پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

 

عنوان:

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش    مرکزی شهرستان رشت

 

 

استاد راهنما:

دکتر عیسی پوررمضان

 

استاد مشاور:

دکتر تیمور آمار

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1. بیان مسئله. 4

1-2. اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف… 6

1-4. سوالات تحقیق.. 6

1-5. فرضیهها 7

1-6 . روش تحقیق و مراحل آن. 7

1-6-1 . روش تحقیق.. 7

1-6-2 . مراحل تحقیق.. 7

1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری دادهها و اطلاعات… 7

1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات… 8

1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. 8

1-8 . پیشینه تحقیق.. 10

1-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی.. 10

1-8-2. سابقه صدور سند در کشور. 12

1-9. محدوده مورد مطالعه. 14

10-10. محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. 14

1-11. واژهها و مفاهیم. 15

فصل دوم: روش شناسی وتکنیک های تحقیق

2-1. توسعه روستایی.. 19

2-2. راهبردهای توسعه روستایی.. 21

2-3. اهدف و ضرورتهای توسعه روستایی.. 22

2-4. اهداف توسعه روستایی.. 26

2-5. سابقه صدور سند. 27

2-5-1. سابقه صدور سند در جهان. 27

2-5-2. صدور سند روستایی در ایران. 34

2-5-2-1. ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران. 34

2-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامهریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن. 36

2-6 . نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر. 37

2-7. بازتابها واثرات صدور سند. 41

2-7-1. اثرات اجتماعی – اقتصادی.. 41

2-7-2. اثرات کالبدی.. 41

2-7-3. اثرات مدیریتی – نهادی.. 41

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی

3-1. ویژگیهای طبیعی.. 43

3-1-1. موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی رشت… 43

3-1-2 .زمین شناسی.. 44

3-1-3. توپوگرافی.. 47

3-1-4. اقلیم. 49

3-1-4-1. طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-5 . پوشش ابری.. 50

3-1-6 . فشار وباد. 51

3-1-7 . منابع آب منطقه. 52

3-1-7-1. آب های سطحی.. 52

3-1-7-2. آبهای زیر زمینی.. 52

3-1-8 . خاک.. 55

3-1-9. پوشش گیاهی.. 57

3-2. ویژگیهای جمعیتی واجتماعی.. 59

3-2-1. پیشینه تاریخی محدوده مورد مطالعه. 59

3-2-2 . تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن………………………………. 61

3-2-3. ترکیب جنسی.. 60

3-2-4. ترکیب سنی.. 60

3-2-5. مهاجرت… 61

3-2-6. میزان سواد. 62

3-2-7. رشد جمعیتی.. 63

3-2-8. ویژگیهای اقتصادی.. 64

3-2-8-1. اشتغال. 64

3-2-8-2 . توزیع شغلی.. 65

فصل چهارم:  یافته‎های تحقیق

4-1. پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران. 77

4-2. یافته های توصیفی.. 82

4-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 83

4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی.. 91

4-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی.. 105

4-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی.. 122

4-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا) 129

4-3. یافته های تحلیلی.. 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتیجه گیری.. 139

5-2. پیشنهادها 139

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 1-1 . روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت… 9

جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت… 10

جدول 3-1. تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان  رشت… 43

جدول 3-2  ایستگاه های هواشناسی واقع در بخش مرکزی رشت… 49

جدول 3-3- متوسط باران –دما و رطوبت ایستگاه رشت… 50

جدول 3-4 .جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک بخش و دهستان طی سالهای1375-1385-1390بخش مرکزی رشت… 60

جدول3-5 . ترکیب جنسی  محدوده مورد مطالعه. 60

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد