پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای سیاسی

موضوع:

تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکترزهرا شیرزاد

زمستان93

فهرست مطالب                                                             صفحه

چکیده                                                    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله                                                      3

1-2- سوال تحقیق                                                      4

1-3- فرضیه                                                      4

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق                                             4

1-5- اهداف تحقیق                                                           5

1-6-محدودیت های تحقیق                                                5

1-7- سازماندهی پژوهش                                                 5

1-8-پیشینه تحقیق                                                           5

1-9-مفاهیم و واژه ها                                                 8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1-ژئوپلیتیک                                                                                                                        12

2-1-1- رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)                12

2-1-2-ژئوپلیتیک جهان اسلام                                    13

2-1-3-رابطه دین و ژئوپلیتیک                                               15

2-1-4- ژئوپولیتیک مقاومت در برابر ساختار غرب محور                             16

2-2- مفهوم ژئوکالچر                                          17

2-2-1- پیدایش و تعریف                                    19

2-2-2- نظام ژئوکالچر محلی و جهانی                                19

2-2-2-1-کاربرد جهانی                                         20

2-2-2-2-کاربرد منطقه ای                                      21

2-2-2-3-کاربرد محلی و ملی                                    22

2-2-3- ارتباط ژئوکالچر با برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی                      22

2-2-3-1- ژئوکالچر و هویت ملی                                 22

2-2-3-2- ژئوکالچر و علت وجودی کشورها                             24

2-2-3-3- ژئوکالچر و منافع ملی کشورها                             25

2-2-4 نظریه­های مبتنی بر نقش عوامل فرهنگی در نظام جهانی                    26

2-2-4-1- نظریه مارتین گلاسنر                                      26

2-2-4- 2-نظریه ساموئل هانتینگنون                                 26

2-2-4-3- نظریه نایخت­من                                       28

2-2-4-4- نظریه فوکویاما (تئوری ژئوپلیتیک پایان تاریخ)                         29

2-2-4-4-1-شیعه به روایت فوکویاما                                 30

2-2-4- 5-نظریه مانوئل کاستلز (جامعه‌ی شبکه‌ای)                          32

2-2-4-6-والرشتاین و تئوری ژئوکالچر                               33

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-متغیرها                                              36

3-1-1- متغیر مستقل                                           36

3-1-1-1-ایثار و شهادت                                    36

3-1-1-1-1-شهادت                                          36

3-1-1-1-2-فرهنگ ایثار و شهادت                                39

3-1-1-1-3- آثار فرهنگ شهادت طلبی                                          40

3-1-1-1-4-راه­های دستیابی به فرهنگ شهادت طلبی                          40

3-1-1-1-5-آسیب­های تهدیدکننده فرهنگ ایثار و شهادت                          41

3-1-1-1-6-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت               41

3-1-1-1-7-آثار وپیامدهای فرهنگی فرهنگ ایثار وشهادت                    42

3-1-1-1-8-نقش دفاع مقدس درگسترش فرهنگ ایثار و شهادت                   43

3-1-1-1-8-فرصت‌ها و ظرفیت‌های دفاع مقدس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت            43

3-1-1-1-9-ضرورت بهره گیری از تجارب رزمندگان اسلام از منظر فرهنگ ایثار وشهادت     43

3-1-1-1-10-موانع بازشناسی فرهنگ ایثار و شهادت                         45

3-1-1-1-11-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت              44

3-1-1-1-12-فلسفه ایثار و شهادت                               45

3-1-2- متغیر وابسته                                          46

3-1-2-1-ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران                              46

3-1-2-1-1- جمهوری اسلامی ایران                                49

3-1-2-1-2- محدوده جغرافیایی                                      49

3-1-2-1-3- جمعیت                                       51

3-1-2-1-4-منابع                                        53

3-1-2-1-4-1-منابع صنایع و معادن                              53

3-1-2-1-4-2-منابع طبیعی                                    53

3-1-2-1-5-اهداف استراتژیکی                                 53

3-1-2-1-6-هویت آریایی                                      55

3-1-2-1-7- تاریخ                                           56

3-1-2-1-8- سنن، آداب و رسوم                                58

3-1-2-1-9- مذهب شیعه                                       59

3-1-2-1-10- اعتقاد به انتصاب ولایت(علی(ع)) عنوان امام و متعاقبا لزوم ولی فقیه       59

3-1-2-1-11- اعتقاد به ظهور منجی عادل                         60

3-2- روش تحقیق                                         62

3-2-1- روش گردآوری داده­ها                                  62

3-2-2- روش تجزیه و تحلیل داده­ها                              62

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد