پایان نامه لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          عربی  

فارسی

انگلیسی

آستارسول( دواء مبید للامیبات) آستارسول- یک ترکیب آبی آرسنیک که در درمان آمیباز بکار می رود. Acetarsol
آفَه ضایعه – آزار Lesion
آکل – آکله الفم التهاب قانقاریائی دهان Noma
آلام النُّمو درد قد کشیدن Growing pains
أبابه –  حنین للوطن احساس غربت – درد وطن Nostalgia
إباضَه تخمک گذاری Ovulation
ابتلاع خوردن – بلعیدن Ingestion
إبرَه سوزن Needle
أبله کند ذهنی Imbecile
إبهام القدَدم شست پا Hallux
أثر اثر- نتیجه یک عمل Effect
الاثنا عشری – العَفَج دوازدهه – اثنی عشر Duodenum
أثنی نژادی – انسانی Ethnic
إثیثیل اتیل – ریشه یک ظرفیتی. Ethyl
أثیر(کیمیاء) اِتر-مایع قابل احتراق Ether
إثیلین ثنائی الأمین ایلن دیامین Ethylenediamine
إثیوبروبازین – مناهض للکولینیات وللهستامین. اتوپروپازین – یک ماده ضد اسپاسم Ethopropazine
إجازه – رُخصَه اجازه – پروانه Licence
إجباریّ واجب – حتمی Obligate
اجتثاث الاحشاء درآوردن احشاء exenteration
أجْرَد- فاقد الشعر طاس – بی مو Glabrous
أجسام غولجی اجسام گلژی Golgi bodies
إجهاض سقط جنین Abortion
أحادی السّکارید مونوساکارید – قند ساده Monosaccharide
أحادی العین – وحید العینین یک چشمی Monocular
احتشاء ناحیه آنفارکتوس زده Infarct
احتشاء انفارکتوس Infarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیات آلودگی – آلودگی به انگل Infestation
احتقان – حُقن – حُقنه تزریق Injection
احتکاک اصطکاک Friction
إحصار القلب بلوک قلب Heart block
احمرارُالجِلد سرخی فوق العاده پوست Erythroderma
إحولال تحتانی هیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد. Hypoporia
اختصاصی الجذام جذام شناس Leprologist
اختصاصی الطب الباطنی متخصص طب داخلی Internist
اختصاصیّ المالاریا مالاریا شناس Malariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیه متخصص رژیم غذائی Dietitian
اختیاری – مُخیَّر مشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاری Facultative
أخرمی ترقُوی اخرومی – ترقوه ای Acromio clavicular
أخرمی غرابی زائده اخرومی Acromion
إخصاب بارور کردن Fertilization
أخلاقیات اخلاق مجموعه اصول اخلاقی. Ethics
أخمَصی کف پائی Plantar
إدرار البول افزایش ادرار Dieresis
إدراک فهم – درک Perception
أدرَه – قیله مائیه هیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است. Hydrocele
أدرنالین آدرنالین Adrenalin
الاستمناء استمناء –استشهاء Masturbation
إدمان – عاده- أهبه عادت Habit
إدمان المورفین اعتیاد به مرفین Morphinism
أدمه لا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قراردارد Derma
أدویه جالینوسیه داروهای جالینوسی Galenical
الأدیم الباطن درون پوست Endoderm
الأدیم الظاهر اکتودرم –برون پوست Ectoderm
الأدیم المتوسط مزودرم – قشر میانی یاخته های جنین Mesoderm
إذکار نرینه سازی Masculinization
أُذن گوش Ear
أُذُنی گوشی – مربوط به گوش Otic
أُربی مغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران. Inguinal
الاربیّه کشاله ران Groin
ارتشاح جریان نفوذ مایع Infiltration
أحادی السّکارید مونوساکارید – قند ساده Monosaccharide
أحادی العین – وحید العینین یک چشمی Monocular
احتشاء ناحیه آنفارکتوس زده Infarct
احتشاء انفارکتوس Infarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیات آلودگی – آلودگی به انگل Infestation
احتقان – حُقن – حُقنه تزریق Injection
احتکاک اصطکاک Friction
إحصار القلب بلوک قلب Heart block
احمرارُالجِلد سرخی فوق العاده پوست Erythroderma
إحولال تحتانی هیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد. Hypoporia
اختصاصی الجذام جذام شناس Leprologist
اختصاصی الطب الباطنی متخصص طب داخلی Internist
اختصاصیّ المالاریا مالاریا شناس Malariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیه متخصص رژیم غذائی Dietitian
اختیاری – مُخیَّر مشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاری Facultative
أخرمی ترقُوی اخرومی – ترقوه ای Acromio clavicular
أخرمی غرابی زائده اخرومی Acromion
إخصاب بارور کردن Fertilization
أخلاقیات اخلاق مجموعه اصول اخلاقی. Ethics
أخمَصی کف پائی Plantar
إدرار البول افزایش ادرار Dieresis
إدراک فهم – درک Perception
أدرَه – قیله مائیه هیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است. Hydrocele
أدرنالین آدرنالین Adrenalin
الاستمناء استمناء –استشهاء Masturbation
إدمان – عاده- أهبه عادت Habit
إدمان المورفین اعتیاد به مرفین Morphinism
أدمه لا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قراردارد Derma
أدویه جالینوسیه داروهای جالینوسی Galenical
الأدیم الباطن درون پوست Endoderm
الأدیم الظاهر اکتودرم –برون پوست Ectoderm
الأدیم المتوسط مزودرم – قشر میانی یاخته های جنین Mesoderm
إذکار نرینه سازی Masculinization
أُذن گوش Ear
أُذُنی گوشی – مربوط به گوش Otic
أُربی مغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران. Inguinal

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد