پایان نامه رشته مهندسی مواد بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافتدرجه کارشناسیارشد”.M.Sc”
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی
عنوان :
بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشی
رینگ پیستون

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
رینگ پیستون وسیله آب بندی مکانیکی مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی می باشـد .
اگرچه رفتار سایشی پوشش های متنوع اعمالی بر روی رینگ های پیستون به صورت موردی
توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تحقیقات اندکی به منظور مقایـسه و
بررسی کلی پوشش ها انجام شده است. در این تحقیق، تاثیر پوشـش هـای مختلـف بـر رفتـار
سایشی رینگ پیستون مورد مطالعه قرار گرفته است.
در گذشته پوشش کرم سخت متداولترین پوشش اعمالی بر روی رینگ هـای پیـستون بـود. در
سالهای اخیر این پوشش با رینگ های فـولادی نیتریـده شـده جـایگزین شـده ا سـت. همچنـین
آبکاری کامپوزیت NiP-Si3N4 و TiN یا Cr2N رسوب بخاردهی شده به روش فیزیکی PVD
نیز در سطوح رینگ های پیستون اعمال می شود. نتایج تست های سایش بهبود چشمگیری که
با بکاربردن این پوشش ها حاصل می شود را نشان مـی دهـد . از دیگـر پوشـش هـای اعمـالی
می توان به Ti-TiN اشاره نمود. در این نوع پوشش، با افزایش تعداد لایـه هـا تلفـات سایـشی
رینگ و نیز سیلندر مقابل آن کاهش می یابد. بطوریکه حتی یک پوشش سه لایه Ti-TiN نیز از
نظر تلفات سایشی شرایط بهتری از رینـگ هـای آبکـاری کـروم و رینـگ هـای فـسفاته را دارا
می باشد. پوشش های الکترولس آلیاژ Ni-P و کامپوزیت Ni-P/SiC نیـز اسـتفاده شـده انـد .
نتایج تستهای سایش بیانگر آن است که مقاومت سایشی پوشش Ni-P بهتر از چدن و پوشش
فسفاته بوده ولی ضعیفتر از پوشش Ni-P/SiC و نیز آبکاری با کروم می باشد.

مقدمه
در یک موتور احتراق داخلی، مجموعـه پیـستون بیـشترین نقـش را در مکـانیزم تبـدیل انـرژی
شیمیایی سوخت به کار مکانیکی ایفا می نماید. در طی چنـد دهـه گذشـته، رفتـار تریبولـوژیکی
سطوح تماسی حاصل از بدنه پیستون، رینگ های پیستون و جداره سـیلندر توجـه بـسیاری از
پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این بین، رینگ های پیستون بعنـوان پیچیـده تـرین
قطعات تریبولوژیکی موتور با تاثیر گذاری بر بـازه موتـور، مـصرف سـوخت و روغـن و نیـز
انتشار آلاینده های مضر در چگونگی عملکرد موتورهای احتراق داخلـی نقـش بـسزایی دارنـد .
حجم بالای مقالات چاپ شده در این رابطه نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد.
بطور خلاصه موارد زیر از رینگ های پیستون انتظار می رود:
1-اصطکاک پایین به منظور بدست آوردن نرخ بازده بالا
2- سایش کم رینگ ها به منظور اطمینان از عمر کاری طولانی مدت
3- سایش پایین جداره سیلندر به منظور حفظ بافت سطحی
4- ایجاد حداقل آلودگی با محدود کردن جریان روغن به محفظه احتراق
5- حداکثر قابلیت آب بندی به منظور حصول نرخ بازه عالی
6- مقاومت مطلوب در برابر خستگی های حرارتی و مکانیکی
مدتهاست که سطوح رینگ های پیستون به منظور کاهش سایش و نیز اصطکاک پوشـش دهـی
می شوند. پوشش های سطحی و تکنیک های عملیات حرارتی بطور پیوسته در حـال گـسترش
یافتن بوده و هر از چند گاه خانواده های جدیدی از پوشش ها به بازار معرفی می شوند.
بهبود خواص سایشی مجموعه رینگ پیستون-سیلندر می تواند سبب افزایش عمر کاری و نیـز
کاهش هزینه های تعویض و سرویس و نگهداری موتور گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید