پایان نامه رویکرد فقها به موسیقی و احکام آن در فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه جهت اخذ درجه‌کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع تحقیق

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده …………………………………. 1

مقدمه …………………………………. 2

بیان مساله …………………………….. 4

پیشینه مطالعاتی تحقیق …………………… 5

سوالات تحقیق ……………………………. 7

فرضیه تحقیق ……………………………. 7

هدف تحقیق ……………………………… 7

روش تحقیق ……………………………… 7

فصل اول:کلیات

مبحث اول: شناخت موسیقی و تاریخ پیدایش آن

گفتار اول: تعریف موسیقی از نظر لغوی و اصطلاحی 10

موسیقی چیست؟ و تعریف آن از نظر موسیقی دانان به معنای عام 10

گفتار دوم: پیدایش موسیقی ……………….. 14

گفتار سوم: پیشینه تاریخی موسیقی در اقوام و ملل گوناگون (ایران ، اعراب، یونان)………………………….. 18

مبحث دوم: شناخت واژگان مرتبط

گفتار اول: غنا ………………………… 26

غنا جز کدامین مقوله است کلام است یا صوت؟ ….. 27

گفتار دوم: غنا از منظر فقهای شیعه………… 30

گفتار سوم: طرب و مطرب ………………….. 32

گفتار چهارم: لهو و لعب………………….. 35

گفتار پنجم: لغو ……………………….. 36

گفتا ششم: سماع ………………………… 37

گفتار هفتم: ترجیع ……………………… 38

گفتار هشتم: حداء ………………………. 39

گفتار نهم: قول زور …………………….. 39

فصل دوم: نظریه حرمت موسیقی و غنا و بررسی دلایل آن

مبحث اول: دلایل حرمت غناء و موسیقی

گفتار اول: شناخت غناء از راه عرف…………. 43

گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی ………… 44

گفتار سوم: آیات شریفه قرآن ……………… 45

روایات معصومین(ع)………………………. 49

«قول زور» و «لهو الحدیث» به عنوان مصادیق غناء 51

باطل بودن غناء از نظر عرف ………………. 51

اجماع…………………………………. 52

گفتار چهارم: دلایل حرمت لهو و لعب ………… 54

آیات شریفه قرآن ……………………….. 54

روایات معصومین(ع)………………………. 56

تلازم …………………………………. 57

گفتار پنجم: دلایل حرمت لغو از روایات معصومین(ع) 58

گفتار ششم: دلایل حرمت باطل از روایت معصومین(ع) 59

گفتار هفتم: دلایل حرمت آلات موسیقی…………. 60

روایات مناهی از آلات موسیقی……………… 60

روایاتی که از عذاب شخص نوازنده دلالت دارند .. 61

اجماع…………………………………. 62
فصل سوم: بررسی نظریه حلیت موسیقی و فروعات و احکام آن

مبحث اول: دلایل حلیت موسیقی

گفتار اول: اقوال فقهای پیشین و فقهای معاصر در حلیت موسیقی    67

گفتار دوم: دلایل و مستندات حلیت موسیقی ……. 73

انصراف………………………………… 73

روایاتی که موید صوت زیباست………………. 74

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد