پایان نامه عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده معماری و هنر،گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش:برنامه ریزی منطقه ای

عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

استاد راهنما:

کرامت اله زیاری

استاد مشاور:

دکتر واراز مرادی مسیحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه:

مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفت بر مبنا مسئله مشکلات و معضلات تهران که برخی انتقال پایتخت” را راه حل برون رفت از وضعیت فعلی کلانشهر تهران مطرح نموده بودند مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سابقه طولانی مطرح شدن این طرح از سال 1368 و نگرش های متفاوتی که به این امر مهم در سال های اخیر بود.این پژوهش با هدف شناسایی تبعات انتقال پایتخت در مقیاس ملی به نگارش درآمده است و باروش کیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات به سوالات اولیه تحقیق پاسخ داده شد که بررسی تجارب دیگر کشور در امر انتقال پایتخت را نمیتوان با کشورایران مقایسه نمود چرا که در اکثر کشورها علت اصلی این امر مشکلات شهری پایتخت اولیه نبودهاست و همچنین نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و نظام برنامه ریزی از جمله مواردی است که ابتدامورد بررسی قرار گیرد که طرحی همچون انتقال پایتخت در چه نوع نظام برنامه ریزی انجام میپذیرد. متاسفانه طی سالیان اخیر مطرح شدن انتقال پایتخت در ایران فقط با نگرش رهایی ازمشکلات تهران مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر را در برنامه ریزی فضایی کشور مورد غفلت واقع شده است ،در این پژوهش طرح انتقال پایتخت مردود محسوب شده و طرح های جایگزینی جهت تمرکز زدایی و ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیکی تفویض اختیار به استان ها،ایجاد قطب های اقتصادی درسایر نقاط کشور ارائه گردید.

پایتخت ،مهاجرت ،تمرکز ،انتقال کلیدواژه: کلانشهر

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه  مناسب است                            تاریخ امضاء

فهرست مطالب

 

1-1-مقدمه : 17

1-2- بیان مساله تحقیق : 17

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن : 18

1-4- هدفهای تحقیق : 18

1-5-  سوالات و فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : 19

1-8- روش تحقیق  ( تاریخی ، توصیفی،و غیره) 20

1-9- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،….): 20

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 21

2-1- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی.. 23

2-1-1- مفهوم پایتخت… 23

2-1-2- انواع پایتختها 26

2-1-2-1- پایتختهای  چندکاره: 29

2-1-2-2- پایتختهای سیاسی: 29

2-1-2-3- پایتختهای امپریالی سابق: 30

2-1-2-3- پایتختهای ایالتی: 30

2-1-2-4- پایتختهای برتر: 30

2-1-2-5- پایتختهای منظومهای.. 39

2-1-2- نقشهای شهر پایتخت… 41

2-1-2- 1- نقش سیاسی شهر پایتخت… 42

2-1-2- 1- نقش اقتصادی شهر پایتخت… 43

2-1-3- نقش و کارکرد پایتخت در جغرافیای سیاسی.. 45

2-2- نقش متحول شهر پایتخت در گذشته، حال و آینده 52

2-3- تجربیات انتقال پایتخت در جهان و ایران. 55

2-3-1- تجربیات انتقال پایتخت در ایران. 55

2-3-2- تجربیات انتقال پایتخت در جهان. 59

2-3-2-1- آلمان. 61

2-3-2-2- استرالیا 65

2-3-2-3- برزیل.. 71

2-3-2-4- پاکستان. 77

2-3-2-5- ترکیه. 84


2-3-2-7-  قزاقستان. 942-3-2-6- ژاپن.. 87

2-3-2-8- مالزی.. 99

2-3-2-9- تانزانیا 103

2-3-2-10- ساحل عاج.. 105

-3-5 بررسی تجارب انتقال پایتخت در جهان. 108

-2-3تمرکز و عدم تمرکز (تئوری ها و تجربیات جهانی) 110

-3-3اثرات فضایی نظام متمرکز و غیر متمرکز. 113

-4-3تمرکز و عدم تمرکز با تکیه بر ابعاد مدیریتی: 114

-1-4-3نظام مدیریتی متمرکز. 115

-2-4-3 نظام مدیریتی غیر متمرکز. 116

-6-3تمرکز زدایی در ایران(سیاست ها و اقدامات) 120

-1-4مقدمه: 136

-2-4نام تهران. 137

-3-4تاریخ تهران. 138

-4-4چگونگی شکل گیری کلانشهر تهران. 140

-1-4-4شکل گیری کالبدی کلانشهر تهران. 14
4-4-3- شاخص واکنش فعالیت و جمعیت در منطقه. 146-2-4-4شاخص جمعیتی.. 143

4-5- بلایای طبیعی.. 148

4-5-1- جغرافیا  تهران. 148

4-5-2- لرزه خیزی.. 151

4-6- اقلیم. 154

4-6-1- آلودگی های (آسیب ها) زیست محیطی شهر تهران. 157

4-7- مناطق شهری.. 159

4-7-1- محله های شهر. 160

4-7-2-نمای شهر. 160

4-8- تحولات گذشته و وضع موجود ساختار کالبدی مجموعه: 161

4-8-1- تحولات استخوان بندی ساختار کالبدی مجموعه. 162

4-4-2-  استخوان بندی ساختار کالبدی مجموعه در وضع موجود: 167

4-3- تحولات گذشته وچشم انداز آینده جمعیت مجموعه شهری تهران. 168

4-4- ویژگی های سفرهای ورودی و خروجی به تهران. 170

4-4-1- منظور و وسیله سفر. 170

4-5- بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان تهران. 174

4-5-1- نسبت جنسیتی.. 175

4-5-2- رشد جمعیت… 175

4-5-3- شاخص جمعیت در سه گروه سنی.. 176

4-5-4- مهاجرپذیری پایتخت… 176

4-5-5- تراکم جمعیت تهران. 177

4-5-6- ضریب نفوذ اینترنت… 179

4-7- بررسی آسیب پذیری تهران در مقابل زلزله. 182

4-7-1- پیشنهادات در زمینه تغییر و اصلاح شکل شهر تهران، جهت کاهش آسیب پذیری شهر در مقابل خطرات ناشی از زلزله. 183

4-7-1-1- تهران شهری تک مرکزی.. 183

4-7-1-2-  تغییر شکل شهر تهران از شهر تک مرکزی.. 185

4-7-1-3-  ساخت کالبد شهر تهران. 186

4-8- بررسی نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت… 188

4-9- بررسی نظرات و پیشنهادات پژهشگران پیرامون طرح انتقال پایتخت… 194

5-10- بررسی هزینه های  انتقال پایتخت… 199

5-1- جمع بندی فصول گذشته. 201

5-2- بررسی فرضیه های اولیه تحقیق.. 209

5-2- 1- فرضیه اول: 209

5-2- 1-1-بررسی  فرضیه اول: 209

5-2- 2- فرضیه دوم: 211

5-2- 2- 1- بررسی فرضیه دوم: 211

5-2- 3- فرضیه سوم: 213

5-2- 3-1- بررسی  فرضیه سوم: 213

5-3- نتیجه گیری.. 216

5-4- ارائه پیشنهادات… 220

منابع و ماخذ: 224

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.