پایان نامه محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک – گرایش ماده چگال

 محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

  استاد راهنما

دکتر غلامحسین بردبار 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این رساله ما به کمک روش بسط خوشه ای برخی از خصوصیت های ترمودینامبکی سیال هلیم III را در یک بعد، در دمای معین محاسبه کرده ایم. پتانسیل لنارد-جونز را به عنوان پتانسیل بر همکنش بین اتم های هلیم III  در نظر گرفته ایم. در ابتدا انرژی تک جسمی، دو جسمی و آنتروپی سیستم را محاسبه کرده ایم و بعد به کمک این ها برخی از خواص ترمودینامیکی سیستم از جمله : انرژی آزاد، معادله حالت و ظرفیت گرمایی را به دست آورده ایم.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 فصل اول………………………………………………………………………………………………………..1

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..2

1-1) نانو فناوری و کاربرد های آن.……………………………………………………………………….2

1-2) انواع نانو مواد……………………………………………………………………………………………3

1-3) کاربرد های نانو فنّاوری………………………………………………………………………………4

1-3-1) کاربرد نانو فناوری در پزشکی…………………………………………………………………..4

1-3-2) کاربرد نانو فناوری در کشاورزی………………………………………………………………..5

1-3-3) کاربرد نانو فناوری در خودرو سازی……………………………………………………………5

1-4) هدف ما در این پایان نامه……………………………………………………………………………6

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….8

 نانو لوله های کربنی و خواص آن ها…………………………………………………………………9

2-1) نانو لوله های کربنی…………………………………………………………………………………..9

2-2) خواص نانو لوله های کربنی……………………………………………………………………….10

2-2-1) خواص مکانیکی………………………………………………………………………………….10

2-2-2) خواص حرارتی……………………………………………………………………………………10

عنوان                                                                                               صفحه

2-2-3) خاصیت ذخیره سازی نانولوله های کربنی………………………………………………11

فصل سوم………………………………………………………………………………………………….12

 آشنایی با هلیم و ویژگی های آن………………………………………………………………..13

3-1) آشنایی با  هلیم…………………………………………………………………………………….13

3-2) کاربرد های هلیم……………………………………………………………………………………15

3-3) هلیم در نانو لوله کربنی…………………………………………………………………………..16

3-4) قطره هلیم………………………………………………………………………………………………….17

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………..19

 روش بسط خوشه ای برای محاسبه خصوصیّات

ترمودینامیکی سیستم مورد نظر ………………………………………………………………….20

4-1) روش بسط خوشه ای………………………………………………………………………………20

4-2) محاسبه انرژی سیستم به کمک بسط خوشه ای……………………………………………21

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………….29

 محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم  III

 تزریق شده در یک نانو لوله  در دمای معین………………………………………………....30

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………30

5-2) محاسبه سهم انرژی خوشه تک جسمی (E1) ……………………………………………..30

عنوان                                                                                             صفحه

5-3) محاسبه سهم انرژی خوشه دو جسمی (E2) ……………………………………………33

فصل ششم………………………………………………………………………………………………36

 نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………37

6-1) انرژی تک جسمی سیستم (E1) …………………………………………………………..37

6-2) انرژی دو جسمی سیستم (E2) …………………………………………………………….38

6-3) انرژی کل سیستم (E) ……………………………………………………………………….39

6-4) آنتروپی سیستم…………………………………………………………………………………40

6-5) انرژی آزاد سیستم………………………………………………………………………………41

6-6) فشار سیستم……………………………………………………………………………………..42

6-7) ظرفیت گرمایی سیستم……………………………………………………………………….43

فصل هفتم………………………………………………………………………………………………45

 خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………..46

منابع………………………………………………………………………………………………….…..47

نانو فناوری و کاربرد های آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.