پایان نامه مرکز توریست درمانی خلیج فارس

دانشگاه پیام نور

دانشکده هنر و معماری هرمزگان ، مرکز بندر عباس

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته معماری

عنوان پایان نامه:

مرکز توریست درمانی خلیج فارس

استاد راهنما:

آقای دکتر حمید رضا عامری سیاهویی

استاد مشاور:

آقای دکترامیر حسین گرکانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………….. 1

فصل اول………………………………………………………………. 3

کلیات پژوهش……………………………………………………….. 3

1-1بیان مسئله……………………………………………………… 4

1-1-1گردشگری تندرستی……………………………………………5

1-1-2 گردشگری درمانی……………………………………………. 6

1-1-3 گردشگری پزشکی……………………………………………. 6

1-3 سوال های اصلی تحقیق……………………………………….. 7

1-4 اهداف……………………………………………………………….. 8

1-5 روش تحقیق……………………………………………………….. 8

فصل دوم………………………………………………………………… 9

مبانی نظری……………………………………………………………. 9

2-1معنای لغوی توریست……………………………………………. 10

2-2  توریسم و انواع آن………………………………………………. 10

2-3 تعریف توریست……………………………………………………11

2-5  انواع توریسم……………………………………………………. 14

2-5-1 توریسم تندرستی (توریسم سلامت)……………………… 14

2-5-2 توریسم درمانی (توریسم سلامت)………………………… 14

2-5-3 توریسم پزشکی (توریسم سلامت)………………………… 14

2-5-4 توریسم ورزشى……………………………………………… 15

2-5-6 توریسم کشاورزی……………………………………………. 15

2-5-7 توریسم مجازی……………………………………………… 16

2-5-8 توریسم زیست محیطی…………………………………….. 16

2-5-9 توریسم فروشگاه کتاب………………………………………16

2-5-10 توریسم آموزشی……………………………………………. 16

2-5-11 توریسم آثار باستانی………………………………………. 16

2-5-12 توریسم تفننی……………………………………………. 16

2-5-13 توریسم فراگیر……………………………………………. 17

2-5-14 توریسم دائمی……………………………………………. 17

2-5-15 توریسم سفری……………………………………………. 17

2-5-16 توریسم فضایی…………………………………………… 17

2-5-17 توریسم فرهنگی……………………………………………. 17

2-5-18 توریسم ویرانه ها……………………………………………. 18

2-5-19 توریسم نیاشناسی…………………………………………. 18

2-5-20 توریسم سیاه……………………………………………….. 18

2-5-21 توریسم افیونی……………………………………………. 18

2-5-22 طبیعت گردی……………………………………………. 19

2-5-23 توریسم سخت……………………………………………. 19

2-5-24 توریسم قمار……………………………………………. 19

2-5-25 توریسم باغبانی……………………………………………. 19

2-5-26 توریسم میراث فرهنگی………………………………………. 19

2-5-27 توریسم تفریحی……………………………………………19

2-5-28 توریسم خاص……………………………………………….. 20

2-5-29 توریسم فرهنگ عامه………………………………………… 20

2-5-30 توریسم پیوسته……………………………………………. 20

2-5-31  توریسم زیارتی……………………………………………. 20

2-5-32  توریسم تنها……………………………………………. 20

2-5-33  توریسم آبهای معدنی و چشمه ها…………………….. 20

2-5-34  توریسم مناطق کویری……………………………………. 21

2-5-35  توریسم چمدانی……………………………………………21

2-5-36  توریسم کاروتجارت………………………………………….21

2-5-37  توریسم مناسبتها و وقایع خاص…………………………. 21

2-5-38  توریسم شکار……………………………………………. 21

2-5-39  توریسم حادثه جو………………………………………….21

2-5-40 توریسم تشویقی…………………………………………… 22

2-6 توریسم درمانی چیست؟……………………………………… 22

2-6-1گردشگری تندرستی…………………………………………. 24

2-6-2 گردشگری درمانی…………………………………………… 24

2-7  تاریخچه……………………………………………………….. 25

2-8 توریسم درمانی در جهان……………………………………… 26

2-8-1 فیلیپین……………………………………………………….. 29

2-8-2هندوستان……………………………………………………. 30

2-8-3سنگاپور………………………………………………………. 30

2-8-4 تایلند………………………………………………………… 31

2-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان….32

2-10 گردشگری در ایران……………………………………………34

2-11جهانگردی……………………………………………………. 36

2-11-1 رشد فزاینده گردشگری………………………………….. 37

2-12 ارکان صنعت جهانگردی…………………………………….. 38

2-12-1 منابع طبیعی………………………………………………38

2-12-2 عوامل زیر بنایی……………………………………………38

2-12-3 تجهیزات حمل و نقل…………………………………….. 39

2-13 صنعت توریسم……………………………………………… 39

2-14 جهانگردی و عمران منطقه ای………………………………40

2-15 تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی……………………………40

2-16 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی…………….. 41

2-17 نگرش ایران به توریسم…………………………………….. 41

2-17-1 – سیاست های کلی………………………………….. 42

2-17-2 – سیاست های اجرایی…………………………………. 42

2-18 اثرات زیست محیطی گردشگری………………………….. 43

2-18-1 آب…………………………………………………………. 44

2-18-2 خاک………………………………………………………… 44

2-18-3 هوا………………………………………………………… 44

2-19 منابع اطلاعاتی گردشگری………………………………… 44

2-21 نگاهی به آینده………………………………………………47

2-22مفهوم و مبانی  اکوتوریسم……………………………….. 48

2-23 جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم………………… 49

2-24 منشور جهانگردی…………………………………………..51

2-25 آسیب به محیط زیست …………………………………. 53

2-26 گردشگری – محیط زیست……………………………….. 55

2-26-1 مناطق حفاظت شده………………………………….. 55

2-26-2  استراتژی جهانی حفاظت …………………………… 55

2-26-3 ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده…………… 56

2-27 توریسم درمانی در ایران………………………………….. 57

2-28 درمان………………………………………………………. 58

2-29 تاریخچه احداث مراکز درمانی…………………………….. 58

2-30 بیمارستان ها در ایران…………………………………….. 61

2-31 طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی………………. 67

2-31-1- طرح مراکز درمانی تخصصی…………………………… 67

2-32 وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن….67

2-33 بخش اداری………………………………………………. 71

2-33-1 ورودی………………………………………………….. 71

2-33-2 حوزه ریاست ، حوزه مدیریت……………………….. 73

2-33-3 بایگانی……………………………………………….. 74

2-34 بخش های رفاهی جنبی……………………………… 74

2-34-1 اقامتگاه برای همراهان بیمار……………………….. 74

2-34-2 مهد کودک……………………………………………… 75

2-36 بخش تشخیصی – درمانی…………………………… 78

2-36-1 بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی….78

2-37 بخش خدماتی…………………………………………. 81

2-38 بخش بستری داخلی / جراحی……………………… 83

2-38-1 شرایط مناسب محیط بیمار………………………….83

2-38-1-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود….83

2-38-1-1-1 نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی………… 84

2-38-1-1-2   ابعاد پنجره…………………………………… 84

2-38-1-1-3  مکان پنجره ها……………………………….. 85

2-38-1-1-4  جلوگیری از تابش آفتاب………………………85

2-38-1-1-5   نوع بازشوی پنجره ها……………………… 85

2-38-1-1-6  نور مصنوعی…………………………………. 86

2-38-1-1-7   نور مصنوعی در اتاق های بستری……….. 86

2-38-1-1-8  چراغ مطالعه……………………………….. 86

2-38-1-1-9   چراغ عمومی اتاق…………………………… 86

2-38-1-1-10  چراغ خواب…………………………………. 86

2-38-1-1-11   چراغ راهروها……………………………….. 87

2-38-1-1-12  تهویه مکانیکی……………………………….. 87

2-39 صدای مطلوب و نامطلوب……………………………… 87

2-39-1 تعریف………………………………………………… 87

2-39-2 صدای نامطلوب……………………………………….. 88

2-39-3 محل استقرار ساختمان بیمارستان………………… 88

2-39-4 پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان………… 89

2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاری…………………….. 89

2-38-2 اتاق روز بیماران……………………………………….. 90

2-38-3 نشیمن بیماران……………………………………….. 90

2-38-4 فضای معماری…………………………………………..91

2-38-4-1 کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری…………….91

2-40 عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری………………..94

2-40-1 پیشخوان………………………………………………. 94

2-40-2  محل منشی بخش………………………………….. 95

2-40-3  اتاق سرپرستار بخش……………………………….. 95

2-40-4 فضای کافی در اطراف تخت بیمار……………………. 95

2- 40-5 فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی…..95

2-40-6 فضاهای پشتیبانی…………………………………… 96

2-40-7 توالت و دستشویی کارکنان……………………………96

2-41 تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان…………………..96

2-41-1 فضای اطراف تخت بیمار……………………………….. 96

2-41-2 اتاق معاینه و درمان……………………………………. 96

2-41-3 گزارش نویسی پزشکان……………………………….. 97

2-41 ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی……… 97

2-41-1 جهت نور گیری بخش های بستری……………………. 98

2-41-2 گسترش آینده……………………………………………. 98

2-41-3 شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل…………. 98

2-41-4 داروخانه مرکزی………………………………………….. 99

2-41-5 آشپزخانه مرکزی………………………………………….. 99

2-41-6 انبار مرکزی……………………………………………….. 100

2-41-7 مرکز جمع آوری و دفع زباله……………………………… 100

2-41-8 حمل جسد بیمار فوت شده……………………………. 100

2-41-9 مکان ایستگاه پرستاری…………………………………. 100

2-41-10 مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری….101

2-42 مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری……102

2-42-1 اتاق دارو و کار تمیز……………………………………….. 102

2-42-2 اتاق کار کثیف…………………………………………….. 102

2-42-3 اتاق معاینه و درمان……………………………………… 102

2-42-4 اتاق جمع آوری کثیف……………………………………… 103

2-42-5 اتاق نظافت………………………………………………… 103

2-42-6 برانکار و صندلی چرخدار………………………………….. 103

2-42-7 ترولی اورژانسز…………………………………………….. 103

2-42-8 آبدارخانه……………………………………………………. 103

2-42-9 ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور…104

2-43 اتاق بستری یک تختخوابی…………………………………. 104

2-47 اتاق نظافت……………………………………………………..108

2-50-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود….113

2-50-1-1 نور مصنوعی……………………………………………. 113

2-50-1-2 جلوگیری از صدای نا مطلوب………………………….. 113

2-50-1-3 رنگ و فضای معماری………………………………….. 113

2-50-1 -4 نور طبیعی………………………………………………113

2-50-1 -5  ابعاد پنجره ها………………………………………… 114

2-50-1 -6  مکان پنجره ها……………………………………….. 114

2-50-1 -7 نوع بازشوی پنجره ها……………………………….. 114

2-250-1 -8  جلوگیری از تابش آفتاب…………………………… 114

2-50-1 -9   نور مصنوعی…………………………………………. 114

2-50-1 -10 جلوگیری از صدای نامطلوب………………………… 115

2-50-1 -11 فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند…..115

2-50-1 -12  فضای معماری……………………………………….. 115

2-50-2 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان…..117

2-50-3 ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند….117

2-50-4 ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی…………………. 118

2-50-5 ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه….119

2-50-6 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان………119

2-50-7 ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری…………121

2-50-7-1 پیش ورودی و خروجی بخش…………………………….. 122

2-50-7-2 مکان فضاهای اداری و پشتیبانی………………………… 123

2-50-7-3 فضاهای خارج بخش……………………………….. 124

2-50-7-4 کارگاه تعمیر تجهیزات……………………………….. 124

2-50-7-5 پیش ورودی بخش……………………………….. 124

2-50-7-6 فضای بستری بیماران……………………………….. 125

2-50-7-7 فضاهای پشتیبانی……………………………….. 125

2-50-7-8 فضاهای اداری و کارکنان……………………………….. 126

2-50-7-9 فضاهای خارج از بخش……………………………….. 126

2-50-7-10 پیش ورودی بخش……………………………….. 126

2-50-7-11 رختکن کارکنان……………………………….. 127

2-50-7-12 سرویس های بهداشتی کارکنان………………….. 128

2-50-7-13 اتاق نظافت……………………………….. 128

2-50-7-6 فضای بستری بیماران……………………………….. 128

2-50-7-6-1 فضای بستری باز……………………………….. 128

2-50-7-6-2  اتاق های ایزوله……………………………….. 129

2-50-7-6-3 اتاق بستری بیمار……………………………….130

2-50-7-6-4  پیش ورودی اتاق ایزوله……………………………….. 131

2-50-7-6-5 ایستگاه پرستاری……………………………….. 131

2-50-7-11فضاهای اداری و کارکنان……………………………….. 134

2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان……………………………….. 134

2-50-7-11-2 اتاق مدیر بخش……………………………….. 134

2-50-7-11-3 اتاق منشی بخش……………………………….. 135

2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش……………………………….. 135

2-50-8 فضاهای خارج بخش……………………………….. 135

2-50-8-1 اتاق های انتظار همراهان……………………………….. 135

2-50-8-2 ایستگاه پرستاری……………………………….. 136

2-50-8-3 اتاق دارو و کار تمیز……………………………….. 136

2-50-8-5  اتاق ایزوله……………………………….. 138

2-50-8-7 اتاق درمان……………………………….. 141

2-50-8-8 اتاق کار کثیف……………………………….. 142

2-50-8-9 آزمایشگاه……………………………….. 142

2-51 خدمات پیشگیری و درمان……………………………….. 143

2-51-1    – طب نوین……………………………….. 144

2-51-1-1   آب درمانی……………………………….. 144

2-51-1-2   کار درمانی……………………………….. 146

2-51-1-3     گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان………… 147

2-51-1-4     فیزیوتراپی……………………………….. 147

2-51- 2  طب اسلامی و سنتی……………………………….. 148

2-51-2-1 تعریف طب اسلامی و سنتی ……………………….. 148

2-51-2-2  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن………………………… 148

2-51-2-3  تاریخچه طب سنتی……………………………….. 149

2-51-2-3-1 – دوران هخامنشی……………………………….. 149

2-51-2-3-2  – دوران ساسانی……………………………….. 149

2-51-2-3-3 – دوران اسلامی……………………………….. 149

2-51-2-3-1 دوران هخامنشی……………………………….. 149

2-51-2-3-2  دوران ساسانیان……………………………….. 150

2-51-2-3-3 دوران اسلامی……………………………….. 150

2-51-2-4تفاوت طب اسلامی با طب مدرن………………….. 151

2-51-2-5 اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی………. 152

2-51-2-6 کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی…………….. 153

2-51-2-6-1  – درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه )……………… 153

2-51-2-6-2 – درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه )…………………… 154

2-51-2-6-3– درمانهای دستی ( تدبیر بالید )…………………… 154

2-51-2-7 گیاه درمانی……………………………….. 156

2-51-2-8 مزاج شناسی……………………………….. 156

2-51-2-9 غذا درمانی ………………………………. 157

2-51-3   طب خاص……………………………….. 157

2-51-3-1  دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) ……………………….. 157

2-51-3-2 نمک درمانی……………………………….. 161

2-51-3-3- رنگ درمانی……………………………….. 162

2-51-3- 4 گشتالت درمانی……………………………….. 164

2-51-3-5 آبمیوه درمانی……………………………….. 165

2-51-3-6 – سنگ درمانی……………………………….. 166

2-51-3-7 خواب درمانی……………………………….. 167

3-23-3-9 آفتاب درمانی……………………………….. 170

3-23-3-10 رایحه درمانی……………………………….. 171

2-51-3-11هنر درمانی……………………………….. 172

2-51-3-12 موسیقی درمانی……………………………….. 174

2-51-3-13- کایروپرکتیک درمانی……………………………….. 175

2-51-3-14- نور درمانی……………………………….. 177

2-51-3-15- مغناطیس درمانی……………………………….. 179

2-51-3-16- دعا درمانی……………………………….. 180

2-51-3-18-  آب درمانی……………………………….. 181

2-51-3-19-  آب درمانی در ارتوپدی…………………………. 181

2-51-3-19 گل درمانی……………………………….. 183

2-51-3-20-   سرما درمانی……………………………….. 183

2-51-3-21- بازتاب درمانی……………………………….. 185

2-51-3-22- ویتامین درمانی………………………………. 186

2-51-3-23- هیپنوتیزم درمانی……………………………….. 186

2-51-3-24-  انرژی درمانی……………………………….. 187

2-51-3-25-  طبیعت درمانی……………………………….. 189

3- 1 اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا……………………………….. 192

3-7 بهترین فرم ساختمان های درمانی  بر اساس اقلیم………… 203

3-8 تحلیل سایت………………………………. 205

3-8-1- شناخت بستر طرح……………………………. 208

3-9 چشم اندازی بر آثارو بناهای تاریخی هرمزگان…………….210

3-9-1 اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان…..210

لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان………….210

1-  حمام گله داری……………………………….. 210

2 – مسجر گله داری……………………………….. 210

3 – معبد هندوها……………………………….. 210

4- مسجر جامع دلگشا……………………………….. 210

5- امامزاده شاه محمد تقی……………………………….. 210

6- صید مشتا – سواحل بندر عباس…………………………. 210

7- برکه های باران……………………………….. 211

8- امامزاده سید محمد……………………………….. 211

9 – حمام باستانی گپ……………………………….. 211

10- محله باستانی سورو……………………………….. 211

11- کلاه فرنگی……………………………….. 211

12- موزه بزرگ بندر عباس……………………………….. 211

13-قلعه فین……………………………….. 211

14- پل لاتیدان……………………………….. 211

15 – مجموعه توریستی گنو……………………………….. 211

جاذبه های گردشگری کیش……………………………….. 211

1 –  کشتی یونانی کیش……………………………….. 211

2- شهر زیر زمینی کاریز کیش……………………………….. 211

3- شهر تاریخی حریره……………………………….. 211

4- پارک دلفین های کیش……………………………….. 212

5- پارک ساحلی مرجان……………………………….. 212

6- اسکله بزرگ تفریحی کیش……………………………….. 212

7 – درخت سبز کیش……………………………….. 212

8- آب انبار سنتی کیش……………………………….. 212

9 – پلاژ بانوان و آقایان……………………………….. 212

10- روستای باغو کیش……………………………….. 212

جاذبه های گردشگری قشم……………………………….. 212

1- دره ستاره ها……………………………….. 212

2- تنگه چاه کوه……………………………….. 212

3- جنگل های حرا……………………………….. 212

4- تنگه پرتغالیها……………………………….. 212

5- غارهای خربس……………………………….. 212

6- غار نمکدان……………………………….. 213

7- روستای توریان……………………………….. 213

8 – سد تاریخی گوران……………………………….. 213

9 – چاه های لافت……………………………….. 213

10- کاسه سلخ……………………………….. 213

11- بام قشم………………………………..213

2133-10 مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس  و حوزه خلیج فارس…..219

3-11 موقعیت جغرافیایی……………………………….. 219

3-12 ویژگیهای طبیعی……………………………….. 220

3-13 خلیج فارس………………………………. 220

3-14 تنگه هرمز……………………………….. 221

3-15 آب و هوا……………………………….. 221

3-16 ویژگیهای اجتماعی……………………………….. 221

3-17 معرفی شهرستان های استان…………………….. 222

3-18 سابقه تاریخی……………………………….. 224

3-19 مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی………..226

3-20 نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی……227

3-21 هویت……………………………….. 229

3-21- 1 عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل………..229

3-21-2 هویت در قلمرو بومی یا محلی……………………… 230

3-21-3 هویت در قلمرو ملی……………………………………. 231

3-21-4 شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس……………… 232

3-21-5 هویت اقتصادی سواحل بندرعباس…………………….. 233

3-21- 6 هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس……….. 234

3-21-7 هویت گردشگری سواحل بندرعباس………………….. 237

3-22  مطالعات سیاسی ……………………………….240

3-23 فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی…….241

3-24″مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی………….242

3-24-1 ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان……………………. 242

3-24-2) محل استقرار بیمارستان……………………………….. 243

3-24-3) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان…………………… 245

3-24-4) نیروی انسانی……………………………….246

3-25 طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم………………………….. 247

3-25-1 سازمان جهانی توریسم……………………………….. 247

3-25-2 قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم…………248

3-25-2-1 ماده اول : ” تضمین  ایمنی “………………………. 249

3-25-2-2 ماده دوم ” تدابیر پیشگیرانه “……………………… 249

3-25-2-3 ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها…..251

3-26 اجرای مفاد قطعنامه……………………………….. 252

3-25-1– شناسایی خطر……………………………….. 252

6-5-1-1 – بیماری ………………………………. 254

6-5-1-2 – حادثه………………………………. 254

6-5-1-3– تجاوز به حقوق و امنیت ……………………….254

3-27– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر…..254

3-27-1 : استاندارد ها……………………………….. 255

3-27-2 : رهنمود ها……………………………….. 255

3-27-3– تامین خدمات کمک رسانی………………………. 256

3-27-3-1 کمک رسانی حقوقی……………………………….. 256

3-27-3-2 کمک رسانی پزشکی……………………………….. 257

3-28 دسترسی به شبکه……………………………….. 259

3-29 نظارت……………………………….. 259

3-29-1 مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است…………. 260

3-31 رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه…………………….. 261

3-32 شرکت کمک رسان ایران……………………………….. 261

3-33 سایر بیمه ها……………………………….. 261

3-34 تاثیر توریسم بر اقتصاد ……………………………….262

3-34-1 کسب ارز خارجی……………………………….. 262

3-34-2 تهیه مشاغل……………………………….. 262

3-34-3 تنوع فعالیت های اقتصادی………………………….. 263

3-35 اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی…………. 263

3-35-1 جهانگردی بین المللی………………………………. 263

3-35-2 جهانگردی درون مرزی………………………………. 263

3-36 توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی )…………… 264

3-37 معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان……………..267

3-38 تاریخچه………………………………. 268

3-39 اتوماسیون ساختمان چیست؟………………. 269

3-39-1 تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان………. 270

–  نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات……………………………….. 274

3-40 هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند……275

3-41 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها…………..276

3-42 امکانات بیمارستان هوشمند……………………………….. 277

3-42-1 امکانات اتاق بیمار……………………………….. 277

3-42-2 امکانات اتاق های عمل……………………………….. 278

3-42-3 امکانات محیطی……………………………….. 278

3-43 نتیجه……………………………….. 279

فصل چهارم……………………………….. 281

جمع بندی……………………………….. 281

طراحی و مراحل طراحی……………………………….. 281

4-1 نمونه مشابه………………………………. 282

4-2 نتیجه گیری ……………………………….289

4-3 برنامه فیزیکی……………………………….. 291

فهرست منابع……………………………….. 295

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.