پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتفت

دانشکده معماری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری

 عنوان

طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

استاد راهنما

دکتر پورمند

استادمشاور

دکتر طاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1.1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2.1. طرح مسأله……………………………………………………………………………… 3

3.1. ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 4

4.1. اهداف…………………………………………………………………………………… 5

5.1. فرضیه­ها………………………………………………………………………………… 6

6.1. روش تحقیق……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری

1.2. مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. 7

2.2. نور……………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

1.3. مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. 87

3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت………………………………………………….. 90

4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. 91

5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. 92

6.3. مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… 93

7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. 95

فصل چهارم: توجیه طرح

1.4. اقلیم…………………………………………………………………………………. 102

2.4. تحلیل……………………………………………………………………………….. 112

3.4. حکم­های طراحی……………………………………………………………………. 114

4.4. روند طراحی………………………………………………………………………… 114

فصل پنجم: نتیجه گیری

1.5. نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 120

لیست منابع………………………………………………………………………………… 127

 

فهرست تفصیلی

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1.1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2.1. طرح مسأله……………………………………………………………………………… 3

3.1. ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 4

4.1. اهداف…………………………………………………………………………………… 5

5.1. فرضیه­ها………………………………………………………………………………… 6

6.1. روش تحقیق……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری

1.2. مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. 7

1.1.2. مقدمه…………………………………………………………………………………. 7

2.1.2. مبانی فکری و نظری…………………………………………………………………. 9

1.2.1.2. هستی در جهان……………………………………………………………………. 9

2.2.1.2. سکونت/سکونت‌گاه………………………………………………………………… 9

3.2.1.2. جنبه­های دوگانه سکونت…………………………………………………………. 12

4.2.1.2. زنده بودن………………………………………………………………………… 12

5.2.1.2. نظم………………………………………………………………………………. 15

6.2.1.2. تعیین موقعیت……………………………………………………………………. 17

7.2.1.2. مکان ساخته/مکان طبیعی…………………………………………………………. 18

8.2.1.2. نیازها…………………………………………………………………………….. 20

3.1.2. شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی……………………………………………. 24

1.3.1.2. کلیات خانه ایرانی……………………………………………………………….. 24

2.3.1.2. عناصر و ساختار خانه ایرانی……………………………………………………… 26

3.3.1.2. پیمون……………………………………………………………………………. 33

4.3.1.2. نظم هندسی………………………………………………………………………. 34

5.3.1.2. کارکردهای پنجره…………………………………………………………………. 34

4.1.2. مفهوم مسکن……………………………………………………………………….. 41

5.1.2. معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی……………………………………. 50

1.5.1.2. معیارهای عمومی طراحی بلوک ها……………………………………………….. 50

2.5.1.2. دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان………………………………………. 50

3.5.1.2. روابط بین واحدهای مسکونی……………………………………………………. 50

4.5.1.2. نما……………………………………………………………………………….. 51

5.5.1.2. صرفه جویی در انرژی…………………………………………………………… 51

6.5.1.2. سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی………………………………………………. 52

7.5.1.2. سیستم سازه و تکنولوژی اجرا……………………………………………………. 53

8.5.1.2. ضوابط و مقررات شهرسازی…………………………………………………….. 54

9.5.1.2. ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی………………………………….. 56

10.5.1.2. سطح اشغال……………………………………………………………………. 58

11.5.1.2. نحوه استقرار ساختمان در زمین………………………………………………… 58

2.2. نور……………………………………………………………………………………. 58

1.2.2. مقدمه……………………………………………………………………………….. 58

2.2.2. جهت یابی نور……………………………………………………………………… 59

1.2.2.2. نور شمالی……………………………………………………………………….. 59

2.2.2.2. نور جنوبی……………………………………………………………………….. 60

3.2.2.2. نور صبحگاهی…………………………………………………………………… 60

4.2.2.2. نور غروب……………………………………………………………………….. 61

5.2.2.2. نور بالای سر یا عمود……………………………………………………………. 61

6.2.2.2. نورمستقیم و نور منتشره………………………………………………………….. 62

7.2.2.2. سایه ها…………………………………………………………………………… 63

8.2.2.2. نیم سایه………………………………………………………………………….. 63

3.2.2. تجلی نور در فضاهای فیزیکی……………………………………………………… 64

1.3.2.2. نور در معماری ایران زمین……………………………………………………….. 64

2.3.2.2. نور در گستره  زیبایی شناسی…………………………………………………….. 64

3.3.2.2. نور و جهت گیری……………………………………………………………….. 64

4.3.2.2. اصل شفافیت در معماری ایران…………………………………………………… 65

5.3.2.2. استفاده از شیشه های رنگی………………………………………………………. 66

6.3.2.2. انعکاس نور در آیینه……………………………………………………………… 67

7.3.2.2. بازتاب در آب…………………………………………………………………… 68

8.3.2.2. بازتاب نور در کف صیقلی………………………………………………………. 69

9.3.2.2. سایه روشن………………………………………………………………………. 69

10.3.2.2. شعاع و حجم مجازی نور………………………………………………………. 70

11.3.2.2. شبکه ها و گشودگی های مشبک……………………………………………….. 70

12.3.2.2. نور، سقف و گنبدها……………………………………………………………. 71

13.3.2.2. بسط فضایی……………………………………………………………………. 72

14.3.2.2. نور از شکاف دیوار (روزن)……………………………………………………. 72

4.2.2. نور از دیدگاه معماران………………………………………………………………. 73

1.4.2.2. میس وندروهه……………………………………………………………………. 73

2.4.2.2. لوکوربوزیه……………………………………………………………………….. 74

3.4.2.2. آلوار آلتور……………………………………………………………………….. 75

4.4.2.2. لویی کان…………………………………………………………………………. 76

5.4.2.2. تادو آندو………………………………………………………………………… 77

6.4.2.2. هادی میرمیران……………………………………………………………………. 79

7.4.2.2. کامران افشار نادری………………………………………………………………. 80

5.2.2. نور در ادیان و فلسفه……………………………………………………………….. 81

1.5.2.2. نور در زرتشت…………………………………………………………………… 81

2.5.2.2. نور در مسیحیت………………………………………………………………….. 82

3.5.2.2. نور در اسلام……………………………………………………………………… 83

4.5.2.2. نور از دیدگاه سهروردی………………………………………………………….. 84

5.5.2.2. نور از دیدگاه غزالی………………………………………………………………. 85

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

1.3. مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. 87

3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت…………………………………………………… 90

4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. 91

5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. 92

6.3. مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… 93

7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. 95

فصل چهارم: توجیه طرح

1.4. اقلیم…………………………………………………………………………………. 102

1.4 .1. موقعیت منطقه یزد مورد مطالعه…………………………………………………… 102

1.4 .2. تاریخچه هواشناسی استان یزد……………………………………………………. 104

1.4 .3. بررسی تغییرات دمایی……………………………………………………………. 104

1.3.1.4. بررسی داده ها و جداول دما……………………………………………………. 105

2.3.1.4. نمایش منحنی های دما…………………………………………………………. 105

4.1.4. بررسی میزان رطوبت هوا………………………………………………………….. 106

1.4.1.4. بررسی داده های رطوبت……………………………………………………….. 107

2.4.1.4. نمایش منحنی های رطوبت…………………………………………………….. 107

5.1.4. بررسی بادهای غالب و جهت وزش بادها………………………………………… 108

6.1.4. تبخیر……………………………………………………………………………… 109

7.1.4. بارش……………………………………………………………………………… 110

1.7.1.4. بررسی داده های بارش…………………………………………………………. 110

2.4. تحلیل سایت………………………………………………………………………… 112

3.4. حکم­های  طراحی……………………………………………………………………. 114

4.4. روند طراحی…………………………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری

1.5. نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 120

لیست منابع        127

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.