراوانی های ژنوتیپی و آللی بین دو گروه شاهد و بیمار ………………… 31

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

4-4-2- مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چند شکلی I/D ژن آنژیوتنسین،

بین دو گروه شاهد و بیمار، پس از تعدیل عوامل خطر بیماری اسکیزوفرنیا ……………… 32

 

فصل پنجم: بحث

5-1- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………… 35

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید