پایان نامه تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد علوم و تحقیقات

رساله دکتری رشته ریاضی محض (Ph.D)

موضوع:

تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی

 

استادان راهنما:

دکتر علی ایرانمنش

دکتر ابوالفضل تهرانیان

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا میمنی

 

سال تحصیلی1391-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرض کنید G یک گروه باشد اگر مجموعه تمام مرتبه های عناصرگروه G را با نماد نشان دهیم آنگاه مجموعه تمام عناصر هم مرتبه G را که با نماد nse(G) نمایش می دهند به صورت  تعریف می کنند. در این رساله ابتدا نشان می‌دهیم اگر جائیکه S گروه متناوب ساده ،  یا گروههای خطی  طوری که یا گروههای متقارن  طوری که  و یا گروههای ساده ماتیو آن‌گاه G با S ایزومورف است. همچنین نشان می‌دهیم اگر G گروهی متناهی با مرکز بدیهی باشد طوری که تعداد سیلو زیرگروههای آن به ازای هر عدد اول با تعداد سیلو زیرگروههای گروهای خطی که درآن  برابر باشد آن‌گاه G باید در شرط صدق کند.

فهرست مطالب

فصل اول   تعاریف و قضیه‌های مقدماتی

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………. 1

1-2 تعاریف و مفاهیم مقدماتی …………………………………………………………. 2

1-3 آشنایی با رده بندی گروههای ساده متناهی………………………………………… 4

فصل دوم   تشخیص‌پذیری چند گروه ساده از طریق تعداد عناصر هم‌مرتبه یک گروه

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………. 12

2-2 تشخیص‌پذیری گروههای متناوب ساده  و  ………………………………… 14

2-3 تشخیص‌پذیری گروههای متقارن  …………………………………………….. 20

2-4 تشخیص‌پذیری گروههای خطی  ……………………………………… 31

2-5 تشخیص‌پذیری گروههای ماتیو …………………………………………………… 39

2-6 تشخیص‌پذیری گروههای ساده پراکنده ……………………………………………. 39

فصل سوم   تشخیص‌پذیری چند گروه ساده از طریق تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………. 53

3-2 تشخیص‌پذیری گروههای خطی  ……………………………………… 55

3-3 پیشنهادات برای ادامه کار…………………………………………………………. 63

مراجع …………………………………………………………………………………… 64

-1 مقدمه

این فصل را به بیان تعاریف اولیه که در سرتاسر رساله به کار خواهیم برد و همچنین بیان قضایای معروفی که از آنها استفاده خواهیم کرد، اختصاص می‌دهیم. قضایایی که بدون اثبات آورده شده‌اند، در مقابل هر یک از آنها مرجعی مناسب معرفی شده است تا خواننده در صورت نیاز بتواند با مراجعه به آنها اثبات قضیه را مشاهده کند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد