پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمود شهیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………….. 1

1- بیان مسأله……………………………………………………………………….. 2

2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………. 3

3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………….. 5

4- سئوالهای تحقیق…………………………………………………………………. 5

5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 6

6- تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………….. 7

الف) تعریف جوان…………………………………………………………………….. 7

ب) تعریف نوجوان……………………………………………………………………… 8

ج) تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………… 8

د) راهکارهای مقابله………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی………………… 10

بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی……………………………… 11

گفتار اول: مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر…………………………………….. 11

الف. مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد………………………………………………..12

ب. مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی………………………………….14

ج. اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی………………………………..16

 د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع……………………………………………………………17

 ه: مفهوم مواد مخدر…………………………………………………………………..18

1- مفهوم لغوی مواد مخدر…………………………………………………………….18

2- مفهوم اصطلاحی مواد مخدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر……………………………………20

بند اول: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان……………………………..21

بند دوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در ایران………………………………22

بند سوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در استان اصفهان…………………25

بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان……………………………… 26

فصل سوم: طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن…………………..27

طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن………………………………..28

گفتار اول: طبقه بندی مواد مخدر……………………………………………………28

بند اول: طبقه بندی‌های اولیه………………………………………………………28

بند دوم ـ طبقه بندی پروفسور دونیکر………………………………………….. 29

الف. طبقه بندی دونیکر که بر اساس منشاء مواد…………………………..29

ب. طبقه بندی دونیکر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمی مواد……………. 29

بند سوم ـ طبقه بندی تجربی……………………………………………….. 29

بند چهارم ـ طبقه بندی نهایی……………………………………………….. 30

الف. مخدرها…………………………………………………………………… 30

ب. توهم زاها……………………………………………………………………… 32

ج. مسکن‌ها……………………………………………………………………. 34

د. آرام بخش‌ها………………………………………………………………….. 34

هـ. چسب و مواد فرار…………………………………………………………….. 35

ز. کاتابیس یا شاهدانه………………………………………………………… 36

ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده………………………………………….. 37

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد…………………………..38

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد……………………………..39

بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای اقتصادی اعتیاد…………………………………40

بند سوم ـ عوارض و ناهنجاریهای سیاسی اعتیاد……………………………42

فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان…..43

علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان………… 44

گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر…………………………………….46

بند اول: مشکلات روانی……………………………………………………………47

بند دوم: حس کنجکاوی…………………………………………………………47

بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی…………………………………………….49

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی…………………………………………..50

بند پنجم: انگیزه های درمانی…………………………………………………….51

بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب……………………………………………53

گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر…………………………….56

بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها…………………………………………….56

بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن………………………………………..56

بند سوم :نژاد……………………………………………………………………….57

بند چهارم: جنسیت…………………………………………………………………..57

بند پنجم: سن…………………………………………………………………….60

گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر…………………………….62

بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد………………………………………………62

الف.عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………63

ب. اسکیزو فرنی………………………………………………………………63

بند دوم: بیماریهای عصبی…………………………………………………….63

الف. احساس گناه و تقصیر……………………………………………………63

ب. کنجکاوی………………………………………………………………………64

ج. استقلال طلبی……………………………………………………………..64

د. نجات از مشکلات……………………………………………………..64

بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی………………………. 65

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر……………….. 65

بند اول: محیط خانواده…………………………………………………….. 66

الف. تشنج در خانواده…………………………………………………………… 67

ب. کمبود محبت……………………………………………………………. 67

ج. روابط عاطفی…………………………………………………………… 67

د. زیاده روی در محبت……………………………………………………… 68

ه. تاثیر رفتار و کردار والدین………………………………………………….. 68

و. اعتیاد مسر………………………………………………………………….. 68

بند دوم: محیط تحصیلی……………………………………………………… 70

بند سوم: نقش دوستان………………………………………………………… 70

بند چهارم: شغل……………………………………………………………….. 70

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر……………………… 73

الف. رشد جمعیت………………………………………………………….. 73

ب. شهر و روستا……………………………………………………………. 73

بند اول: مهاجرت……………………………………………………………… 74

الف. مهاجرت به شهرها………………………………………………………. 74

ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر………………………………………… 75

گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر…………………….. 75

گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر……………………… 77

الف) جهل و بی سوادی……………………………………………………….. 78

ب) میزان سواد والدین…………………………………………………………… 78

ج) امکانات رفاهی…………………………………………………………….. 78

فصل پنحم: راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان……………… 79

راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان ………………………………. 80

 مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری……………………………… 81

گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری…………………………………………… 81

بند اول: معنای لغوی پیشگیری………………………………………………. 82

بند دوم: معنای اصطلاحی پیشگیری…………………………………………… 82

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری……………………………………….. 84

بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال……………………………. 85

بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار………………………….. 85

بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی……………. 86

الف. پیشگیری اولیه………………………………………………………. 86

ب. پیشگیری ثانویه………………………………………………………… 87

ج. پیشگیری ثالث یا نهایی…………………………………………………… 89

بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص……………………………. 90

الف. پیشگیری عام…………………………………………………………….. 90

ب. پیشگیری خاص…………………………………………………………… 90

بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری……………………………………. 92

الف. پیشگیری کیفری و قضایی………………………………………………… 92

ب. پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………….. 92

1- پیشگیری وضعی……………………………………………………… 92

2- پیشگیری جامعوی……………………………………………………… 93

3- پیشگیری رشد مدار……………………………………………………. 94

گفتار سوم: پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران………………….. 94

بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه……………………. 96

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه…………….. 97

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد………………………… 100

گفتار چهارم: راهکارهای پیشگیری از گرایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر در شهر کاشان…… 103

بند اول ـ تاکید بر گروه همسالان و پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب…. 104

بند دوم ـ پیشگیری از طریق آموزش……………………………………… 107

الف. آموزش خانواده‌ها……………………………………………………… 107

ب. بهبود نظام آموزشی…………………………………………………….. 108

ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی………………………………… 110

د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی…………………………………. 111

بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت…………….. 112

بند چهارم ـ تغییر نگرش افراد…………………………………………….. 113

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان…………………………. 114

نتیجه گیری……………………………………………………………………. 118

راهکار ها و پیشنهادها………………………………………………………. 120

منابع…………………………………………………………………………… 123

کتب………………………………………………………………………………. 123

پایان نامه…………………………………………………………………….. 125

مقاله……………………………………………………………………………… 125

سایت………………………………………………………………………….127

چکیده:

امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمود شهیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………….. 1

1- بیان مسأله……………………………………………………………………….. 2

2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………. 3

3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………….. 5

4- سئوالهای تحقیق…………………………………………………………………. 5

5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 6

6- تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………….. 7

الف) تعریف جوان…………………………………………………………………….. 7

ب) تعریف نوجوان……………………………………………………………………… 8

ج) تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………… 8

د) راهکارهای مقابله………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی………………… 10

بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی……………………………… 11

گفتار اول: مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر…………………………………….. 11

الف. مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد………………………………………………..12

ب. مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی………………………………….14

ج. اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی………………………………..16

 د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع……………………………………………………………17

 ه: مفهوم مواد مخدر…………………………………………………………………..18

1- مفهوم لغوی مواد مخدر…………………………………………………………….18

2- مفهوم اصطلاحی مواد مخدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر……………………………………20

بند اول: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان……………………………..21

بند دوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در ایران………………………………22

بند سوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در استان اصفهان…………………25

بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان……………………………… 26

فصل سوم: طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن…………………..27

طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن………………………………..28

گفتار اول: طبقه بندی مواد مخدر……………………………………………………28

بند اول: طبقه بندی‌های اولیه………………………………………………………28

بند دوم ـ طبقه بندی پروفسور دونیکر………………………………………….. 29

الف. طبقه بندی دونیکر که بر اساس منشاء مواد…………………………..29

ب. طبقه بندی دونیکر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمی مواد……………. 29

بند سوم ـ طبقه بندی تجربی……………………………………………….. 29

بند چهارم ـ طبقه بندی نهایی……………………………………………….. 30

الف. مخدرها…………………………………………………………………… 30

ب. توهم زاها……………………………………………………………………… 32

ج. مسکن‌ها……………………………………………………………………. 34

د. آرام بخش‌ها………………………………………………………………….. 34

هـ. چسب و مواد فرار…………………………………………………………….. 35

ز. کاتابیس یا شاهدانه………………………………………………………… 36

ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده………………………………………….. 37

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد…………………………..38

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد……………………………..39

بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای اقتصادی اعتیاد…………………………………40

بند سوم ـ عوارض و ناهنجاریهای سیاسی اعتیاد……………………………42

فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان…..43

علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان………… 44

گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر…………………………………….46

بند اول: مشکلات روانی……………………………………………………………47

بند دوم: حس کنجکاوی…………………………………………………………47

بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی…………………………………………….49

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی…………………………………………..50

بند پنجم: انگیزه های درمانی…………………………………………………….51

بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب……………………………………………53

گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر…………………………….56

بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها…………………………………………….56

بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن………………………………………..56

بند سوم :نژاد……………………………………………………………………….57

بند چهارم: جنسیت…………………………………………………………………..57

بند پنجم: سن…………………………………………………………………….60

گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر…………………………….62

بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد………………………………………………62

الف.عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………63

ب. اسکیزو فرنی………………………………………………………………63

بند دوم: بیماریهای عصبی…………………………………………………….63

الف. احساس گناه و تقصیر……………………………………………………63

ب. کنجکاوی………………………………………………………………………64

ج. استقلال طلبی……………………………………………………………..64

د. نجات از مشکلات……………………………………………………..64

بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی………………………. 65

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر……………….. 65

بند اول: محیط خانواده…………………………………………………….. 66

الف. تشنج در خانواده…………………………………………………………… 67

ب. کمبود محبت……………………………………………………………. 67

ج. روابط عاطفی…………………………………………………………… 67

د. زیاده روی در محبت……………………………………………………… 68

ه. تاثیر رفتار و کردار والدین………………………………………………….. 68

و. اعتیاد مسر………………………………………………………………….. 68

بند دوم: محیط تحصیلی……………………………………………………… 70

بند سوم: نقش دوستان………………………………………………………… 70

بند چهارم: شغل……………………………………………………………….. 70

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر……………………… 73

الف. رشد جمعیت………………………………………………………….. 73

ب. شهر و روستا……………………………………………………………. 73

بند اول: مهاجرت……………………………………………………………… 74

الف. مهاجرت به شهرها………………………………………………………. 74

ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر………………………………………… 75

گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر…………………….. 75

گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر……………………… 77

الف) جهل و بی سوادی……………………………………………………….. 78

ب) میزان سواد والدین…………………………………………………………… 78

ج) امکانات رفاهی…………………………………………………………….. 78

فصل پنحم: راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان……………… 79

راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان ………………………………. 80

 مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری……………………………… 81

گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری…………………………………………… 81

بند اول: معنای لغوی پیشگیری………………………………………………. 82

بند دوم: معنای اصطلاحی پیشگیری…………………………………………… 82

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری……………………………………….. 84

بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال……………………………. 85

بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار………………………….. 85

بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی……………. 86

الف. پیشگیری اولیه………………………………………………………. 86

ب. پیشگیری ثانویه………………………………………………………… 87

ج. پیشگیری ثالث یا نهایی…………………………………………………… 89

بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص……………………………. 90

الف. پیشگیری عام…………………………………………………………….. 90

ب. پیشگیری خاص…………………………………………………………… 90

بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری……………………………………. 92

الف. پیشگیری کیفری و قضایی………………………………………………… 92

ب. پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………….. 92

1- پیشگیری وضعی……………………………………………………… 92

2- پیشگیری جامعوی……………………………………………………… 93

3- پیشگیری رشد مدار……………………………………………………. 94

گفتار سوم: پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران………………….. 94

بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه……………………. 96

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه…………….. 97

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد………………………… 100

گفتار چهارم: راهکارهای پیشگیری از گرایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر در شهر کاشان…… 103

بند اول ـ تاکید بر گروه همسالان و پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب…. 104

بند دوم ـ پیشگیری از طریق آموزش……………………………………… 107

الف. آموزش خانواده‌ها……………………………………………………… 107

ب. بهبود نظام آموزشی…………………………………………………….. 108

ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی………………………………… 110

د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی…………………………………. 111

بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت…………….. 112

بند چهارم ـ تغییر نگرش افراد…………………………………………….. 113

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان…………………………. 114

نتیجه گیری……………………………………………………………………. 118

راهکار ها و پیشنهادها………………………………………………………. 120

منابع…………………………………………………………………………… 123

کتب………………………………………………………………………………. 123

پایان نامه…………………………………………………………………….. 125

مقاله……………………………………………………………………………… 125

سایت………………………………………………………………………….127

چکیده:

امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد