پایان نامه سلامت روان فرزندان بر اساس قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشویی و مولفه های سبک های دلبستگی مادران

۲-۱-۴معیارهای سلامت روان

جهودا[۱]معتقد است که خصوصیات معینی در افراد نشانه سلامت روانی آنها می باشد که عبارتند از:

  • نگرش مثبت نسبت به خود [۲]:

شامل داشتن نظر واقعی درباره خود و قبولی توانایی ها و محدودیت ها می باشد. یک فرد باید تصویر درستی از خود و توانایی هایش داشته باشد. هر قدر فرد، با واقع بینی و عینیت بیشتری به خود بنگرد از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد بود .

  • رشد تکامل و خودشکوفایی [۳]:

بر اساس نظریه مزلو و راجرز فرد دارای سلامت روانی، می تواند استعدادهای بالقوه خود را شکوفا کند. انسان سالم در جستجوی آن است که استعدادهای خود را باز شناسد و در جهت پیشرفت تکامل خود آن را به فعل در آورد.

  • هماهنگی و یکپارچگی[۴] :

ظاهر فرد سالم با باطن او یکی است. بین خلق و عاطفه هماهنگی وجود دارد و هیچ موقع خود را فریب نمی دهد. هماهنگی شامل توانایی برای پاسخ سازگارانه با محیط و گسترش هدف زندگی می باشد.

 

  • استقلال[۵] :

فرد سالم احساس توانایی در هدایت اعمالش دارد. به تنهایی قدرت انتخاب، تصمیم گیری و انجام عمل را داشته و نتایج کارهای خود را قبول می کند. یک فرد رشد یافته ضمن استفاده از همفکری دیگران به استقلال خویش اهمیت می دهد.

  • درک واقعیت[۶] :

شامل درک از محیط به دور از فریفتاری است. فرد سالم ،واقع بین بوده و هدف های خود را در حدود توانایی و امکاناتش قرار می دهد و انتظارش از خود و دنیا منطقی است.

  • محیط :

فرد سالم زمانی که با واقعیت های مختلف زندگی روبه رو می شود قادر به تصمیم گیری ، تطابق، تغییر و سازگاری می باشد. به عبارت دیگر قدرت تطبیق و سازش، ارائه رفتار مناسب با موقعیت و معیارهای مورد قبول فرهنگی از خصوصیات فرد سالم است. فردی که بر محیط خود تسلط دارد از زندگی احساس رضایت می کند (هنرپروران، ۱۳۸۶).

[۱] – Jahoda

[۲] – positive attitude to ward

[۳] – growtht , development and self – actualization

[۴] – integration

[۵] – autonomy

[۶] – reality perception

integration

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه