پایان نامه طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده هنر و معماری – گروه معماری

پایان ­نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد معماری (M. Sc.)

موضوع:

طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران

استاد راهنما:

 دکتر حسن ستاری ساربانقلی

استاد مشاور:

دکتر سحر طوفان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات… 1

1-1) مقدمه و بیان مسئله. 1

1-2) سوابق تحقیق.. 2

1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری) 2

1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق اسلامی.. 2

1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی.. 6

1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی.. 8

1-3) فرضیه ها 10

1-4) اهداف تحقیق.. 10

1-4-1) هدف کلی.. 10

1-4-2) اهداف جزئی.. 10

1-5) متغیرهای تحقیق.. 10

1-6) جامعه آماری… 10

1-7) نمونه آماری… 11

1-8) ابزارهای اندازه گیری… 11

1-9) بهره وران.. 11

1-10) روش کار 12

1-10-1) نوع روش تحقیق.. 12

1-10-2) روش گردآوری اطلاعات… 12

1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات… 12

1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 12

فصل دوم: پیشینه و تعاریفError! Bookmark not defined.

بخش اول: پژوهش…… Error! Bookmark not defined.

2-1) پژوهش/تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

2-1-1) انواع پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

2-2-1) اهداف و وظایف مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

2-3) سیر تحول و روند تاریخی مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

2-3-1) در جهان.. Error! Bookmark not defined.

2-3-2) در ایران.. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: اخلاقError! Bookmark not defined.

2-4) اخلاق.. Error! Bookmark not defined.

2-4-1) تعریف اخلاق.. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.

2-5) پیشینه اخلاق حرفه ای در جهان.. Error! Bookmark not defined.

2-6) پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران.. Error! Bookmark not defined.

2-7) تعریف اخلاق حرفه ای… Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.

2-8) هندسه در معماری و هدف از به کارگیری آن.. Error! Bookmark not defined.

2-8-1) تعریف هندسه. Error! Bookmark not defined.

2-9) هندسه و رابطه آن با قدر Error! Bookmark not defined.

2-10) پیشینه و سیر تاریخی هندسه در ایران.. Error! Bookmark not defined.

2-11) تقسیم بندی و دسته بندی هندسه با رویکردهای مختلف… Error! Bookmark not defined.

2-11-1) انواع هندسه در تمدن های باستانی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-2) انواع هندسه از دید دانشمندان ریاضی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-3) دسته بندی اشکال هندسی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-4) تفکیک هندسه با توجه به صفت (عدالت) یا بجا بودن.. Error! Bookmark not defined.

2-12) سیستم های تنظیم هندسه و تناسبات در معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

بخش پنجم: هنر.. Error! Bookmark not defined.

2-13) منشأ واژه هنر. Error! Bookmark not defined.

2-13-1) تعریف هنر. Error! Bookmark not defined.

بخش ششم: هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

2-14) دسته بندی رویکردهای مختلف درباره هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

2-14-1) تعریف هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

بخش هفتم: معماریError! Bookmark not defined.

2-15) واژه شناسی معماری… Error! Bookmark not defined.

2-15-1) تعریف جامع از معماری… Error! Bookmark not defined.

2-15-2) تعریف معماری… Error! Bookmark not defined.

فصل سوم: دیدگاه ها Error! Bookmark not defined.

بخش اول: اخلاق و اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.

3-1) اخلاق حرفه ای و ضرورت پرداختن به آن.. Error! Bookmark not defined.

3-1-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای… Error! Bookmark not defined.

3-2) اخلاق حرفه ای در رشته های مهندسی و بخصوص معماری… Error! Bookmark not defined.

3-2-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای در معماری… Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.

3-3) هندسه. Error! Bookmark not defined.

3-4) هندسه، هندسه اسلامی و کاربرد هندسه در معماری… Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: هنر و هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

3-5) هنر. Error! Bookmark not defined.

3-6) هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: معماری، معماری اسلامی و معماری ایرانیError! Bookmark not defined.

3-7) معماری… Error! Bookmark not defined.

3-8) معماری اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

3-8-1) دسته بندی دیدگاه های موجود در رابطه با معماری اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

3-9) معماری ایرانی (معماری اسلامی ایران) Error! Bookmark not defined.

3-9-1) جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: مصادیق و نمونه ها Error! Bookmark not defined.

4-1) مصادیق و نمونه های بررسی شده. Error! Bookmark not defined.

4-1-1) مشابه با موضوع. Error! Bookmark not defined.

4-1-2) در راستای معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

4-2) ارزیابی مراکز تحقیقاتی.. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: بستر طرح Error! Bookmark not defined.

بخش اول: شهر تبریز.. Error! Bookmark not defined.

5-1) شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-2) وجه تسمیه تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-4) بررسی ویژگی های طبیعی شهر تبریز(اقلیم کلان) Error! Bookmark not defined.

5-5) بررسی وضعیت اقلیمی شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-5-1) اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: بافت تاریخی تبریز.. Error! Bookmark not defined.

5-6) بافت تاریخی تبریز. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: بلوک شهری پاساژ (بلوک گلستان یا میارمیار). Error! Bookmark not defined.

5-7) بافت تاریخی بلوک شهری «پاساژ» در شهر تبریز- محله مهادمهین(میارمیار) Error! Bookmark not defined.

5-8) بررسی گونه های مداخله در بافت فرسوده. Error! Bookmark not defined.

5-9) پیشینه تاریخی و سیر تحول و فرسودگی بافت محله پاساژ(مهادمهین) Error! Bookmark not defined.

5-10) برخی از مهمترین مشکلات موجود در بافت گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-11) جایگاه اجتماعی بلوک گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-12) معیارهای شاخص در پروژه گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-13) تبیین اهداف پروژه. Error! Bookmark not defined.

فصل ششم: آنالیز سایت Error! Bookmark not defined.

6-1) تجزیه و تحلیل سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-1) موقعیت سایت در شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

6-1-2) ابعاد و شکل سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-3) همجواری ها و کاربری های اطراف سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-4) همجواری های مهم شهری بلوک پاساژ و کیفیت کالبدی آن.. Error! Bookmark not defined.

6-1-5) دسترسی ها Error! Bookmark not defined.

6-1-6) تحلیل اقلیمی سایت (جهت تابش، جهت باد، …) Error! Bookmark not defined.

6-1-7) بررسی جداره های وضع موجود. Error! Bookmark not defined.

فصل هفتم: برنامه فیزیکی و استانداردها Error! Bookmark not defined.

بخش اول: معیارها و استاندارها Error! Bookmark not defined.

7-1) عرصه بندی کل مجموعه (معرفی فضاهای اصلی پژوهشکده) Error! Bookmark not defined.

7-2) معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-1) فضاهای حوزه پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2) فضاهای حوزه آموزشی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-1) آموزش های نظری… Error! Bookmark not defined.

7-2-2-2) آموزش های علمی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-3) کلاس های درس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-4)کارگاه. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-5)جهت یابی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-6) تابش آفتاب… Error! Bookmark not defined.

7-2-2-7) باد. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-8) صدا Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9) نور Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9-1) نور مصنوعی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9-2) ضوابط نور کلاس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-10)رنگ…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-11) نسبت ابعاد. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-12) استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-3) فضاهای اداری… Error! Bookmark not defined.

7-2-4) فضاهای کتابخانه ای و مطالعاتی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-1) ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان.. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2) استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2-1) طول قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2-2) ارتفاع قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-3) استاندارد میزها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-4) نور پردازی… Error! Bookmark not defined.

7-2-4-5) آکوستیک…. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-6) تهویه ی مطبوع. Error! Bookmark not defined.

7-2-5) فضاهای اطلاع رسانی(آمفی تئاتر(سالن چند منظوره)) Error! Bookmark not defined.

7-2-5-1) ورودی ها و خروجی های سالن.. Error! Bookmark not defined.

7-2-5-2) سالن انتظار (سرسرا) Error! Bookmark not defined.

7-2-5-3) سالن اجرا Error! Bookmark not defined.

7-2-5-4) طول ردیف… Error! Bookmark not defined.

7-2-5-5) نسبت های قسمت تماشاگران.. Error! Bookmark not defined.

7-2-6) فضاهای خدماتی و رفاهی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-7) عرصه خدمات پشتیبانی.. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: ساختار فیزیکیError! Bookmark not defined.

7-3) برنامه فیزیکی.. Error! Bookmark not defined.

7-3-1) محاسبه زیربنای فضاهای پژوهشکده. Error! Bookmark not defined.

فصل هشتم: آلترناتیوهای طراحی Error! Bookmark not defined.

8-1) استخراج اصول از مطالعات انجام شده برای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-2) ایده های طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-3) آلترناتیوهای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-3-1) انتخاب آلترناتیو برتر. Error! Bookmark not defined.

فصل نهم: سازه و تأسیسات Error! Bookmark not defined.

9-1) اصول سازه ای مؤثر بر طرح.. Error! Bookmark not defined.

9-2) اصول انتخاب و طراحی سیستم تأسیساتی مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

فصل دهم: طرح نهایی Error! Bookmark not defined.

10-1) هندسه شکل گیری مجموعه. Error! Bookmark not defined.

10-2) نمود اخلاق در طراحی معماری… Error! Bookmark not defined.

10-3) نقشه ها و مدارک… Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع.. 17

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.