پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت شماره رهگیری 2175875

دانشکده علوم انسانی ، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان:

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

استاد راهنما: 

آقای دکتر محمد باسط  قرشی میناآباد

استاد مشاور: 

آقای دکتر رضا  حسن پور لسکو کلایه

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………………. 5

1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

1-7 واژه ها و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………. 8

1-8 مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 12

2-2شهر………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی………………………………………………………………………….. 16

2-2-2شهرنشینی……………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم………………………………………………………………………………… 19

2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها………………………………………………………………………………. 20

2-3-1-عوامل طبیعی………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-2-عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 21

2-3 -3-عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-4-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی…………………………………………………………………. 22

2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها…………………………………………………………….. 23

2-4-1 عامل طبیعی………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-2 عامل جمعیتی………………………………………………………………………………………………. 24

2-4-2-1  رشد طبیعی  جمعیت شهر ………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-2  اثر مهاجرت …………………………………………………………………………………………… 27

2-4-2-3 اثر گسترش محدوده وادقام آبادیهای پیرامونی ………………………………………………….. 29

2-4-3 عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………… 29

2-4-4 عامل سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 30

2-5 عوامل گسترش شهرها……………………………………………………………………………………….. 32

2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر……………………………………………………………………………….. 33

2-7 نقش و عملکرد شهر…………………………………………………………………………………………. 35

2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری……………………………………………………………………………. 36

2-8-1 شهر ستاره ای……………………………………………………………………………………………… 36

2-8-2 شهر خطی………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8-3 شهر گسترده……………………………………………………………………………………………….. 39

2-8-4 شهر در مدل حلقه ای…………………………………………………………………………………….. 40

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد