پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانشگاه سوره

دانشکده معماری

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسلامی

عنوان پایان نامه

مجموعه همدیس عقدا

طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

استاد راهنما:

دکتر حسین سلطان زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق.. 1

1-3 سابقه و پیشینه تحقیق.. 4

1-4  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 7

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سوالات تحقیق.. 9

1- 7فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-8 تعریف مفاهیم اصلی و واژگان. 10

1-9 روش انجام تحقیق.. 11

1-9-1 روش و ابزار گرد آوری داده‌ها 11

1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3 روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1-9-4 متغیرهای مورد بررسی.. 12

فصل دوم. 13

بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر. 13

2-1 مقدمه: طرح مسئله. 13

2-1-1 فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن. 14

2- 1-2 فرهنگ، کالبد و رویداد. 17

2-1-3  فضای شهری.. 19

2-1-4 عناصر محتوای فضای شهری.. 22

2-1-4-1  عناصر متغیر: فعالیت‌ها 23

2-1-4-2  عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی.. 25

2-1-5 فرهنگ (آیین‌ها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری.. 27

2-1-5-1 تعامل آئین‌ های جمعی و ساختار  کالبدی شهرهای سنتی ایران. 27

2-1-6 فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) 30

بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی.. 35

2-2-1 اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی.. 35

2-2-2 تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) 38

2-2-3 تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) 39

2-2-3-1 گردشگری مذهبی.. 43

2-3  نتیجه گیری و جمع بندی.. 45

فصل سوم:بررسی نمونه ها 47

بخش اول : نمونه های خارج از کشور 48

3-1-1 انگلستان. 48

3-1-1-1 چی چستر انگلستان. 49

3-1-2 ایتالیا 50

3-1-2-1 بولونیای ایتالیا 51

3-1-2-2 برگاموی ایتالیا 53

3-1-3اسپانیا 53

3-1-3-1 شهر بارسلون. 53

3-1-4 حلب.. 59

بخش دوم : نمونه های داخل کشور 64

3-2-1 شیراز 64

3-4-2 اصفهان. 66

3-3 جمع‌بندی.. 75

فصل چهارم:  روش شناسی تحقیق.. 78

4-1 تحقیقات توصیفی 78

4-2 تحقیقات تاریخی.. 79

4-3 جمع‌بندی.. 81

فصل پنجم:  مطالعات منطقه و شهرعقدا 83

بخش اول:  شهرستان اردکان. 83

5-1-1- جغرافیای طبیعی منطقه. 83

5-1-2-جمعیت و توزیع آن در سطح منطقه. 85

5-1-3- ارتباطات منطقه. 87

5-1-4- صنعت.. 89

5-1-5-معدن. 89

5-1-6-خدمات.. 90

بخش دوم : معرفی شهر عقدا 91

5-2-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر. 91

5-2-2- جغرافیای عقدا 94

5-2-3- راه ها 103

5-2-4 عوامل شکل دهنده سیمای شهر. 105

5-2-4-1- سیمای بیرونی شهر. 108

الف) برج و بارو 109

ب) قلعه ها 111

ج) بادگیرها 113

د) مصالح. 115

5-2-4-2- سیمای درونی شهر. 115

الف) خانه ها 115

ب) ابنیه مذهبی.. 118

مساجد. 122

حسینیه ها 122

کلک ها 122

چهارطاقی ها 125

ج) ابنیه خدماتی.. 126

آب انبارها 128

حمام ها 130

رباط ها 131

5-2-4-3- سیمای فرهنگی شهر. 133

5-2-4-4-آسیب شناسی شهر. 134

فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی ….137

6-1 موقعیت شهر عقدا 138

6-2معرفی حریم شهر و محدوده طراحی.. 156

6-3دسترسی های به سایت.. 139

6-4معرفی اهداف طراحی.. 156

6-5 معرفی کانسپت طراحی.. 156

6-6 معرفی طرح پیشنهادی.. 156

1-6-6 معرفی بخش اقامتی.. 156

6-6-2 معرفی حسینیه. 156

منابع و ماخذ. 156

 چکیده

بافت های تاریخی با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاریخ مستند هر دوره هستند جزو سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان  به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.

هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟  روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.

در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره ( مذهبی- اقامتی) که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کند

کلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.