پایان نامه ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان‌شناسی همگانی

 

ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر زری سعیدی‌

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ترکیب فعلی در زبان‌های هندواروپایی ازجمله زایاترین فرایندهای واژه‌سازی محسوب می‌شود. این فرایند در زبان فارسی متشکل از دو یا چند سازه است که هسته نحوی آن، فعل و دست‌کم یکی از سازه‌های دیگر آن غیرمستقل است. سازه‌های غیرفعلی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی می‌توانند موضوع درونی، موضوع بیرونی و غیرموضوع یا افزوده (قیدهای مکان، زمان، کیفیت، و نیز مفعول حرف‌اضافه) باشند که طی فرایند انضمام به سازه فعلی متصل شده، ترکیب واحدی را به‌دست می‌دهند. در این پژوهش با بررسی پیکره‌ای متشکل از چهار جلد نخست فرهنگ بزرگ سخن (انوری،1390) انواع ساخت‌های موضوعی و نقش‌های تتای منضم به ترکیب‌های فعلی زبان فارسی تعیین گردیده، پربسامدترین و پرکاربردترین آنها به ترتیب، پذیرنده و پذیرا دانسته شده است. همچنین کلان‌نقش معنایی کنش‌پذیر نیز در این نوع از ترکیب زبان فارسی،‌ دارای بالاترین بسامد وقوع تعیین‌شده است. از این یافته‌ها ازجمله در واژه‌سازی و نیز تبیین ساختواژی زبان فارسی می‌توان بهره برد.

کلیدواژه‌ها: ترکیب فعلی، انضمام، ساخت موضوعی، نقش‌های تتا، کلان‌نقش‌های معنایی

 

فهرست مطالب

فصل نخست: کلیّات پژوهش

1-1 مقدمه- 3

1-2 بیان مسئله- 4

1-3 مبانی نظری پژوهش– 5

1-4 اهداف و اهمیت پژوهش– 7

1-5 پرسش‌های پژوهش– 7

1-6 فرضیه‌های پژوهش– 7

1-7 اصطلاحات و مفاهیم کلیدی- 8

1-8 روش پژوهش– 9

1-9 ساختار پژوهش– 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه- 13

۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی- 13

۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی– 13

۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷) 14

۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹) 14

۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳) 15

۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰) 16

۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷) 16

۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶) 17

۲-۲-۱-۸ میرعمادی و مجیدی (۱۳۸۶) 17

۲-۲-۱-۹ خبّاز (۱۳۸۶) 17

۲-۲-۱-۱۰ ابوالقاسمی (۱۳۸۹) 18

۲-۲-۱-۱۱ سعیدی‌ (۲۰۰۹، 2012، بی‌تا) 19

۲-۲-۱-۱۲ غنچه‌پور (۱۳۹۲) 20

۲-۲-۱-۱۳ شکی (۱۹۶۴) 21

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید