پایان نامه ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری میزان سم آلوده کننده آترازین موجود در آب و پساب ها

دانشگاه علوم و تحقیقات

واحد کرمانشاه

پایان ‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: مهندسی شیمی

گرایش:بیوتکنولوژی

عنوان:

ساخت حسگر الکتروشیمیایی  نانو ساختار جهت اندازه گیری  میزان سم  آلوده کننده           آترازین   موجود  در آب و پساب ها

استاد راهنما:

دکتر آرش باباخانیان

 

استاد مشاور:

دکتر حمید رضا قاسمپور

 

1393

روش تحقیق:

ابتدا سطح الکترود طلا توسط نمک نیکل و کبالت در شرایط مناسب پوشش داده شد، در ادامه محلول استاندارد سم آترازین در تماس با الکترود اصلاح شده قرار گرفت وبعداز بهینه کردن یک سری پارامترهای دستگاهی و شیمیایی نمودار ولتاموگرام آن با دستگاه اتولب رسم شد. داده­های بدست آمده با استفاده از نرم­افزار اکسل 2007مورد بررسی قرار­گرفت و در نهایت با استفاده از یک سری اطلاعات آماری حدتشخیص،ضریب هم­بستگی، وچند پارامتر دیگر بدست­آمد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2نانو لوله های کربن و فولرن ها 3

1-2-1فولرن ها 7

1-2-2منشأ فعالیت الکترود کا تا لیستیکی فولرن ها 8

1-2-3نانو ذرات فلزی.. 8

1-2-4نانو فیبر ها 9

1-2-5ترکیب نانو ذرات فلزی و نانو تیوب ها 10

1-2-6مایع یونی / سر یش کربن.. 10

1-3 -نکات کلی.. 11

1-4 آترازین– تاریخچه و استفاده ها 12

1-5خلاصه ی تاریخچه های فرآیند ثبت آترازین.. 14

فصل دوم روش اجرای تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2معرفی سم آترازین.. 22

2-3تجزیه زیستی آترازین.. 23

2-3-1بررسی رابطه بین آترازین وآب آشامیدنی.. 24

2-3-2اثرات زیست‌ محیطی علفکشها 24

2-3-3خطرات آفتکش‌ها از نظر اهمیت اقتصادی.. 25

2-3-4اثرات زیست‌محیطی آفتکش‌ها 26

2-4برهم خوردن تنوع بیولوژیکی.. 29

2-5تاریخچه بررسی تاثیرات منفی سم آترازین.. 29

2-6مواد و واکنشگرها 32

2-7اثر غلظت نمک الکترولیت… 35

2-8اثر …… 35

2-9اصلاح سازی سطح الکترود. 35

فصل سوم تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

3-1اصلاح سازی سطح الکترود. 38

3-2مطالعه میکروسکوب الکترونی روبشی  از سطح الکترود اصلاح شده. 40

3-3بهینهکردن پارامترهای دستگاهی و شیمیایی.. 43

3-4اثر  pH: 44

3-5اثر پارامتر های دستگاهی : 45

3-5-1اثر سرعت روبش پتانسیل.. 45

3-5-2اثر فرکانس…. 46

3-6رسم منحنی کالیبراسیون. 47

3-7بررسی اثر مزاحمت ها : 53

3-8کاربرد حسگر در نمونه های حقیقی.. 54

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد

4-1نتیجه گیری : 58

4-2ارائه پیشنهادات جهت کارهای بعدی : 60

مراجع.. …. 61

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.